REVUE 8 3/1997

Stanislav Balík, Antonín Hrdina:
Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část
Vydavatelství ZČU, Fakulta právnická, Plzeň, 1997, 212 s.

Canon Law. History, Theory, General Part
Kanonisches Recht. Geschichte, Theorie, Allgemeiner Teil
Diritto Canonico. Storia, teoria, la parte generale

I když tato skripta byla vydána později než v Revue č. 6 (1/97) recenzované Kanonické právo – zvláštní část, jsou jeho prvním dílem. Na prvních stranách podává Prof. Stanislav Balík velice zhuštěný přehled dějin kanonického práva. Autor této první části knihy se kromě faktografie nevyhýbá ani hodnocení: "Středověkému kanonickému právu patří čestné místo v právním vývoji, protože bylo: 1) právem, pěstovaným učenými právníky, a 2) vyspělým právem, převyšujícím jak po formální tak po obsahové stránce národní právo středověkých států" (s. 6).

Daleko rozsáhlejší je druhá část knihy, zpracovaná JUDr. Antonínem Hrdinou. Autorova syntéza právní vědy pěstované na našich právnických fakultách s formou mentis Kodexu kanonického práva (CIC/1983) je v teorii a obecné části kanonického práva ještě náročnější než v části zvláštní. O to obdivuhodnější je pružnost a vysoká míra reflexe, s níž se autor tohoto úkolu ujal.

K tomu používá metodologicky promyšlené prostředky:

Snaha o harmonizaci sekulární jurisprudence s některými kanonickoprávními instituty přináší některá úskalí. Odvážná je autorova kvalifikace některých svátostí – křtu, svěcení a biřmování – jako právních skutečností (s. 115 – 116). Přísné rozlišování mezi trestněprávní a disciplinární odpovědností, známé ze sekulárního práva, autora dovede ke konstatování, že v kodexu nacházíme některé "typicky disciplinární delikty (v trestněprávním rouše´" (s. 155 – 156).

Z prací o teorii práva se autor nejraději opírá o knihu V. Knappa Teorie práva, Praha 1995, odtamtud například přejímá dnes již spíše opouštěné pojetí materiální pravdy při zjišťování faktické skutkové podstaty (s. 137). Přesto však autor není nikterak poplatný jednostrannostem, jimž podléhala naše jurisprudence v minulých desetiletích: " ... z téhož důvodu nelze kanonické právo prohlásit bez dalšího jen za právo historické (platné dnes asi stejně jako Chamurappiho zákony) s tou výjimkou, že je (normami právními jen na území Vatikánského státu´, a degradovat je na pouhý (souhrn statutárních a organizačních norem´" (s. 35).

Je dobře, že má dnes zájemce o církevní právo k dispozici učebnici J. R. Tretery i dvojdílná skripta I. A. Hrdiny. Pojetí obou autorů jsou komplementární. Hrdina se nevyhýbá právně teoretické spekulaci a promýšlí její kanonistickou variantu, Tretera přechází spíše do širšího záběru a včleňuje katolické kanonické právo do širšího kontextu soužití Katolické církve, jak se státem na jedné straně, tak s nekatolickými církvemi na straně druhé.

Stanislav Přibyl 1