Revue pro církevní právo číslo 1/95

Informace

Daňově zvýhodněné dary církvím

Jiří Palla

V zahraničí jsou významným zdrojem pro ekonomické zabezpečení církví tzv. sponzorské dary fyzických a právnických osob. Tyto formy finanční pomoci církvím se však v našich podmínkách teprve začínají rozvíjet. Přesto již na ně česká legislativa alespoň v malém rozsahu pamatuje, a to v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon umožňuje odečíst od základu daně z příjmu v určitém rozsahu hodnotu darů poskytnutých pro registrované církve a náboženské společnosti. Daňové zvýhodnění se týká všech poplatníků daně z příjmu - fyzických i právnických osob.
Princip daňového zvýhodnění spočívá v tom, že se dárci určitého obnosu vrátí část tohoto příspěvku ve formě snížení daní. Darovat je možno určitou peněžní částku i věcný dar, který musí být finančně oceněn.
Pro fyzické osoby stanoví zákon v § 150 odst. 8, že od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých mj. státem registrovaným církvím a náboženským společnostem (viz zák. č. 308/l991 Sb.), pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. U právnických osob lze od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud tato hodnota darů činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nanejvýš 2% ze základu daně.
Chce-li dárce poskytnout dar církvi, může si sám zvolit konkrétního příjemce, např. duchovní správu, farnost, diecézi, řeholní konvent, opatství apod. Sám si zvolí formu předání daru - zda osobně v hotovosti, popř. v podobě věcného daru, nebo zasláním poštou či bezhotovostním převodem. Dárce má možnost buď ponechat na uvážení církve, jak s tímto darem naloží, nebo může sám určit jeho použití.
Pro usnadnění vzájemné komunikace mezi dárci a příjemci darů byly vydány unifikované účelově upravené tiskopisy stvrzenek, poštovních poukázek, převodních příkazů pro peněžní ústavy, avíza platby a potvrzení o převztí daru.
Detailnější informace o způsobech daňového zvýhodnění církví lze získat:
1. studiem příručky, kterou Ing. Jan Smrčina, Ing. Jan Havelec a Mgr. Alena Sedlářová pod názvem "Daňově zvýhodněné dary církvi" a kterou v r. 1994 vydalo nakladatelství Concordia Pax, Legerova 42, 120 00 Praha 2,

2. přímým dotazem ve středisku tohoto nakladatelství na tel. č. (02) 29 79 51 až 2, resp. fax č. (02) 25 91 63.


Autor

Jiří Palla, nar. 19.., studující IV. roč. PF UK, člen výboru Společnosti pro církevní právo