REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA

 

 

 REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA je recenzovaný odborný časopis. Založen byl roku 1995. Od roku 1996 vycházel třikrát ročně, od roku 2017 vychází čtyřikrát ročně. Věnuje se kanonickému či církevnímu právu různých církví a náboženských společností a konfesnímu právu. Kromě zásadních statí, které se zabývají současnou problematikou, přináší i původní práce právněhistorického rázu.

 

Každý článek je publikován na základě výsledku posudků nejméně dvou nezávislých odborných recenzentů, stanovených redakční radou, recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzenti nejsou zaměstnáni na stejném pracovišti jako autor článku ani nejsou zaměstnanci vydavatele.

 

Časopis recenzuje a anotuje českou i zahraniční literaturu v uvedených oborech. Zveřejňuje dokumenty zásadního významu, podává informace o vědeckých konferencích a nové literatuře v předmětných oborech.

 

Revue církevního práva je recenzovaný odborný časopis uvedený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice vyhlášeném Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky. Je zařazena do databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Společnost pro církevní právo je člen Rady vědeckých společností České republiky a kolektivní člen České křesťanské akademie, z. s.

 


Vydává:
Společnost pro církevní právo

Sudoměřská 25, 130 00, Praha 3


E-mail:
spcp@prf.cuni.cz

Telefon:
222 220 203

Šéfredaktor:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

Zástupce šéfredaktora:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

Redaktor:
Adam Csukás

Odborný poradce:
Pavel Landa

Členové redakční rady:


P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

JUDr. Miloš Holub, Ph.D.,

Panevropská vysoká škola, pobočka Praha


Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě


R. D. Doc. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.,

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Administrace:
Adam Csukás

Distribuce:
Jana Nosková
Ing. Stanislav Hruška

Grafická úprava obálky:
† Ing. arch. Josef Hyzler

Korektury:

Tomáš Stavrovský

Foto:
Antonín Krč

Sazba:
Antonín Plicka

Tisk:
Tomos Praha, a.s., Ohradní 59, 140 21 Praha 4

Náklad 1 000 výtisků

 

ISSN 1211-1635 (tištěná verze)

ISSN 2336-5609 (elektronická verze)

Reg. č. MK ČR E 7429