REVUE 8 3/1997

Radim Seltenreich:
Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje.
Nakladatelství Karolinum, Praha, 1996, s. 270.

Legal humanism as an expression of european legal development
Rechtshumanismus als Ausdruck der europäischen rechtlichen Entwicklung
Umanesimo giuridico come un'espressione dello sviluppo giuridico europeo

Na konci minulého roku vydalo univerzitní nakladatelství monografii mladého právního historika Radima Seltenreicha, která si podle autorových vlastních slov dala za cíl nesnadný úkol: pokusit se o syntetické podání velkého právně historického tématu, "o pojmenování problematiky právního humanismu v jeho celku a totalitě". Autor však zároveň dodává, že si je vědom nutnosti "vědomého usměrnění" své práce a přiznává, že hlavním pramenem pro zpracování mu byly průkopnické práce německých badatelů, které měl možnost prostudovat během svého pobytu na univerzitě v Heidelbergu. V současné době, kdy i náš právní řád a širší právnická veřejnost "znovu objevuje" poněkud pozapomenuté římskoprávní kořeny soukromého práva, se jedná o práci, kterou by právníci praktického i teoretického zaměření a zájemci o právní historii vůbec, neměli opomenout.

V první části monografie se autor věnuje rozboru dosavadního zpracování tématu a konstatuje nesporný fakt, že u nás evropskému právnímu humanismu nebyla věnována dostatečná pozornost. Český čtenář má vlastně k dispozici kromě učebních pomůcek právnických fakult pouze práce profesora Valentina Urfuse věnované recepci římského práva, německy psanou studii J. Klaboucha, encyklopedické příručky M. Bartoška a práce starších českých romanistů O. Sommera, M. Boháčka či civilisty E. Otta.1 A právě z tohoto důvodu považuji za nesmírně záslužnou práci kapitolu o stavu bádání evropských a zejména německých autorů zabývajících se dějinami soukromého práva. Práce Guido Kische, H. -E. Trojeho, H.E. Thiemeho, Fr. Wieackera či P. Koschakera tvoří, soudě nejen dle rozsáhlého poznámkového aparátu, který mimochodem v řadě nakladatelství z monografií vymizel, základ, z kterého Seltenreich při zpracování své práce vycházel a osobitým a tvůrčím způsobem jej zpřístupňuje i českému zájemci o právně historickou tématiku. Z dalších autorů Seltenreich využil zejména práci italského historika D. Maffeie o počátcích právního humanismu v Itálii či práce amerických badatelů. Určitou autonomní součást knihy pak tvoří zájem o dějiny právního stavu a právnického vzdělávání, kde se autor opíral především o práce A. Kaufmanna, H. Coinga a P. Classsena. Při zpracování osudů hlavních představitelů směru právního humanismu pak autor využil zpracování dostupných biografií a studií.

I pro poučenější veřejnost bude jistě zajímavé sledovat vymezení samotného pojmu právního humanismu jako způsobu zpracování římského práva ( tzv. mos gallicus) a zároveň autorem sledované spojení právního humanismu s humanismem jako takovým. Autor přitom definuje i takové pojmy jako je renesance, reformace a humanismus zejména v jejich vztahu k přechodu středověku v novověk.

A právě zde se ukazuje, že zájem Radima Seltenreicha není omezen pouze na úzce vymezenou právně historickou tématiku, ale zasahuje i do literatury, filosofie či umění. Vlastní jádro práce začíná autor úvodem do vývoje především soukromého práva v jednotlivých hlavních státech Evropy - především v Itálii, Německu, Francii a Anglii, a to zejména ve vztahu k otázce jak se v národním právu projevil jev zjednodušeně nazývaný recepcí římského práva. Na tomto místě je možno snad autorovi adresovat jednu z nemnoha výtek - a sice využití převážně pouze německých prací i pro vývoj anglického a francouzského práva, kde jsou k dispozici reprezentativní práce domácích autorů.

Poté pokračuje vykreslením důvodů, proč je v evropské právní vědě hledána alternativa dosavadnímu zpracování římského práva - tzv. mos italicus - representovaný dosavadními italskými školami recepce římského práva, glosátory a komentátory. Autor se tak snaží ukázat na pracích jednotlivých osobností právního humanismu v čem spočívala podstata právního humanismu jako právně historického jevu. Čtenář je tu postupně seznámen se světově známými jmény jako je Andreas Alciatus, Ulrich (Udalricus) Zasius, Guillaume Budaeus - Budé, Jacobus Cuiacius ( Cujas), Antoine Faber či Hugo Donnellus ( Zasius, Budé a Cuiacius byli již současníky označováni za "triumviratus constituendae rei pandectariae"), ale i dalšími příslušníky především francouzské školy soustředěné kolem univerzity v Bourges. Všímá si též pohnutých osudů některých francouzských humanistů po bartolomějské noci a seznamuje čtenáře i se vznikem nizozemské školy elegantní jurisprudence se sídlem na univerzitě v Leydenu.

Seltenreich se přitom zejména věnuje dvěma základním otázkám - za prvé právnickému vzdělávání na tehdejších univerzitách, zejména italských, německých a francouzských, a za druhé vlastnímu objektu právního humanismu - recipovanému římskému právu. Činí tak v části práce nazvané Rysy právního humanismu, kde se věnuje nejprve změnám, které právní humanismus přinesl v práci se základními římskoprávními prameny. Konstatuje, že právě díky právnímu humanismu dochází nejprve k edicím justiniánského práva a rozvoji právně historické literatury vůbec, a poté na základě nových edic i k novému způsobu práce s římsko právním textem - k jeho kritickému, systematickému výkladu obohaceném též o studium řeckých textů. Proto se autor věnuje konkrétním příkladům prací právních humanistů, zejména jednotlivým vydáním částí justiniánské kodifikace (zvláště pak Digest a Codexu), až po edice Georga Haloanderovy a vydání justiniánské kodifikace Dionyssiem Gothofredem, jež definitivně dala justinánským kodifikacím název Corpus Iuris Civilis. A právě v této souvislosti se Seltenreich věnuje i kanonickému právu, zejména ve vztahu ke kodifikačním snahám vedoucím k přijetí zákoníku známého jako Corpus Iuris Canonici. Stejně tak autor analyzuje i podobu humanistických komentářů, monografií a lexik. Vyzdviženy jsou například dodnes využívaný komentář Jacoba Gothofreda, syna Dionyssiova, k Theodosiově kodexu či Donellovy Commentarii iuris civilis. Stranou nezůstalo ani pojednání o topice a systematice římského práva v podání právního humanismu či o názorech právních humanistů na otázku aequity. Právě v této části, zabývající se vlastním římským právem, je možno hledat a najít nejvíce z toho, co zpracování římského práva v pojetí právního humanismu dalo evropskému právnímu vývoji.

Jak autor výslovně uvádí, pro srovnání a mimo vlastní rámec své práce, připojil na závěr krátké shrnutí právního vývoje ve vztahu k právnímu humanismu a recepci římského práva i v českých zemích. Činí tak zřejmě i z toho důvodu, že předkládaná práce má nesporně ambici státi se doplňkem základních prací pro výuku římského práva na právnických fakultách.

Poměrně obsáhlé německé resumé pak zpřístupňuje Seltenreichovu práci i zahraničnímu čtenáři.

Některé autorovy postřehy, zejména ve vztahu ke kritice společenského postavení právnického stavu, mají nadčasovou platnost. Zároveň bych rád čtenáře upozornil na čtivé zpracování a především jazykovou úroveň textu, který se spíše než suché vědecké mluvě blíží krásné literatuře.

JUDr. Jan Kuklík, Dr


 1. Srovnej například:
  • V. Urfus, Historické základy novodobého práva soukromého, Praha, Beck, 1994, zde i další Urfusovy studie k tématu(
  • J. Klabouch, Die humanistische Jurisprudenz und die Rechtsentwicklung in den böhmischen Ländern, in Renaissance und Humanismus in Mittel - und Osteuropa, díl II., Berlín 1962(
  • M. Bartošek, Encyklopedie římského práva, Praha, Academia, 1994, část 2, osobní hesla - právní romanisté
  • M. Bartošek, Encyklopedie římského práva, Praha, Academia, 1994(
  • O. Sommer, Prameny soukromého práva římského, Praha 1932, zejména hlava druhá - vědecké zpracování římského práva soukromého, s. 154 an.(
  • E. Ott, O vlivu humanismu na rozvoj právních poměrů v Čechách, in: Právník, 1878.

.