Revue pro církevní právo číslo 12/99

O omylu ohledně jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství

Mons. Zenon Grocholewski

1. Ustanovení zákona zakotvené v ustáleném přístupu Církve

a) Jednota a nerozlučitelnost - o nichž je řeč v kán. 1056 CIC a kán. 776, § 3 CCEO - jsou podstatné vlastnosti každého manželství, a to nejen manželství křesťanů nebo mezi katolíky. Mimo katolickou Církve však téměř všichni, nekřesťané i křesťané, uznávají právo na rozvod, a tak téměř všichni mají mylný názor o nerozlučitelnosti manželství. Tak tomu bylo během mnoha staletí, stav, který - s větší nebo menší intenzitou - trvá po celé dva tisíce let, zatímco učitelský úřad Církve hájí nerozlučitelnost manželství. Mnozí kromě toho se mýlí o jednotě manželství. Nicméně Církev nikdy nepokládala manželství za neplatné pro tento omyl.

b) Kán. 1055, §§ 1-2 CIC a kán. 776, § 2 CCE vyjadřují učení Církve, když tvrdí, že podle Kristova ustanovení nemůže být platné manželství mezi pokřtěnými, které by tím samým nebylo svátostné. Mimo katolickou Církev však velká část křesťanů manželství jako svátost buď neuznává nebo má nesprávný názor na tuto posvěcující povahu manželství mezi pokřtěnými. Přesto Církev nikdy nepovažovala za neplatné manželství těch křesťanů, kteří své spojení nepokládali za svátostné.

c) Pročež je pevně zakotveno ve stálé církevní praxi ustanovení kán. 1099 CIC - s nímž se shoduje kán. 822 CCEO - podle něhož "omyl ohledně jednoty, nerozlučitelnosti nebo svátostného charakteru manželství, pokud neomezuje vůli, neruší manželský souhlas".

d) Ostatně, kdyby měla být téměř všechna manželství, uzavřená mimo katolickou Církev, pro mylné přesvědčení o jednotě, nerozlučitelnosti a svátostném charakteru prohlášena za neplatná, bylo by to vpravdě kruté a uráželo by to zdravé svědomí, máme-li na mysli, že manželství bylo z Boží vůle ustanoveno jako nejobecnější, prakticky určené všem a mající kromě toho velký sociální význam.

2. Otázka se vztahuje i na katolíky

Omyl, o němž se jedná, nikterak se neomezuje na ty, kteří jsou mimo Katolickou církev, ale velmi často se týká i těch, kteří o sobě říkají, že jsou katolíci. Zvláště omyl o nerozlučitelnosti manželství - a s trpkostí to říkám - docela i v lůně katolické Církve je některými hájen:

- Neurčitým poučováním o nerozlučitelnosti manželství, v níž se podsouvá, že Církev prohlášením neplatnosti vlastně rozlučuje platné manželství. Nechybí ani případy výslovného prohlášení (v rozhovoru za účelem vyšetřování "intervista") z úst jistého soudního vikáře, který tvrdil, že kladný rozsudek neznamená, že manželství nikdy neexistovalo. Takovému chápání této věci napomáhá i v některých právních střediscích dosti rozšířené užívání slova " annulment" (anglicky), "annullamento" (italsky), "unieważnienie" (polsky), "zrušení" (česky), "zrušenie" (slovensky), pro žádost o prohlášení neplatnosti manželství (stačí uvést, že záznam důvodů o neplatnosti manželství, rozšířených po celých USA, zveřejněný péčí Consotiationis Canonistarum toho státu, mající již rozmanitá vydání, přímo se nazývá "Annulments" ). To však je technický termín, který dle běžného užívání neznamená nic jiného, než zrušit čili učinit neplatným, co dříve bylo platné.

- Snadnost, s níž lze v některých místních církvích získat prohlášení neplatnosti manželství, velmi zvýšila počet těchto prohlášení. Vidí se v tom snaha, jak rozřešit problém zhroucených manželství a těch křesťanů, kteří se po rozvodu pokusili o nové civilní manželství. To vše na jedné straně činí nevěrohodným učení Církve o nerozlučitelnosti manželství, na druhé straně vytváří nebezpečí, na něž upozorňuje list Rady pro veřejné úkoly Církve z r. 1973, že se tak vlastně upravuje cesta k rozvodu, i když skrytého pod jiným jménem.

3. Srovnání s předchozím zákonodárstvím

Ve srovnání s předcházejícím zákonodárstvím - totiž s kán. 1084 CIC/1917 v latinské Církvi a s kán. 75 M.P. Crebrae allatae pro východní církve (kánony jsou totožné) - jsou zřejmé v kán. 1099 CIC a příslušném kánonu 822 CCEO (které se neliší) tři rozdíly:

a) ve starém kodexu byla řeč o "prostém omylu", v novém jen o "omylu" (bez přívlastku "prostý"),

b) ve starých kodexech se tvrdilo, že takový omyl neruší manželský souhlas,

"i kdyby byl důvodem k smlouvě", tato vsuvka je v platných kodexech vypuštěna,

c) na místo té vsuvky je vloženo: "pokud neomezuje vůli".

Zde jsou vedle sebe oba texty:
CIC/1917, kán. 1084

"Crebrae allatae", kán. 75
CIC/1983, kán. 1099

CCEO, kán. 822


Prostý omyl

ohledně jednoty nebo nerozlučitelnosti,

nebo svátostného charakteru manželství,

i kdyby byl důvodem ke smlouvě,

neruší manželský souhlas.Omyl co do jednoty,

nerozlučitelnosti a svátostné

důstojnosti manželství činí manželský

souhlas vadným jen v případě, jestliže

determinuje vůli k uzavření manželství.

První z uvedených změn - jak výborně vysvětluje U.Navarrete ve své nové studii- nic nemění v osnově zákona. Přídavné jméno "prostý" totiž naznačuje, že se jedná o omyl, který jako takový nebrání vůli v ochotě uzavřít skutečné manželství, čili vůli neovlivňuje. To však je v novém zákonodárství i bez přídavného jména jasné. Ale vložka "i kdyby byl důvodem k smlouvě" nebyla dosti jasná, poněvadž ve skutečnosti nevyjadřovala to, co zdánlivě dokládala - naznačovala, že omyl nemá význam, i kdyby

a) kontrahent byl v duchu tak disponován, že by manželství neuzavíral, kdyby nebyl poután omylem, čili kdyby znal pravdu, nebo

b) uzavřel manželství proto, že se mýlil (pokládal za pravdu to, v čem se mýlil): to však kánonu nepřidávalo nic nového při jeho obecném výkladu.

Co se týče třetí změny, přidané vsuvky "pokud neomezuje vůli" - a na to se v novém zákonodárství klade velký důraz - ani to, jak se zdá, nepřidává nic nového. Zajisté, ať již se připisuje omylu, který omezuje vůli, jakýkoli soustavný význam (nebo jestliže se na týž omyl hledí prostě jako na výjimku čili na zamezení implicitní, nebo na samotný důvod neplatnosti manželství), nemohli bychom v takovém případě, jak soudím, ustoupit od nutnosti pozitivního úkonu vůle, který natolik omezuje předmět souhlasem, že je z něho - výslovně nebo mlčky - vyloučena jednota, nerozlučitelnost nebo svátostný charakter manželství. V takovém případě, je-li totiž prokázán takovýto pozitivní úkon vůle, bez vší pochybnosti by manželství i podle předcházejícího zákonodárství muselo být prohlášeno za neplatné.

4. Může být nějaký předmět chtěn, i když není poznán?

a) Proč uvedený omyl jako takový nemá význam, přestože skutečně má na zřeteli podstatnou vlastnost každého manželství (jednotu, nerozlučitelnost), nebo další vlastnost manželství mezi pokřtěnými (svátost) , nebo přesto, že má na zřeteli prvky, bez nichž pravé manželství nemůže vzniknout?

Je-li položena otázka, bývá citována poučka scholastické filosofie "nic nemůže být ve vůli, aniž by to bylo dříve v rozumu". Může chtít nerozlučitelné manželství ten, kdo neví, že je to svátost? Kdo v nerozlučitelnost nevěří? Takový skutečně nechce pozitivně a přímo nerozlučné manželství. Totéž může být vyžadováno, pokud jde o jednotu. Ještě akutnější jeví se tato otázka, vztahuje-li se na svátostné manželství. Může svátostné manželství chtít a uzavřít ten, kdo neví, že je to svátost? Kdo nevěří ve svátostný charakter manželství? Kdo uzavíraje manželství nechce pozitivně a přímo nějakou svátost? Pro nějž svátostná důstojnost manželství nic neznamená?

Jinými slovy: může doopravdy někdo chtít něco, ačkoli to dříve nepoznal? Domnívám se, že scholastická filosofie, z níž pochází poučka "nic nemůže být chtěno, nebylo-li to dříve poznáno", dává nám odpověď, když rozlišuje mezi "chtěným v sobě" a "chtěným v jiném".

Aby něco mohlo být "chtěno samo v sobě", musí být poznáno jako přesně určené (identificatio). Zde plně platí zásada "nic nemůže být chtěno, co nebylo dříve poznáno".

Jinak je tomu, jedná-li se o něco, co je "chtěno v jiném". "Chtěno v jiném" se nazývá to, co je s "chtěno samo v sobě" nerozlučně spojeno. Pokud jde o takové prvky, které jsou s předmětem "chtěným v sobě" nerozlučně spojeny, není nutno, aby byly napřed poznány samy ani jejich spojení s "chtěným samo v sobě".

" ...Jako v řádu bytí to, co je ‚chtěno samo v sobě' nemůže být pro tento nerozlučný svazek bez ‚chtěného v jiném' ..., tak též v řádu chtění nemůže to, co je chtěné samo v sobě takové, jaké je, být předmětem vážné touhy, aniž by zároveň jiné, nerozlučně s ním spojené, nebylo do této touhy (alespoň implicite) zahrnuto. Nikoli nutně jako spolu-poznané, ale jako spolu-chtěné, i když ne-poznané."

Nejen tehdy, kdy konáme právní činy, ale docela i když nějakou věc získáváme, aniž bychom pravou povahu té věci znali, nikdo se neodváží říci, že ji nechceme. V restauraci mohu chtít - z nějakého důvodu - jistou specialitu té krajiny (nebo restaurace), ačkoli neznám její složení. Když žádám specialitu - čili označuji tím jménem jídlo, které chci, aby mi bylo přineseno - zřejmě chci všechny podstatné složky toho jídla, i když neznám jeho složení.

Kdo chce vážně uzavřít manželství, chce logicky vše, co je s manželstvím neoddělitelně spojeno (jednotu, nerozlučitelnost a u pokřtěných i svátostný ráz), ačkoli mu to není známo nebo má o tom mylný názor. Kdo naproti tomu tvrdí, že chce manželství, zároveň však výslovně (pozitivním úkonem vůle) tak omezuje chtěný předmět, že z něho vylučuje (výslovně nebo implicite) nějaký podstatný prvek (prvek s manželstvím neoddělitelně spojený), jen tehdy možno soudit, že chtěný předmět není manželství, čili že dotyčný nechce uzavřít manželství (i kdyby myslel, že to manželství je).

b) Aby někdo platně uzavřel manželství, musí mu být známo, co je v nauce označeno jako podstatné podle kán. 1096 § 1 CIC a kán. 819 CCEO, čili musí vědět, že manželství je "..trvalé společenství mezi mužem a ženou, zaměřené k potomstvu, které vzniká na základě nějaké sexuální součinnosti." (rozdíl mezi oběma kodexy je v té věci jen slovní, nikoli podstatný), není však nutné, aby znal a tím méně aby pozitivně a vědomě se zaměřil na podstatné vlastnosti, nebo na to, co je neoddělitelně spojeno s uvedenou podstatou manželství.

Mně se však nezdá nutné, chci-li nějakou věc, abych znal její podstatu, podle mého mínění stačí tu věc přesně určit (individuare). Vracím se k příkladu výše uvedenému. Chci-li ochutnat speciality, mohu chtít nějaký takový pokrm, ačkoli nevím (a nezáleží mi na tom), když jej žádám, z čeho se skládá. Podobně z důvodu soupeření nebo ctižádosti může někdo chtít dosáhnout týchž poct, které má Caius, i když přesně neví, v čem spočívají. Když nějakým způsobem určím žádaný předmět (aniž bych nutně znal jeho podstatu), skutečně chci, i když jen implicite, podstatu a jiné podstatné prvky (neoddělitelně s ní spojené).

Toto upozornění zřejmě není kritická námitka proti uvedeným kánonům (kán. 1096 § 1 a 1099 CIC, ani 819 a 822 CCEO). Máme-li na zřeteli důležitost manželství, není divu, že k jeho platnosti se od snoubenců vyžaduje, aby znali jeho podstatu.

5. Různé stupně omylu

a) Pokud jde o vliv omylu - ohledně jednoty, nerozlučitelnosti nebo svátostného charakteru manželství - na zneplatnění manželství, chtěl bych předběžně upozornit, že nikdy nemůže být považováno za neplatné pro omyl jako takový, ale jedině pro vadnou vůli (vadný souhlas, který je úkonem vůle), čili pro pozitivní omezení předmětu manželského souhlasu, která s omylem souvisí.

b) Jak jsem před čtrnácti roky vyložil - a jak dosud převážně otázku vidím - v rotální praxi možno rozeznat tři stupně omylu ohledně podstatných vlastností manželství, pokud omyl může mít vliv na volní oblast. Každý z těchto stupňů může mít různý rozsah, takže v jednotlivých případech není snadné poznat, o jaký stupeň jde. Rozlišení těch stupňů však pomáhá, abychom správně pochopili vztah mezi mylnými názory a vyloučili podstatný prvek nebo omezení předmětu souhlasu podle týchž směrnic.

První stupeň je omyl - abych tak řekl - "klidný", který zůstává v rozumu, aniž by nějak ovlivnil jednání. Je zřejmé, proč takový omyl nemaří souhlas.

Druhý stupeň je tehdy, když omyl nezůstává jen v oblasti rozumu, ale nějakým způsobem zasahuje do činnosti vůle. Bývá různě označován: stálý záměr, trvající vůle, sklon vůle, dispozice vůle, povšechné zaměření, tvrdošíjný omyl, zakořeněný omyl, trvalý omyl atd. Jedná se o kontrahenty, kteří nejsou na omylu o nějaké podstatné vlastnosti manželství, ale něco konkrétně proti té vlastnosti podnikají, např. při referendu hlasují pro zavedení rozluky nebo jejího dalšího trvání, za takový zákon bojují nebo jej hájí, podstatné vlastnosti manželství zesměšňují atd. Nejedná se tedy jen o omyl (klamný úsudek), ale o konkrétní činy vůlí schválené, o trvalé stanovisko vůle proti nějaké podstatné vlastnosti jako takové, o vzpouru vůle proti této podstatné vlastnosti.

Bez ohledu na to, že se jedná o trvalé zaměření vůle (o odpor, který tkví ve vůli), které se projevuje konkrétními činy, nestačí takový omyl k zneplatnění manželství, protože, jak potvrzuje stálá rotální praxe, má na zřeteli jen manželství obecně, nedotýká se vlastního manželství, které je právě uzavíráno, ani vlastního konkrétního manželského souhlasu, neomezuje jeho obsah.

Na námitku, že ten, kdo napadá některou podstatnou vlastnost manželství jako takovou, již tím ji vylučuje z manželského souhlasu, rotální praxe odpovídá, že se jedná o dvě rozličné věci, jak ostatně vyplývá z výše uvedeného. Ba, podle téže právní praxe ten, kdo napadá např. nerozlučitelnost manželství jako takovou, může ve vlastním konkrétním případě přímo a výslovně chtít uzavřít nerozlučitelné manželství, např. z velké lásky k snoubence nebo s ohledem na její víru. Obyčejně se však chová trpně, pokud jde o jeho manželství, protože mu pro vroucí lásku k snoubence vůbec nepřijde na mysl, že by se s ní mohl rozvést nebo prostě proto, že podle jeho mínění tato otázka vzhledem k jeho manželství nepřichází v úvahu.

c) Omyl, o němž dosud byla řeč (tj. o prvních dvou stupních) - ačkoli neobsahuje vyloučení nějakého podstatného prvku, ani neomezuje obsah souhlasu, čili jako takový neruší souhlas - přece může být příčinou vyloučení nebo přímého omezení předmětu souhlasu, avšak ne sám, ale spolu s jiným prvkem, tj. z nějaké příčiny nebo alespoň náhody, která vede k uplatnění omylu při vlastním konkrétním sňatku.

Rotální praxe udává různé takové vady nebo případy které mohou být např. : roztržky mezi snoubenci ještě před svatbou, pochybnosti, bude-li manželství šťastné, varování druhých před uzavřením sňatku, případy rozvodu nebo nešťastného manželství ve vlastní rodině apod.

Na druhé straně rotální praxe upozorňuje, že s omylem mohou se sběhnout okolnosti, které brání - i když ne naprosto - vztahovat omyl na uzavření vlastního manželství.

Rotální praxe velmi často uvádí také tuto zásadu: "Čím neústupnější je omyl, čím více podněcuje vůli toho, kdo uzavírá sňatek, tím snáze dojde k pozitivnímu úkonu vůle" (jímž se vylučuje podstatná vlastnost, nebo se v tom smyslu omezuje předmět souhlasu), a tím menší se proto vyžaduje důvod k uplatnění omylu na vlastní souhlas.

Je zřejmé, že vše musí být odůvodněno, proto je velmi důležité uvedení příčiny vymezující obsah souhlasu. Na druhé straně však - a to je nutno mít na zřeteli - potvrdí-li se přítomnost příčiny, není tím samým potvrzena přítomnost účinku. Může se vyskytnout sama o sobě plně dostačující příčina, která však z různých důvodů v konkrétním případě není účinná. Proto správně Rota Romana - jak je z její soudní praxe zřejmé - v případech, kdy se vylučuje nějaký podstatný prvek manželství, koná jiná vyšetřování, ba podrobuje zkoušce všechny důvody, které se vyskytují jednou pro a jindy proti pozitivnímu omezení obsahu předmětu souhlasu.

Ve skutečnosti se v uvedených případech nejedná hlavně o větší nebo menší stupeň omylu, nýbrž o to, v jaké míře má být brán v úvahu při manželství, které má být de facto uzavřeno.

6. Může být v omylu obsaženo odpovídající omezení předmětu souhlasu?

a) V rotální právní praxi nechybějí výpovědi, jimiž soudcové, jak se zdá, prohlašují možnost třetího stupně omylu, čili omylu tak silného (tak vytrvalého), že by obsahoval přímé vyloučení některého podstatného prvku. Jednalo by se o osoby, které jsou tak hluboce v zajetí omylu o některé podstatné vlastnosti manželství, že - ať uzavírají jakékoli manželství - nemohou chtít jiné, než to, které by odpovídalo jejich omylu. Je-li prokázán takový omyl, nemělo by smysl pátrat, zda dotyčné osoby daly najevo nebo dokonce uskutečnily nějaký pozitivní úkon vůle, jímž by předmět souhlasu byl v podstatných prvcích omezen.

Tak např. v jednom rozhodnutí u Felici z 24. března 1953, které citují i některá pozdější rozhodnutí rotální, čteme: "Jestliže se však takové myšlenky takřka zakoření v povaze, takže kontrahent jinak myslet nebo jednat, ač je to neuvěřitelné, nemůže, a nevyskytne-li se zvláštní důvod, jímž by byl dohnán k tomu, aby od téměř vrozených myšlenek ustoupil: nepochybně usuzujeme na pozitivní úkon vůle" (n. 2b). Držíme-li se uvedených slov, pak v případě omylu, který je takřka "zakotven v povaze", nutno manželství považovat za neplatné. V této citaci se totiž vyžaduje zvláštní důvod, aby se kontrahent vzdal omylu, pak by manželství bylo platné. Nikoli ovšem nějaký zvláštní důvod vtahovat omyl na vlastní manželství, aby bylo neplatné. Jde nepochybně o to vzdát se omylu, ne však užít jej na vlastní manželství.

V témž smyslu se výrok vyskytuje u Filipiaka z 23. března l956: "Rovněž taková vůle (neboť jedině ta může učinit manželství neplatným), alespoň implicitní, nalézá se u toho, kdo sám u sebe je přesvědčen - navzdory katolickému učení, které zná - o svém osobním právu na rozvod, že od tohoto přesvědčení, které se stalo takřka jeho druhou přirozeností, vůbec nemůže ustoupit a není důvod, aby od ní při uzavírání manželství musel ustoupit" (n.2). Tato citace je tím závažnější, poněvadž je v ní kromě toho řeč o vůli "alespoň implicitní", která podle rotální soudní praxe a obecného učení stačí učinit manželství neplatným, což v tomto výroku u Filipiaka se ostatně také tvrdí.

Konečně u Anné z 27. října 1964 čteme: "Dnes, na rozdíl od minulosti, je skutečně u některých snoubenců tento omyl a taková vůle, takže i omyl, o němž v kán. 1084 (v novém CIC 1099) pro změněné životní podmínky a smýšlení, neobsahuje již jen všeobecné mínění, odporující nerozlučitelnosti manželství, ale může někdy zahrnovat i skutečné vyloučení nerozlučitelnosti" (n.4). Mluví se zde tedy o omylu, který může "obsahovat" skutečné vyloučení.

Jinde se mluví o mylných názorech, které jsou téměř "vtělené" v osobě nebo které "jako vylitý olej se vsávají do celé osoby, takže u snoubence vzniká bludné svědomí a dotyčný jedná pod vládou tohoto bludného svědomí".

Některé výroky - alespoň hledíme-li na ně odděleně - zdají se dále tvrdit, že může být omyl, který trvale tak omezuje vůli snoubence, že je nutné v tomto omezení vidět pozitivní vyloučení podstatného prvku manželství, ať již dotyčný uzavírá jakékoli manželství.

b) Roku 1980 jsem pojednal o obtíži ohledně možnosti tohoto pokřivení vůle, způsobeného omylem, takže by toto jediné rozhodovalo o pozitivním vyloučení podstatné vlastnosti, když je uzavíráno konkrétní manželství. Pravil jsem: manželský souhlas je zajisté pozitivní úkon vůle, který se vztahuje na konkrétní předmět, to je manželství (které není myslitelné bez podstatných vlastností). Jestliže tedy takový pozitivní úkon vůle byl stanoven a jeho předmět nebyl vědomě a pozitivně natolik omezen, že by to vlastně nebylo manželství, není jasné, jak může někdo tvrdit, že kontrahent vyloučil některý podstatný prvek čili nechtěl skutečné manželství. V jiných smlouvách a běžný případech chybějící vymezení nemá žádný význam, což musí být pokládáno za logické.

Když jsem souvisle uvážil všechny výroky, v nichž se citované výrazy vyskytují, zpochybnil jsem také, že uvedené texty rotální právní praxe chtěly skutečně potvrdit, že osobnost byla omylem pokřivena v takovém stupni, že by již nebylo třeba zjišťovat specifické omezení konkrétního souhlasu.

Neměl jsem možnost přesněji prošetřit pozdější rotální soudní praxi v této věci. Avšak A. Stankiewicz - pečlivý badatel a zároveň pilný rotální pracovník - na základě výše uvedených a jiných podobných textů nás ujišťuje: a) jedná-li se o zakořeněný omyl, ať je jeho závažnost jakákoli, je podle obecné a stálé rotální praxe zásadně nutné vyšetření "jak utkvělost omylu, tak i příležitosti, při níž tento omyl přešel do vůle", b) nelze přijmout snahu připsat samotnému omylu rozrušení osobnosti, aby u ní, ať uzavírá jakokoli manželství, již implicite bylo nutno uznat vyloučení.

Myslím, že tomu ani jinak nemůže být. Základní otázka totiž není - promiňte, že se opakuji - o větší nebo menší závažnosti omylu čili trvalého zaměření vůle, ale spíše jeho užití na vlastní specifické manželství.

7. Omyl ohledně svátostného charakteru manželství

Poslední část mého referátu má na zřeteli svátostný charakter manželství. Myslím, že jsem byl mezi prvními, ne-li vůbec první, jenž považoval za platnosti kodexu Pio - Benediktova vyloučení svátostného charakteru manželství za samostatný důvod neplatnosti, a proto jsem se postavil proti jinému, ale stálému způsobu, jakým rotální soudní praxe a autoři o této věci jednali. Nyní se tato příčina neplatnosti manželství obecně připouští. Nezřídka jsem při různých shromážděních nebo symposiích pozoroval, že mnozí byli nakloněni k tomuto zdroji neplatnosti, který by měl - jak někteří soudí - najít širší uplatnění v této naší sekularizované společnosti, topící se v hmotařství, zvláště jedná-li se o osoby, které již nevěří, jimž se dostalo jen omezené náboženské výuky, kteří odmítají svátostný charakter manželství a uzavírají je spíše z důvodů společenských než náboženských.

Maje na zřeteli takové smýšlení, rád bych upozornil na dvojí:

a) Zatímco ve vztahu k jednotě a nerozlučitelnosti manželství, když jsou ověřeny určité okolnosti, lze pochopit přechod od omylu k jeho užití na uzavření vlastního manželství, a to pozitivním úkonem vůle, zdá se velmi nesnadné, ba málo pravděpodobné, že by omyl o svátostném charakteru manželství vedl k vyloučení svátostného rázu manželství nebo k omezení vůle v tomto směru.

Jednota a nerozlučitelnost či jejich odmítnutí - jak pro ty, kteří věří, tak pro ty, kteří vězí v materialismu - přinášejí důležité praktické důsledky, a proto se jeví jako skutečnost, která vyžaduje závažné skutky a zřeknutí (jedná se o možnost mít milostné vztahy k jiné osobě, o možnost vlastní manželství rozloučit nebo o to usilovat, a pak uzavřít nové manželství). Pročež je nasnadě, že omyl v této věci může vést k takovému omezení obsahu souhlasu, že se z něho vyloučí zmíněné vlastnosti.

Jinak je tomu, jedná-li se o svátostný charakter manželství. Kdo věří, že manželství je svátost, sotva může mít důvody, aby vlastní manželství zbavil tohoto obohacení a sebe milosti a Boží pomoci. Pro ty však, kteří nevěří, je to něco neskutečného, co samo o sobě nepřináší žádný konkrétní požadavek ani obtíž. Není proto důvod, proč by měl vážně vylučovat něco, co pokládá za neexistující a co pro něho nemá žádný praktický význam. Jak jsem ostatně napsal ve své předchozí studii o této věci, zdá se mi z těchto důvodů velmi nepravděpodobné, že by někdo vylučoval svátostný charakter manželství, nebo že by v jeho vůli bylo takové omezení, které by vylučovalo svátost z obsahu souhlasu. Nevylučuji však tuto možnost v nějakém zvláštním případě.

b) Jak stanovila Bulla unionis Armenorum, vydaná na Florentském koncilu 22. listopadu 1439, nebo Tridentský koncil v prvním dekretu sedmého zasedání 3. března 1547, vyžaduje se od toho, kdo uděluje svátost, k jejímu platnému udělení, aby měl alespoň úmysl konat to, co koná Církev.

Někteří - aby bylo snazší připustit vyloučení svátostného charakteru - jakoby vsouvali, že ti, kdo uzavírají manželství (jako jeho přisluhovatelé), musí mít alespoň pozitivně vedený úmysl (ve smyslu vědomě a přímo), jak se to vyžaduje pro všechny ostatní svátosti.

Na rozdíl od všech ostatních svátostí, pro jejichž platnost se taková pozitivní vůle vskutku vyžaduje, přisluhovatelé svátosti manželství, to je snoubenci, nemusí nutně mít tento pozitivní úmysl k tomu, aby jejich svátostné manželství bylo platné. Stačí, aby tento úmysl nevylučovali, jak výslovně uvádí Apoštolská adhortace Familiaris consortio v č. 68, protože by to bylo totéž jako vyloučení svátostného charakteru.

Adhortatio Familiaris consortio povoluje, aby k církevnímu sňatku byl připuštěn "i ten, který není dokonale disponován", pokud jde o jeho víru (alinea 2), aby byli oddány snoubenci, i když "spíše společenské než opravdu náboženské důvody je vedou, aby žádali uzavření manželství v kostele" (alinea 4). "Nesmí se totiž zapomínat, že ti, kteří na základě křtu hodlají takové manželství uzavřít, jsou vlastně již vázáni snubní smlouvou Krista s Církví a svým správným úmyslem přijali Boží úradek o manželství, a proto alespoň implicite souhlasí s tím, co Církev zamýšlí, když slaví svátost manželství" (alinea 5). "Kdyby byly stanoveny ohledně připuštění k církevnímu sňatku jiné důvody, které by braly v úvahu stupeň víry snoubenců, mohlo by to přinést vážná nebezpečí", mezi něž se řadí též "nebezpečí, že bude napadán nebo brán v pochybnost svátostný charakter manželství mnoha bratří, kteří nemají plné spojení s katolickou Církví, což odporuje církevní tradici" (alinea 6).

Týž papežský dokument určuje, kdy má být církevní sňatek odepřen: "Když .... byly marné všechny pokusy a snoubenci otevřeně a výslovně prohlašují, že zavrhují vše, co Církev zamýšlí, když se uděluje svátost manželství, duchovní pastýř je nesmí k sňatku připustit" (alinea 7, amphasis je připojen).

Bez pochyby není podle zmíněné Adhortace nutno, aby přisluhovatelé svátosti manželství čili snoubenci měli vědomě pozitivní úmysl "konat to, co koná Církev". Stačí, aby jej nevylučovali. Pokud však jde o ostatní svátosti, není pochyby, že přisluhovatelé musí mít vědomý "úmysl konat to, co koná Církev".

Jak vysvětluje Familiaris consortio - důvod tohoto rozdílu spočívá v tom, že "proti jiným svátostem má manželství toto zvláštní a vlastní: je tu zřejmě povýšeno na svátost, co již bylo v osnově stvoření obsaženo, je to táž manželská smlouva, ustanovená Stvořitelem na počátku" (alinea 3). Kristus nepovznesl k důstojnosti svátosti nic jiného než to, co tu v podstatě již bylo. Svátostný charakter manželství nezávisí na vůli snoubenců, ale na vůli Kristově ( právě tak na vůli Boží a ne na vůli snoubenců závisí jednota a nerozlučnost manželství ). K platnosti manželství dále není nutný jistý stupeň víry, ale opravdový souhlas.

Jinými slovy: jestliže dva pokřtění chtějí a platně uzavírají manželství, které "bylo již v osnově stvoření", stává se z vůle Kristovy svátostí. Stačí tedy, aby chtěli pozitivně a vědomě skutečné manželství - má-li být uzavřeno platné svátostné manželství - a není nutné, aby pozitivně a vědomě chtěli svátost.

Závěrem třeba říci, že na svátostný charakter manželství - jenž se jeví jako podstatná vlastnost manželství mezi pokřtěnými - musí se hledět - s ohledem na vůli ve vztahu k platnosti manželství - jako na ostatní podstatné vlastnosti jakéhokoliv manželství (jednotu a nerozlučitelnost).

Z latinského originálu přeložil P. František Hradecký.

Resumé

Autor komentuje kán. 1099 CIC (kán. 822 CCEO). Omyl ohledně jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství neruší manželský souhlas. Kdo chce vážně uzavřít manželství, chce logicky vše, co je s ním spojeno, nevyplývá-li z jeho vyjádření výslovně jinak. Svátostný charakter manželství nezávisí, obdobně jako jednota a nerozlučnost manželství, na vůli nupturientů. K platnosti manželství není nutný jistý stupeň víry, ale opravdový souhlas.

Abstract

Error relating to the Unity, Indissolution and Sancramentality of Marriage

The author comments on the can. 1099 CIC (the can. 822 CCEO). The error relating to the unity, indissolution and sacramentality of marriage does not abolish marriage consent. Somebody who really wants to conclude a marriage logically wants all which is associated with this, provided he does not express the contrary. The sacramental character of marriage does not depend on the will of nupturients, neither do the unity and dissolution of marriage. A certain level of faith isnt necessary for the validity of marriage, but true consent is.

Zusammenfassung

Über Irrtum hinsichtlich der Einheit, Unauflösbarkeit und Sakramentalität der Ehe

Autor komentiert den Kan. 1099 des CIC (bzw. den Kan.822 des CCEO). Das Irrtum hinsichtlich der Einheit, Unauflösbarkeit und Sakramentalität der Ehe bricht nicht die eheliche Zustimmung. Wer die Ehe ernst schließen will, will logisch alles, was damit verbunden ist, es sei denn, daß die explizite Äußerung des Nupturienten etwas anderes besagt. Die Sakramentalität der Ehe, als auch die Einheit und die Unauflösbarkeit hängen nicht von dem Willen der Nupturienten ab. Zur Gültigkeit der Ehe(schließung) ist nicht vonnöten bestimmte Stufe der Glaubensgesinung, sondern die tatsächliche Zustimmung.

Riassuunto
L'errore circa l'unitŕ o l'indissolubilitŕ o la dignitŕ sacramentale del matrimonio

Autore commenta il c. 1099 del CIC 1983 (c. 822 del CCEO). L'errore circa l'unitŕ o l'indissolubilitŕ o la dignitŕ sacramentale non vizia il consenso matrimoniale. Chi intende di contrarre un matrimonio vuole logicamente tutto quello che č annesso se non consta diversamente da una sua espressione esterna. Il carattere sacramentale del matrimonio nonché la sua unitŕ o l'indissolubilitŕ non dipendono dalla volontŕ dei contraenti. Alla validitŕ del matrimonio non č necessario un certo grado di fede ma un consenso vero.

___________________________________________________________________________________________

O autorovi

Mons. Zenon Grocholewski, nar. 11.10.1939 v obci Bródki v Polsku. Absolvoval teologii a filozofii v Poznani. Roku 1963 byl vysvěcen na kněze. Roku 1972 získal na Fakultě kanonického práva na Papežské gregoriánské universitě v Římě doktorát obhajobou práce na téma: De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probationis. V roce 1974 získal diplom advokáta Římské roty. 24.6.1982 byl jmenován tajemníkem Nejvyšího tribunálu apoštolské signatury a ustanoven titulárním arcibiskupem akropolským. Roku 1983 přijal biskupské svěcení. Od listopadu 1998 je prefektem Nejvyššího tribunálu apoštolské signatury.

Mons. Zenon Grocholewski was born 11.10.1939 in village Bródki in Poland. He studied Theology and Philosophy in Poznan.He was ordained to the priesthood in 1963. In 1972 he obtained the doctorate in canon law at the Faculty of Canon Law of the Papal Gregorian University in Rome with a dissertation on "De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probationis". In 1974 he earned the diplom of the advocate of the Roman Rota. 24.6.1982 he was named for secretary of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura and also elected the titulary akropolitan archbishop (ordaining bishop 1983). Since 1998 he has been the prefect of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura.

Mons.Zenon Grocholewski, geb. 11.10.1939 in Bródki in Polen, absolvierte Theologie und Philosophie in Poznan. 1963 Priesterweihe. Im Jahre 1972 wurde ihm der Doktorat an der Fakultät des Kanonischen Rechts der Päpstlichen Gregorianuniversität in Rom aufgrund der Verteidigung der Diplomarbeit mit dem Thema:De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probationis verliehen. 1974 wurde ihm der Diplom des rotalen Rechtsanwalts verliehen. 24.6.1982 wurde er zum Statssekretär des Obersten Tribunals der Apostolischen Signatur ernannt. Gleischzeitig erfolgte die Ernenung zum titularen akropolitaner Erzbischof. Im Jahre 1983empfang er die Bischofweihe. Seit Nowember 1998 ist er Prefekt des Obersten Tribunals der Apostolischen Signatur.

Mons. Zenon Grocholewski, nato il 11. 10. 1939 a Bródki in Polonia. A Poznan ha studiato teologia e filosofia. Č stato ordinato sacerdote nel 1963. Nel 1972 ha conseguito il dottorato difendendo la tesi sul tema: De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probationis. Nel 1974 ha conseguito il diploma dell'avvocato della Rota Romana. Il 24. 6. 1982 č stato nominato segretario dell Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e nominato arcivescovo titolare di Acropoli. Nel 1983 č stato ordinato vescovo. Dal novembre 1998 svolge l'incarico del prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.