REVUE 13 2/99


Zpráva o výuce církevnímu a konfesnímu právu na právnických fakultách v České republice

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Se základními údaji o dějinách církevního (kanonického) i konfesního práva jsou studenti seznamováni v "dějinách práva a státu evropských zemí a USA", předmětu společného základu, který se přednáší v prvním semestru a na jehož výuce se podílí v posledních letech i vyučující církevního práva.

Vlastní výuka církevního a konfesního práva je rozdělena do pěti samostatných předmětů, z nichž každý je ukončen zkouškou. Jsou to: 1. církevní právo, 2. právní dějiny církví, 3. manželské a procesní právo církevní, 4. majetkové a správní právo církevní, 5. konfesní právo. Každý z těchto předmětů se přednáší po jeden semestr v rozsahu dvě hodiny týdně. Trvale probíhá v těchto oborech vědecký seminář a vyučující poskytuje čtyři hodiny týdně konzultace pro fakultní i mimofakultní veřejnost. V uvedených oborech se obhajují diplomové i disertační práce.

Předmět zvaný "církevní právo" si mohou studenti zapsat již v prvním semestru; musí totiž tehdy absolvovat aspoň jeden ze sedmi určených výběrových předmětů. Tento i další čtyři shora uvedené předměty si mohou studenti postupně vybrat z většího počtu předmětů, určených pro třetí až devátý semestr tak, že každý semestr vybírají po dvou předmětech. Mohou si tedy zvolit najednou třeba i dva předměty z okruhu církevního a konfesního práva, a v průběhu studia složit zkoušky ze všech pěti. Počet studentů se v každém z těchto předmětů pohybuje v jednotlivých semestrech v rozmezí jednoho sta až několika set.

Počet zkoušek vykonaných v oborech církevního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy podle jednotlivých akademických roků:

1990/91:  370;   1991/92:  197;   1992/93:  106;   1993/94:  132;   1994/95:  408;
1995/96:  512;   1996/97:  872;   1997/98:  619;   1998/99:  968.   
Církevní právo se vyučuje již od roku 1990. Obsahuje teorii, obecnou část, ústavní právo všech církví na území ČR, právo ordinační a řeholní, právo upravující učitelskou a posvěcující službu církve, poměr církevního a konfesního práva.

Právní dějiny církví se vyučují od roku 1994. Vykládají dějiny židovského i církevního práva od jejich vzniku po současnost a pojednávají o dějinách judaistické pospolitosti i jednotlivých křesťanských církví.

Manželské a konfesní právo církevní se vyučuje od roku 1994. Zabývá se především výkladem kanonického práva manželského a jeho srovnáním s českým právem manželským. Vykládá postup ve sporném a trestním řízení před církevními soudy, zvláštní pozornost věnuje manželským sporům. Obsahuje též hmotněprávní úpravu sankcí v církvích a probírá kárné řízení v nekatolických církvích.

Majetkové a správní právo církevní se vyučuje od roku 1995. Pojednává o výkonu správní moci v církvích na úrovni jejich jednotek základních, vyšších i celocírkevních, ve věcech duchovních i hmotných. Zabývá se základy církevního správního řízení. Popisuje zakládání, řízení a zánik církevních právnických osob, vznik, správu a zánik jejich majetkových práv.

Konfesní právo se vyučuje od roku 1996. Předmětem je mezinárodněprávní i vnitrostátní úprava svobody víry a náboženství jednotlivců i církví a náboženských společností. Po světovém dějinném přehledu následuje přehled vývoje státních předpisů o církvích a konkordátního práva u nás. Podrobně se probírají všechny platné předpisy českého práva týkají se církví, porovnávají se s úpravou platnou v řadě dalších zemí.

Obory církevního a konfesního práva vyučuje člen katedry právních dějin Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP na plný úvazek, pomáhá mu několik doktorandů a pomocných vědeckých pracovníků z řad studentů.

Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci

Církevní právo se vyučuje od roku 1992 jako povinný předmět pro všechny studenty, a sice jako obor historický v části zimního semestru, jako platné právo ve zbývající části zimního semestru a v letním semestru III. ročníku. V zimním semestru jde o dvě hodiny přednášek týdně, v letním semestru o čtyři hodiny výuky (dvě hodiny přednášek a dvě hodiny seminářů). Zimní semestr je zakončen kolokviem, letní semestr zkouškou. Do loňského roku probíhal navíc ve IV. ročníku výběrový seminář na prohloubení vědomostí.

V akademickém. roce 1992/93 církevní právo na této fakultě vyučoval Doc. JUDr. Jiří Kejř, od roku 1994 dosud ho vyučuje odborný asistent ThLic. Damián Němec OP.

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Kanonické právo se vyučuje jako povinně výběrový předmět v rozsahu dvou hodin přednášek týdně po dva semestry, a sice

v 1. semestru: historické kanonické právo
v 2. semestru: platné kanonické právo.

Vyučujícím je od roku 1995 odborný asistent JUDr. Ignác Antonín Hrdina OPraem, dříve církevní právo vyučoval odborný asistent JUDr. Miroslav Černý OSA, který nyní vyučuje římské právo.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Církevní právo bylo původně vyučováno katedrou dějin státu a práva jako volitelný, tj. povinně výběrový předmět v letním semestru I. ročníku v rozsahu 2 hodin přednášky týdně. V akademickém roce 1993/94 výuku vedl odborný asistent PhDr. Tomáš Knoz se zaměřením na historii. V roce 1994/95 vyučoval platné církevní právo Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

Od akademického roku 1995/96 převzala výuku církevního práva katedra ústavního práva a politologie. Výběrový seminář v průběhu zimního i letního semestru vede odborný asistent JUDr. Michal Lamparter.

Děkujeme za údaje, které poskytli JUDr. Ignác Antonín Hrdina a ThLic. Damián Němec za plzeňskou, resp. olomouckou právnickou fakultu.