Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

The Short Messages
Kleine Nachrichten
Breve cronaca

Začátkem června 2000 se na Společnost pro církevní právo obrátil místopředseda České biskupské konference Mons. ThLic. Dominik Duka s žádostí o sledování české konfesněprávní legislativy a poskytování právních informací o této legislativě České biskupské konferenci. Pracovní výbor na svém pravidelném zasedání dne 19. 6. 2000 rozhodl, že zakládá pro tuto práci Institut konfesního práva (IKP) při Společnosti pro církevní právo a jmenoval jeho první tři odpovědné členy. Téhož dne se moderátor Institutu Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP a oba vědečtí pracovníci Mgr. Jan Czernin LL. M. a Mgr. Záboj Horák setkali s Mons. Dominikem Dukou a projednali další spolupráci. V červenci 2000 byla projednána úzká spolupráce IKP s vedením České křesťanské akademie. Dne 5. 10. 2000 jmenoval pracovní výbor SPCP další pracovníky IKP Mgr. Štěpána Hůlku a Tomáše Zadražila.

Ve dnech 21. – 25. srpna 2000 konala Slovenská společnost kanonického práva jubilejní desáté sympozium kanonického práva tradičně opět ve Spišské Kapitule na půdě spišského Teologického institutu Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Z konfesněprávní tematiky obzvláště zaujala problematika založení katolické univerzity v Ružomberku, v kanonickém právu jsme s napětím vyslechli zprávu arcibiskupa Zenona Grocholewského, prefekta Římské kongregace pro semináře a studijní instituty o této instituci.

Ve dnech 6.- 8.9. 2000 uskutečnily Třetí pražské rozhovory o vztahu církve a státu. Rozhovory se konaly v prostorách dominikánského kláštera v Praze, v Husově ulici. Třídenní zasedání českých i zahraničních odborníků bylo zahájeno 6.9. 2000 večerní mší svatou v kostele sv. Jiljí. Na druhý den již od časného rána probíhala první přednáška. Dr. Karl Eugen Schlief, justiciár biskupství v Münsteru a jeden ze zakladatelů Institutu pro konfesní právo německých diecézí v Bonnu, se v ní zabýval změnami v oblasti konfesního práva na území bývalé NDR. Poté následovala diskuse k tématu. Po jejím ukončení přednesl svůj příspěvek na téma Struktury církví a jejich finanční vztah ke státním orgánům USA druhý přednášející, Mark E. Chopko, vedoucí General Counsel, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C., instituce poskytující právní pomoc v rámci organizační struktury biskupské konference Spojených států. Po této přednášce následoval společný oběd. Odpoledne pak bylo věnováno diskusi ke druhé přednášce a rozhovorům o organizaci právní poradenské služby biskupských konferencí v Německu a ve Spojených státech, které byly zahájeny příspěvkem Dr. Schliefa na téma práce Institutu pro konfesní právo německých diecézí a příspěvkem Marka Chopka, věnovaného činnosti General Counsel, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Třetí den zasedání zahraniční hosté navštívili v doprovodu Doc. JUDr. Jiřího R. Tretery a Mgr. Záboje Horáka Českou křesťanskou akademii a byli přijati Mons. ThDr. Karlem Simandlem, generálním sekretářem ČBK. Třetí pražské rozhovory o vztahu církve a státu proběhly úspěšně, v přátelské a inspirativní atmosféře. Jejich výsledkům bude věnováno příští číslo Revue církevního práva, v němž vyjdou obě hlavní přednášky a do rubriky Dnes vám představujeme budou zařazeny oba instituty právní poradenské služby, o nichž bylo na tomto zasedání referováno.

Ve dnech 29. 7. - 11. 8. 2000 proběhl v Novém Městě nad Metují na Pavlátově louce desátý ročník obnovených Akademických týdnů, kterých se tradičně účastní řada členů naší Společnosti. Právní problematiky se týkala především první část, věnovaná židovské komunitě. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera z PF UK přednášel na téma Židovské právo v průběhu dějin - od počátků do současnosti, Doc. Dr. Šedinová přednášela o historickém postavení Židů v Čechách a Doc. ThDr. Martin Prudký z ETF UK vystoupil dvakrát: nejprve na téma Židovství jako problém křesťanů, druhý den pak na téma: Problémy židovství a křesťanství - biblické hledání. Nakonec promluvil Dr. Schneider, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, na téma Stát Izrael a židovské menšiny ve světě.


Gratulujeme

Na valné hromadě konané 15.5. 2000 byl jednomyslně zvolen za čestného člena Společnosti pro církevní právo JUDr. Pavel Šimek z Prahy 4 - Spořilova, jeden z jejich zakladatelů a po několik let člen jejího pracovního výboru, věhlasný notář ve Staré Boleslavi a v Praze, soudní znalec většího počtu jazyků a v dobách obzvláště nebezpečných synodní kurátor Českobratrské církve evangelické a předseda právního odboru synodní rady. V poslední době je JUDr. Pavel Šimek právním poradcem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Z projevu předsedy SPCP při této příležitosti vyjímáme: „Vážený pane doktore, tato volba je vyjádřením úcty Společnosti k Vaší osobě a oceněním Vašich zásluh o svobodu církví v naší zemi. Hluboký symbolický význam lze spatřovat i v tom, že volba se konala v prostorách kláštera dominikánů v Praze, tj. jedné z budov, o jejíž vrácení původnímu vlastníku jste se zasadil právě před deseti lety, na jaře roku 1990, a pomohl tak odčinit křivdu, která byla právě před půlstoletím, v dubnu 1950, na řeholních společenstvích spáchána.„

Dne 12. 10. 1999 obhájil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity JUDr. Michal Lamparter, předseda místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně, doktorskou disertační práci na téma „Svoboda náboženského vyznání v ČR„ a získal titul Ph. D.

Dne 4. 7. 2000 dosáhl člen naší Společnosti P. ICLic. ThDr. Jiří Svoboda, soudní vikář Interdiecézního soudu České církevní provincie a metropolitní kanovník, na Papežské lateránské univerzitě v Římě hodnosti doktora kanonického práva (ICDr.). Obhájil summa cum laude doktorskou disertační práci na téma „Štěpán z Roudnice a jeho Questiunculae„. Čtenáře upozorňujeme, že o díle ThDr. Jiřího Svobody jsme již v našem časopise podali informaci v rubrice „portréty„, a sice v č. 9 - 1/1998, s. 37 - 38.

Dne 11. 8. 2000 oslavil významné životní jubileum čestný člen naší Společnosti Dr.jur. Richard Buchsbaum, emeritní ministerský rada Spolkového ministerstva územního plánování, stavebnictví a výstavby měst v Bonnu, odborník v oblasti příspěvků na bydlení. Dr. Buchsbaum, původem z Brna, otec početné rodiny a náš vzácný přítel, pomáhá naší Společnosti účinným způsobem již od jejího založení.

Ke dni 1. 10. 2000 byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze P. ThDr. Michael Slavík, člen naší Společnosti. Působil postupně jako farář v Ostrově nad Ohří, v Praze - Vršovicích a v Praze - Chodově a byl také soudcem pražského Interdiecézního soudu. V poslední době zastával úřad rektora Arcibiskupského semináře v Praze.

Dne 14. 10. 2000 uzavřeli manželství v kostele farního sboru v Klášteře nad Dědinou člen pracovního výboru naší Společnosti a redakční rady Revue církevního práva Michal Heldenburg a Olga Smirnova.

Dne 26. 10. 2000 oslavil významné životní jubileum člen naší Společnosti, vedoucí katedry právních dějin a ředitel Ústavu právních dějin PF UK Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., emeritní rektor Univerzity Karlovy. Prof. Karel Malý vyjádřil potěšení z gratulačního dopisu, který obdržel od vedení naší Společnosti.

Dne 26. 10. 2000 složil člen pracovního výboru naší Společnosti a redakční rady Revue církevního práva P. Stanislav Přibyl na Papežské lateránské univerzitě v Římě summa cum laude zkoušku de universo Codice a dosáhl hodnosti licenciáta kanonického práva (ICLic.).

V říjnu 2000 úspěšně ukončil své postgraduální studium evropského práva na pařížské Sorbonně člen naší Společnosti Mgr. Tomáš Pietak.

Dne 30. 10. 2000 byl v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně promován jako magistr v oboru práv Josef Dočekal, jeden ze zakládajících členů naší Společnosti a její brněnské místní skupiny.

K 1. 11. 2000 byl jmenován docentem pro obor právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze člen naší Společnosti JUDr. Radim Seltenreich.


Úmrtí

Dne 16. 8. 2000 zemřel v Praze ve věku 69 let člen naší Společnosti, odborný asistent církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a emeritní pracovník Apoštolské nunciatury v Praze P. Dr. Jan Homola, SDB. Requiescat in pace!


Další zprávy

Od 1. 9. 2000 pracuje Mgr. Záboj Horák jako prezenční doktorand církevního práva na katedře právních dějin PF UK v Praze.


Zpráva z Valné hromady Společnosti pro církevní právo

Valná hromada Společnosti pro církevní právo se konala 15. 5. 2000. Předseda Společnosti přednesl výroční zprávu o činnosti Společnosti za období od poslední valné hromady. Poté byli přítomní členové seznámeni se zprávou o hospodaření Společnosti v tomto období, kterou také schválili. Odstupujícímu pracovnímu výboru bylo uděleno absolutorium a byly zvoleny nové orgány Společnosti. Na závěr valné hromady byl jednomyslně zvolen za čestného člena Společnosti pro církevní právo JUDr. Pavel Šimek.


Předseda Společnosti:

Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera


Členové pracovního výboru:

Mgr. Miroslav Brož

Adam Furek

Mgr. Jiří Georgiev

Michal Heldenburg

Mgr. Záboj Horák

Mgr. Štěpán Hůlka

Ing. Jana Mindlová, CSc

Vít Ossendorf

P. ICLic. Stanislav Přibyl

Stanislav Pšenička

Jan Šafránek

Tomáš Zadražil


Náhradníci:

Adam Bašný

Marek Hannibal

Miloš Holub

Jiří Jirsa

Daniel Spratek

Jiří Šouša

Ladislav Šouša


Revizoři hospodaření

Mgr. Prokop Jiří Beneš

Mgr. Jan Nep. Czernin, LL. M.

(tph)