Burger, Guido (edit):
Staatskirchenrecht in den neuen Bundesländern: Textsammlung - Verfassungen und Staatskirchenverträge; Staatskirchenrecht in Polen, Tschechien und Ungarn
Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2000, s. 272.

Konfesní právo v nových spolkových zemích: Sbírka textů ústav a smluv z oblasti konfesního práva; Konfesní právo v Polsku, České republice a Maďarsku
The State Ecclesiastical Law in the New Federal States: Collected Texts of Constitutions and State-Church Agreements; State Ecclesiastical Law in Poland, Czech Republic and Hungary
Diritto ecclesiastico statale nei nuovi stati federali: La collezione di testi delle costituzioni e dei patti di diritto ecclesiastico statale; Diritto ecclesiastico statale a Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria


V minulém roce vyšla v Lipsku zajímavá sbírka konfesněprávních předpisů nových spolkových zemí, jejíž součástí jsou i vybrané konfesněprávní předpisy Polska, České republiky a Maďarska.

Kniha je zahájena výkladem o konfesním právu, které platí v nových spolkových zemích (s. 7-15). Poté jsou otištěny články Základního zákona, které se týkají právních záruk svobody vyznání jednotlivce a s nimi spojených záruk svobody církví a náboženských společností a přehled konfesního práva pěti nových spolkových zemí: Braniborska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Saska, Saska-Anhaltska a Durynska (s. 17-191). U každé spolkové země jsou nejprve uvedena ustanovení její ústavy, která se týkají náboženské svobody. Poté jsou otištěny smlouvy z oblasti konfesního práva (Staatskirchenverträge) mezi spolkovou zemí a evangelickou zemskou církví nebo několika evangelickými zemskými církvemi působícími na jejím území a smlouvy mezi spolkovou zemí a Apoštolským stolcem uzavírané pro katolické instituce na daném území. U tří spolkových zemí jsou uvedeny smlouvy, které tyto země uzavřely s židovskými obcemi. Na s. 193-199 podávají autoři přehled nejnovější literatury věnované konfesnímu právu v nových spolkových zemích.

V druhé části knihy jsou uvedeny v německém překladu vybrané normy konfesního práva Polska (Konkordát mezi Svatým stolcem a Polskou republikou z 28. 7. 1993 a dva zákony o náboženské svobodě a o vztahu státu a Katolické církve z května 1989, s. 201-254), České republiky (zákon č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, s. 255-264) a Maďarska (zákon č. IV z roku 1990 o svobodě svědomí, náboženské svobodě a o církvích, s. 265-272).

Kniha je cenným příspěvkem pro vědu konfesního práva v bývalých komunistických zemích, které nově tvoří svou konfesněprávní legislativu.

Mgr. Záboj Horák