Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky

 

 

JUDr. Margita Čeplíková, CSc.

 

Existencia náboženských organizácií (cirkví a náboženských spoločností) je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Zo strany štátu je ich postavenie právne upravené viacerými právnymi predpismi, spadajúcimi do rôznych odvetví práva. Sú to právne predpisy rôzneho stupňa právnej sily, ktorých základ sa zrodil súčasne so zmenami spoločenských pomerov na našom území v roku 1989.[1]

Nový trend spoločenského vývoja na začiatku roku 1990 znamenal splnenie mnohých očakávaní cirkví i náboženských spoločností. "Odateizovanie" štátu, uvoľnenie náboženského života, pluralizmus nastúpený i v tejto oblasti spoločenského života, našli prirodzene svoj odraz i v práve ako nástroji regulácie zmenených spoločenských vzťahov. Ich nevyhnutnosť odôvodňovala aj skutočnosť, že v uvedenom období boli ešte stále v platnosti cirkevnoprávne predpisy z roku 1949.

Z najvýznamnejších právnych predpisov prijatých štátom po roku 1990 nemožno opomenúť zákon č. 16/1990 Zb., ktorým sa menil zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom. Uvedeným zákonom sa štát zaviazal poskytovať osobné požitky duchovným cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia v duchovnej správe, cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak išlo o duchovných, ktorým tieto požitky poskytoval ku dňu 31.12.1989. Okrem uvedeného zákon zrušil potrebu štátneho súhlasu k voľbe či ustanoveniu akéhokoľvek pracovníka v cirkvi z radov duchovných.[2]

V oblasti majetkových vzťahov cirkví bolo snahou štátu napraviť krivdy minulosti. Dôkazom tejto snahy bolo prijatie zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií i arcibiskupstva olomouckého. Zákon č. 298/1990 Zb. bol v roku 1991 novelizovaný zákonom č. 338/1991 Zb., ktorý bližšie konkretizoval niektoré otázky týkajúce sa nehnuteľného majetku rehoľných rádov a kongregácií i arcibiskupstva olomouckého i právneho vysporiadania sa s doterajšími užívateľmi nehnuteľností. Zmyslom týchto právnych predpisov bolo celkovo umožniť obnovenie činnosti rádov, ktorá bola aktom štátu bez akejkoľvek zákonnej podpory zastavená v roku 1950. Podobného charakteru bol aj zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorý sa popri iných subjektoch dotkol i náboženských organizácií. Cieľom vydania tohto zákona bolo zmierniť následky majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Úplné znenie tohto zákona vyšlo v roku 1994 – z. č. 11/1994 Z. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Účelom tohto zákona bolo dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodných vzťahov k pôde.

Osobitnú skupinu právnych noriem vydaných štátom po roku 1990 a upravujúcich postavenie cirkví predstavujú právne normy na úseku cirkevného školstva. Významnou právnou normou regulujúcou pôsobenie cirkví v tejto oblasti spoločenského života bola vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl. V zmysle uvedeného právneho predpisu cirkvi alebo náboženské spoločnosti majú možnosť zriaďovať cirkevné základné školy, cirkevné špeciálne školy, cirkevné stredné školy, cirkevné strediská praktického vyučovania a cirkevné učilištia.[3] V školskom roku 1990/1991 pôsobilo na Slovensku 6 cirkevných škôl (z toho 2 stredné), v školskom roku 1991/1992 to už bolo 37 cirkevných škôl (z toho 10 stredných). Školských otázok sa dotýkala i vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 571/1990 Zb. o odmeňovaní učiteľov náboženstva.

Za základný právny predpis, ktorý upravuje postavenie cirkví a náboženských spoločností, ako aj ich vzťahy ku štátu, možno považovať zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Právnym základom pre tvorbu tohto zákona sa stal ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádzala Listina základných práv a slobôd, keďže jeho ustanovenia dotýkajúce sa slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania boli recipované do konečnej podoby zákona. Zákon č. 308/1991 Zb. slúži doposiaľ ako základný právny predpis upravujúci postavenie cirkví a náboženských spoločností a ich vzťahy ku štátu na území Slovenskej republiky. Vo svojich všeobecných ustanoveniach rieši zákon otázku realizácie slobody svedomia a vyznania i práva byť bez náboženského vyznania. V duchu tohto zákona sa cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii s vlastnou štruktúrou, orgánmi, vnútornými predpismi a obradmi. Oba pojmy "cirkev" i "náboženská spoločnosť" sú používané pre tie útvary, ktorých prostredníctvom prejavujú fyzické osoby kolektívne - "spoločne s inými" a "verejne" taxatívne vymedzenými spôsobmi (bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov) svoje náboženstvo alebo vieru.

Z hľadiska právneho sa stalo osobitne významným ustanovenie zákona o tom, že cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnickými osobami. Vychádzajúc z toho sa môžu vzájomne združovať, môžu vytvárať komunity, rády a podobné spoločenstvá. Z hľadiska vzťahu vnútorných predpisov cirkví a náboženských spoločností a všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných štátom, zákon stanovil, že cirkvi a náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydávanými štátom. Inými slovami povedané, všetky cirkevnoprávne predpisy musia byť v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.[4]

Ustanovenia zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností dotýkajúce sa procesu ich registrácie bližšie konkretizoval zákon č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností. Orgánom kompetentným zabezpečovať registráciu sa stalo na území SR Ministerstvo kultúry. Cirkev alebo náboženská spoločnosť môže podať návrh na registráciu po preukázaní, že sa k nej hlási najmenej 20 000 plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území SR. Registrácia má charakter správneho konania a pokiaľ zákon neustanovuje inak, postupuje sa v nej podľa ustanovení správneho poriadku. V súčasnosti je na území Slovenskej republiky zaregistrovaných 15 cirkví a náboženských spoločností, pribudla Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia.

Dôkazom ústretovosti štátu voči cirkvám bolo i prijatie zákona č. 234/1992 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb. Dovtedy existujúca a zaužívaná forma obligatórneho civilného sobáša bola nahradená fakultatívnou formou spočívajúcou na voľbe uzavretia manželstva buď civilnou alebo cirkevnou formou, pričom obe tieto formy sa stali z hľadiska právneho rovnocennými.[5]

Všeobecnú, základnú a východiskovú rovinu právnej reglementácie vzťahov k cirkvám a náboženským spoločnostiam predstavuje Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Základom Ústavy v prístupe k otázkam slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, ako aj práva byť bez náboženského vyznania, sa stala Listina základných práv a slobôd a zákon č. 308/1991 Zb. I tu z hľadiska právneho riešenia vzájomných vzťahov štátu a cirkví bolo zakotvené, že cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, nezávisle od štátnych orgánov. Išlo teda najmä o také záležitosti, akými sú zriaďovanie cirkevných orgánov, ustanovenie duchovných jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, zabezpečovanie vyučovania náboženstva a zakladanie rehoľných a iných cirkevných inštitúcií. Pri výkone uvedených činností získali teda náboženské organizácie ústavnoprávne záruky svojej samostatnosti. Právne garantovaná je ich autonómnosť a samostatnosť vo vnútorných záležitostiach, týkajúcich sa organizácie cirkevného života a ich nezávislosť na štátnej moci. Na druhej strane je právne garantované poskytovanie pomoci štátu cirkvám a náboženským spoločnostiam v otázkach ich hospodárskeho zabezpečenia. Národná rada Slovenskej republiky každoročne schvaľuje v štátnom rozpočte finančné prostriedky určené cirkvám a náboženským spoločnostiam. Ich správcom je Ministerstvo kultúry SR - cirkevný odbor, ktorý tieto prostriedky rozpisuje pre potreby cirkví a náboženských spoločností. Predovšetkým ide o zabezpečenie platov duchovných, v rámci možností pokrytie nákladov na prevádzku biskupských úradov a napokon finančné zabezpečenie prevádzky samotných cirkevných škôl, vrátane platov učiteľov náboženstva na štátnych školách. Problematika finančného vzťahu štátu a cirkví je právne upravená zákonom č. 522/1992 Zb., ktorým sa menil z. č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb. Uvedený zákon vychádzal z ustanovení z. č. 308/1991 Zb. a ustanovení nariadenia vlády ČSFR č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností. Tento bol na území už samostatnej Slovenskej republiky novelizovaný nariadením vlády SR č. 187/1997 Z. z.

V kalendárom roku 1993 bol prijatý zákon NR SR č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam. Slovenská republika ako prvý z postkomunistických štátov týmto zákonom dôsledne riešila problematiku reštitúcií majetku cirkví. Zákon sa vzťahoval na zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam odňatím vlastníckeho práva k nehnuteľným i hnuteľným veciam a to na základe rozhodnutí štátnych orgánov, občianskoprávnych i správnych aktov vydaných v období od 8. mája 1945 (židovským náboženským obciam od 2. novembra 1938) do 1. januára 1990. Oprávnenými osobami v zmysle tohto zákona sa stali štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti so sídlom v SR vrátane ich častí s právnou subjektivitou, ktorých vec prešla do vlastníctva štátu alebo obce v rozhodnom období.[6] Prinavrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam príslušným cirkvám sa vykonávalo na základe dohody o vydaní veci, uzavretej medzi oprávnenou a povinnou osobou.[7] Konania súvisiace s vydaním nehnuteľných vecí boli oslobodené od správnych poplatkov.

Z právnych noriem vydaných v neskorších rokoch je žiadúce spomenúť niektoré trestnoprávne normy, ktoré sa činnosti cirkví a náboženských spoločností istým spôsobom dotýkajú. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby, zakotvila povinnosť ústavov vytvárať zodpovedajúce podmienky pre duchovnú starostlivosť o obvinených. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody, zasa právne upravila existenciu základných foriem účasti cirkevných organizácií v živote odsúdených (pastoračné návštevy, vykonávanie bohoslužieb, spovedí, zabezpečovanie náboženskou literatúrou, organizovanie besied a prednášok s náboženskou tematikou a podobne).

V oblasti pedagogického pôsobenia cirkví a náboženských spoločností významnú úlohu malo prijatie zákona o sústave základných a stredných škôl č. 350/1994 Z. z. (školský zákon). Vzdelanie získané v cirkevných školách je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných typoch škôl. Slovenská republika považuje cirkevné školy za neoddeliteľnú súčasť spoločnosti asi tak, ako za jej súčasť považuje každého veriaceho človeka. Cirkevná škola je jednou z dnešných typov škôl, jednou z dnešných ponúk školskej výučby a výchovy popri školách štátnych.

Štát spolupracuje s cirkvami na princípe partnerskej spolupráce so snahou o udržiavanie ústretových vzťahov, ktoré by boli prínosom pre obe autority. Poskytuje cirkvám významnú podporu pri výkone ich činnosti, garantuje ich právne postavenie a možnosti ich pôsobenia vo verejnom živote. Cirkvi spravujú svoje záležitosti nezávisle od štátnych orgánov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je síce ústredným orgánom štátnej správy aj v oblasti cirkví a náboženských spoločností, nevykonáva však nad nimi dozor, nezasahuje do ich vnútorných záležitostí, ani metodicky neusmerňuje ich činnosť. Činnosť organizovaná jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami je prospešná pre právny štát v rôznych oblastiach spoločenského života - v oblasti kultúrnej, sociálnej, vzdelávacej, výchovnej a iných. Existuje náboženská sloboda, ktorá je právne garantovaná a s ňou spojené podmienky pre intenzívny rozvoj náboženského a cirkevného života. Revitalizovali sa kňazské semináre, rehole, laické hnutia, misijná a charitatívna činnosť cirkví. Vydáva sa náboženská literatúra, cirkvi majú v masmédiách svoje duchovné relácie. Rozvíja sa cirkevné školstvo.

Na základe výsledkov sociologického prieskumu "Náboženstvo 1998" organizovaného Sociologickým ústavom SAV, je v Slovenskej republike zo všetkých občanov 68,7 % katolíkov.[8] Z pätnástich na Slovensku registrovaných cirkví a náboženských spoločností je z hľadiska členstva najpočetnejšou Rímskokatolícka cirkev.

Dňa 16. augusta 2000 vláda Slovenskej republiky na svojej 112. schôdzi schválila text základnej, rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Táto zmluva bola pripravovaná pomerne dlhé obdobie zmiešanou komisiou, zloženou zo siedmych zástupcov Konferencie biskupov Slovenska a apoštolského nuncia a z ôsmych členov vlády. Garantom prípravy zmluvy za vládu SR sa stal minister zahraničných vecí Eduard Kukan. História prípravy zmluvy sa datuje od roku 1996 a presahuje pôsobenie jednej vlády (začiatky jej príprav spadajú ešte do obdobia vlády Vladimíra Mečiara). Proces jej prípravy bol však z nedostatku politickej vôle zastavený v auguste 1998. K pokračovaniu rokovaní o jej obsahu došlo až začiatkom roku 1999. V novembri 1999 bol základný text zmluvy technicky parafovaný.[9] V zmysle textu zmluvy sa Slovenská republika a Svätá stolica vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva. Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike i jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahrňuje najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kanonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí. Na druhej strane "Svätá stolica garantuje, že Katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra podľa princípov katolíckej náuky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky."[10]

Charakter zmluvy je všeobecný, rámcový. Viaceré jej ustanovenia sa budú v budúcnosti konkretizovať v ďalších štyroch osobitných medzinárodných zmluvách. Pôjde o otázky rozsahu a podmienok uplatnenia práva výhrad vo svedomí, otázky finančného zabezpečenia Katolíckej cirkvi, ustanovenia o výkone duchovnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch i oblasť pôsobenia Katolíckej cirkvi v oblasti školstva). Na uzavretie týchto zmlúv nie je stanovený žiaden konkrétny termín, avšak s ich prípravou by sa malo začať ešte v tomto volebnom období.

Dňa 24.11.2000 bola Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísaná predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom a štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Angelom Sodanom.[11] Národná rada SR vyjadrila súhlas s ratifikovaním zmluvy 30.11.2000. Výmenou ratifikačných listín medzi prezidentom SR Rudolfom Schusterom a štátnym sekretárom Svätej stolice Angelom Sodanom dňa 18.12.2000 zmluva nadobudla platnosť.[12]

Z posledného obdobia postavenie cirkví a náboženských spoločností na území Slovenskej republiky právne dotvára zákon č. 394/2000 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. V zmysle tohto zákona sa cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou rozumie "dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti". Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. V § 4 ods. 5 novela stanovuje, že štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci. V prípade ostatných cirkví však pôjde o vnútroštátne zmluvy, nakoľko tieto cirkvi na rozdiel od Katolíckej cirkvi nie sú subjektami medzinárodného práva. Zákon č. 394/2000 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2001.

Okrem uvedeného Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, aby vláda v termíne do 30.9.2001 predložila návrh nového zákona o vzťahu štátu a cirkví a náboženských spoločností. Tento by mal odrážať nové skutočnosti, ktoré vznikli vo vzťahoch štátu a cirkví od prijatia zákona č. 308/1991 Zb., teda zmeny, ktoré v týchto vzťahoch nastali za posledných desať rokov vývoja našej spoločnosti i štátu. Rovnako sa predpokladá nový model financovania cirkví stelesnený v novej právnej úprave. Podľa pripravovaného zákona o financovaní cirkví bude 15 cirkví a náboženských spoločností na Slovensku dostávať príspevok na plat duchovných, obmedzeného počtu prevádzkových pracovníkov a na prevádzku ústredí podľa počtu veriacich, ktorí sa k nim prihlásia pri sčítaní ľudu v roku 2001.

Dotvorenie právnych predpisov regulujúcich postavenie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku je úlohou veľmi zodpovednou. Vyžaduje si zo strany štátu citlivý prístup, vďaka ktorému budú môcť tieto náboženské organizácie plniť svoju pozitívnu úlohu v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti i naďalej.

 

 

Resumé

 

Autorka analyzuje postavenie náboženských organizácií (cirkví a náboženských spoločností) v Slovenskej republike. Tieto vzťahy skúma z hľadiska platnej právnej úpravy (de lege lata).

Analyzuje zmeny v právnej úprave postavenia a činnosti cirkví po roku 1989, ako aj právne normy samostatnej Slovenskej republiky po roku 1993. Pozornosť venuje právnym normám rôznych právnych odvetví, ktoré sa cirkví a náboženských spoločností týkajú (Ústave Slovenskej republiky, zákonu o registrácii cirkví a náboženských spoločností, normám trestného práva, právnym normám, ktoré sa týkajú pôsobenia cirkví v školstve, atď.). Autorka sa zaujíma tiež o aktuálne otázky vzťahu štátu a cirkví na území Slovenska (Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou a novela zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností).

 

 

Summary

 

The Status of Churches and Religious Societies in the Law of the Slovak Republic

 

An author analyses the status or religious organisations, churches and religious societies, in the Slovak Republic. She discusses a valid legal regulation (de lege lata).

She analyses the changes of the legal regulation relating to the status and activities of churches from the year 1989, so as the legal regulation relating to this matter after the year 1993 when the independent Slovak Republic was constituted. She focuses on the different sectors of law relating to churches and religious societies (the Constitution, the Registration Act, criminal law, the legal regulation of the activities of churches in school etc.). The author interests in the actual questions of the relation between the State and Church at the territory of Slovakia (the Fundamental Agreement between the Slovak Republic and the Holy See, and the amendment to the Religious Freedom Act).

 

 

Zusammenfassung

 

Die Stellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in der Rechtsordnung der Slowakischen Republik

 

Die Autorin analysiert die Stellung von konfessionellen Organisationen (Kirchen und Religionsgesellschaften) in der Slowakischen Republik. Diese Beziehungen untersucht sie aus dem Gesichtspunkt der geltenden Rechtsregelung (de lege lata).

Sie analysiert die Änderungen in der Rechtsregelung der Stellung und der Tätigkeit der Kirchen nach dem Jahre 1989, sowie auch die Anderungen der Rechtsordnung der selbständigen Slowakischen Republik nach dem Jahre 1993. Sie widmet die Aufmerksamkeit widmet der Rechtsnormen verschiedenen Rechtsgebieten, die sich auf Kirchen und konfesionellen Gesellschaften beziehen (der Verfassung der Slowakischen Republik aus dem Jahre 1992, dem Gesetz über die Registrierung der Kirchen und Religionsgesellschaften, strafrechtlichen Normen, der Rechtsvorschriften, die sich auf das Wirken der Kirchen in dem Schulwesen beziehen, usw.). Die Autorin interessiert sich auch fur die aktuellen Fragen der Beziehung zwischen den Kirchen und dem Staat auf dem Gebiet der Slowakei (Grundvertrag zwischen der Slowakischen Republik und dem Heiligen Stuhl und die Novelle des Gesetzes über die Freiheit des Glaubensbekenntnis und der Stellung der Kirchen und der Religionsgesellschaften).

 

 

Riassunto

 

La posizione delle chiese e delle comunitá religiose nell´ordinamento giuridico della Rep. Slovacca

 

L´autrice analizza la posizione delle organizzazioni religiose (chiese e altre comunitá religiose) nella Rep. Slovacca. Questi esamina dal punto di vista del diritto vigente (de lege lata).

Analizza i cambiamenti dello stato e delle attivitá delle chiese dopo 1989 nell´ordinamento giuridico e allo stesso modo le norme della Slovacchia indipendente dal 1993. Si concentra sulle norme di diversi brani dell´ordinamento che hanno rilevanza per le chiese. (Costituzione della Repubblica, la legge sulla registrazione delle chiese, norme di diritto penale, norme concernenti l´attivitá delle chiese nelle scuole, ecc.). L´autrice si interessa anche delle questioni attuali del rapporto fra lo Stato e le chiese in Slovacchia (Accordo fra Slovacchia e la Santa Sede, la modificazione della legge sulla libertá religiosa e sullo stato delle chiese e comunitá religiose).

 

 

O autorce

 

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. sa narodila v roku 1960 v Prahe. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 1983 získala doktorát. V rokoch 1983 – 1989 absolvovala niekoľkoročný študijný pobyt i internú ašpirantúru na Katedre teórie a dejín štátu a práva uvedenej fakulty. V rokoch 1989 – 1993 pracovala ako odborný pracovník na Historickom odbore Východoslovenského múzea v Košiciach. V roku 1993 získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied v odbore dejiny štátu a práva. Od roku 1993 pracuje ako odborná asistentka na Katedre teórie štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde zabezpečuje výučbu predmetu Sociológia práva. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa venuje vzájomným vzťahom štátu a cirkví na Slovensku a ich právnej úprave. Je členkou Spoločnosti cirkevného práva a spolupracuje na jej akciách v Prahe a v Brne.

 

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. was born in Prague in 1960. He studied the Law Faculty of the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice. She obtained a doctorate in 1983. From 1983 to 1989, she completed a study stay lasting several years and became a full-time research assistant at the cathedra of theory and legal history of the mentioned university. In the years 1989-1993, she worked as a researcher at the Historical Department of the East Slovakian Museum in Košice. In 1993, she obtained the degree of a candidate of legal sciences at the Law Faculty of Komenský University in Bratislava. She has worked as an assistant professor at the cathedra of legal theory of the Law Faculty of the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice since 1993. She is a lecturer in legal sociology. She focuses on the mutual relations between the State and Church in Slovakia and their legal regulation. She is a member of the Church Law Society and she collaborates on its activities in Prague and Brno.

 

JUDr. Margita Čeplíková, CSc., geb. 1960 in Prag., absolvierte Juristische Fakultät der Pavel Jozef Šafařík-Universität in Košice, wo sie auch 1953 Doktortitel erwarb. In den Jahren 1983-1989 war sie mit der internen Aspirantur am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte des Staates und des Rechts an derselben Fakultät beschäftigt. In den Jahren 1989-1993 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Geschichte des Ostslowakischen Museums in Košice. 1993 erwarb sie an der Juristischen Fakultät der Komenského-Universität in Bratislava den wissenschaftlichen Grad des Kandidaten der Rechtswissenschaft im Bereich der Rechts- und Staatsgeschichte. Seit 1993 arbeitet sie als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl der Theorie des Rechts und des Staates der Juristischen Fakultät UPJŠ in Košice und ist zuständig für den Fach Rechtssoziologie. Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit widmet sich die Autorin dem Staat-Kirche Verhältnis in der Slowakei und dessen rechtlicher Regelung. Sie ist auch Mitgliederin der Gesellschaft für Kirchenrecht und nimmt an deren Veranstaltungen in Prag und Brünn teil.

 

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. é nata a Praga nel 1960. Si é laureata alla Facoltá di Giurisprudenza della Universitá di P. J. Šafarik a Košice (Slovacchia). Fra 1983-89 si specializzava alla cattedra della teoria e di diritto dello stato e di diritto della suddetta universitá. Fra 1989-93 lavorava nel Dipartimento storico del Museo della Slovacchia orientale a Košice da un´specializzato. Nel 1993 ha ottenuto alla Facoltá Giuridica dell´Universita Komenského a Bratislava il grado del candidato delle scienze giuridiche nella specializzazione della storia dello Stato e di diritto. Dallo stesso anno lavora some un assistente specializzato alla cattedra della teoria dello Stato e del diritto alla Facolta Giuridica dell´UPJŠ a Košice dove gestisce la materia "la Sociologia di diritto." Nell´ambito delle ricerche si concentra alla relazione dello Stato e delle chiese in Slovacchia e alle norme corrispondenti.É membro della Societá per il Diritto delle chiese e partecipa alle sue attivitá a Praga e Brno.[1] Pastiersky list arcibiskupa metropolitu Jána Sokola v tejto súvislosti uvádzal: "Celkom nový život začína aj Cirkev. Dúfame, že zakrátko bude zrušený dozor nad Cirkvou, že budú zaplnené biskupské stolce, obnovia sa mužské i ženské rehole, doplnia sa rady kňazov, zaplnia sa uprázdnené farnosti". – Katolícke noviny, roč. 141, č. 1/1990, s. 3.

[2] Bližšie pozri: Evanjelický posol spod Tatier, roč. 80, 1990, č. 6, s. 70.

[3] Katolícke noviny, roč. 141, 1990, č. 39, s. 3.

[4] Bližšie pozri: Evanjelický posol spod Tatier, roč. 87, 1997, č. 30, s. 2.

[5] Bližšie pozri: Fischerová, J.: Uzatváranie manželstva. In: Verejná správa, 1992, č. 20, s. 25.

[6] Postoj cirkví k problematike reštitúcií priniesla i cirkevná tlač. Pozri bližšie: Katolícke noviny, roč. 108 (144), 1993, č. 43 , s. 14 a Evanjelický posol spod Tatier, roč. 83, 1993, č. 42, s. 334.

[7] Bližšie pozri: Macko, J.: Kataster nehnuteľností a cirkevný majetok. In: Verejná správa, 1994, č. 9, s. 20.

[8] Výsledky výskumu bližšie uvádzajú Katolícke noviny, roč. 114, 1999, č. 3, s. 3.

[9] O chronológii týchto udalostí bližšie pozri: Pravda, roč. X, 2000 , č. 190, s. 5.

[10] Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (dokument). In: Pravda, roč. X, 2000, č. 201, s. 17.

[11] Pápež Ján Pavol II. v súvislosti s podpísaním zmluvy zdôraznil jej význam pre celkové postavenie cirkvi a jej inštitúcií v právnom štáte. Pozri bližšie: Národná obroda, roč. XI, 2000, č. 272, s. 1.

[12] Ako pri výmene listín uviedol kardinál Ján Cryzostom Korec, "prijatie zmluvy je dôkazom, že SR uznáva duchovnú moc pôsobenia katolíckej cirkvi". Historický význam nadobudnutia právoplatnosti zmluvy ocenil i prezident Slovenskej republiky. Pozri bližšie: Národná obroda, roč. XI, 2000 č. 292, s. 1.