Lamparter, Michal (edit.): Církev a stát. Sborník příspěvků z 5. ročníku konference

 

Acta Universitatis Brunensis. Iuridica No. 243, Brno 2000, s. 98.

 

The Church and the State. The Minutes of Contributions to the 5th Conference

Die Kirche und der Staat. Sammelband der Beiträge des 5. Jahrganges der Konferenz

La Chiesa e Lo Stato. Almanacco di contributi dalla 5a conferenza

 

 

29. září 1999 se na půdě Masarykovy university v Brně uskutečnilo páté kolo cyklu přednášek věnovaných širokému spektru otázek konfesního i církevního práva. Konferenci uspořádala místní skupina Společnosti pro církevní právo v Brně ve spolupráci s katedrou ústavního práva a politologie Masarykovy university. Setkání se zúčastnilo na 40 hostů z domova i ze zahraničí, přičemž mezi účastníky nechyběl Wolfgang Wieshaider z Institutu církevního práva Právnické fakulty Vídeňské university ani Wieslav Bar z Katolické university v Lublinu. Právě Dr. Bar vystoupil na konferenci s příspěvkem "Svoboda svědomí a vyznání v polském právním řádu po roce 1989", v němž přítomné seznámil se současnou podobou polského konfesního práva včetně aspektů ústavněprávních a mezinárodněprávních. Cenný je v této souvislosti nastíněný a pečlivě strukturovaný přehled právních norem, platných v této oblasti na území našeho severního souseda.

Stejně jako tento proslov nalezne čtenář ve sborníku rovněž pojednání Dr. Wieshaidera, věnované problematice právní úpravy postavení církví a náboženských společností v Rakousku ("Rakouský zákon o právní subjektivitě společenství náboženského vyznání"), kde je čtenář seznámen s novým právním předpisem rakouského konfesního práva z ledna roku 1998. Pro českého čtenáře je tento zákon důležitý minimálně z toho důvodu, že stejně jako česká úprava de lege ferenda zavádí dvoustupňový model registrace církví.

Další z otištěných příspěvků - pojednání Karin Kuhnové "Svoboda a institucionalizace víry" - obsahuje zamyšlení nad některými aspekty vztahu fenoménů svobody a zakotvení víry v určitém formálním rámci daném povahou normativního řádu. Připomenutí významu české filozofky a teoložky Boženy Komárkové, která svůj život zasvětila aktivní obraně hodnot křesťanské civilizace před hrozbou nacistického i komunistického totalitarismu, přináší esej Pavla Černého, nazvaná "Křesťanství, demokracie a lidská práva". Autor rozebírá zejména autorčino vnímání novověké sekulární filosofické tradice jako potenciálního zdroje ohrožení lidských práv, jež může vzejít jak z extremně kolektivistického, tak naopak i radikálně individualistického nahlížení lidské přirozenosti.

Robert Prodělal je autorem "Několika zamyšlení nad náboženskou tolerancí (Katolická perspektiva)", v nichž rozebírá otázku vztahu katolické církve k ostatním vyznáním a pojetí tolerance v katolickém prostředí. Závěrečný příspěvek Michala Lampartera "Svoboda náboženského vyznání a ústavní právo" představuje cenné shrnutí koncepce právní úpravy náboženské svobody na našem teritoriu v chronologické perspektivě, která se nevyhýbá ani zohlednění širšího společenského kontextu, z něhož právní normy vycházely.

Nelze prohlásit, že by sborník neobsahoval určité formální nedostatky, pomineme-li ne zcela konsistentní poměr mezi tématy, někdy spíše jen volně souvisejícími s konfesním právem. A tak zatímco Wieshaiderův článek je přeložen do českého jazyka, zůstává Barovo pojednání v polštině. Sborník disponuje navíc jen stručným anglickým resumé, nikoli však německým, popř. dalším jinojazyčným shrnutím. Na druhou stranu však brněnský svazek obsahuje k dalšímu výzkumu na poli konfesního práva podnětné příspěvky s množstvím cenných informací, které může zúročit i legislativní praxe.

 

Jiří Georgiev