Nemec, Matúš: Základy kánonického práva

 

Iura edition, Bratislava, 2001, s. 240.

 

 

Jedná se o bratislavskou učebnici kanonického práva, přesněji řečeno kanonického práva katolického. Sestává z dvanácti kapitol. První kapitola nazvaná Úvod do kanonického práva, se zabývá vymezením základních pojmů, tedy například etymologií slova kánon, pojmem církev, k zajímavým pasážím patří vymezení právně dokonalé společnosti a pozice katolické církve jako autonomního partnera států, přitom upozorňuje autor především na encykliky Lva XIII. Immortale Dei a pastorální konstituci II.vatikánského koncilu Gaudium et spes. První kapitola se věnuje také předmětu kanonického katolického práva a dělení objektivního kanonického katolického práva. Obsahem druhé kapitoly jsou pramen kanonického práva katolického, podrobněji se v rámci této kapitoly Mgr.Nemec zabývá církevním zákonem (lex ecclesiastica), včetně souhlasu víry, výkladu zákona i doplnění chybějícího zákona a konkordátem. Třetí kapitola se věnuje správním aktům (administrativním úkonům) v kanonickém právu. Čtvrtá fyzickým a právnickým osobám, pátá právním úkonům a šestá kapitola podává základní informace o řídící moci. Církevní úřady, zejména pak jejich uprázdnění jsou probrány v kapitole sedmé. Zevrubnější je kapitola osmá - hierarchická soustava katolické církve. Oproti u nás obvyklému postupu od základního stupně (farnosti) k nejvyššímu, který je podle nás z didaktických účelů účelnější, byl v knize zvolen postup opačný. Nejprve pojednává autor o nejvyšších představených. Zde je trefně upozorněno na rozdíl mezi morální osobou (kterou je pouze katolická církev a Apoštolský stolec) na straně jedné a fyzickou i běžnou právnickou osobou na straně druhé. Dále je v kapitole psáno o Římské kurii, partikulárních církvích a farnostech. Následující kapitoly jsou věnovány speciálním odvětvím kanonického práva - devátá kapitola kanonickému právu manželskému (pojmu, druhům, formám uzavření manželství, překážkám, manželskému souhlasu jako konstitutivnímu právnímu úkonu, účinkům manželství, splatnění manželství a manželské odluce), desátá základům práva trestního, jedenáctá kapitola kanonickému právu procesnímu a dvanáctá postavení Apoštolského stolce z hlediska mezinárodního práva veřejného. Z těchto kapitol je třeba zvláště upozornit na část o právu procesním, jež zevrubnější, tvoří více než čtvrtinu knihy a je tu pojednáno o procesu sporném, trestním, administrativním i dalších specifických, včetně kupř. procesu beatifikace a kanonizace. Celkově lze říci, že Základy práva kanonického práva od Mgr.Matúša Nemca je významným přínosem pro výuku i rozvoj oboru na Slovensku. Co nám v knize chybělo, je alespoň krátká pasáž o kanonickém právu pravoslavném a anglikánském, která by si to, vzhledem k tomu, že kniha nese název Základy kanonického práva (a ne jen kanonického práva katolického), jistě zasloužila.

 

Jiří Šouša, Ladislav Šouša