Revue 20 3/2001

OBSAH

Celý text Revue ve formátu *.pdf - Acrobat Reader (0,42 Mb)


M. Heckel: Právní postavení teologických fakult v německém ústavním právu upravující oblast kultury (přeložil Š. Hůlka)

I. A. Hrdina: Právní jistota křesťana v katolické církvi - k poctě Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka

 

DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci E. Dudová a Z. Duda proti České republice (přeložil T. Zadražil)

Obecně závazné nařízení České biskupské konference ve věcech správy církevního majetku (č. j. 780/2001)

 

ANOTACE A RECENZE

Feliciani, Giorgio: La libertá religiosa nel magistero di Giovanni Paolo II. Gli episcopati nuovi protagonisti delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati. L intesa tra il Ministro per i beni e le attivitá culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. (S. Přibyl) - Náboženská svoboda v učení Jana Pavla II. Episkopáty jako noví protagonisté vztahů mezi církví a státy. Dohoda mezi ministrem kultury a předsedou Italské biskupské konference o zachování a nahlížení do historických archivů a knihoven církevních organizací a institucí.

Nemec, Matúš: Základy kánonického práva (J. Šouša, L. Šouša)

 

ZPRÁVY A INFORMACE

Resumé z přednášky JUDr. Cyrila Svobody o nejnovějším vývoji legislativy - 12. prosince 2001 (J. Šouša)
Poděkování zástupce nově promovaných doktorů práv
Naše akvizice (J. Šouša, L. Šouša)
Dnes Vám představujeme: Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado (M. Kučera) - Sborník konfesního práva
Zprávy ze Společnosti pro církevní právo (zh/jrt)


 

Toto číslo Revue církevního práva vychází s finanční pomocí
Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze a členů Společnosti
pro církevní právo.

Diese Nummer der Zeitschrift Revue církevního práva
(Revue für Kirchenrecht) wird dank der Hilfe
von Konrad-Adenauer-Stiftung in Prag und den Mitgliedern
der Gesellschaft für Kirchenrecht herausgegeben.