Právo na obhajobu během řízení o správním odvolání

Rev. Jiří Kašný, S.D.B.


"Křesťané jsou oprávněni domáhat se práv, která mají v církvi, a podle práva je hájit u příslušné církevní autority" (kánon 221 § 1). V Kodexu kanonického práva z roku 1983 jsou různé typy soudních a mimosoudních řízení, která slouží k domáhání se a obhajobě práv. Patří sem soudní řízení sporné, trestní řízení a správní řízení. Každý z těchto typů řízení je zaměřeno na obhajobu spravedlnosti a také osobních práv. Vlastním předmětem každého z těchto tří typů řízení je však jiný druh sporů. Soudní řízení sporné zpravidla slouží k řešení sporů mezi soukromými osobami. Trestní řízení slouží církevní autoritě k uložení anebo úřednímu prohlášení trestů za porušení trestních zákonů fyzickou osobou. Předmětem správního odvolání jsou spory vzniklé na základě aktu správní moci. Správní řízení slouží osobám, aby se mohli domáhat svých práv, kdy se cítí být poškozeni rozhodnutím církevní správní autority, ať už toto rozhodnutí bylo provedeno anebo ještě nebylo.

Zneužití správní moci bohužel není jen abstraktní možnost. Arcibiskup Zenon Grocholewski prohlásil, že mezi křesťany nesmíme zavírat oči před škodami způsobenými nesprávným vykonáváním církevní autority, zvláště pokud se jedná o porušení práv jednotlivých osob církevními představenými. Zneužití správní moci totiž poškozuje nejen obecný prospěch církve, ale také jednotlivé osoby.1[DJJRT1] Ze zkušenosti tedy vyplývá, že spravedlnost v církevních správních věcech není jen teoretický problém, ale praktický úkol.

Problémy spravedlnosti a domáhání se práv při uplatňování výkonné moci řídící v církvi byly živě diskutovány mezi církevními právníky po druhém Vatikánském koncilu.2 Nebyl to však úplně nový problém. Spíše by se dalo říci, že tyto pokoncilní diskuze byly pokračováním dlouhé historie církevního práva, které slouží nejen k obecnému prospěchu v církvi, ale také k domáhání se a obhajobě práv patřících jednotlivým křesťanům. Během nedávné revize Kodexu kanonického práva se diskutovalo o obhajobě práv a spravedlivém vyřešení sporů vzniklých v oblasti církevní výkonné moci řídící. Kodex kanonického práva z roku 1983 vyhlásil opravené odvolání proti správnímu rozhodnutí (kánony 1732-1739), které slouží k vyřešení sporů pramenících z individuálních právních aktů správní moci. Kodex také opravil řízení o zbavení farářů úřadu a jejich přeložení (kánony 1740-1752). Zbavení farářů úřadu anebo jejich přeložení sleduje především obecný prospěch v církvi. Zároveň však tato řízení obsahují kánony, které zaručují farářům možnost obhajoby a domáhání se práv v případě, že by se farář cítil zbavením úřadu anebo přeložením poškozen.

Tato studie chce analyzovat, jak se právo na obhajobu uplatňuje během odvolání proti správnímu rozhodnutí. Právo na obhajobu je procedurální právo, které zaručuje každé straně během kanonického řízení právo být vyslechnut autoritou, která má učinit rozhodnutí ve věci řízení, právo předložit důkazy a právo použít advokáta nebo zástupce. Právo na obhajobu také zaručuje každé straně možnost nahlédnutí do akt, která byla předložena autoritě během řízení a možnost předložení obhajob a námitek proti obžalobě, důkazům a soudnímu ohledání, ať už byly předloženy druhou stranou nebo ex officio. Třebaže právo na obhajobu zahrnuje procedurální práva, právo na obhajobu není jen souhrnem procedurálních formalit. Právo na obhajobu ve skutečnosti přetváří strany z pasívních objektů kanonických řízení v aktivní subjekty, které se podílejí na dosažení konečného rozhodnutí ve věci řízení. Právo na obhajobu zaručuje stranám, že s nimi nebude zacházeno jako s předměty řízení, ale jako s osobami, které mají možnost aktivně se podílet na kanonickém řízení, jehož výsledek může být velmi důležitý pro budoucnost stran.

Právo na obhajobu v Kodexech kanonického práva z roku 1917 a 1983

Kodex kanonického práva z roku 1917 neobsahuje termín ,právo na obhajobu'. To ale neznamená, že by právo na obhajobu bylo neznámé po dobu platnosti kodexu z roku 1917. Ve skutečnosti byly některé momenty práva na obhajobu během kanonických řízení zaručeny různými kánony v kodexu z roku 1917.3 Podle právního pojetí Římské roty měly rozsudky nenapravitelnou vadu neplatnosti, jestliže některé straně bylo během kanonického řízení odepřeno právon a obhajobu.i4 V Kodexu z roku 1983 je právo na obhajobu výslovně jmenováno dvakrát v soudním řízení sporném, a to v kánonech 1598 § 1 a 1620 bod 7. Třebaže právo na obhajobu není výslovně zmíněno mezi kánony o řízení o správním odvolání, toto právo, které je založeno na přirozeném právu, má svou platnost i během správního odvolání.

Základ práva na obhajobu v přirozeném právu

Teoretické i praktické stránky práva na obhajobu byly předmětem mnoha studií a diskuzí.5 Většina církevních právníků je přesvědčena, že právo na obhajobu má svůj základ v přirozeném právu. Stejně tak právní pojetí Římské roty vidí základ tohoto práva v přirozeném právu, i když tuto otázku nikdy neanalyzovalo příliš do hloubky.6 Kanonická tradice také nachází základ práva na obhajobu v přirozeném právu.7 Právo na obhajobu má svůj základ v lidské osobě jako vrozené právo. Práva osob založená na přirozeném právu, včetně práva na obhajobu, nejsou dána jednotlivým osobám nějakou autoritou ani nejsou založena na členství v organizaci anebo skupině lidí. Tato práva jsou založena na lidské důstojnosti každé osoby a jejich respektování podporuje tuto důstojnost.8

Nauka o přirozených právech vychází z přesvědčení, že podstatu lidské přirozenosti je možné poznat rozumem a že z tohoto poznání je možné vyvodit morální povinnosti a zákony.9 Přirozené právo, které vychází z řecké a římské antické filosofie a později bylo rozvinuto scholastikou, je možné shrnout do několika základních neměnných principů. Tyto principy však mohou najít různé aplikace v různých historických situacích. Takže třebaže principy jsou samy o sobě neměnné, normy, podle kterých se tyto principy aplikují v konkrétních historických situacích, se mohou měnit.10 Stejně tak právo na obhajobu je jako princip neměnné a nezcizitelné. Totéž však nemůže být řečeno sic et simpliciter o jednotlivých kánonech, které vyhlašují toto právo v konkrétních momentech kanonických řízení. Základ práva na obhajobu v přirozeném právu nedává totiž stejnou principiální neměnnost jeho konkrétním aplikacím během kanonických řízení. Zatímco pojetí Římské roty nezpochybňuje základ práva na obhajobu v přirozeném právu, a tím jeho neměnnost, totéž pojetí váhá dát stejnou neměnnost jednotlivým aplikacím tohoto práva během kanonických řízení.11 Opatrnost soudců Římské roty pravděpodobně vychází z těžkosti vysvětlit právo na obhajobu zcela jako abstraktní princip, jako abstraktní osobní právo.

Právo na obhajobu v kontextu kanonických řízení

Právo na obhajobu, podobně jako ostatní práva založená na přirozeném právu, vychází z lidské důstojnosti a také směřuje k respektování téže důstojnosti. Toto právo získalo konkrétní podobu v dějinách kanonických řízení podle sociálního a právního kontextu jednotlivých dob. Co konkrétně vyžaduje právo na obhajobu, vyplyne ze studia jednotlivých kanonických řízení, ve kterých se toto právo musí respektovat. Kanonická řízení zahrnují systém pozitivních norem, které regulují proces hledání fakt a důkazů týkajících se řízení a dosažení konečného rozhodnutí v daném kanonickém řízení. Kanonická řízení mají dvojí cíl. Instrumentálním cílem je přesnost a nestrannost v hledání důkazů a svědectví a ve vyhlášení rozhodnutí. Inherentním cílem kanonických řízení je respektování lidské důstojnosti stran, které jsou zúčastněny v řízení, během samotného řízení.

Instrumentální cíl kanonických řízení

Instrumentálním cílem kanonických řízení je získávání fakt a důkazů a dosažení objektivního a spravedlivého rozhodnutí ve věci daného řízení. Procedurální pravidelnost umožňuje nestranné a přesné nalezení a hodnocení důkazů a svědectví. Z hlediska instrumentálního cíle jednotlivé normy procesního práva dávají strukturu hledání a shromažďování důkazů a svědectví během řízení a umožňují posoudit, které z nich budou připuštěny a které ne, aby tak bylo možno dosáhnout rozhodnutí. Aby se mohl naplnit tento cíl, právo na obhajobu zaručuje stranám možnost podílet se během řízení na shromažďování a vážení důkazů a svědectví. Bez jejich účasti by shromážděné důkazy a svědectví mohly být neúplné, posouzení jejich závažnosti by mohlo vyznít nepřesně a jednostranně a chyby ve vážení a připuštění důkazů a svědectví by mohly snadno uniknout bez námitek. Naopak při respektování a využití práva na obhajobu mají strany možnost přispět k tříbení důkazů a svědectví, a tím také k objevení pravdy ve věci v řízení. Tímto způsobem se naplňuje instrumentální cíl kanonického řízení.12 Smysl práva na obhajobu se však nevyčerpává instrumentálním cílem kanonických řízení.

Inherentní cíl kanonických řízení

Účast stran v kanonických řízení má hodnotu, která přesahuje instrumentální cíl řízení. Zapojení stran do kanonických řízení naplňuje také inherentní cíl procesního práva. Podle sociálního učení církve ochrana a respekt lidské důstojnosti a práv nemá být jen paternalistickou starostí autority ve společnosti. Každý jednotlivec se má podílet na zodpovědnosti za respektování vlastní lidské důstojnosti i důstojnosti a práv jiných. Podobně kanonické procesní právo nesvěřuje zodpovědnost za respektování práv jednotlivých osob pouze do rukou církevních autorit a nedegraduje osoby, jejichž práva jsou ohrožena do role pouhých předmětů kanonických řízení. Osobám, jejichž práva jsou předmětem kanonického řízení, musí být umožněno podílet se smysluplně a zodpovědně na obhajobě a domáhání se jejich práv a důstojnosti. Právo stran na účast v kanonických řízeních odpovídá přesvědčení, že se stranami se nikdy nesmí zacházet jako s věcmi, s předměty, ale vždy jako s osobami. To znamená, že nestačí jen dosáhnout spravedlivého rozhodnutí ve věci řízení, ale že je třeba vzít v potaz názory jednotlivých stran a především dát jim možnost podílet se na dosažení rozhodnutí.13

Právo na obhajobu, které zaručuje stranám možnost účastnit se v řízení, se uplatňuje během celého řízení, i když v některých případech umožnění účasti stran nepřinese přímý pokrok v řízení a někdy může i prodlužovat řízení. Účast stran v řízení je hodnotou sama o sobě nezávisle na konečném rozhodnutí. Tato účast přináší uspokojení z podílení se na dosažení rozhodnutí, které se týká vlastního života. Na druhé straně, jestliže je se stranami jednáno, jako by neměly co říci v jejich vlastním řízení, znamená to, že je s nimi zacházeno spíše jako s předměty, ne jako s osobami. Neumožnit stranám podílet se na řízení je ve skutečnosti potlačením jejich lidské a křesťanské důstojnosti a rovná se to odepření práva na obhajobu.

Právo na obhajobu se vztahuje jak k instrumentálnímu, tak k inherentnímu cíli kanonických řízení. Studium a hodnocení jednotlivých norem procesního práva a potom i konkrétní respektování práva na obhajobu musí vzít v potaz obě hlediska. Musí analyzovat, jak jednotlivé normy slouží instrumentálnímu cíli, kterým je nestranné získávání a zvažování fakt a důkazů a vyhlášení objektivního rozhodnutí. Zároveň musí hodnotit, jak jednotlivé normy zaručují účast stranám v řízení, a tím respektují jejich lidskou a křesťanskou důstojnost. Třebaže spojení práva na obhajobu s instrumentálním a inherentním cílem kanonických řízení stále ještě ponechává právo na obhajobu spíše v abstraktní podobě, přece už toto spojení práva na obhajobu na jedné straně se zapojením stran do procesu hledání důkazů a vyhlášení rozhodnutí a na druhé straně s ochranou lidské a křesťanské důstojnosti stran vytváří konkrétnější kontext pro respektování tohoto práva.

Ve stručnosti - právo na obhajobu zaručuje stranám možnost podílet se na shromažďování a vážení důkazů a svědectví. Třebaže toto právo musí být respektováno v souladu s jednotlivými kánony procesního práva, přesto se právo na obhajobu nemůže redukovat na pouhou procedurální formalitu. Smysl tohoto práva totiž přesahuje pouhý instrumentální cíl kanonických řízení tím, že umožňuje stranám nebýt pouhými objekty řízení, ale osobami, které se podílejí na procesu hledání řešení. Jádro práva na obhajobu tedy spočívá v právu na účast, na podílení se na kanonických řízeních. Následující část této studie bude analyzovat právo na obhajobu během odvolání proti správnímu rozhodnutí. Jejím cílem je posoudit, jak jednotlivé kánony zaručují stranám možnost podílet se na řízení o správním odvolání jak vzhledem k instrumentálnímu, tak i k inherentnímu cíli.

Řízení o správním odvolání

Kanonické řízení ,odvolání proti správnímu rozhodnutí' je k dispozici osobám, které mají za to, že byly poškozeny rozhodnutím správní autority, aby se mohly domáhat svých práv. Jakékoli individuální správní rozhodnutí, které se vydává pro vnější obor mimosoudní, s výjimkou těch, které vydal papež nebo obecný sněm, se může stát předmětem správního odvolání (kánon 1732). To znamená, že správním odvolání se používá k odvolání proti individuálním správním aktům, ať už jsou to rozhodnutí, příkazy, reskripty, privilegia anebo dispenze. Správní odvolání je také použitelné v případě, kdy zákon vyžaduje vydání správního rozhodnutí, ale příslušný představený rozhodnutí nevydá. V takovém případě, za účelem odvolání, mlčení příslušného představeného se považuje za negativní rozhodnutí.14 Představený, kterému bylo odvolání zasláno a který má podle zákona moc odvolání rozhodnout, má velmi širokou pravomoc. Tento představený může totiž nejenom původní rozhodnutí potvrdit nebo prohlásit za neplatné, ale také zrušit anebo, jestli se to zdá vhodné, může je odvolat, změnit, částečně zrušit nebo nahradit jiným (c. 1739).

Odvolání proti správnímu rozhodnutí je řízeno kánony 1732 až 1739, které jsou v knize VII současného Kodexu kanonického práva. Další kánony, např. c. 50-51 a 54-57, se také týkají řízení o správním odvolání. Odvolání proti správnímu řízení má dva různé stupně. Jedním z nich je odvolání se k představenému, který učinil rozhodnutí. Druhým stupněm je odvolání se k hierarchicky nadřízenému toho, kdo vydal rozhodnutí.

Sdělení správního rozhodnutí

První podmínkou k podání odvolání proti správnímu rozhodnutí je sdělení tohoto rozhodnutí osobě, které se rozhodnutí týká. Aby se mohlo vynutit splnění rozhodnutí, zákon vyžaduje, že je nutno rozhodnutí sdělit dotyčné osobě podle norem práva (kánony 54-56). Rozhodnutí se zpravidla sděluje zákonnou listinou. Jestliže velmi vážný důvod brání tomu, aby bylo rozhodnutí doručeno v písemné formě, může být sděleno ústně. V takovém případě musí být rozhodnutí sděleno adresátovi v přítomnosti notáře nebo dvou svědků. Sdělení správního rozhodnutí adresátovi je nutné k tomu, aby mělo zákonnou moc a také aby se adresát mohl odvolat v případě, že by se cítil poškozen daným rozhodnutím. Zanedbání nebo odmítnutí sdělit správní rozhodnutí adresátovi podle norem práva znamená v důsledcích odepření adresátovi právo na obhajobu.

Navíc, aby se někdo mohl informovaně odvolat, je třeba, aby nejen znal rozhodnutí, ale také důvody, které k rozhodnutí vedly. Kánon 51 stanoví, že rozhodnutí se musí vydat s alespoň souhrnným uvedením důvodů, které jsou podkladem daného rozhodnutí. Podle zákona tedy osoba, která se cítí poškozena správním rozhodnutím, má právo znát vlastní rozhodnutí, ale na druhé straně zákon jí nezaručuje právo znát všechny důvody, které jsou podkladem rozhodnutí. Toto omezení poznat důvody k rozhodnutí může vážně zmenšit možnosti odvolávajícího se, aby zdůvodnil odvolání patřičnými informacemi, a tím také omezit právo na obhajobu.

Cesty k vyhnutí se sporu s původcem rozhodnutí

Kánon 1446 stanoví všeobecnou kanonickou zásadu, že se totiž všichni křesťané mají snažit, aby při zachování spravedlnosti pokud možno nedocházelo v Božím lidu ke sporům a aby případné spory byly co nejdříve pokojně vyřešeny. Kánon 1733 vyhlašuje tuto zásadu v oblasti správního odvolání.15 Kodex z r. 1983 autorizuje biskupské konference k ustanovení zvláštních úřadů nebo rad, jejichž úkolem by bylo hledat a navrhovat spravedlivá a umírněná řešení v případech, kdy se někdo cítí být poškozen správním rozhodnutím. Role těchto rad, pokud jsou v diecézích ustanoveny, je zprostředkovatelská. Tyto rady nemají výkonnou moc. Navíc adresát, který se cítí poškozen rozhodnutím, a podobně představený, který je autorem rozhodnutí, nejsou ze zákona povinni toto zprostředkovatelské řešení hledat. Použití služeb těchto rad je zcela dobrovolné a v případě, že adresát rozhodnutí anebo představený odmítne s radou spolupracovat, úloha rady se v daném odvolání končí.16

Je možné hovořit o právu na obhajobu během těchto alternativních způsobů řešení správního odvolání? Jejich dobrovolný charakter sice zaručuje oběma stranám podílení se na hledání a dosažení řešení, na druhé straně však odmítnutí účasti ať už adresáta rozhodnutí anebo představeného znamená selhání této možnosti vyhnout se formálnímu odvolání.17 Třebaže zprostředkovatelský a dobrovolný charakter rady zaručuje oběma stranám účast na řešení konfliktu (a účast na řešení sporu je jádrem práva na obhajobu), přesto je těžké mluvit v této souvislosti o právu na obhajobu. Právo na obhajobu, stejně jako ostatní procesní práva, totiž musí být respektováno podle zákona, zatímco zde jde o zcela dobrovolné jednání.

Předběžné odvolání

Kánon 1734 § 1 stanoví, že před odvoláním se k vyššímu představenému je odvolávající povinen písemně požádat původce rozhodnutí, aby je zrušil nebo změnil. Tento požadavek, který se také nazývá předběžné odvolání18, odpovídá záměru zákonodárce, aby se v církvi neukvapovala odvolání k vyšším představeným. Po obdržení této žádosti původce rozhodnutí nesmí oddalovat odpověď jen proto, aby se vyhnul kritice anebo formálnímu odvolání k hierarchicky představenému. Kánon 1735 dává představenému třicet dnů, aby odpověděl na žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí.

Zákon nevyžaduje předběžné odvolání, a tedy umožňuje podat odvolání k vyššímu představenému přímo v případě, že jde

 1. o odvolání podané biskupovi proti rozhodnutím vydaným představenými, kteří jsou mu podřízeni;
 2. o odvolání podané proti rozhodnutí, kterým se rozhodlo o odvolání k vyššímu představenému, ledaže by toto rozhodnutí vydal biskup;
 3. o odvolání podaná podle kánonů 57 a 1735.19

Předběžné odvolání, které musí předcházet formálnímu odvolání k vyššímu představenému, je nově vyhlášený krok v řízení o správním odvolání. Kodex z r. 1917 nevyžadoval předběžné odvolání. Mohlo by se zdát, že předběžné odvolání je jen neužitečná formalita, protože ustanovuje původce rozhodnutí do dvou rolí, jednak jako stranu v daném správním konfliktu a zároveň jako autoritu, která má konflikt vyřešit.20 Na druhé straně předběžné odvolání může přinést pozitivní výsledky. Může se totiž stát, že původce rozhodnutí si není vědom, že někdo byl poškozen jeho rozhodnutím a v případě, že se to doví, bude ochoten změnit původní rozhodnutí.

Předběžné odvolání dává možnost oběma stranám podílet se na začínajícím správním konfliktu. Písemné odvolání adresované původci rozhodnutí je příležitostí vznést námitky proti rozhodnutí, vysvětlit důvody k námitkám a také poukázat na škody, které vznikly anebo by mohly být zapříčiněny rozhodnutím. Sestavení písemného předběžného odvolání a stejně tak formulace námitek a jejich podložení důkazy je úkolem odvolávajícího se, podobně jako v soudním řízení povinnost dokazovat má ten, kdo něco tvrdí (c. 1526 § 1). V případě předběžného odvolání, odvolávající musí podat svou žádost v propadné lhůtě deseti užitečných dnů, které se počítají od zákonného oznámení rozhodnutí (c. 1734 § 2 a 201 § 2). Tato krátká časová lhůta omezuje možnosti na přípravu odvolání a shromáždění podkladů k odvolání a prakticky může velmi zúžit možnost důkladné obhajoby.

Předběžné odvolání upozorní původce rozhodnutí na to, že rozhodnutí vyprovokovalo opozici a tak původce rozhodnutí nebude překvapen případným odvoláním proti svému rozhodnutí k vyššímu představenému. Navíc předběžné odvolání vybízí původce rozhodnutí k přezkoumání rozhodnutí ve světle námitek a důkazů, které byly vzneseny odvolávajícím se. Tímto způsobem předběžné odvolání otevírá možnost dialogu mezi autorem a adresátem rozhodnutí. Takovýto dialog je kritický pro hledání fakt a důkazů a také je nezbytnou součástí práva na obhajobu. Třebaže zákon nedává příliš mnoho času k přípravě ani k odpovědi na předběžné odvolání a může se proto zdát jen neužitečnou formalitou a zdržením, přece je tento procesní krok příležitostí k vyřešení začínajícího konfliktu dříve, než se dostane prostřednictvím hierarchického odvolání k vyššímu představenému.

Hierarchické odvolání

V případě, že odvolávající se není uspokojen s odpovědí na předběžné odvolání nebo když autor rozhodnutí neodpoví na předběžné odvolání v zákonné lhůtě třiceti dnů,21 odvolávající se má právo podat formální odvolání k hierarchicky představenému toho, kdo vydal rozhodnutí. Toto právo je omezeno propadnou lhůtou patnácti užitečných dnů, která běží ode dne, kdy byla odpověď na předběžné odvolání oznámena, nebo v případě, že předběžné odvolání zůstane bez odpovědi, lhůta patnácti užitečných dnů běží od třicátého dne poté, co původce rozhodnutí obdržel předběžné odvolání. Tato lhůta by měla dát dost času původci rozhodnutí k přehodnocení a případně změně původního rozhodnutí, a tím k vyhnutí se hierarchickému odvolání. V případě, že zákon nevyžaduje předběžné odvolání, čas k podání hierarchického odvolání běží ode dne, kdy bylo sděleno původní rozhodnutí.

Hierarchické odvolání je formální žádost o revizi rozhodnutí, kterým se odvolávající se cítí být poškozen. Odvolání se může podat u původce rozhodnutí, který je musí zaslat příslušnému hierarchicky nadřízenému představenému.22 Hierarchický představený je povinen odpovědět na odvolání během tří měsíců (c. 57).23 Předtím než odpoví na odvolání, by si měl získat nezbytné poznatky a důkazy a - pokud je to možné - vyslechnout ty, jejichž práva by mohla být jeho rozhodnutím porušena (c. 50). Nové rozhodnutí musí být sděleno písemně oběma stranám, jak odvolávajícímu se, tak autorovi původního rozhodnutí. Pouze ze závažných důvodů může být sděleno ústně (c. 54-56) a musí vždy uvést alespoň souhrnné důvody, které vedly k rozhodnutí.

Jestliže odvolávající se nebo původní autor rozhodnutí není uspokojen s výsledkem hierarchického odvolání, kterýkoli z nich se může dále odvolat podle norem práva. Jestliže se jedná o odvolání proti rozhodnutí představeného, který je podřízen diecéznímu biskupovi, adresátem odvolání je diecézní biskup. Odvolání proti rozhodnutí diecézního biskupa musí být vyřešeno příslušnou kongregací římské kurie.24 Ukolem kongregace není jen rozhodnout, jestli původní rozhodnutí bylo vykonáno v souladu se zákony, ale také jestli bylo vhodné a prospěšné a případně učinit nové rozhodnutí podle c. 1739. Když je hierarchické odvolání projednáváno římskou kurií, musí se respektovat nejen kánony kodexu, ale také vlastní normy římské kurie25 a její praxe.26 Jestliže ani rozhodnutí kongregace římské kurie není uspokojivé, je možné podat hierarchické odvolání proti rozhodnutí kongregace k druhé sekci Apoštolské signatury. Tento tribunál má pravomoc se vyslovit k zákonnosti rozhodnutí římské kongregace a také rozhodnout spor o náhradu škody, jestliže snad nějaká vznikla kvůli rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání. Apoštolská signatura nemá pravomoc pozměnit anebo učinit nové správní rozhodnutí. Na tento tribunál se tedy nevztahuje pravomoc podle c. 1739. Třebaže od rozsudku Apoštolské signatury není přípustné odvolání (c. 1629), proti tomuto rozsudku je možné žádat tentýž tribunál o návrat do právně původního stavu.27 Zároveň je vždycky možné požádat přímo papeže o přehodnocení rozsudku Apoštolské signatury, ovšem s vědomím, že proti rozsudku nebo rozhodnutí papeže není ani soudní, ani správní odvolání (c. 333 § 3).

Právo na hierarchické odvolání a právo na obhajobu

Hierarchické odvolání hraje v oblasti výkonné moci podobnou roli jako odvolání proti rozsudku v oblasti soudní moci. Právo na odvolání zaručuje možnost přinést důkazy a vysvětlení proti soudnímu rozsudku k vyššímu soudci. Podobně právo na hierarchické odvolání respektuje právo na obhajobu zaručením možnosti přinést důkazy a vysvětlení proti poškozujícímu správnímu rozhodnutí vyšší správní autority v církvi. Počet kánonů, které regulují řízení o hierarchickém odvolání, je velmi nízký. Avšak toto odvolání obsahuje některé prvky práva na obhajobu, které jsou podobné právu na obhajobu během soudního odvolání.

Důkazy a svědectví

Třebaže jako součást hierarchického odvolání je možné předložit důkazy a vysvětlení a odvolávající se může požádat o audienci u vyššího představeného,28 žádná z těchto možností není zaručena právními normami. Hierarchické odvolání nezaručuje autorovi původního rozhodnutí možnost předložit nové důkazy, které by podpořily jeho rozhodnutí. Řízení o hierarchickém odvolání rovněž nezaručuje stranám právo přinést nové důkazy, navrhnout svědky nebo použít znalce, ať už na diecézní úrovni nebo na úrovni římské kurie. Takže jediné právo, zaručené kanonickou normou, je možnost předložit psané odvolání proti původnímu rozhodnutí, které dává dosti omezenou možnost k předložení důvodů a vysvětlení, které by mohly uvést do pochybností správnost původního správního rozhodnutí. Kánony, které řídí hierarchické odvolání, rovněž nezaručují možnost podobnou zveřejnění obsahu soudního spisu během soudního sporu (c. 1598), která dává možnost stranám v soudním sporu dovědět se o důkazech a svědectví předložených druhou stranou, a pokud je to možné, tak jim oponovat. Hierarchické odvolání nezaručuje autorovi původního rozhodnutí dovědět se, jakými důvody odvolávající se podpořil odvolání a případně je vyvrátit. Na druhé straně, jestliže autor původního rozhodnutí uvede během hierarchického odvolání další důvody na podporu svého rozhodnutí, odvolávající se nemá zaručeno právo dovědět se o těchto dalších důvodech a zpochybnit je, měl-li by k tomu důvod. Nedostatek možností, jak na straně odvolávajícího se, tak na straně autora původního rozhodnutí znát materiál a důvody, které slouží hierarchicky představenému k rozhodnutí odvolání, vážně omezují u obou stran možnost podílet se na dosažení řešení konfliktu, a tak podstatně omezují právo na obhajobu. Řízení o hierarchickém odvolání tím, že dává rozhodnutí o odvolání výhradně do rukou hierarchicky představeného, připomíná spíše paternalistický způsob řešení sporů a z jednotlivých stran v odvolání dělá spíše předměty sporu, ne osoby, které by se aktivně podílely na jeho řešení.

Rozhodnutí v hierarchickém odvolání

Kdo má za to, že byl poškozen správním rozhodnutím, má nejen právo se odvolat k vyššímu představenému, ale také má právo na odpověď na své odvolání. Jestliže tedy hierarchické odvolání bylo podáno, oprávněný představený se musí odvoláním zabývat a musí původní rozhodnutí buď potvrdit anebo změnit a učinit nové rozhodnutí (c. 1739). Jak odvolávající se porozumí správnímu rozhodnutí, je ve velké míře závislé na způsobu sdělení správního rozhodnutí a také na sdělení důvodů, které sloužily jako podklad pro toto rozhodnutí.

Správní rozhodnutí, které řeší hierarchické odvolání, jako správní akt musí být vydáno písemně, s alespoň souhrnným uvedením důvodů (c. 51). Písemné důvody přispívají k objektivitě a zákonnosti rozhodnutí, protože takto sdělené důvody umožňují odhalit případné omyly v podkladech pro rozhodnutí a také zda bylo při rozhodování o odvolání postupováno podle norem práva. Dokument s písemnými důvody zároveň chrání představeného, který činí správní rozhodnutí, před podezřením z jednostrannosti nebo nezájmu o věc. Pro odvolávajícího se je dokument s písemnými důvody nejlepší cestou k porozumění a přijetí rozhodnutí, zatímco opomenutí sdělit důvody by vážně omezilo jeho právo na obhajobu. Kánony 37 a 51 nejsou zneplatňující, a tudíž jejich nerespektování nevyústí nezbytně v neplatný akt. Přesto je jejich nerespektování protizákonné a může být napadnuto žalobou podle právních norem.

Poučné je rozhodnutí druhé sekce Apoštolské signatury z roku 1986 ve věci odvolání se proti rozhodnutí Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.29 Řeholnice, která byla propuštěna z řeholní společnosti rozhodnutím představené, si podala hierarchické odvolání k vyššímu představenému, k římské kongregaci. Kongregace potvrdila rozhodnutí řeholní představené o propuštění. Když se však dotyčná řeholnice odvolala výše, Apoštolská signatura zrušila propuštění potvrzené Kongregací pro instituty zasvěceného života z formálních důvodů. Apoštolská signatura totiž shledala, že římská Kongregace nesdělila řeholnici v propouštěcím dokumentu dostatečné důvody, které motivovaly propuštění. Navíc toto rozhodnutí neobsahovalo poučení, že propouštěná řeholnice má právo na správní odvolání k druhé sekci Apoštolské signatury ve lhůtě deseti dnů od přijetí rozhodnutí. Zatímco opomenutí povinnosti sdělit důvody nezneplatňuje rozhodnutí, oznámení možnosti odvolání proti propuštění z řeholní společnosti je vyžadováno zákonem k platnosti rozhodnutí (c. 700). Znalost jak důvodů rozhodnutí, tak možnosti odvolat se proti němu jsou kritické momenty práva na obhajobu a zmíněné rozhodnutí nejvyššího tribunálu v církvi - Apoštolské signatury - jasně ilustruje důležitost tohoto práva během hierarchického odvolání.

Smí se autor správního rozhodnutí odvolat?

Během řízení o správním odvolání mají obě strany právo na obhajobu. Otázkou zůstává, zda se autor původního rozhodnutí, proti kterému bylo podáno hierarchické odvolání, může odvolat proti rozhodnutí svého hierarchicky představeného. Někteří kanonisté odmítají tuto možnost. Podle jejich mínění hierarchicky představený a jeho podřízený rozhodují jako jeden spojený subjekt, ve kterém vyšší představený má konečné slovo. Z praktického hlediska dovolení podat odvolání nižším představeným proti rozhodnutí vyššího představeného ve věci hierarchického odvolání by mohlo paralyzovat výkon správní moci.30

Jiní kanonisté tvrdí, že podřízený představený má právo podat odvolání proti rozhodnutí vyššího představeného ve věci hierarchického řízení.31 Podřízený představený není pouhým vykonavatelem rozhodnutí vyšší autority. Ve vztahu k jednotlivým kongregacím římské kurie diecéznímu biskupovi přísluší v jemu svěřené diecézi veškerá řádná a vlastní moc (c. 381). Diecézní biskup proto musí nést osobní odpovědnost za svoje rozhodnutí. V praxi druhá sekce Apoštolské signatury přijímá odvolání podaná podřízenými autoritami proti rozhodnutím římských kongregací ve věcech hierarchických odvolání.32 Právní pojetí Apoštolské signatury potvrzuje, že obě strany mají v hierarchickém odvolání stejná práva, obě strany mají právo na obhajobu a obě strany se tedy smí odvolat proti rozhodnutí hierarchického představeného, pokud se cítí být poškozeni jeho rozhodnutím.33

Advokát a zástupce

Kánon 1738 vyhlašuje, že odvolávající se má právo použít advokáta nebo zástupce během řízení o správním odvolání. V případě, že odvolatel nemá advokáta a představený ho považuje za nutného, určí mu ho z úřední povinnosti. Právo na advokáta během správního odvolání je významná novinka v novém Kodexu. Vyhlášením práva na advokáta Kodex potvrzuje, že odvolání proti správnímu rozhodnutí je skutečné kanonické řízení, a ne pouze paternalistická velkorysost ze strany vyššího představeného. Úloha advokáta během řízení o správním odvolání bohužel není kánony nijak víc regulována. Protože však advokátova úloha ve správních řízeních je podobná jeho úloze v soudních řízeních, kánony týkající se advokáta v soudním řízení mohou sloužit jako vodítko k vykonávání jeho úlohy během odvolání proti správnímu rozhodnutí (c. 1481-1490).

Kánon 1738 sice vyhlašuje právo na advokáta pouze pro odvolávajícího se, avšak žádný zákon nezakazuje představenému, proti jehož rozhodnutí je podáno odvolání, si ustanovit advokáta nebo zástupce. Spravedlnost kromě toho vyžaduje, aby žádná strana neměla přednosti před druhou.

Advokátovým úkolem je pomáhat těm, kteří jsou přesvědčeni, že byli nespravedlivě poškozeni správním rozhodnutím, podat správně formulované odvolání. Advokát konkrétně pomáhá formulovat předmět konfliktu, práva a povinnosti, které se jakkoli týkají konfliktu, a konečně napsat formální odvolání. Advokát musí také dbát na zachování procesních práv a musí pomoci s předložením důkazů.

Praktickou těžkostí spojenou s vyhlášením práva na advokáta je nedostatek povědomí o právu na obhajobu a konkrétně o právu na advokáta a jeho službě v církvi. Většina křesťanů má pravděpodobně jen minimální znalosti o církevním právu a o procesních normách. Nezasvěcenému se mohou zdát kanonická řízení komplikovaná a jednotlivé kánony jako zbytečné formality. Tím více je služba advokáta potřebná těm, kdo se cítí být poškozeni správním rozhodnutím a jejichž problém je předmětem kanonického řízení. Je tedy třeba šířit se o této službě a také vysvětlovat smysl a cíl poslání advokátů v církvi.

Jinou těžkostí je nedostatek patřičně vyškolených advokátů. Těžko je očekávat odpovídající vědomosti a nezbytnou praxi od těch, kteří mají jen několik základních zkoušek z církevního práva. K tomu, aby se advokát stal skutečným odborníkem, potřebuje akademické školení a také praktické zkušenost. Na diecézní úrovni by volba odvolávajícího se neměla být omezena na ty advokáty, kteří jsou oficiálně schváleni diecézním biskupem. Advokáti, kteří by přišli kvůli jednotlivým případům z okolních diecézí, by snad mohli přinést jistý neklid mezi domácí diecézní úředníky. Když však diecézní biskup schválí kompetentního advokáta odjinud, pokud o něj odvolávající se žádá, pravděpodobně tím zaručí větší nestrannost v řízení a dá tím také najevo, že spravedlnost má přednost před snadnými a lacinými řešeními.34

Když se hierarchické odvolání dostane k římské kongregaci, odvolávající se si musí ustanovit advokáta, kterého si může zvolit pouze mezi členy Corpus Sanctae Sedis Advocatorum.35 Toto je nepochybně velká pomoc pro všechny, kdo neznají jazyk a způsoby řízení vatikánských kuriálních úřadů. Na druhé straně advokáti, kteří mají omezenou znalost místních poměrů a zvyklostí, ze kterých odvolávající se pochází, mohou mít těžkosti v zastupování takových případů.

Služba advokátů v církvi je poslání, které slouží jak jednotlivcům, když se cítí být poškozeni, tak také církevním představeným v případech, kdy spravedlnost a řád jsou napadány. Zkušený advokát u vatikánské kurie, Carlo Gullo, se vyjádřil, že bez konkrétní služby advokátů, kteří musí být integrissimi defensores, by kanonická obhajoba práv křesťanů v církvi a také jejich procesní právo na obhajobu nebyla nic víc než jen mrtvá vyhláška.36

Závěr a hodnocení

Mezi principy, které řídily reformu kodexu kanonického práva po Druhém vatikánském koncilu, byl požadavek jasněji artikulovat práva, která mají jednotliví křesťané v církvi, a také stanovit způsoby, kterými by se křesťané mohli svých práv domáhat. Sedmý z principů pro revizi kodexu stanovil nutnost vyhlášení správních řízení, které by umožnili obhajobu práv těm, kteří se cítí být poškozeni rozhodnutím správní autority.37 Odvolání proti správnímu řízení je jedinou kanonickou cestou v obnoveném kodexu pro domáhání se práv, která by byla poškozena rozhodnutím církevní správní moci. Tato studie se zabývala pouze jedním aspektem řízení o správním odvolání, totiž jak kánony, které regulují správní odvolání, zaručují jednotlivým stranám právo na obhajobu, jehož jádrem je právo na podílení se v řízení.

Na jedné straně, co se týká práva na obhajobu, obnovený Kodex přináší dvě novinky oproti kodexu z roku 1917:

1. Kánon 1734 vyhlašuje povinnost předběžného odvolání dříve, než se smí podat formální odvolání k vyššímu představenému.

2. Kánon 1738 zaručuje právo využívat služeb advokáta během celého řízení o správním odvolání.

Na druhé straně odvolávající se, který se cítí být poškozen správním rozhodnutím, nemá zaručeno právo seznámit se se všemi důvody rozhodnutí nebo nahlédnout do materiálů, které byly podkladem pro rozhodnutí. Odvolání proti správnímu rozhodnutí nezaručuje stranám možnost předložit důkazy, přizvat svědky, použít služeb znalců a právo být vyslechnut vyšším představeným, který má rozhodnout hierarchické odvolání. Krok podobný zveřejnění obsahu soudního spisu, který je kritický pro právo na obhajobu v soudním řízení, není formálně zaručen v hierarchickém odvolání. To znamená, že strany ve správním řízení nemají právo dovědět se o důkazech a vysvětlení, která jsou součástí hierarchického rozhodnutí. Kánon 1738 neříká nic o právu na advokáta pro autora správního rozhodnutí. Celkem vzato kánony 1732-1739 zaručují stranám příliš málo práva na obhajobu, příliš málo možnosti podílet se na řešení odvolání proti správnímu rozhodnutí, svěřují vyřešení hierarchického odvolání téměř výlučně do rukou vyššího představeného a tak činí z jednotlivých stran spíše předměty řízení, ne osoby, které se mají zodpovědně podílet na obhajobě svých práv.


Poznámky:

 1. Zenon Grocholewski, "Giustizia amministrativa nel nuovo Codice di Diritto Canonico", Angelicum 63 (1986) 334: "Non si devono, infatti, chiudere gli occhi ai danni spirituali che possono derivare dallo eventuale improprio uso della potesta nella Chiesa, e specialmente dagli atti dell´ autorita che violano diritti soggettivi."
 2. Např., John Beal, "Administrative Tribunals in the Church: an Idea Whose Time Has Come or an Idea Whose Time Has Gone?" Canon Law Society of America Proceeding 55 (1993) 39-71; Pio Ciprotti, "Stato attuale e prospettive della giustizia amministrativa canonica," Monitor Ecclesiasticus 98 (1973) 354-361; Jozef Krukowski, Sprawiedlivosc administracyjna w Kosciele (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1979); Eduardo Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico (Milano: Giuffre Editore, 1994); Fiorenzo Romita, "I fondamenti teologico-giuridici della giustizia amministrativa nella Chiesa dopo il Vaticano II," Monitor Ecclesiasticus 98 (1973) 324-353; Heribert Schmitz, "Rechtsschutz und kanonischen Dienstrecht," in Ius Sacrum, ed. Audomar Scheuermann and Georg May (Mnichov: Verlag Ferdinand Schöningh, 1969) 745-763; Dino Staffa, "De tutela iudiciali administrativa i.e. de iustitia administrativa in Ecclesia," Periodica 63 (1974) 169-177.
 3. Daneels vypočítává kánony v Kodexu z r. 1917, které se týkají práva na obhajobu. Frans Daneels, "The Right of Defence," Studia Canonica 27 (1993) 80-81.
 4. Např., coram Mannucci, 27.února 1930, Sacrae Romanae Rotae Decisiones [SRRDec], 22 (1930) 120 a Grzegorz Erlebach, La nullita della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale (Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 1991) 87-161.
 5. Např., Antonello Blasi, "Il diritto di difesa negli instituti processuali canonici," Archivio Giuridico 207 (1987) 89-110; Marco Cardinale, "Il diritto alla difesa nel sistema di giustizia amministrativa canonica," Ephemerides Iuris Canonici 39 (1983) 104-119; Carmelo de Diego-Lora, "La tutela procesal de los derechos en la Iglesia," Ius Canonicum 34 (1994) 55-64; Karl-Theodor Geringer, Das Recht auf Verteidigung im Kanonischen Prozess (Víde : Wiener Dom-Verlag, 1976); Jan Pavel II, "Allocutio ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos," 26.ledna 1989: AAS 81 (1989) 922-927; François Morlot, "Le droit de défense, en particulier dans la publication des actes," Studia Canonica 30 (1996) 133-162; Jean Thorn, "Defence of Rights and Right of Defence," Newsletter of the Canon Law Society of Great Britain and Ireland 101 (1995) 12-37; Martha Wegan, "Reiectio libelli und ius defensionis der klagenden Partei," in Iustus Iudex, ed. Klaus Lüdicke, Heinrich Mussinghoff, and Hugo Schwendenwein (Lüdinghausen: Ludgerus-Verlag, 1990) 613-630.
 6. Coram Stankiewicz, 22.listopadu 1984, Monitor Ecclesiasticus 113 (1988) 322.
 7. Rosalio José Castillo Lara, "La difesa dei diritti nell' ordinamento canonico," in Il diritto alla Difesa nell' Ordinamento Canonico (Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 1988) v.
 8. Javier Hervada, Introduzione critica al diritto naturale (Milano: Giuffre Editore, 1990) 75-77.
 9. Robert Sokolowski, "Knowing Natural Law," in Pictures, Quotations, and Distinctions: Fourteen Essays in Phenomenology (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992) 278.
 10. Reginaldo Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino (Řím: Pontificia Universita Lateranense, Citta Nuova Editrice, 1978).
 11. např., coram Pompedda, 9.července 1973, SRRDec 65 (1973) 564.
 12. Ann Jacobs, "Le droit de la défense dans les causes de Nullité de mariage," Revue de Droit Canonique 44 (1994) 197.
 13. John Beal, "Making Connections: Procedural Law and Substantive Justice," The Jurist 54 (1994) 113-114.
 14. Individuální správní akt zpravidla vychází z iniciativy představeného se správní mocí a nepředpokládá nezbytně žádost podanou jinou osobou. Jestliže představený obdrží legitimní žádost a neodpoví v zákonném čase, právně se předpokládá záporné vyřízení žádosti (c. 57), které dává právo k podání správního odvolání. Ve dvou případech je mlčení příslušného představeného chápáno podle zákona jako pozitivní odpověď (c. 268 § 1 a 1506).
 15. James Coriden, "Alternative Dispute Resolution in the Church," CLSA Proceedings 48 (1986) 61-82. C. 1713-1716.
 16. Zenon Grocholewski, "I tribunali regionali amministrativi della Chiesa," in Studia et Documenta Iuris Canonici XI: De Iustitia Administrativa in Ecclesia, ed. Pio Fedele (Řím: Officium Libri Catholici, 1984) 156.
 17. John Beal, "The Rights Stuff: Canon Law and the Rights of the Faithful," New Theology Review 7 (Srpen 1994) 15.
 18. Podobným tomuto kroku byly v dějinách cirkevního práva supplicatio, oppositio, remonstratio, beneficium novae audientiae, aperitio oris.
 19. C. 1734 § 3. Francesco D'Ostilio, "Il ricorso," in Commento al Codice di Diritto Canonico, ed. Pio Vito Pinto (Řím: Pontificia Universita Urbaniana, 1985) 992.
 20. Joao Corso, "I modi per evitare il giudizio amministrativo," in La giustizia amministrativa nella Chiesa (Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 1991) 52.
 21. C. 1735 a 201 § 1. Třicet dní se tu rozumí souvislý čas. Lamberto de Echeverría, "Del recurso," in Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, ed. Lamberto de Echeverria (Madrid: Biblioteca de Autores Christianos, 1985) 837-838.
 22. C. 1737 § 1. Thomas Green, "On the Manner of Procedure in Administrative Recourse," in The Code of Canon Law. A Text and Commentary, ed. James Coriden, Thomas Green a Donald Heintschel (New York/Mahwah: Paulist Press, 1985) 1029-1034, Krukowski, Administracja w Kosciele. Zarys Koscielnego Prawa Administracyjnego, 209-215, a Jorge Miras, "Del recurso contra los decretos administrativos," in Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, ed. Angel Marzoa, Jorge Miras a Rafael Rodriguez-Ocańa (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1997) IV/2: 2117-2164.
 23. Tato odpověď je nový akt správní moci, avšak v případě, že odvolání je rozhodnuto druhou sekcí Apoštolské signatury, se kanonisté zatím neshodli na tom, zda se jedná o akt správní moci nebo o soudní rozhodnutí. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, 514-516 a Arcangelo Ranaudo, "Il ricorso gerarchico e la rimozione e transferimento dei parroci nel nuovo Codice," in Dilexit Iustitiam. Studia in Honorem Aurelii Card. Sabattani, ed. Zenon Grocholewski a Vincentius Cárcel Ortí (Vatikán: Libreria Vaticana, 1984) 535.
 24. an Pavel II, apoštolská konstituce Pastor bonus, Art. 19.1, 28.června 1988: AAS 80 (1988) 864.
 25. "Regolamento generale della Curia Romana," AAS 84 (1992) 201-267. Normy jednotlivých úřadů kurie mohou být také relevantní.
 26. Praxe římské kurie [praxis Curiae] je směrodatný způsob, kterým úřady kurie vyřizují jednotlivé případy.
 27. Návrat do právně původního stavu [Restitutio in integrum] je kanonický prostředek, kterým se pravomocný rozsudek navrací do právně původního stavu a to pouze v případě, že osoba byla poškozena zřejmě nespravedlivým rozsudkem (c. 1645). Apoštolská signatura udělila v minulosti restitutio in integrum proti vlastním rozhodnutím. Joaquín Llobell, "Note sull' impugnabilita delle decisioni della Segnatura Apostolica," Ius Ecclesiae 5 (1993) 675-698.
 28. Carlo Gullo, "Il ricorso gerarchico: procedura e decisione," in La giustizia amministrativa nella Chiesa (Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 1991) 96.
 29. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, coram Sabattani, 19.února 1986, Monitor Ecclesiasticus 111 (1986) 141-151.
 30. Arcangelo Ranaudo, "Il contentioso amministrativo canonico," Monitor Ecclesiasticus 93 (1968) 561; Cyril Swiniarski, "Rekurs w (wietle ,Norm specjalnych' Sygnatury Apostolskej," Prawo Kanoniczne 15 (1972) 131-132 a Paolo Moneta, "I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico," in La giustizia amministrativa nella Chiesa (Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 1991) 59-60.
 31. gnatius Gordon, "Normae speciales Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, editio aucta introductione, fontibus et notis," Periodica 59 (1970) 101; Józef Krukowski, "Kompetencje drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej w sprawach administracyjnych," Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 18 (1971) 103 a Zenon Grocholewski, "L' autorita amministrativa come ricorrente alla Sectio altera della Segnatura Apostolica," Apollinaris 55 (1982) 752-779.
 32. Zenon Grocholewski, "Giustizia amministrativa presso la Signatura Apostolica," Ius Ecclesiae 4 (1992) 14, 20-21.
 33. Francesco D'Ostilio, "Gli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica," Claretianum 27 (1987) 322. Apoštolská signatura dosud oficiálně nepublikuje svoje rozhodnutí, tak jako to činí Římská rota od roku 1909. Některá rozhodnutí Apoštolské signatury však byla publikována příležitostně v časopisech Apollinaris, Claretianum, Monitor Ecclesiasticus, Periodica a také v Pio Vito Pinto, La giustizia amministrativa della Chiesa (Milano: Giuffre Editore, 1977) 252-350.
 34. Beal, "Making Connections: Procedural Law and Substantive Justice," 153.
 35. Pastor bonus, art. 183; "Regolamento generale della Curia Romana," Art. 122.1; John Paul II, "M.P. Iusti iudicis" 28 June 1988: AAS 80 (1988) 1258-1261 a Secretariat of State, "Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas ,Iusti iudicis' motu proprio datas" approved by the Supreme Pontiff on 23 July 1990: AAS 82 (1990) 1630-1634.
 36. Carlo Gullo, "Gli avvocati: Artt. 183-185 Cost. Ap. Pastor Bonus," in La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus. ed. Piero Antonio Bonet and Carlo Gullo (Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 1990) 547.
 37. Communicationes 1 (1969) 83.

Resumé

Během reformy kodexu kanonického práva po Druhém vatikánském koncilu byla snaha mezi jiným obnovit také řízení, která slouží křesťanům k domáhání se jejich práv v Církvi. Jedním z důležitých prvků při domáhání se práv během kanonických řízení je právo na obhajobu, které zaručuje jednotlivým stranám možnost podílet se na řízení. Tato studie analyzuje, jak se právo na obhajobu uplatňuje během odvolání proti správnímu rozhodnutí (kánony 1732-1739).

O autorovi

Jiří Kašný, salesián a kněz, studoval teologii pod vedením Františka Míši a Josefa Zvěřiny a církevní právo na Papežské salesiánské uiversitě v Římě a na Catholic University of America ve Washingtonu, D.C. Nyní vyučuje církevní právo na Papežském College Josephinum a je soudcem u diecézního církevního soudu v Columbus, Ohio.