ROK 1994

ROK 1995

ROK 1996

ROK 1997

ROK 1998

ROK 1999

ROK 2000

ROK 2001

ROK 2002

ROK 2003

ROK 2004

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2007

ROK 2008

ROK 2009

ROK 2010

ROK 2011

ROK 2012

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015AKCE KONANÉ V ROCE 1994
1.


9. listopadu 1994

JUDr. Jindřich Urfus
ředitel odboru legislativy ministerstva zemědělství ČR


REKODIFIKACE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR V OBLASTI SOUKROMÉHO PRÁVA
2.


14. prosince 1994

JUDr. Cyril Svoboda
první náměstek ministra spravedlnosti ČR

REKODIFIKACE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR V OBLASTI VEŘEJNÉHO PRÁVA


AKCE KONANÉ V ROCE 1995
3.


11. ledna 1995

JUDr. Cyril Svoboda
náměstek ministra spravedlnosti
a
JUDr. Jindřich Urfus
ředitel odboru legislativy ministerstva zemědělství ČR

panelová diskuse na téma
PŘIPRAVOVANÁ REKODIFIKACE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR
4.


15. února 1995

JUDr. Michal Lamparter
tajemník katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU v Brně

ÚSTAVA, JEJÍ POSTAVENÍ V PRÁVNÍM SYSTÉMU, LIDSKÁ PRÁVA
5.


15. března 1995

Univ. Prof. Remigiusz Sobanski
Slezská universita v Katowicích

VZTAH STÁTU A CÍRKVÍ V EUROAMERICKÝCH ZEMÍCH OD 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI
6.


19. dubna 1995

Dr. jur. Wolfgang Loskand
vrchní rada Arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem

SPRÁVA CÍRKEVNÍHO MAJETKU VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO
7.


15. května 1995

Prof. ThDr. et ICDr. Jan Sliwa, OP
profesor právních norem na Akademii katolické teologie ve Varšavě

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA V PRÁVU CÍRKEVNÍM I SEKULÁRNÍM
8.


8. listopadu 1995

prof. Dr. Herbert Kalb
ředitel Institutu církevního práva Právnické fakulty University Jana Keplera v Linci a předseda rakouské Společnosti pro církevní právo

RAKOUSKÉ KONFESNÍ PRÁVO V SOUČASNÉ POLITICKÉ DISKUSI - VĚCNÁ PODSTATA A KRITICKÁ STANOVISKA
9.


6. prosince 1995

JUDr. Cyril Svoboda
první náměstek ministra spravedlnosti ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PŘÍPRAVY REKODIFIKACE MANŽELSKÉHO PRÁVA V ČR


AKCE KONANÉ V ROCE 1996
10.


6. března 1996

JUDr. Pavel Zeman
ředitel odboru církví Ministerstva kultury ČR

OTEVŘENÉ PROBLÉMY KONFESNĚPRÁVNÍHO ZÁKONODÁRSTVÍ V ČR
11.


24. dubna 1996

Dr. jur. Richard Buchsbaum
ministerský rada z Bonnu

HOSPODÁŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘIMĚŘENÉHO BYDLENÍ V SRN - ZÁKON O FINANĆNÍ PODPOŘE BYDLENÍ
12.


15. května 1996

JUDr. Vojen Güttler
soudce Ústavního soudu ČR

O FUNKCI ÚSTAVNÍHO SOUDU V SOUČASNÉ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI
13.


6. listopadu 1996

Mons. doc. ThDr. Jozef Jarab
rektor spišského semináře

KONFESNĚPRÁVNÍ SYSTÉMY EVROPSKÝCH ZEMÍ A USA

koreferoval Mgr. Miroslav Brož
mluvčí synodní rady Českobratrské církve evangelické

na téma: SITUACE CÍRKVÍ V MAĎARSKU, NĚMECKU A
V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH
14.


4. prosince 1996

JUDr. Cyril Svoboda
náměstek ministra zahraničních věcí ČR

INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ


AKCE KONANÉ V ROCE 1997
15.


26. února 1997

Ing. Hana Demlová
náměstkyně ministra obrany ČR

PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBRANY ČR, HUMANITÁRNÍ A DUCHOVNÍ SLUŽBA V ARMÁDĚ

Ve druhé části byl přečten příspěvek ministra obrany ČR JUDr. Miloslava Výborného
16.


2. dubna 1997

mjr. PaeDr. Mgr. Lubomír Bajcura a P. Tomáš Vlasák
pracovníci vězeňské správy


PRÁVNÍ REGULACE VĚZEŇSTVÍ A DUCHOVNÍ SLUŽBA VE VĚZNICÍCH

17.


28. května 1997

Prof. JUDr. Valentin Urfus
vedoucí katedry právních dějin PF UK

Stanislav Přibyl
doktorand, spoluautor

Dr. Miroslav Černý
odborný asistent PF ZČU


J.R. TRETERA - S. PŘIBYL: KONFESNÍ PRÁVO A CÍRKEVNÍ PRÁVO,
PRAHA 1997
- prezentace nové monografie

18.

5. listopadu 1997

MUDr. Zdeněk Bašný
ředitel Psychiatrické léčebny Praha-Bohnice

a MUDr. Marie Svatošová
ředitelka hospice sv. Anežky České v Červeném Kostelci

PRÁVNÍ ASPEKTY SEKULÁRNÍHO A CÍRKEVNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ

19.

10. prosince 1997

JUDr. Cyril Svoboda
náměstek ministra zahraničních věcí ČR

AKTUÁLNÍ PEOBLÉMY LEGISLATIVY ČR


AKCE KONANÉ V ROCE 1998
20.

4. března 1998

Doc. RNDr. Jozef Nagy, CSc.
Anna Kopecká
Eva Bartoňová

PRÁVNÍ ASPEKTY PÚSOBENÍ CÍRKVÍ VE ŠKOLSTVÍ
21.

13. května 1998

MUDr. Petr Příhoda
Olga Waleská-Kopecká
Ing. Jiří Florian

PRÁVNÍ MOŽNOSTI OBRANY ETICKÝCH NOREM V MÉDIÍCH
22.

11. listopadu 1998

Prof. Bronislaw Zubert OFM
profesor Katolické university v Lublinu

VÝZNAM KANONICKÉHO PRÁVA; SBÍRKA PŘEDPISŮ KANONICKÉHO PRÁVA V OPOLI
23.

9. prosince 1998

JUDr. Cyril Svoboda
poslanec PSP ČR

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ČESKÉ LEGISLATIVĚ


AKCE KONANÉ V ROCE 1999
24.

17. března 1999

doc. JUDr. Jiří Kejř
právní historik

HUSITSTVÍ A PRÁVO
25.

12. května 1999

Prof. JUDr. Valentin Urfus
emeritní děkan a profesor právních dějin Právnické fakulty UK

PRÁVO A NÁBOŽENSTVÍ V DOBĚ ČESKÉHO BAROKA
26.

20. října 1999

Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP
docent církevního práva na Právnické fakultě UK a předseda Společnosti pro církevní právo

PRÁVNICKÉ OSOBY V CÍRKVÍCH A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTECH A JEJICH POSTAVENÍ V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
27.

1. prosince 1999

JUDr. Cyril Svoboda
poslanec PSP ČR a místopředseda KDU-ČSL

AKTUÁLNÍ OTÁZKY LEGISLATIVY ČR


AKCE KONANÉ V ROCE 2000
28.

1. března 2000

ThDr. Ing. Anselmo Ulbrich
pracovník duchovní správy Opus Dei v Praze

VZTAH MEZI STÁTEM A CÍRKVÍ V BRAZÍLII
29.

15. května 2000

Prof. Gerhard Robbers
profesor university v Treviru

STÁT A CÍRKEV V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
30.

25. října 2000

Mgr. Vojtěch Vlček
historik; Ostrava

LIKVIDACE KLÁŠTERŮ V ČESKOSLOVENSKU V ROCE 1950
31.

6. prosince 2000

JUDr. Cyril Svoboda
poslanec PSP ČR a místopředseda KDU-ČSL

AKTUÁLNÍ OTÁZKY LEGISLATIVY ČR


AKCE KONANÉ V ROCE 2001
32.

21. března 2001

Mgr. Michael Otřísal
působící v redakci náboženského vysílání v České televizi

POSLÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ
33.

23. května 2001

RNDr. Marie Civínová, CSc.
Národní katechetické centrum ČBK

RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
ředitel Vyšší sociálně-pedagogické a teologické školy JABOK

Mgr. Jaroslav Kaď ůrek
ředitel Evangelické akademie

Panelová diskuse na téma:

PRÁVNÍ ASPEKTY PŮSOBENÍ CÍRKVÍ VE ŠKOLSTVÍ VE VZTAHU K NOVÉ ZAMÝŠLENÉ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ A VZDĚLÁVACÍ POLITICE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

34.

24. října 2001

Prof. Dr. Martin Heckel
z Univerzity v Tuebingenu

POSTAVENÍ TEOLOGICKÝCH FAKULT V NĚMECKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU
35.

12. prosince 2001

JUDr. Cyril Svoboda
odborný asistent PF UK v Praze a poslanec PS PČR

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ČESKÉ LEGISLATIVY

AKCE KONANÉ V ROCE 2002
36.

20. března 2002

Panelová diskuse na téma:

KONFESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY FORMY UZAVÍRÁNÍ SŇATKU

moderuje
Doc. JUDr. Jiří R. Tretera
37.

24. dubna 2002

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VZTAHU STÁTU A CÍRKVÍ

Během večera budou prezentovány dvě nové knihy:

Gerhard Robbers (ed.): Stát a církev v zemích EU, přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová, vydalo nakladatelství Academia, Praha, 2002
a
Jiří Rajmund Tretera OP: Stát a církve v České republice, vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2002

Knihy představí:

Doc. JUDr. Jiří R. Tretera
z Právnické fakulty UK v Praze
a
Doc. ICLic. JUDr. Antonín Ignác Hrdina OPraem
z Právnické fakulty ZU v Plzni
38.

6. listopadu 2002

Panelová diskuse na téma:

ZÁKON O CÍRKVÍCH č. 3/2002 Sb. A MEZINÁRODNÍ SMLOUVA S APOŠTOLSKÝM STOLCEM

moderuje
Doc. JUDr. Jiří R. Tretera
39.

4. prosince 2002

JUDr. Cyril Svoboda
odborný asistent PF UK v Praze a ministr zahraničních věcí ČR

ÚSTAVA, KONFESNÍ PRÁVO A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

AKCE KONANÉ V ROCE 2003
40.

9. dubna 2003

Univ. Ass. Dr. Wolfgang Wieshaider
Institut für Recht und Religion,
Právnická fakulta Vídeňské university


PRÁVO OCHRANY PAMÁTEK V RAKOUSKÉ REPUBLICE
41.

28. května 2003

Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.
profesor právních dějin a
emeritní děkan Právnické fakulty UK v Praze


CÍSAŘ JOSEF I., CÍRKEV A DUCHOVNÍ STAV V POBĚLOHORSKÝCH ČECHÁCH
42.

29. října 2003

JUDr. Antonín Procházka
emeritní soudce Ústavního soudu České republiky (do r. 2003)


DŮSLEDKY NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU K ZÁKONU O CÍRKVÍCH č. 3/2002 Sb.
43.

10. prosince 2003

Slavnostní večer k 10. výročí založení Společnosti pro církevní právo

V rámci slavnostního večera přednesli své příspěvky

Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.
na téma
PRÁVO A TAK ZVANÁ DRUHÁ SCHOLASTIKA NA PRAHU RANÉHO NOVOVĚKU

a

JUDr. Cyril Svoboda
asistent Právnické fakulty Univerzity Karolovy v Praze a ministr zahraničních věcí České republiky

na téma
MEZINÁRODNÍ SMLOUVA MEZI APOŠTOLSKÝM STOLCEM A ČESKOU REPUBLIKOU

AKCE KONANÉ V ROCE 2004
44.

14. dubna 2004

presentace publikace
Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band 2 - Tschechien,
hlavní projev pronesL

P. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D.
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Presentace proběhla od 18.00 v Rakouském kulturním fóru, Praha 1, Jungmannovo nám. 18
45.

12. května 2003

Mgr. Michaela Moravčíková
ředitelka Ústavu pro vztahy státu a církví v Bratislavě


STÁT A CÍRKVE V SOUČASNÉM SLOVENSKU
46.

3. listopadu 2004

Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


PRÁVNÍ DĚJINY STAROVĚKÉHO IZRAELE

47.

8. prosince 2004

Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.
emeritní profesor Právnické fakulty UK v Praze


PRAGMATICKÁ SANKCE A ČESKÉ ZEMĚ.


AKCE KONANÉ V ROCE 2005
48.

16. března 2005

Mgr. Ing. Miloš Kačírek
odborný asistent Fakulty humanitních studií v Praze


ZÁKON A SPRAVEDLNOST VE STAROVĚKÉ HEBREJSKÉ TRADICI

49.

20. dubna 2005

JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
odborný asistent katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK v Praze


ISLÁM A ISLÁMSKÉ PRÁVO V HISTORII A V SOUČASNOSTI

50.

8. listopadu 2005

JUDr. ICDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


NOVELA ZÁKONA O CÍRKVÍCH

a

Mgr. Jan Klail

POCHYBENÍ PŘI APLIKACI PŘEDPISŮ O CÍRKEVNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH

51.

6. prosince 2005

Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY A PRÁVO V ČESKÉ MINULOSTI


AKCE KONANÉ V ROCE 2006
52.

26. ledna 2006

Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Právnická fukulta Univerzity Karlovy v Praze


REFLEXE POJMU FARNÍCH INKORPORACÍ V NOVODOBÝCH DĚJINÁCH CÍRKEVNÍHO PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH

ICLic. Josef Jančář
generální prokurátor Řádu karmelitánů, Řím


INKORPOROVANÉ FARNOSTI VE SVĚTLE KONCILU, POKONCILNÍCH DOKUMENTŮ A SOUČASNÉ LEGISLATIVY

Konference byla zorganizována ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a konala se v její posluchárně.
53.

25. dubna 2006

Prezentace knihy ICDr. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D.
EKUMENISMUS A PRÁVO
prvního svazku edice Deus et gentes, vydávané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Přednášeli:
Doc. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, proděkan HTF UK v Praze
a autor prezentované publikace.
54.

25. října 2006

P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP
Právnická fukulta Univerzity Karlovy v Praze


PRÁCE S BIBLÍ, ČESKÉ PŘEKLADY A VÝKLADY BIBLICKÝCH TEXTŮ, BIBLICKÝCH KONKORDANCÍ A BIBLICKÝCH SLOVNÍKŮ JAKO PRAMENŮ EXEGEZE. DĚJINNÉ PŘEVRATY V PŘÍSTUPU K TEXTOVÉ KRITICE.
55.

6. prosince 2006

P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP
Právnická fukulta Univerzity Karlovy v Praze


MILNÍKY VÝVOJE STÁTNÍ A CÍRKEVNÍ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH. Státoprávní a církevněprávní uspořádání Zemí Koruny české od počátku do současnosti.

Úvodní přednášku pronese Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera; druhý blok činí panelová diskuse pozvaných odborníků; po ní následuje obvyklá diskuse. Možná se podaří veřer uskutečnit ve starém, historickém refektáři kláštera sv Jiljí.


AKCE KONANÉ V ROCE 2007
56.

1. března 2007

Prof. Dr.iur.can. et lic.theol. ADRIAN LORETAN
z Katolické teologické fakulty univerzity v Luzernu.


SPOLEČNĚ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ Duchovní a laici v pastoraci
57.

22. listopadu 2007

JUDr. Ing. Marie Kolářová, ThLic.
kancléřka Arcibiskupství pražského.


ŽENA V CÍRKVI Z POHLEDU KANONICKÉHO PRÁVA


AKCE KONANÉ V ROCE 2008
58.

26. března 2008

JUDr. Záboj Horák, Ph.D., ICLic.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy


NÁMĚTY K NOVELIZACI ZÁKONA O CÍRKVÍCH


AKCE KONANÉ V ROCE 2009
59.

31. března 2009

Dr.jur. Wolfgang Wieshaider
Právnická fakulta Univerzity ve Vídni


SOUČASNÉ RAKOUSKÉ KONFESNÍ PRÁVO

Přednáška se uskutečnila v posluchárně číslo 100 (Collegium maximum) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
60.

30. listopadu 2009

Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy


Panelová diskuse na téma: ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR V KONFESNĚPRÁVNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Přednáška se uskutečnila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v posluchárně č. 220.AKCE KONANÉ V ROCE 2010
61.

19. dubna 2010

Mgr. Jakub Kříž
odbor církví Ministerstva kultury České republiky


AKTUÁLNÍ OTÁZKY ČESKÉHO KONFESNÍHO PRÁVA

Přednáška se uskutečnila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v posluchárně č. 220.

62.

29. listopadu 2010

IClic. Vojtěch Kunčar
soudce Metropolitního soudu v Praze


NEZPŮSOBILOST PRO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Z PSYCHICKÝCH PŘÍČIN A JEJÍ APLIKACE V KANONICKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ

Přednáška se uskutečnila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v posluchárně č. 220.AKCE KONANÉ V ROCE 2011
63.

14. listopadu 2011

PREZENTACE NOVÝCH PUBLIKACÍ

Záboj Horák: Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2011.

Jiří Rajmund Tretera – Záboj Horák: Slovník církevního práva. Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2011.

Stanislav Přibyl: Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989, vydala Husitská teologická fakulta UK, Praha, v nakl. L. Marek, Brno, 2010.

Prezentace se uskutečnila na Právnické fakultě UK v Praze, Praha 1, Nám. Curieových 7, v posluchárně č. 220, II. poschodí vpravo, od 17.00 hod.


AKCE KONANÉ V ROCE 2012
64.

16. dubna 2012

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D.


PROFÉTICKÉ A HIERARCHICKÉ SLUŽBY V RANÉ CÍRKVI

Přednáška se uskutečnila v posluchárně č. 243 v druhém poschodí Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, nám. Curieových 7, od 18:00.

65.

26. listopadu 2012

Panelová diskuse na téma
VÝUKA CÍRKEVNÍHO PRÁVA A KONFESNÍHO PRÁVA NA PRÁVNICKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÝCH ZEMÍCH OD ROKU 1918

Své příspěvky přednesli

  • doc. Záboj Horák: výuka v meziválečném období na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Německé univerzitě v Praze,
  • prof. Jiří Rajmund Tretera: výuka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vPraze a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně od roku 1990 do současnosti,
  • doc. Damián Němec: výuka na teologické i právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od roku 1990 do současnosti,
  • doc. Jiří Kašný: výuka na teologické fakultě v Českých Budějovicích a na soukromých vysokých školách v Praze do současnosti.
  • dr. Monika Menke: výuka na olomoucké teologické fakultě v meziválečném období.

Přednáška se uskutečnila v posluchárně č. 220 na Právnické fakultě UK v Praze, Nám. Curieových 7, Praha 1


AKCE KONANÉ V ROCE 2013
66.

4. března 2013

Prezentace knihy Mgr. Tomáše Kotrlého, Th.D.


Pohřebnictví

Prezentaci publikace zahájil Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Přednáška se uskutečnila v pondělí 4. března 2013 od 17.00 hod. na Právnické fakultě UK v Praze, Nám. Curieových 7, Praha 1, v posluchárně č. 243, II. poschodí.

67.

15. prosince 2013

Oslava


20. výročí založení Společnosti pro církevní právo

Oslava se konala v neděli 15. prosince 2013 od 16.00 do 18.00 v barokním refektáři dominikánského klášetra sv. Jiljí na Starém Městě.

Na závěr oslavy se účastníci sešli u malého pohoštění.


AKCE KONANÉ V ROCE 2014
68.

24. března 2014

Přednáška P. Benedikta Mohelníka, Th.D., provinciála české provincie Řádu bratří kazatelů dominikánů


Složitá situace svátosti biřmování ve světle současných církevních předpisů

Setkání se konalo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17. hodin.

69.

24. dubna 2014

Valná hromada Společnosti pro církevní právo


Konala se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7, Praha 1 - Staré Město v místnosti č. 243, 2. poschodí od 17. hodin.

70.

2. prosince 2014

Přednáška JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, advokáta, emeritního soudce Ústavního soudu ČR


Vývoj judikatury Ústavního soudu ČR ve věcech církví a církevních restitucí

Setkání se konalo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17.30 hodin.


AKCE KONANÉ V ROCE 2015
71.

23. března 2015

Prezentace knihy prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. JUDr. Záboje Horáka, Ph.D. Religion and Law in the Czech Republic a knihy prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdiny, DrSc. a Jindřicha Koldy Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond

Setkání se konalo v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17.00 hodin.
72.

25. listopadu 2015

Prezentace knihy prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery OP Církve a právo - Miscellanea

Při prezentaci vystoupil arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP.

Setkání se konalo v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí, přímý vchod Jilská 7a, Praha 1, Staré Město od 17.00 hodin.