Sedmý ročník konference „Církev a stát“ konané 26. 9. 2001 na brněnské právnické fakultě

 

 

Uvedeného data uspořádala Společnost pro církevní právo, místní skupina Brno, spolu s katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pravidelnou konfesněprávní vědeckou konferenci s mezinárodní účastí. Konferenci moderoval předseda místní skupiny SPCP v Brně JUDr. Michal Lamparter, PhD., odborný asistent církevního práva a politologie na uvedené katedře.

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. z katedry teorie státu a práva PF UPJŠ v Košicích vystoupila s referátem věnovaným aktuálnímu vývoji konfesního práva na Slovensku, zejména nedávno uzavřenému konkordátu. Dr.jur. Wolfgang Wieshaider, jehož pracovištěm je Institut für Recht und Religion právnické fakulty vídeňské university, věnoval svůj příspěvek srovnání současného právního postavení židovských obcí a islámských obcí v Rakousku a v České republice. JUDr. Salahuddin Sayedi, Dr., advokát a právní zástupce islámského společenství v Praze, hovořil o vztahu islámu k sekularizovanému státu. Rozhovor o aktuálních otázkách spojených s postavením islámského společenství v ČR vedl prof. Mohamed Ali Přemysl Šilhavý z Třebíče.

Odpoledne účastníky konference pozdravil děkan PF MU Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. a vyjádřil svou radost z rozvoje oboru církevního práva na brněnské právnické fakultě. Následovalo uctění památky velké osobnosti právní vědy Prof. JUDr. Františka Kopa, ordináře církevního práva na PF MU v kritickém období 1946 – 1948. O jeho strastiplném, statečném životě podali svědectví svými vzpomínkami přítomní členové jeho rodiny, zejména jeho syn a dcera.

Vedoucí brněnské katedry ústavního práva a politologie Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. referoval o práci legislativní rady vlády ČR na novém zákoně o svobodě církví a na zákoně o registrovaném partnerství. Následoval příspěvek Doc. JUDr. Jiřího R. Tretery týkající se správního řízení o uznání církví v letech 1874 – 1991 a právního postavení islámské komunity na našem území v uvedené době. Soudce Interdiecézního soudu v Olomouci P. ICLic. Jiří Koníček posléze seznámil přítomné se závěry části své licenciátní práce na lublinské katolické univerzitě týkající se významu československého Modu vivendi 1927/1928. Následovala přednáška Mgr. Záboje Horáka LL.M., doktoranda PF UK v Praze, na téma „Rozporná rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v konfesněprávních kauzách Gonzales versus Roman Catholic Archbishop a Jones versus Wolf“. P. Dr. Jiří Kašný z katedry církevního a civilního práva TF JU v Českých Budějovicích se ve své přednášce zabýval teorií významu zákona v právu světském a právu církevním. Vyšel ze svých pedagogických zkušeností z Columbus University, Ohio, a z TF JU. JUDr. Karin Kuhnová PhD. z PF MU Brno přednesla referát o sociologickém hodnocení náboženské statistiky ze sčítání lidu v roce 2001.

 

(zh/jrt)

 

 

The 7th Year of the Conference „The Church and State“ at the Law Faculty in Brno, September 26, 2001

 

 

At this date, the local group of the Church Law Society in Brno hold its regular international conference with the guests from abroad. The department of constitutional law and political sciences of the Law Faculty of Masaryk University, Brno participated in this conference. The conference was led by the chairman of the local group and assistant professor at the mentioned department JUDr. Michal Lamparter, PhD.

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. from the department of legal theory at the Law Faculty of the Pavel Jozef Šafárik University, Košice discussed the actual development of the Slovak state ecclesiastical law, especially the concordat recently concluded by the Holy See and the Slovak Republic, in her paper. Dr.jur. Wolfgang Wieshaider from the Institut für Recht und Religion of the Law Faculty, Vienna University compared the legal status of the Jewish and the Islamic Communities in Austria and the Czech Republic at the present time. JUDr. Salahuddin Sayedi, Dr., the lawyer of the Islamic Community in Prague, spoke on the relation between the Islam and secularized State. Prof. Mohamed Ali Přemysl Šilhavý from Třebíč led the following discussion on the actual questions relating to the status of the Islamic Community in the Czech Republic.

In afternoon, the dean of the Law Faculty, Masaryk University Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. greeted participants in conference. After that, the memory of the great personality of legal science, Prof. JUDr. František Kop, the professor of church law at Masaryk University in the different times 1946-1948, was honoured. The present members of Professor Kop's family, especially his son and daughter, remebered his sorrowful and brave life.

The chief of the department of constitutional law and political sciences Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. informed about the work of the Legislative Council to the Government of the Czech Republic on the new Religious Freedom Act and the Registered Partnership Act. Following that Doc. JUDr. Jiří R. Tretera presented his paper on the administrative process of registering churches and the legal status of the Islamic Community at our territory in 1874-1991. 

P. ICLic. Jiří Koníček, the judge of the Interdiocesan Court in Olomouc, inform about the conclusion of his licenciate's thesis relating to the importance of the Czechoslovak Modus Vivendi from 1927/1928. After that Mgr. Záboj Horák LL.M., the full-time postgraduate student of the Law Faculty of Charles University, gave the lecture called „The Inconsistent Decisions of the Supreme Court of the USA in the Cases of State Ecclesiastical Law Gonzales versus the Roman Catholic Archbishop and Jones versus Wolf“. P. Dr. Jiří Kašný from the department of church and civil law of the Theological Faculty of the South Bohemian University in České Budějovice discussed the theory of the meanig of laws in secular and church law. He based the paper on his experience from Columbus University, Ohio, and from the Theological University of the South Bohemian University. In the end of the conference, JUDr. Karin Kuhnová PhD. from the Law Faculty of Masaryk University in Brno presented a paper in which she discussed the sociological aspects of the results of the religious census from 2001.

 

 

VIIa conferenza „La Chiesa e lo Stato“ svoltasi mercoledí 26 settembre 2001 alla Facolta di Giurisprudenza a Brno

 

 

La Societá per il Diritto delle chiese, nucleo di Brno, insieme con la la Cattedra del diritto costituzionale e di politologia della Facoltá di Giurisprudenze dell´Universita Masarykiana a Brno, ha organizzato - il suddetto giorno - la conferenza scientifica regolare con una partecipazione internazionale. La conferenza era redatta come al solito dal preside del nucleo di Brno, JUDr. Michal Lamparter PhD., assistente specializzato della cattedra - coorganizzatrice.

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. dalla Cattedra della teoria dello stato e di diritto PF UPJŠ a Košice (Slovacchia) ha contribuito con la relazione dedicata allo sviluppo attuale del diritto ecclesiastico dello stato a Slovacchia, particolarmente al concordato accettato poco fa. Dr.jur. W. Wieshaider, che lavora al Institut für Recht und Religion alla facolta di giurisprudenza dell´Univesitá di Vienna, ha dedicato la sua relazione alla comparazione della attuale posizione delle comunitá ebraiche e islamiche in Austria e nella Rep. Ceca. JUDr. Salahuddin Sayedi Dr., avvocato e rappresentante legale della comunitá islamica a Praga, ha parlato sulla relazione dell´islamismo allo Stato secularizzato. Il discorso sulle attuali domande in relazione all posizione della comunitá islamica nella Rep.Ceca era coordinata dal prof. Mohamed Ali Přemysl Šilhavý da Třebíč.

Nel pomeriggio, il decano PF MU Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. ha salutato i partecipanti ed ha espresso il suo entusiasmo dallo sviluppo del diritto delle chiese alla facoltá di giurisprudenza di Brno. Seguí la commemorazione del Prof. JUDr. František Kop, ordinario di diritto delle chiese a Brno nell´era critica fra 1946-48 e un gran personaggio della scienza di diritto. In prima fila i suoi figli e anche altri suoi familiari hanno testimoniato con i loro ricordi la sua vita di audacia ma anche di tormenti.

Il cattedratico del diritto costituzionale e di politologia Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. ha riferito sul lavoro del consiglio legislativo del Consiglio alla nuova legge sullla libertá delle chiese e alla legge sulla registrazione delle convivenze. Seguí la relazione del Doc. JUDr. Jiří R. Tretera sulla procedura amministrativa del riconoscimento delle chiese fra 1874-1991 e lo stato giuridico dell´Islamismo nel nostro territorio oggi. Il giudice del Tribunale Interdiocesano di Olomouc P. ICLic. Jiří Koníček ha spiegato le conclusioni della sua tesi sul significato del Modo vivendi cecoslovacco dal 1927/28. Seguí la relazione di Mgr. Záboj Horák LL.M., dottorante a PF UK a Praga sul tema „Le decisioni contraddittori della Suprema Corte di USA nelle cause relative al diritto delle chiese: Gonzales c/a Roman Catholic Archbishop e Jones c/a Wolf.“ P. Dr. Jiří Kašný dalla cattedra di diritto canonico e secolare TF JU a České Budějov ice si occupava nel suo discorso della teoria dell´importanze di legge nel diritto secolare e canonico, usando le sue esperienze dal Columbus University, Ohio e da TF JU. JUDr. Karin Kuhnová PhD. (PF MU Brno) ha pronunciato la relazione sulla valutazione sociologica della statistica religiosa dal censo 2001.