Hromadné osvobození Katolické církve

ve Spojených státech amerických od federálních daní

 

Přiložena je kopie Hromadného daňového osvobození, vydaného 5. června 2000 Federálním finančním úřadem (dále jen "IRS") ohledně federálního daňového statutu organizací vypočtených v Úředním katolickém adresáři (dále jen "ÚKA" )1. Jak bude blíže popsáno níže, toto hromadné osvobození je důležité pro stanovení:

 

(1) osvobození těchto organizací od :

a)      federální daně z příjmu;

b)      federální daně na podporu nezaměstnanosti (viz ovšem níže bod 5 výkladu)

 

(2) odečitatelnosti příspěvků poskytnutých těmto organizacím, pokud jde o federální daň z příjmu, daň darovací a dědickou.

 

Hromadné osvobození 2000 je poslední z řady osvobození, která sahají až k původnímu osvobození z 25. března 1946. V dokumentu z roku 1946 potvrdil Treasury Department (MF) osvobození od federální daně z příjmu všech katolických institucí vypočtených ve vydání ÚKA pro tento rok. Každoročně je ve zvláštním dokumentu od roku 1946 rozšiřován, aby pokrýval aktuální instituce vypočtených v ÚKA. Řeč těchto dokumentů zůstávala relativně neměnná, s výjimkou zohlednění vyplývajících ze změn Daňového zákoníku. Hromadné osvobození pro rok 2000 je shodné s osvobozením pro rok 1999. ÚKA 2000 zohledňuje některé změny, které byly provedeny v organizaci hromadného osvobození ze strany Katolické konference Spojených států. Katolické organizace se zvláštním titulem pro osvobození ze strany IRS jsou označeny v ÚKA 2000 hvězdičkou (*). Toto je blíže vyloženo na straně A-12 a znamená to zároveň, že tyto organizace nejsou pokryty institutem hromadného osvobození.

 

Roční hromadné osvobození objasňuje důležité daňové konsekvence pro katolické instituce vypočtené v ÚKA a mělo by být uschováno pro okamžité použití. Osvobození z dřívějších let jsou důležitá pro stanovení daňových důsledků ohledně transakcí provedených v těchto letech.

 

 

Odpovědnost v hromadném osvobození

 

Diecézní úředníci, kteří dávají dohromady informace, jež se předávají vydavateli ÚKA, jsou odpovědné za správnost těchto informací. To znamená, že musejí zajistit, aby v adresáři byly vypočteny jen organizace k tomu oprávněné, aby organizace, které přestaly splňovat podmínky pro zařazení, byly vymazány a aby nově vzniklé organizace, které tyto podmínky splňují, byly zaneseny do adresáře co nejdříve. Současné právní a procedurální předpoklady pro zahrnutí do hromadného osvobození a ÚKA, stejně jako formulář žádosti, jsou obsaženy v memorandu OGC (Office of the General Counsel) s datací k 31. 12. 1999. Potřebujete-li kopii dokumentu, kontaktuje OGC.

 

Výklad

 

1.      Osvobození od federální daně z příjmu. Poslední rozhodnutí o hromadném osvobození znovu potvrdilo osvobození od federální daně z příjmu v paragrafu 501 (c) (3) zákoníku, pokud jde o "úřady, zařízení a vzdělávací, charitativní a náboženské instituce provozované, řízené a kontrolované Římskokatolickou církví (nebo ve spojení s ní) na území Spojených států, jejich teritorií a závislých území, jež byly zveřejněny v Úředním katolickém adresáři" (s výjimkou organizací, u nichž je poznačena hvězdička, a s výjimkou cizích organizací).

 

2.      Federální spotřební daně. Zahrnutí do hromadného osvobození nemá žádný efekt, pokud jde o povinnost organizací odvádět spotřební daně. Osvobození od těchto daní je velmi omezené. Obraťte se, prosím, na svého právního zástupce s jakoukoli otázkou ohledně spotřebních daní.

 

3.      Státní a místní daně. Zahrnutí do hromadného osvobození nezakládá automaticky osvobození organizací od státních a místních daní z příjmu, z obratu nebo majetkových daní. Aby bylo možné považovat organizaci osvobozenou od těchto daní, je pravidlem, že musí získat samostatné oprávnění o osvobození od daní, vydané příslušnou státní nebo místní daňovou autoritou. Obraťte se, prosím, na svého právního zástupce s jakoukoli otázkou ohledně státních nebo místních daní.

 

4.      Odečitatelnost příspěvků. Hromadné osvobození zajišťuje dárcům, že příspěvky poskytnuté institucím vypočteným v ÚKA 2000 a zahrnutým do hromadného osvobození, jsou odečitatelnými položkami pro účely federálních daní z příjmu, daně darovací a dědické. (Viz memorandum OGC (Office of the General Counsel), datované k 21.12. 1993, popisující požadavky na příspěvky nad 250 $ a quid pro quo příspěvky nad 75 $.

 

5.      Daň na podporu nezaměstnanosti. Hromadné osvobození zakládá pouze osvobození od federální daně na podporu nezaměstnanosti. Jednotlivé státy mohou ukládat daň na podporu nezaměstnanosti organizacím, na něž se vztahuje hromadné osvobození, i když jsou osvobozeny od této daně na federální úrovni. Obraťte se, prosím, na svého právního zástupce s jakoukoli otázkou ohledně státní daně na podporu nezaměstnanosti.

 

6.      Daň na sociální zabezpečení. Všechny organizace vyjmenované v paragrafu 501 (c) (3) zákoníku, včetně církví, jsou povinny platit daně podle zákona o příspěvcích na federální pojištění (dále jen "FICA") za každého zaměstnance, který pobírá ročně více jak 100 $2. Služby vykonávané diecézními kněžími v rámci duchovní služby se nepovažují za "zaměstnání" pro účely FICA3, a tak by tyto příspěvky neměly být sráženy z jejich platů. Pro účely sociálního zabezpečení jsou diecézní kněží poplatníky daně osob samostatně výdělečně činných (SECA), která se vypočítává z jejich platů a hodnoty jídla a ubytování, které je jim poskytováno4. Zákon z roku 19995 stanovuje dvouletou lhůtu, během které mohou kněží, kteří se původně rozhodly neúčastnit se sociálního zabezpečení, znovu přistoupit k programu sociálního pojištění. Kněží, kteří se rozhodnou znovu se připojit k sociálnímu pojištění, musejí podat IRS formulář 2031 ne později, než uplyne lhůta pro podání daňového přiznání k federální dani z příjmu za druhé zdaňovací období po 31. 12. 1999 (zpravidla 15.4. 2002)6. Příspěvky na federální pojištění ani srážení daně z příjmu se nevyžadují u odměn vyplácených řeholním institutům za činnost jejich členů, kteří jsou vázání slibem chudoby a poslušnosti a jsou zaměstnáni u organizace zahrnuté do ÚKA7.

 

7.      Formulář 990. Všechny organizace vyjmenované v ÚKA musí vyplňovat a podávat formulář 990 – Daňové přiznání organizací osvobozených od daně z příjmu, ledaže jsou způsobilé k obligatornímu osvobození nebo jsou osvobozeny na základě správního uvážení.

 

Neexistuje žádné automatické osvobození od požadavku podat daňové přiznání – formulář 990 jenom proto, že je organizace vyjmenovaná v ÚKA. Organizace, které mají povinnost podávat formulář 990, tak musí učinit do 15. dne pátého měsíce po konci jejich fiskálního roku8. Mezi organizace, které nejsou povinny podávat formulář 990 podle paragrafu 6033 zákoníku patří: církve; církevní nesamostatná a pomocná zařízení9; výlučné náboženské aktivity řeholních řádů; církevní školy pod úrovní koleje (střední školy) nebo; organizace, jejichž hrubý příjem normálně nepřekračuje 25 000 $10; a některé církevní organizace, které financují, podporují nebo spravují církevní majetek nebo provozují církevní důchodový pojistný program, dále organizace kontrolované řeholními řády, které financují, podporují nebo spravují majetek, využívaný výlučně pro náboženské účely11.

 

Organizace, které jsou povinny podávat formulář 990, musejí na žádost zpřístupnit kopii formuláře a jeho součásti a přílohy (kromě seznamu dárců) k veřejné kontrole. Tu je možno uskutečnit kdykoliv v úřední době v ústředí organizace nebo u jejích místních a obvodních poboček, které mají tři a více zaměstnanců. Formulář 990 pro jednotlivé roky musí být dostupný tři roky nazpět, počínaje dnem pro nejzazší podání daňového přiznání12. Kromě toho musejí s účinností od 8. 6. 1999 organizace podávající formulář 990 vyhovět písemné nebo ústní žádosti o kopii formuláře 990. Organizace nesmějí tuto službu zpoplatňovat kromě účelně stanovených poplatků na pokrytí kopírování a poštovného. Je-li to vyžadováno, musejí být poskytnuty formuláře 990 za poslední tři roky. Ústní žádost musí být vyřízena téhož dne. Písemná žádost do 30 dnů13.

 

8.      Procesní předpis upravující výběr daní 75–50. Procesní úprava 75–5014 pro výběr daní ukládá povinnosti oznamovat, zveřejňovat a uchovávat doklady o rasově nediskriminační politice, se kterou musejí být v souladu soukromé školy, včetně škol církevních a která je zároveň podmínkou pro osvobození od daní podle paragrafu 501(c)(3) zákoníku. Podle procesní úpravy 75–50 jsou soukromé školy povinny podávat každoročně osvědčení o neexistenci rasové diskriminace k IRS. Soukromé školy, které nemusejí vyplňovat a podávat formulář 990, vyplňují formulář 5578, Roční potvrzení o neexistenci rasové diskriminace pro soukromé školy osvobozené od federální daně z příjmu. Tento formulář je k dostání u vaší místní pobočky IRS. Formulář 5578 musí být podán do 15. dne pátého měsíce po skončení fiskálního roku. Formulář 5578 může být podáván individuálně nebo diecézí za všechny školy v diecézi.

 

Povinnosti stanovené procesní úpravou 75–50 zůstávají v účinnosti a musejí být dodržovány všemi školami vyjmenovanými v ÚKA. Zaměstnaci diecézí a škol by měli ověřit, že jsou požadavky stanovené procesní úpravou 75–50 splněny, neboť když to opomenou, mohou ohrozit statut školy jako osvobozené od daní a v případě školy zřízené církví též exemptní statut této církve.

 

9.      Lobbistické aktivity. Organizace zahrnuté do ÚKA mohou lobbovat za změny zákonů, pokud provádění takového lobbování je jen nepodstatnou části jejich veškerých aktivit. Tomuto omezení podléhá jak lobbování přímé, tak i nepřímé, skryté. Termín "lobbování" zahrnuje i referendum, schvalovaní ústavních dodatků a podobná lidová hlasování. Nemá význam, zda-li se jedná o lobbování se vztahem k důvodům, pro něž byla organizace osvobozena, nebo ne. Není pevně stanoveno procentní vyjádření, které by zakládalo bezpečnou hranici pro "nepodstatné" lobbování. Obraťte se, prosím, na vašeho právního zástupce s otázkami, které u vás vyvstanou ohledně povoleného lobbování.

 

10.  Politické aktivity. Organizace zahrnuté do hromadného osvobození se nesmějí podílet nebo zasahovat do žádné politické kampaně jménem nějakého kandidáta na veřejnou funkci nebo v opozici proti němu. Porušení zákazu politické činnosti může ohrozit statut organizace jako osvobozené od daní. Kromě možnosti odvolání tohoto exemptního statutu může IRS ukládat osvobozeným organizacím a jejich manažerům spotřební daně z jejich politických aktivit. V případě, že se jedná o flagrantní porušení, může IRS žádat o soudní příkaz proti organizaci osvobozené od daní a bezprostředně jí vyměřit daň. Máte-li nějaký dotaz v tomto ohledu, obraťte se prosím na vašeho právního zástupce (viz memorandum OGC, datovaný k 29. 2. 2000).

 

11.  Statut soukromé nadace. Poslední hromadné osvobození potvrzuje, že organizace zahrnuté do ÚKA nejsou soukromými nadacemi podle paragrafu 509(a) zákoníku. Ovšem hromadné osvobození není totožné s ustanovením paragrafu 509(a), které určuje organizace, na něž se tento paragraf vztahuje. Organizace se samy musejí rozhodnout, jestli se na ně bude vztahovat ustanovení § 509 (a)(1), (a)(2) nebo (a)(3). Nově vzniklé nebo afilované organizace nemohou být soukromými nadacemi, chtějí-li být zahrnuty do hromadného osvobození od daní a do ÚKA.

 

12.  Číslo oprávnění k hromadnému osvobození od daní. Číslo oprávnění k hromadnému osvobození od daní přidělené Katolické konferenci Spojených států je 928 nebo 0928. Toto číslo musí být na každém formuláři 990, 990-T a 5578, které vyplňuje každá organizace osvobozená od daní na základě hromadného osvobození.15 Doporučujeme používat toto číslo na formulářích SS-4, Žádost o identifikační číslo zaměstnavatele, neboť v minulosti to způsobilo, že IRS, když ukládal organizaci do své databáze, zahrnul název Katolické konference Spojených států do jména organizace.Poznámky:

1 Kopie hromadného osvobození je i na webových stránkách Katolické konference Spojených států www.nccbuscc.org/ogc.
2 Paragraf 3121 (w) zákoníku připouští, aby některé církevní organizace mohly neodvolatelným způsobem odmítnout platit tyto příspěvky, ovšem pouze za předpokladu, že u takové organizace existuje náboženský důvod pro odmítnutí daní na sociální zabezpečení.

3 IRC (Daňový zákoník) § 3121 (b) (8) (A).

4 IRC § 1402 (a) (8).

5 The Ticket to Work and Work Incentives Improvement Act

6 Formulář je 2031 je k dostání u vaší místní pobočky IRS nebo na webové stránce: www.irs.gov.

7 Rev. Rul. 77–290, 1977–2 C.B. 26.

8 Sankcí za nepodání formuláře 990 je pokuta 20 $ za každý den prodlení až do výše 5% hrubého příjmu organizace, maximálně však 10 000 $. Organizace s ročním hrubým příjmem překračujícím 1 mil. $ jsou sankcionovány pokutou ve výši 100 $ za každý den prodlení, maximálně do výše 50 000 $. IRC § 6652 (c) (1) (A).

9 IRC § 6033 (a) (2) (A) (i); Treas. Reg. § 1. 6033–2(h). S účinností od 20. 12. 1995 je test o vnitřní podpoře formálně zakotvený v Rev. Proc. (Zákoník upravující proces vybírání daní) 86–23, 1986-1 C.B. 564, je jediným testem, kterým lze určit, jestli lze organizaci považovat za církevní nesamostatná a pomocná zařízení. Aby ji bylo možno za takovou považovat, musí být splňovat znaky uvedené v paragrafu 501 (c )(3), nesmí být soukromá nadace, musí být přičleněna k církvi a být interně podporována. Organizace je považována za interně podporovanou, ledaže

(1) nabízí vstupné, zboží, služby nebo zařízení k prodeji jiným způsobem než nahodile široké veřejnosti (s výjimkou zboží, služeb a zařízení prodaných za nominální cenu nebo podstatně pod cenou) a

(2) více než 50 % příjmů jsou různé kombinace vládních zdrojů; příspěvků od veřejnosti (například sbírky); a příjmů z prodeje zboží a z provádění služeb a dodávání zařízení jako související obchodní činnosti.

10 Rev. Proc. 83–23, 1983–1 C.B. 687.

11 Rev. Proc. 96–10, 1996–1 C.B. 577.

12 Sankcí za nemožnost veřejné kontroly formuláře 990 je pokuta 20 $ za každý den až do maximální výše 10 000 $. IRC § 6652 (c) (1) (C).
13 IRC. § 6104(d). Kopie žádosti organizace o osvobození od daní a dokladující dokumenty musejí být poskytovány stejným způsobem. Ovšem poněvadž katolické organizace, na něž se vztahuje hromadné osvobození, nepodávají žádost o osvobození k IRS a ani Katolická konference Spojených států tak nečiní, organizace na něž se vztahuje hromadné osvobození, by měly veřejné kontrole a individuálním žádostem poskytovat kopii té stránky aktuálního ÚKA, na níž jsou jmenovány. Pokud ji organizace nemá, má dva týdny na to, aby si ji obstarala. Písemné žádosti musejí být vyřízeny v rámci obecných lhůt. Více informací o povinnostech vyplývajících z § 6104(d) viz memorandum OGC, datované k 18. 5. 1999.

14 1975–2 C.B. 587.

15 IRS vyjádřilo obavy, že organizace zahrnuté do hromadného osvobození nevyznačí toto číslo 990, zejména, podávají-li tento formulář poprvé.