Smlouva

mezi Svobodným státem Durynsko

a Zemskou židovskou obcí Durynsko

 

Vedeny přáním, aby byly podporovány a upevňovány přátelské vztahy mezi Svobodným státem a židovskou náboženskou obcí, uzavírají Svobodný stát Durynsko, ze zákona zastoupený ministerským předsedou

a

Zemská židovská obec Durynsko, se sídlem v Erfurtu, zastoupená zástupci ustanovenými podle vnitřních předpisů obce,

následující smlouvu:

Článek 1

Pamětliv si zvláštních historicky podmíněných vztahů ke svým židovským občanům, s cílem uchování společného kulturního německo-židovského dědictví a péče o něj, podílí se Svobodný stát Durynsko na výdajích Zemské židovské obce Durynsko na náboženské a kulturní potřeby a jejich správu roční částkou 300 000,- DM, počínaje rozpočtovým rokem 1993.

Tato platba nahradí dosavadní dotace Zemské židovské obce Durynsko, poskytované na dobrovolném základě.

Vyplácená částka se ročně, počínaje rokem 1994, přizpůsobuje tarifnímu odměňování zemských státních úředníků. Za základ pro výpočet se bere plat zemského státního úředníka platové třídy A 13 (vdaná/ženatý, dvě děti, sedmý stupeň služebního stáří). Státní zemské dotace se sníží nebo zvýší ve stejném poměru, v jakém se zvýšily nebo snížily platy rozhodné pro výpočet v předcházejícím roce; výjimku představuje přizpůsobení se platové hladiny na úroveň starých spolkových zemí.

Článek 2

Zemské státní dotace budou propláceny ve čtvrtletních částkách k 15. únoru, 15. květnu, 15. srpnu a 15. listopadu.


Článek 3

Podpora jednotlivých židovských obcí podle článku 1 bude prováděna, bez ohledu na jejich příslušnost k Zemské židovské obci, prostřednictvím Zemské židovské obce.

Bezprostřední nároky židovských obcí vůči Svobodnému státu jsou vyloučeny.

Článek 4

Zemská židovská obec Durynsko nebude vznášet vůči Svobodnému státu Durynsko žádné další finanční požadavky jdoucí nad rámec dávek poskytovaných podle článku 1. Nedotčeny zůstávají příspěvky poskytované vzhledem k péči o památky, příspěvky poskytované z důvodu péče o zpustlé židovské hřbitovy na základě dohod se Spolkem nebo zeměmi, jakož i příspěvky podle všeobecně platného zákona určené na zajištění židovské náboženské výchovy na veřejných školách v Durynsku.

Článek 5

Durynská zemská vláda a Zemská židovská obec Durynsko budou iniciovat pravidelné schůzky za účelem rozvíjení vzájemných vztahů. Budou se pokoušet o dohodu ohledně právní úpravy těch záležitostí, které se dotýkají zájmů obou stran, a budou vždy připraveny k rozhovorům o těchto otázkách.

Článek 6

Smluvní strany budou názorové rozdíly, které v budoucnu vyvstanou ohledně výkladu ustanovení této smlouvy, odstraňovat přátelským způsobem.

Článek 7

Smlouva vstupuje v platnost k prvnímu dni měsíce, který následuje po dni, kdy Zemská židovská obec Durynsko obdržela prohlášení Svobodného státu Durynsko, že Durynský zemský sněm se smlouvou souhlasí.

Na doklad toho byla tato smlouva podepsána ve dvou originálních vyhotoveních.

V Erfurtu 1. listopadu 1993. (následují podpisy smluvních stran)