Schváleno (Vydáno): 26.03.1992
Účinnost od: 01.06.1992
Uveřejněno v č. 40/1992 Sbírky zákonů na straně 1039


192/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. marca 1992
o registrácii cirkví a náboženských spoločností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Orgánom, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa osobitného zákona, 1) je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
1) § 23 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

§ 2

Cirkev alebo náboženská spoločnosť môžu podať návrh na registráciu, 2) ak preukážu, že sa k nim hlási najmenej dvadsať tisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
2) § 11 zákona č. 308/1991 Zb.

§ 3

Vznik cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a ich zánik písomne oznámi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii alebo o zrušení registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Slovenskému štatistickému úradu. 3)
------------------------------------------------------------------
3) § 19 zákona č. 308/1991 Zb.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

F. Mikloško v.r. J. Čarnogurský v.r.