282
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. októbra 1993

o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

Národná rada Slovenskej republiky v snahe zmierniť následky niektorych majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, vedená úsilím potvrdiť svoju vôlu, aby k podobným krivdám už nikdy nedošlo, sa usniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Zákon sa vzťahuje na zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 1] odňatím vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam a hnuteľným veciam na základe rozhodnutí štátnych orgánov, občianskoprávnych a správnych aktov vydaných v období od 8. mája 1945, židovským obciam od 2. novembra 1938, do l. januára 1990 (ďalej len "rozhodné obdobie") v rozpore so zásadami demokratickej spoločnosti, rešpektujúcej práva občanov vyjadrené najmä Chartou Organizácie Spojených národov, Listinou základných práv a slobôd a príslušnými medzinárodnými paktmi o občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

(2) Predmetom vrátenia majetku podľa tohto zákona sú nehnuteľné veci a hnuteľné veci.

(3) Tento zákon sa nepoužije na zmiernenie krívd, ktoré sú predmetom úpravy osobitých predpisov. 2]1] Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
2] Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých mejtkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znent zákona č. 338/1991 Zb., zákon č. 403/1990 Zb o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskoršich predpisov, zákonné opatrenie Predsednictva Slovenskej národnej rady č. 211/1990 Zb. o usporiadani majetkových vzťahov s gréckokatolickou a pravoslavnou cirkvou.

§2

Oprávnené osoby

Oprávnenými osobami sú štátom registrované cirkvi a naboženské spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike vrátane ich častí s právnou subjektivitou, 3) ktorých vec prešla do vlastníctva štátu alebo obce v rozhodnom období v prípadoch uvedených v § 4 odst. 2.

3] Zákon č. 308/1991 Zb.

§3

Povinné osoby

(1) Povinnými osobami sú štát, obec, štátom alebo obcou založené alebo zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré hospodária s majetkom štátu alebo obce, prípadne ho spravujú ke dňu účinnosti tohto zákona vec držia s výnimkou

  a) právnických osôb so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodných spoločností, ktorých spoločníkmi alebo účastníkmi sú výhradne fyzické osoby. Táto výnimka však neplatí, ak ide o veci nadobudnuté od právnických osôb po 1. októbri 1990,

  b) cudzích štátov.

(2) Povinnými osobami sú aj fyzické osoby. ktoré nadobudli vec od štátu alebo obce, ktoré mali oprávnenie s ňou nakladať za okolností podľa § 4, a to v prípadoch ak tieto osoby nadobudli vec bu( v rozpore s vtedy platnými predpismi, alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia osoby nadobúdateľa.

(3) Ak vznikne pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou pri pozemkoch z poľnohospodárskeho a kolektivného majatku, 4] rozhodne pozemkový úrad.


4] § 1 ods.l zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pude a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskoršich predpisov.


Vydanie veci

§4

(1) Povinná osoba vydá nehnuteľnú vec a hnuteľnú vec na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci.

(2) Povinnosť vydať vec prešla na prípady, kde v rozhodnom období vec prešla do vlastníctva štátu alebo obce na základe

  a) odňatia bez náhrady postupom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. SNR o poštátnení školstva na Slovensku, naridenia Slovenskej národnej rady č. 47/1945 Zb. SNR o poštátnení majetku pri školách poštátnených nariadením Slovenskej národnej rady č. 80/1945 Zb. SNR o poštátnení internátov,

  b) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 185/1948 Zb. o poštátneni liečebných a ošetrovatelských ústavov a organizácii ústavnej liečebnej starostlivosti,

  c) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde),

  d) darovacích zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých darcom v tiesni,

  e) kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, vyvlastnenia za náhradu, ak nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila na účel, na ktorý bola vyvlastnená,

  f) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,

  g) prevzatia bez právneho dôvodu.

(3) Vec sa vydá oprávnenej osobe v stave, v akom je ku dňu účinnosti tohto zákona.

§ 5

(1) Na vydanie veci vyzve oprávnená osoba povinnú osobu písomne v lehote 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona, inak právo zaniká.

(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do XX dní od doručenia výzvy dohodu o vydaní veci.

(3) Ak povinná osoba nevyhovie výzve podľa odseku 2 alebo ak miesto jej pobytu nie známe, môže oprávnená osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote 15 mesiacov od doručenia 5] výzvy, inak právo zaniká.

(4) Oprávnená osoba, ktorej bola vec vydaná, nemôže ku povinnej osobe a povinná osoba voči oprávnenej osobe uplatňovať iné nároky súvisiace s vydávanými vecmi, než sú uvedené v tomto zákone.


5] § 5 a nasl. Občinskeho súdneho poriadku.

§6

Vec, ktorá je vyhlásená za kultúrnu pamiatku, možno vydať za podmienok vyplývajúcich z predpisov, ktoré upravujú správu a ochranu kultúrnych pamiatok. 6]
6] Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§7

(1) Pozemky alebo ich časti nemožno vydať, ak:

  a) na pozemku bol po prevode do vlastníctva štátu zriadený cintorín,

  b) pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo právnickej osoby zastavaný, ak bol pozemok zastavaný stavbou, ktorá slúži pre zaridenia telesnej kultúry, zdravotníctva a kultúry, na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie postihnutých osôb a na školské účely,

  c) na pozemku bola zriadená zahrádková alebo chatová osada, 7]

  d) na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia,

  e) slúžia na účely obrany štátu, ťažbu nerastov, sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku alebo sú na území štátnej prírodnej rezervácie chráneného náleziska, chráneného parku, záhrady a študijnej plochy, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa alebo chráneného prírodného výtvoru, alebo ak sú významným krajinným prvkom alebo sa nachádzajú v ochrannom pásme prirodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych stolových vôd I. stupňa alebo vo vnútornom kúpeľnom územi,

  f) k pozemku bolo zriadené právo osobného užívania v prípade, ak ide o pozemok, ktorý osoby nadobudli od štátu alebo ho takto užívajú aj so stavbou na pozemku v dobrej viere, že nejde o vlastnictvo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

(2) Hnuteľná vec sa nevydá, ak ide o bývalé cirkevné matriky. 8]


7] § 52 až 58 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požidavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1992 Zb.
8] § 27 zákona č, 268/1949 Zb. o matrikách

§ 8

Povinné osoby sú povinné starať sa o nehnuteľné veci a hnuteľné veci až do ich vydania oprávnenej osobe so starostlivosťou riadneho hospodára. Od üčinnosti tohto zákona nemôžu tieto veci, ich súčasti a prislušenstvo previesť do vlastnictva iných osôb. Takéto právne úkony sú neplatné.

§ 9

Pri uplatňovaní nárokov oprávnených osôb sú dotknuté orgány štátnej správy obce a iné právnické osoby, na ktoré bolo prevedené vlastnícke právo, pobvinné poskytnúť oprávneným osobám súčinnosť.

§ 10

(1) Konanie súvisiace s vydaním nehnuteľnych vecí sa oslobudzuje od správnych a súdnych poplatkov.

(2) Úhradu nákladov spojených s prípadným zameraním vydaných nehnuteľností zabezpečí štát.

§ 11

(1) Dňom prevzetia nehnuteľných vecí vstupuje oprávnená osoba do práv a záväzkov prenajímateľa, ktoré vyplývajú zo zmluvy o nájme pozemkov alebo zo zmluvy o nájme nebytových priestorov v prevzatej nehnuteľnosti.

(2) Doterajším uživateľom bytov a nebytových priestorov vo vydaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia na

  a) poskytovanie zdravotníckych služieb, služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb,

  b) potreby školstva.

  c) prevádzku kultúrnych, telovýchovných a športových zariadení,

  d) pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb, vzniká nárok voči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnuteľnos( vydaná, na uzavretie zmluvy o výpožičke bytov a nebytových priestorov, 9] ktorú môže oprávnená osoba vypovedať najskôr po uplynutí troch rokov od účinnosti tohto zákona, na (alších bezprostredne nadväzujúcich pät rokov uzavrie oprávnená osoba zmluvu o nájme bytov a nebytových priestorov, ak sa účastníci nedohodnú inak. Tento záväzok oprávnenej osoby prechádza na všetkých (alších vlastníkov v uvedenom čase. Na tých, ktorí byty a nebytové priestory užívajú, prechádzajú v čase výpožičky všetky povinnosti vyplývajúce z vlastníckeho práva (úhrada opráv, daní a pod.).

(3) Ak ide o byty a nebytové priestory slúžiace na činnos( diplomatických a konzulárnych mísií, oprávnená osoba uzavrie s tými, ktorí ich užívajú, zmluvu o nájme bytov a nebytových priestorov na desať rokov, ak se nedohodnú inak.

(4) Ak sa o výške nájomného a podmienkách jeho zaplatenia oprávnená osoba, ktorej bola nehnuteľnosť vydaná, s užívateľom bytu alebo nebytových priestorov uvedených v odseku 2 nedohodne, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.

(5) Uživateľ bytu alebo nebytových priestorov, ktorý v súlade so stavebnými predpismi vykonal na vlastné náklady úpravy, ktorými sa byt alebo ncbytové priestory zhodnotili, má po skončení nájmu nárok na dojednanú náhradu zhodnotenia určenú podľa platných cenových predpisov. 10]


9] § 659 Občianskeho zákonníka.
10] zákon č. 526/1990 Zb. o cenách

§12

Tento zákon nadobúda účinosť 1. januárom 1994.

Michal Kováč v.r.

lvan Gašparovič v.r.

Vladimír Mečiar v.r.


Převzato z knihy: Jaroslav Rektořík, Ekonomická dimenze křesťanství a církve - její reflexe v ČR, MU Brno, 2000