Čiastka 163
Zbierka zákonov č. 394/2000

Strana 4455394
Z Á K O N
z 31. októbra 2000,
ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery
a postavení cirkví a náboženských spoločností

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností sa mení takto:

1. § 4 znie:

"§ 4

(1) Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

(2) Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie.

(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá.

(4) Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.

(5) Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.".

2. V § 10 odsek 1 znie: "(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky 6a) (ďalej len "registrujúci orgán").

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: "6a) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.".

3. V § 11 sa vypúšťajú slová "Českej republiky a Slovenskej republiky".

4. V § 13 ods. 2 sa slová "Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky" nahrádzajú slovami "Slovenskej republiky".

5. V § 19 ods. 2 sa slová "štatistickým úradom republík" nahrádzajú slovami "Štatistickému úradu Slovenskej republiky".

6. Príloha k zákonu č. 308/1991 Zb. znie: "Zoznam cirkví a náboženských spoločností, ktoré na základe zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky (§ 22):

 1. Apoštolská cirkev na Slovensku
 2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
 3. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
 4. Cirkev bratská v Slovenskej republike
 5. Cirkev československá husitská na Slovensku
 6. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
 7. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
 8. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike
 9. Kresťanské zbory na Slovensku
 10. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
 11. Pravoslávna cirkev na Slovensku
 12. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
 13. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
 14. Starokatolícka cirkev na Slovensku
 15. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.".

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.