ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

Návrh

173

Zásady

Zákona České národní rady o navrácení majetku církvi adventistů sedmého dne

Zásada č. 1:

Ke dni účinnosti zákona se navrací církvi adventistů sedmého dne nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1

Za nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2 přísluší církvi adventistů sedmého dne peněžní náhrada podle obecných předpisů, kterou poskytne ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Odůvodnění:

Církev adventistů sedmého dne působila za Rakouska-Uherska i za Československé republiky na spolkovém základě jako tzv. neuznaná církev. Za této doby nabyla nemovitý a movitý majetek, sloužící téměř výlučně bohoslužebné činnosti.

Po vydání zák. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností na základě opakovaných žádostí teprve 15. 7. 1950 tehdejší Státní úřad pro věci církevní osvědčil, že církev adventistů sedmého dne je podle tohoto zákona církví a současně právnickou osobou.

Podle usnesení politického sekretariátu KSČ ze dne 28. 8. 1952 Státní úřad pro věci církevní zrušil státní souhlas jak ústředí této církve, tak i náboženským obcím. V témže aktu byl veškerý majetek církve prohlášen nezákonně za majetek státu, převeden na Náboženskou matici a byla provedena jeho likvidace.

I když v roce 1956 byl nakonec církvi adventistů sedmého dne udělen státní souhlas, majetek jí však navrácen nebyl. Stanoví se navrácení nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1 církvi adventistů sedmého dne. Převážná část tohoto majetku slouží i dnes této církvi k bohoslužebným účelům (jako modlitebny), ovšem s tím, že církev je nucena platit z těchto objektů vysoké nájemné, které se nadále zvyšuje. Církev adventistů sedmého dne přitom nepobírá od státu žádné příspěvky na svoji činnost, ani na platy svých duchovních, a veškeré náklady hradí z příspěvků věřících.

Vydávaný majetek v současné době neslouží sociálním nebo zdravotním účelům, v žádném objektu není umístěna škola nebo podobné výchovné zařízení. Jedinou výjimkou může být objekt v Olomouci (příloha č. 1, pol. č. 7) v jehož části je umístěna mateřská školka, jejíž kapacita není plně využívána. Převodem nemovitostí uvedených v příloze č. 1 nedojde k narušení žádného programu pro společnost.

Za nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2, tzn. za pozemek na němž je umístěna stavba, která byla zřízena až po převzetí pozemku státem, popř. za stavbu, která byla demolována, přísluší církvi adventistů sedmého dne finanční náhrada, kterou podle obecných předpisů poskytne ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Vesměs se jedná o asanované modlitebny církve adventistů sedmého dne. Nemovitosti (příloha č. 2, pol. č. 1 a 5) byly v době odnětí státem pouze parcelami, na nichž se plánovaly stavby modliteben. Ty byly přiděleny jiným organizacím a jsou dnes zastavěny. Nemovitost (příloha č. 2, pol. č. 9) byla původně modlitebna, která byla prodána fyzické osobě a přestavěna na rodinný domek.

Zásada č. 2:

Církvi adventistů sedmého dne se ke dni účinnosti zákona navrací movitý majetek, který byl ke dni 30. 9. 1952 umístěn v nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2, pokud existuje a je známo, kde se nachází.

Odůvodnění

Stanoví se navrácení movitého majetku, který byl ke dni 30. 9. 1952 umístěn v nemovitostech uvedených v příloze č. 1 a 2 církvi adventistů sedmého dne. Tato úprava je obdobná federální úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (zák. č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb.).

Zásada č. 3:

Dnem účinnosti tohoto zákona zaniknou nároky církve adventistů sedmého dne vůči dosavadním vlastníkům a uživatelům nemovitého majetku uvedeného v příloze č. 1 a 2 na náhradu škody a neoprávněného majetkového prospěchu, včetně nároků na úhradu nájemného, pokud vznikly v době od 1. října 1952 do dne účinnosti zákona.

Odůvodnění

Stanoví se zánik nároků církve adventistů sedmého dne vůči dosavadním vlastníkům a uživatelům. Rovněž tato úprava je shodná se zákonem č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů některých řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona 338/1991 Sb.

Zásada č. 4:

Spory z uplatňování zákona budou rozhodovat soudy

Odůvodnění

Stanoví se příslušnost obecných soudů k rozhodování případných sporů, vzniklých při uplatňování zákona.

Zásada č. 5:

Orgánům geodézie se stanoví povinnost provést zápisy změn vlastnických vztahů.

Odůvodnění

Stanoví se povinnost k provedení zápisu změn vlastnických vztahů příslušným orgánům.

Zásada č. 6:

Vyklizení nemovitého majetku uvedeného v zásadě 1, pokud slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních a nebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu ministerstva kultury České republiky.

Odůvodnění

Stanoví se ochrana uživatelů vydávaných nemovitostí, pokud slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních a nebo pro školství nebo kulturní či osvětovou. činnost, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu ministerstva kultury České republiky. Tato úprava je obdobná federální úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (zák. č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb.).

Zásada č. 7:

Účinnost zákona se navrhuje dnem vyhlášení.

Odůvodnění

Stanoví se účinnost zákona dnem vyhlášení.


Příloha č. 1

Seznam nemovitého majetku, který se podle zásad zákona navrací ke dni účinnosti zákona do vlastnictví církve adventistů sedmého dne

1. Dům č.p. 623, Praha 2 - Vinohrady, Lodnýnská 30 s pozemkem č. parc. 197 a 198, kat. území Královské Vinohrady, zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10

2. Dům č.p. 2446, Praha 10, Nad olšinami 17 s pozemkem č. parc. 4063 a 4062, kat. území Královské Vinohrady, zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 12

3. Praha 4 - Krč, Zálesí 60 č. parc. 2581/2 a 2581/3, kat. území Krč zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 655

4. Dům č.p. 35, Srbce s pozemkem č. parc. 35/1, kat. území Srbce zapsáno u SG Chrudim na LV č. 1

5. Dům č.p. 299, Vrchlabí, Labská 8 s pozemkem č. parc. 662, 260 a 1985 kat. území Vrchlabí zapsáno u SG Trutnov na LV č. 437

6. Objekt Hluboká, osada Březiny s pozemkem č. parc. 610/2, 611 /2, 611 /5, 612, 613, 618 a 619 kat. území Hluboká zapsáno u SG Chrudim na LV č. 101

7. Dům č.p. 227, Olomouc, Na šibeníku 42 s pozemkem č. parc. 290 a 419/23 kat. území Olomouc - Hejčín zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1

8. Dům č.p. 20, Třinec, Lipová č.p. 20 s pozemkem č. parc. 967/6 kat. území Třinec zapsáno u SG Třinec na LV č. 83

9. Dům č.p. 730, Ostrava, Matiční 3 s pozemkem č. parc. 662 kat. území Moravská Ostrava zapsáno u SG Ostrava na LV č. 4

10. Dům č.p. 679, Ostrava - Radvanice, Ráčkova 4 s pozemkem č. parc. 889 a 890 kat. území Radvanice zapsáno u SG Ostrava na LV č. 1


Příloha č. 2

Seznam nemovitého majetku, za který podle zásad zákona přísluší církvi adventistů sedmého dne peněžní náhrada

1. Praha 6 - Bubeneč, Náměstí brigádníků pozemek č. parc. 1388, 1389 a 1390 kat. území Bubeneč, zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 77 (zastavěno)

2. Dům č. p. 71 Horní Rokytnice pozemek č. parc. 238/1, 1264, 1265 a 881 kat. území Horní Rokytnice zapsáno u SG Semily na LV č. 417 (asanováno)

3. Dům č. p. 35 a č. p. 36 Pardubice pozemek č. parc. 350 a 351/1 kat. území Pardubice zapsáno u SG Pardubice na LV č. 1 (asanováno)

4. Dům č. p. 1416 Přerov - Kopaniny pozemek č. parc. 1383/1 a 20/5 kat. území Přerov - Kopaniny zapsáno u SG Přerov na LV č. ... (asanováno)

5. Zlín - Prštné pozemek č. parc. 370/22 kat. území Zlín - Prštné zapsáno u SG Zlín na LV č. ... (zastavěno)

6. Dům č. p. 352 Ostrava - Mariánské Hory pozemek č. parc. 11 9/2 kat. území Ostrava - Mariánské Hory zapsáno u SG Ostrava na LV č. ... (asanováno)

7. Dům č. p. 2551 Ostrava, Nemocniční 11 pozemek č. parc. 246811 a 24681 kat. území Moravská Ostrava zapsáno u SG Ostrava na LV č. 1373 (asanováno)

8. Dům č. p. 685 a č. p. 519 Orlová - Lazy pozemek č. parc. 578/2 kat. území ...... zapsáno u SG ...... na LV č. .... (asanováno)

9. Dům č. p. 1017 Holešov pozemek č. parc. 389 a 498/3 kat. území Holešov zapsáno u SG Kroměříž na LV č. 203 (prodáno fyzické osobě)

10. Dům č. p. 128 Jablůnka pozemek č. parc. ..... kat. území ...... zapsáno u SG ...... na LV č. ... (asanováno)

V Praze dne 25. listopadu 1992

Milan LOUKOTA v.r.

Josef VALENTA v.r.

Josef PAVELA v.r.

Zbyšek STODŮLKA v.r.