ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

64

Návrh

poslanců České národní rady
Ludvíka Motyčky a Josefa Janečka

na vydání

zákona

České národní rady

o poskytování osobních požitků duchovním Apoštolské církve v České republice

V Praze dne 22. září 1992

L. Motyčka v. r.
J. Janeček v. r.

Návrh

zákona České národní rady
o poskytování osobních požitků duchovním
Apoštolské církve v České republice

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Osobní požitky duchovním Apoštolské církve v České republice se poskytují z rozpočtu České republiky stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako jsou poskytovány duchovním jiných registrovaných církví a náboženských společností [§ 22 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností ]působících na území České republiky. [Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSFR č. 578/1990, o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.]

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Důvodová zpráva

Současnou legislativní úpravou je z poskytování osobních požitků duchovním diskriminačně vyloučena Apoštolská církev v České republice, která je podle zákona č. 308/1991 Sb. považována za registrovanou. Při platnosti stávající úpravy vztahů mezi církvemi, resp. náboženskými společnostmi a státem není důvod, proč by tato církve neměla požívat stejné finanční podpory, jakou stát dosud poskytuje jiným registrovaným církvím a náboženským společnostem, pokud se jí tyto na základě svých vnitřních předpisů samy svobodně a dobrovolně nevzdají (jako např. Církev adventistů sedmého dne). V případě Apoštolské církve došlo v době totality k nedobrovolnému a nesvobodnému zřeknutí se této podpory, neboť právě tím komunistický stát podmínil její státní uznání.

Důsledkem uvedených skutečností je, že přes dlouhodobou potřebu finančního přispění ze strany státu k ekonomickému zabezpečení duchovních Apoštolské církve nebylo dosud možno její požadavky uspokojit.

K zvolené formě legislativního řešení samostatným stručným zákonem se přistupuje z toho důvodu, že jiné nutně provizorní řešení např. novelizací platného zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem by nebylo vhodné, neboť by pouze komplikovala probíhající práce na perspektivním koncepčním řešení ekonomických vazeb mezi církvemi, resp. náboženskými společnostmi a státem. Nová koncepční úprava těchto vztahů je v současnosti intenzivně připravována a projednávána příslušnými orgány republikové státní správy.

Přijetí tohoto zákona by si vyžádalo podle požadavků Apoštolské církve finanční prostředky ze zdrojů rozpočtu České republiky ve výši 2.5 mil. Kčs ročně.