STANOVY FARNÍCH RAD
(FR)

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

č.j. 1036/2000

- příloha ACAP 4/2000

Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 CIC pastorační radu podle těchto stanov. Tyto pastorační rady se dále budou nazývat farní rady. Farní rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povzneseni farnosti a tím sloužila k větši slávě Boží.

I. Základní ustanovení

§1

(I) Farní rada (dále jen FR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517, § 1 (dále jen faráře).

(2) Farní rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk 4,32).

(3) Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese FR spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mi svědky" (Sk 1,8), víz kán. 225, §l, §2. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové FR spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastni osobnosti.

§2

(1) Úkolem FR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

(2) K úkolům FR zvláště náleží;

 • (a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů;
 • (b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;
 • (c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;
 • (d)podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou tam, kde je ustavena;
 • (e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
 • (í) podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;
 • (g) pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti;
 • (h) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství.

§3

Farní rada má právo:
 • (a) vyslovit biskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti. Právo biskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno.
 • (b) na informace o ekonomické situaci farnosti;
 • (c) vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, příp. hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;
 • (d) podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádáni církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb;
 • (e) vyjádřit se také ke kandidátu bohosloví.

II. Složení farní rady

§4

FR tvoří
 • (a) farář;
 • (b) ostatní duchovni trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem nebo farářem (kněží, jáhnové), příp. laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči o farnost podle kán. 517. § 2;
 • (c) po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), příp. z farností, spravovaných excurrendo, které nemají vlastní farní radu (viz. § 12, odst. 3);
 • (d) 2-6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí);
 • (e) 2-6 členů jmenovaných farářem dle jeho uváženi (tento počet nesmí převýšit počet volených).

§5

Předsedou farní rady je vždy farář podle kán. 519, 536.

III. Volba do farní rady

§6

Volební právo
 • (a) právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti;
 • (b) právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly FR.

  §7

  Volební řád
  • (a) FR se ustavuje na dobu 2 let, v případě prvního ustavení na 1 rok;
  • (b) farář jmenuje tříčlennou volební komisi a pořádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů do FR (viz § 4, písm. c);
  • (c) kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navrženi kandidáti splňuji podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou;
  • (d) volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do FR jako delegáti (viz. § 4, písm. c);
  • (e) seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dní před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem se zveřejní seznam členů FR delegovaných jednotlivými institucemi;
  • (í) v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům.

  §8

  Průběh voleb
  • (a) v den voleb dostane každý oprávněný volič, který má zájem volit, volební lístek, na němž označí vybrané kandidáty podle počtu, který má být zvolen. Pokud označí kandidátů více, je jeho hlas neplatný.
  • (b) sčítání hlasů provede v den voleb volební komise;
  • (c)volební komise sepíše protokol o provedení voleb, který obsahuje:
   • datum a místo konání voleb
   • počet odevzdaných platných volebních lístků
   • jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů - podpisy členů volební komise;
  • (d) volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb;
  • (e) členy FR se stávají ti z kandidátů, kteří prostou většinou odevzdaných hlasů získali hlasů nejvíce a mandát přijali. Při rovnosti hlasů se mandát urči losem.
  • (í) nepřijme-li zvolený kandidát mandát, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasováni nejvíce hlasů a souhlasí se zvolením; je-li takových více, mandát se určí losem;
  • (g) volební komise seznámí s výsledky voleb farní společenství do 14 dnů od data konání voleb.

  IV. Ustavení farní rady

  §9

  Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda všechny členy farní rady k ustavujícímu zasedání.

  §10

  Před termínem konání ustavujícího zasedání jsou členové farní rady uvedeni do funkce předsedou FR vhodným způsobem, například složením tohoto slibu před shromážděným farním společenstvím. "Chcete svědomitě plnit své poslání ve farní radě a přispívat k růstu Božího království v naši farnosti?" Členové FR podají předsedovi ruku se slovy: "Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá."
  Současně předseda FR předá členům FR jim podepsané dekrety o ustanovení za členy FR. Při dodatečném přijetí nového člena FR se postupuje analogicky.

  §11

  Na ustavujícím zasedání zvolí farní rada místopředsedu a sekretáře z členů FR.

  §12

  ( 1 ) Každá farnost společné duchovni správy a každá farnost
  spravovaná excurrendo může mít vlastní FR.

  (2) Kde několik farnosti spravovaných jedním farářem tvoří přirozený celek, je možno ustavit jednu FR pro tento celý obvod.

  (3)Ve farnostech spravovaných excurrendo, kde nejsou splněny podmínky bodu (1) a (2), vyšle společenství věřících po dohodě s farářem jednoho delegáta do ustavené FR v sídelním místě dotyčného faráře.

  §13

  Datum ustaveni FR se jmenným seznamem členů a funkcí oznámí předseda do jednoho měsíce farnímu společenství, svému vikáři a generálnímu vikáři diecéze.

  V. Způsob práce

  §14

  Zasedání farní rady svolává a řídí předseda. Tuto povinnost může přenést na místopředsedu trvale nebo jen pro určitý případ.

  §15

  Sekretář je odpovědný za korespondenci a zápisy ze zasedání FR a farního výboru (viz § 24).

  §16

  Pravidelná zasedáni FR se konají aspoň 4x do roka. Předseda je svolá písemné nejméně jeden týden předem a uvede program jednání. Mimořádné zasedáni FR může být svoláno z rozhodnutí předsedy nebo na požádání minimálně 1/3 členů FR.

  §17

  Každý člen FR má právo 14 dní před zasedáním FR písemně navrhnout, o čem má FR jednat. Návrh předložený během zasedání bude zařazen na program jednáni po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů FR.

  §18

  (1) Hlasovací právo mají všichni členové FR.

  (2) Je-li sporné, jaký názor má většina, dá předsedající hlasovat.

  (3) FR je schopná vyjádřit svůj názor, je-li přítomna nadpoloviční většina členů FR.

  (4) Žádá-li většina přítomných tajné hlasováni, je třeba to respektovat.

  §19

  Při rovnosti hlasů, nebo nesouhlasí-li předseda s názorem většiny, odkládá se realizace do příštího zasedání, kdy se o věci jedná znovu.
  Nesouhlasí-li předseda a nedojde-li opět k dohodě, je o záležitosti předsedou FR informován diecézní biskup, který o záležitosti rozhodne.

  § 20

  Zápis ze zasedání:
  • (a) během každého zasedáni se pořizuje zápis, který musí podepsat předseda a zapisovatel;
  • (b) obsahem zápisu je:
   • den a místo konání zasedání -jméno předsedajícího a zapisovatele
   • jména přítomných, nepřítomných, omluvených a přizvaných - předložené návrhy
   • výsledky hlasováni
   • doslovné znění usneseni; hlasoval-li někdo proti nějakému bodu usneseni, má právo zdůvodnit svůj postoj v zápisu
   • rozděleni úkolů a termín splnění
   • stanoveni termínu dalšího zasedáni;
  • (c) na závěr zasedání se zápis schválí s právem každého přítomného člena FR vznést připomínky;
  • (d) zápisy se archivují.

  §21

  Schůze FR jsou veřejné, Jsou-li proti účasti veřejnosti oprávněné námitky, rozhodne FR konat zasedání neveřejné. Pak jsou všichni členové FR vázáni mlčenlivostí,

  § 22

  FR informuje věřící o své činnosti běžným způsobem (oznámeními na vývěskách v kostele a ohláškami při bohoslužbách). Kromě toho má jednou ročně vydat farní zprávu.

  § 23

  Při vizitaci farnosti kontroluje vizitátor také činnost FR a vyslechne její připomínky k pastorační práci ve farnosti. FR se podílí na sestavení vizitační zprávy.

  VI. Farní výbor

  § 24

  Farní rada volí ze svého středu farní výbor tam, kde to uzná za vhodné a vždy tam, kde počet členů FR je víc jak 12 osob. Farní výbor je výkonným orgánem FR, který zajišťuje kontinuitu práce FR mezi jejími jednotlivými zasedáními. Připravuje program zasedání FR, rozhoduje urgentní věci, které nesnesou odkladu, pokud nerozhodne o svolání mimořádného zasedání FR.

  § 25

  Složení farního výboru:
  • (a) předseda FR
  • (b) místopředseda FR
  • (c) sekretář FR
  • (d) 2 další členové FR, které FR zvolila ze svých členů

  § 26

  Farní výbor se schází nejméně jednou měsíčně. Svolává a jeho jednání řídí předseda FR resp. místopředseda. O každém zasedání se pořídí zápis ve smyslu § 20.

  VII. Odborné komise

  § 27

  Je-li třeba, může FR jmenovat odborné komise pro speciální úkoly a vymezí jim pravomoc.

  § 28

  Odborné komise jsou za svou činnost odpovědné FR a předkládají jí požadované zprávy ve stanovených lhůtách.

  VIII. Farní shromáždění

  § 29

  Farní shromáždění je shromáždění všech členů farnosti. Má posilovat společenství a spoluodpovědnost za její život. Umožňuje všem členům farnosti vyjadřovat se k životu farnosti a k práci FR (viz kán. 212,§ 3).

  § 30

  Farní shromáždění se koná jednou ročně a předsedá mu farář.
  Svolává ho farář 14 dní předem a ve všech kostelích jemu svěřených oznámí datum, místo a program shromáždění.

  §31

  Program farního shromáždění vypracuje farní výbor a schválí ho FR.

  § 32

  O jednání farního shromáždění sekretář sepíše zápis, který se po podpisu předsedou a zapisovatelem archivuje.

  IX. Zánik členství ve farní radě

  § 33

  • (a) předsedovi farní rady a členům podle § 4, písm. b zaniká členství ztrátou církevního úřadu resp. ztrátou pověření a smrti;
  • (b) při uprázdnění úřadu faráře mandát ostatních členů FR trvá

   Nový farář svolá FR do jednoho měsíce od nástupu služby.

  § 34

  (1)Delegovaným členům (§ 4, písm. c), voleným členům (§ 4, písm. d) a jmenovaným členům (§ 4, písm. e) zaniká členství uplynutím volebního období, rezignací a smrtí. Rezignace na členství ve FR se podává písemné předsedovi FR.

  (2) Farář může odvolat výše jmenované členy FR z těchto důvodů:

  • (a) když způsob jejich jednání přináší farnímu společenství závažnou škodu nebo zmatek;
  • (b) při ztrátě dobré pověsti u řádných a vážných farníků.

  (3) U delegovaných členů (§ 4, písm. c) zaniká ve FR též odvoláním ze strany instituce, která ho delegovala.

  § 35

  Ztratí-li mandát delegát instituce (§ 4, písm. c) vyšle tato instituce nového delegáta s mandátem do konce příslušného volebního období.

  § 36

  Ztratí-li mandát volený člen FR, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování největší počet hlasů, mandát přijal, složil slib a obdržel dekret. Při rovnosti hlasů určí farní rada losem jednoho z nich.

  § 37

  Farní rada jako celek i její jednotliví členové mohou být odvoláni před skončením svého mandátu diecézním biskupem. Biskup současně rozhodne o nových volbách.

  X. Závěrečné ustanovení

  § 38

  Tyto stanovy nabývají platnosti dnem vyhlášení diecézním biskupem a účinnosti nabývají po 30 dnech od vyhlášení.
  Dosavadní farní rady přizpůsobí se těmto stanovám do 31. 12. 2000.

  § 39

  Tyto stanovy se vyhlašují ad experimentum na 3 roky.

  1.4.2000

  Miloslav kardinál Vlk, v.r.
  arcibiskup pražský

  Jaroslav Škarvada, v.r.
  generální vikár

  kancléř arcibiskupství v.r.