Stanovy pro ekonomické rady farností
Arcidiecéze pražské
(ERF)

č.j. 1035/2000

příloha ACAP 4/2000

I. Základní ustanovení

§1

Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517, § 1 (dále jen faráře), který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů CIC, rozhodnutí ČBK o zásadách správy církevního majetku, zvláštních Směrnic Arcibiskupství pražského o správě veřejnoprávních osob i příslušných civilních obecně závazných právních předpisů.

II. Úkoly ERF

§2

Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě církevního majetku farnosti, pokud těmito úkoly nebude biskupem pověřen někdo jiný; péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb místní farnosti a plnění všech úkolů spojených s účastí na správě majetku církve.

§3

ERF je nápomocná při zajišťování zdrojů příjmů, kterými zejména jsou
 • a) sbírky při bohoslužbách i mimo ně,
 • b) sponzorské dary právnických a fyzických osob,
 • c) pronájem,
 • d) podnikání,
 • e) příspěvky obecních a městských úřadů,
 • i) dary ze zahraničí,
 • g) příspěvky diecéze,
 • h) státní příspěvek,
 • i) prodej,
 • j) dědictví,
 • k) a jiné.

§4

ERF dbá o to, aby účelové dary nebyly použity na jiné účely; nebyl-li účel daru výslovně určen, lze jej použít k úhradě obecných potřeb farnosti.

§5

ERF navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky ze svépomocného fondu diecéze podle zásad stanovených biskupem a uveřejněných v ACAP a rovněž vypracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení státního příspěvku podle zákona č. 218/49 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a ostatních předpisů.

§6

ERF posuzuje nutnost a opodstatněnost výdajů na potřeby farnosti, kterými zejména jsou
 • a) zabezpečení běžné pastorační činnosti farního obvodu (pořizování, provoz a údržba aut, cestovné, poštovné, telefonní a další nutné poplatky, náklady na topení a elektrický proud v místnostech pro pastorační činnost),
 • b) údržba kostelů v obvodu farnosti,
 • c) plánování, zřizování a údržba objektů pro kněze, služebních bytů a budov, vybavení služebních místností,
 • d) pojištění budov,
 • e) obstarávání a údržba vnitřního zařízení kostelů a zajištění běžných potřeb pro bohoslužby a při zachování jejich důstojného uspořádání,
 • i) odměňování zaměstnanců farnosti,
 • g) prostředky pro rozvoj pastorační činnosti (misie, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání dospělých, péče o staré a nemocné, kurzy, školení a pod.).

§7

  ERF kontroluje
 • a) vedení a běžné doplňování inventárního seznamu movitých věcí,
 • b) zpracování inventarizace dle směrnic biskupství,
 • c) hospodaření s financemi,
 • b) zpracování inventarizace dle směrnic biskupství,
 • c) hospodaření s financemi,
 • d) členové ERF, nebo jimi zmocněné osoby zajišťují vyčíslení sbírek a jejich zápis do knihy sbírek kostela,
 • e) realizaci schváleného finančního rozpočtu,
 • i) provádění diecézí vyhlášených sbírek, včasné odeslání jejich výtěžku a příspěvků do svépomocného fondu,
 • g) plnění daňových a jiných povinnosti stanovených podle obecně závazných právních předpisů.

§8

ERF má právo
 • a) mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku příslušného farního obvodu,
 • b) mít přehled o hospodaření s majetkem farnosti, včetně smluv, které se ho týkají,
 • c) mít přehled o finanční situaci farnosti,
 • d) nahlížet do deníků a běžných účtů,
 • e) znát výsledky hospodaření podle pololetních a ročních účetních výkazů.

III. Finanční rozpočet

§9

 1. Základem hospodaření farnosti je schválený finanční rozpočet. Pro každé účetní období (tj.kalendářní rok) jej zabezpečuje farář ve spolupráci s ERF.
 2. Cílem finančního rozpočtu je, aby svěřené materiální hodnoty zůstaly zachovány, byly řádně spravovány a byl v maximální míře zajištěn jejich rozvoj a tím i materiálně zajištěna pastorační činnost farnosti i diecéze (vyhlášené sbírky a povinné odvody).
 3. Finanční rozpočet by neměl být schodkový a měl by vycházet ze zásad úsporného hospodaření. Při tvorbě finančního rozpočtu ERF úzce spolupracuje s FR, pokud je zřízena.
 4. O vydáních a příjmech účetního období se sestaví pololetní a roční vyúčtování (roční uzávěrka) a zašle se příslušnému vikáři k odsouhlasení. Vikář ji předá na Arcibiskupství pražské v termínu, který určuje ekonom diecéze podle stanovených arcidiecézních předpisů.
 5. ERF informuje po ukončení roku vhodným způsobem farní společenství o výsledcích hospodaření.

IV. Složení ERF

§10

ERF tvoří
 1. předseda - farář
 2. členové
  • a) jeden člen farní pastorační rady (FR), kterého zvolí ze svých členů
  • b) 2-4 členové jmenovaní farářem podle jeho osobního uvážení, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.

§11

Předsedou ERF je vždy farář.

§12

Mandát členů trvá 3 roky a s možností opakování funkce ne víc než 2x, jinak jen s dovolením ordináře.

§13

Členy ERF nemohou být výkonný ekonom nebo účetní farnosti, příbuzní faráře (srov. kán. 492, §3), ani členové jeho domácnosti.

V. Ustavení ERF

§14

Před terminem konání ustavujícího zasedání ERF jsou její členové uvedeni do funkce předsedou ERF před shromážděným společenstvím věřících složením slibu např. těmito slovy: "Chcete svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě naší farnosti a podílet se na hospodaření s církevním majetkem naší farnosti s péčí dobrého hospodáře?" Členové ERF podají předsedovi ruku se slovy: "Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá." Současně předseda ERF předá členům ERF jím podepsané dekrety o ustanovení za členy ERF.

§15

Tam, kde není možné z personálních důvodů vlastni ekonomickou radu ustavit v každé farnosti, ustaví se jedna ERF pro celý jedním farářem spravovaný obvod nebo jeho část. V tom případě farář i ostatní členové ERF nesou velkou odpovědnost za to , aby jednotlivé farnosti nebyly ve svých potřebách kráceny na úkor jiných. Přitom dbají, aby finančně slabé nebo nesoběstačné farnosti byly silnějšími podporovány na základě principu solidarity, resp. křesťanské lásky.

§16

Datum ustavení ERF se jmenným seznamem členů oznámí předseda ERF do jednoho měsíce farnosti, generálnímu vikáři, příslušnému okrskovému vikáři a ekonomovi diecéze.

VI. Povinnosti předsedy a členů ERF

§17

 1. Předseda je zodpovědný za činnost ERF a za plnění všech úkolů uvedených v § 2.
 2. Předseda připravuje zasedání, svolává a řídí je. Může se však nechat zastoupit některým z členů ERF.
 3. Usnesení ERF bez schváleni předsedou jsou neplatná vzhledem k ustanovení kán.532 CIC.

§18

Členové ERF jsou povinni pomáhat při správě církevního majetku pečlivě, svědomitě a obezřetně.

§19

Členové ERF mají povinnost mlčenlivosti u záležitostí, které většina odsouhlasí jako nezveřejnitelné. Tento závazek zůstává v platnosti i po skončení členství v ERF.

VII. Způsob práce

§ 20

 1. ERF zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Předseda ji svolá písemně nejméně týden předem a uvede předběžný program jednání.
 2. Mimořádné zasedání ERF může být svoláno z rozhodnutí předsedy nebo na požádání dvou z jejích členů rovněž, písemně týden předem.

§21

V případě naléhavé potřeby může být zasedání svoláno ústně a lhůta pro oznámení může být zkrácena až najeden den.

§ 22

 • Hlasovací právo mají všichni členové ERF.
 • Je-li sporné, jaký názor má většina, dá předsedající hlasovat.
 • ERF je schopná vyjádřit svůj názor, je-li přítomná nadpoloviční většina členů ERF.
 • Žádá-li většina přítomných tajné hlasování, je třeba to respektovat.
 • V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

  § 23

  Je-li ERF neschopná vyjádřit svůj názor pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ERF, musí pozvat na další zasedání se stejnými body jednání. Po té bez ohledu na počet zúčastněných je ERF schopná vyjádřit svůj názor. Toto však se musí v druhé pozvánce zdůraznit.

  § 24

  Nesouhlasí-li předseda s názorem většiny, není názor většiny pro předsedu závazný. Rozdílné názory se zapisují do zápisu ze zasedání ERF.
  V závažných rozporech mají členové ERF informovat okrskového vikáře, který věc vyřeší, a nedojde-li k dohodě rozhodne záležitost ordinář.

  § 25

  Člen ERF se nemůže účastnit hlasování, týká-li se usnesení jeho samotného, manžela, manželky nebo příbuzných, nebo jím zastoupených nebo zplnomocněných osob, kterým by z tohoto usnesení vznikl užitek nebo škoda. Jestliže tyto předpoklady existují, hlasuje ERF bez účasti člena, kterého se to týká. Jestliže by hlasoval, je takové hlasování neplatné.

  §26

  Zasedání ERF jsou neveřejná.
  Usnesení ze zasedání se mohou zveřejnit na základě rozhodnutí ERF při zachování § 19.

  § 27

  ERF může přizvat k jednání i jiné osoby, jedná-li se o poradce nebo pozorovatele.

  VIII. Zápis ze zasedání

  § 28

   O zasedání se sepíše zápis, který obsahuje
  1. datum a místo zasedání,
  2. jména přítomných, nepřítomných, omluvených a přizvaných,
  3. program zasedání, vyjádřená stanoviska a přijatá usnesení.

  § 29

  1. Předsedající určí člena ERF, který zápis sepíše. Přítomní členové zápis podepíší a v případě nepřítomnosti předsedy mu jej předloží. Předseda na zápis vyznačí a podepíše, která usneseni schvaluje.
  2. Zápisy se archivují.

  IX. Zánik členství v ERF

  § 30

  1. Předsedovi ERF zaniká členství ztrátou církevního úřadu resp. ztrátou pověření.
  2. Při uprázdnění úřadu faráře mandát ostatních členů ERF trvá.
  3. Nový farář svolá ERF nejpozději do jednoho měsíce od nástupu služby.
  4. Nový farář má právo po uplynutí tří měsíců rozhodnout o trvání mandátu jmenovaných i;lenů stávající ERF a to po vyslechnuti názoru farní rady.

  §31

  1. Členům ERF zaniká členství odvolán(m ze strany faráře nebo rezignací.
  2. Rezignace na členství v ERF se podává písemně předsedovi ERF.
  3. Farář může odvolat členy ERF z těchto důvodů
   • a) když způsob jejich jednání přináší hospodaření s církevním majetkem škodu nebo vnáší do církevního společenství zmatek,
   • b) při ztrátě dobré pověsti u řádných a vážených farníků,
   • c) při neomluvené účasti na třech po sobě jdoucích zasedáních,
   • d) na základě § 30, č. 4 těchto stanov.

  § 32

  ERF jako celek i její jednotliví členové mohou být odvoláni před skončením svého mandátu diecézním biskupem.

  X. Vztah mezi ERF a FR

  § 33

  ERF a FR mají na základě Kodexu církevního práva a platných stanov schválených diecézním biskupem svoje vlastní úkoly. V zájmu farnosti je bezpodmínečně nutné, aby oba orgány dobře spolupracovaly.
  Za dobrou spolupráci obou orgánů zodpovídá (především) člen FR zvolený do ERF podle ustanovení § 10, č.2 těchto stanov.

  § 34

  Před významným rozhodnutím ERF se má včas informovat a vyslechnout FR.
  K žádostem o finanční příspěvky diecéze nebo státní příspěvek připojí předseda ERF k usnesení ERF i vyjádření FR.

  § 35

  FPR má právo na informace o ekonom. situaci farnosti podle § 3, odst. b, Stanov pro farní rady.

  XI. Nadřízený kontrolní orgán

  § 36

  Právo kontrolovat činnost ERF má diecézní biskup, generální vikář, ekonom diecéze, příslušný okrskový vikář a vizitátor farnosti, případně jimi pověřené osoby.

  XII. Závěrečné ustanovení

  § 37

  1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem vyhlášení diecézním biskupem a účinnosti nabývají 30 dní po vyhlášeni.
  2. Tyto stanovy se vyhlašují ad experimentum na 3 roky.

  1.4.2000

  Miloslav kardinál Vlk, v.r.
  arcibiskup pražský

  Jaroslav Škarvada, v.r.
  generální vikár

  kancléř arcibiskupství v.r.