STANOVY

KNĚŽSKÉ RADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE

včetně ustanovení o Sboru poradců

I. Právní postavení

1. Kněžská rada brněnské diecéze (dále jen "Kněžská rada") ustavená dle kánonu 495 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen "CIC") je "sbor kněží, kteří jsou jakoby senátem biskupa, zastupujícím kněžstvo".

2. Funkční období Kněžské rady začíná ustavujícím zasedáním a trvá pět let (kán. 501 § 1 CIC). V době uvolnění úřadu diecézního biskupa Kněžská rada zaniká (kán. 501 § 2 CIC). Biskup může Kněžskou radu předčasně rozpustit (kán. 501 § 3 CIC).

3. Členové Kněžské rady mají povinnost účastnit se diecézní synody (kán. 463 § 1 CIC).

4. Diecézní biskup potřebuje souhlas Kněžské rady v případech, kdy to právo výslovně stanoví (kán. 500 § 2 CIC).

5. Diecézní biskup vyslechne Kněžskou radu v případech, kdy má Kněžská rada pouze poradní hlas, a to:

a) v závažnějších záležitostech (kán. 500 §2 CIC);

b) při rozhodování o konání diecézního sněmu (kán. 461 § 1 CIC);

c) při vydávání předpisů o dávkách a odměnách duchovních za úkony uvedené v kán. 530 CIC (kán. 531 CIC);

d) při rozhodování, zda se mají v diecézi zřizovat pastorační rady (kán. 536 § 1 CIC);

e) při povolování novostaveb kostelů (kán. 1215 § 2 CIC);

f) při předávání kostela, který se už nepoužívá k bohoslužbě, světským účelům (kán. 1222 § 2 CIC);

g) při zřizování, rušení nebo značných změnách farností (kán. 515 § 2 CIC);

h) při stanovení přiměřené daně pro potřeby diecéze (kán. 1263 CIC).

II. Složení

1. Kněžskou radu tvoří členové volení, členové z důvodu úřadu, který zastávají, a členové svobodně jmenovaní biskupem ( kán.497 CIC).

Volených členů je asi polovina. Z důvodu úřadu je členem pomocný biskup, generální vikář
a biskupští vikáři. Zbývající členové jsou svobodně jmenováni biskupem.

2. Během funkčního období Kněžské rady členství v Kněžské radě skončí, jestliže kněz ztratí úřad, z jehož titulu je členem Kněžské rady, či biskup zruší jmenování, nebo kněz se vzdá členství a biskup jeho abdikaci přijme.

3. Na místo těch, kterým členství skončilo během funkčního období Kněžské rady, může biskup ustanovit členy nové: místo těch, kteří byli členy z titulu úřadu, který zastávali, jejich nástupce v tomto úřadu a místo volených členů ty, kteří jsou na dalších místech v počtu obdržených hlasů v předchozích volbách.

4. Členství těch, kteří se stali členy Kněžské rady během jejího funkčního období, zaniká
s ukončením funkčního období Kněžské rady.

5. Volenými členy Kněžské rady se mohou kněží stát nejvýše ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích.

III. Volby

1. Aktivní a pasivní právo volit členy Kněžské rady mají všichni diecézní kněží inkardinovaní do diecéze, včetně důchodců; dále diecézní kněží neinkardinovaní a kněží řeholních institutů nebo společností apoštolského života, kteří v diecézi bydlí a pro ni pracují (kán. 498 § 1 CIC).

2. Volba členů Kněžské rady se koná nejpozději 3 měsíce před uplynutím funkčního období Kněžské rady.

3. Volba je tajná. Koná se hlasovacími lístky, které rozešle biskupství přímo nebo prostřed­nictvím děkanů všem kněžím, kteří jsou oprávněni volit. Upravené volební lístky budou zaslány přímo na biskupství v obálce s označením "VOLBY". Lístky se přijímají do termínu uvedeného na hlasovacím lístku.

4. Biskup jmenuje tříčlennou komisi, která provede sčítání došlých hlasovacích lístků.

5. Po provedení voleb biskup ustanoví dekretem novou Kněžskou radu; ta se sejde na svém zahajovacím zasedání nejpozději do 3 měsíců.

IV. Způsob práce

1. Kněžskou radu svolává biskup nejméně dvakrát do roka a předsedá jí. Mimořádně zasedá na přání biskupa nebo na žádost třetiny Kněžské rady.

2. Kněžská rada na svém prvním zasedání volí ze svého středu tajemníka Kněžské rady.

3. Všichni členové Kněžské rady jsou povinni účastnit se zasedání.

4. Biskup předsedá Kněžské radě, svolává ji a určuje otázky k projednání nebo přijímá otázky navrhované členy.

5. Jedině biskupovi přísluší postarat se o zveřejnění závěrů Kněžské rady.

V. Ustanovení o Sboru poradců

1. Diecézní biskup svobodně jmenuje ze členů Kněžské rady šest kněží, kteří na pět let vytvoří Sbor poradců, jemuž přísluší úkoly stanovené právem; po uplynutí pěti let nadále plní své úkoly až do ustavení nového sboru (kán. 502 § 1 CIC).

2. Sboru poradců přísluší úkoly stanovené v CIC v kán. 404 § 1, 413 § 2, 419 § 1 a 422.

VI. Účinnost stanov

1. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení biskupem brněnské diecéze.

2. Vyhlašují se na dobu neurčitou.

3. Dnem nabytí platnosti těchto stanov se ruší dosavadní Stanovy Kněžské rady brněnské diecéze zveřejněné v ACEB č. 05/1995 ze dne 2. 5. 1995.

 

 

V Brně dne 12. 6. 2001

Čj.: Ep/698/01 Mons. Vojtěch Cikrle
sídelní biskup brněnské diecéze