USNESENÍ

vlády Československé socialistické republiky
ze dne 16. ledna 1963 č. 55
k úpravě právního postavení České katolické Charity

V l á d a

 1. s o u h l a s í, aby Česká katolická Charita byla na základě rozhodnutí ministra školství a kultury nadále posuzována jako samostatná právnická osoba ve smyslu § 18 zákona č. 141/1950 Sb., přičemž její charakter bude stanovami vymezen tak, že nejde o socialistickou organizaci.

 2. u k l á d á ministru školství a kultury, aby v dohodě s ministrem financí schválil stanovy České katolické Charity, které stanoví zejména způsob správy a řízení této organizace a vymezí její činnost na
   a) provádění sociální péče a léčebně rekreační péče pro církevní osoby,

   b) vydávání a distribuci náboženské literatury a časopisů pro římskokatolickou církev,

   c) výhradní právo výroby, oprav a distribuce devocionálních a bohoslužebných předmětů potřebných k provádění náboženského kultu a kostelních zařízení.

  Právo výroby a distribuce může být jiným církevním zařízením propůjčeno jen se souhlasem ministerstva školství a kultury.

  Toto ustanovení se netýká předmětů s náboženskou tématikou určených pro vývoz.


USNESENÍ vlády č. 1047/1959 z 9. XII. 1959

Převzetí ústavů sociální péče České katolické Charity, církví a náboženských společností do správy národních výborů.

Vláda schvaluje,

 1. aby národní výbory převzaly od 1. ledna 1960 do své správy ústavy sociální péče, které dosud spravuje Česká katolická Charita, církve a náboženské společnosti, s vyjímkou ústavů uvedených dále v odstavci 3.,

 2. aby sociální zařízení České katolické Charity určená výhradně pro katolické církevní osoby (duchovní a řeholnice), zůstala nadále ve správě této organizace a aby ministerstvo školství a kultury dále provádělo dozor, jakož i plánovací a hospodářskou působnost u zařízení nově vyčleněných stejně jako u zařízení dosavadnch,

 3. aby pro katolické církevní osoby byla od 1. ledna 1960 zřízena další sociální zařízení České katolické Charity z nekterých ústavů sociální péče spravovaných dosud touto organizací, které počtem míst odpovídají počtu církevních osob přemístěných z ústavů sociální péče do sociálních zařízení pro katolické církevní osoby,

 4. aby katolické církevní osoby, pokud pobírají důchod, nebo jsou pro stáří nebo nemoc neschopny práce, jakož i generální a provinciální představené jednotlivých řádů a kongregací, byly přemístěny z ústavů sociální péče spravovaných národními výbory do sociálních zařízení České katolické Charity, určených výhradně pro katolické církevní osoby,

 5. aby v ústavech sociální péče spravovaných národními výbory byly podle potřeby zaměstnávány i řeholnice uvolňované ze zaměstnání ve výrobě, nebo ve zdravotnických zařízeních.


Česká katolická Charita
Vladislavova 12
Praha 1

Č.j.: 3703/74-VII
Věc: Schválení stanov České katolické Charity

Přípisem ze dne 7.12.1963 č.j. I/pres.-218 jste předložili návrh na vydání nových stanov ČKCH, po úpravě jejich konečného znění na základě připomínek min. financí ČSR se vydává toto rozhodnutí:

Sekretariát pro věci církevní MK ČSR v dohodě s ministerstvem financí ČSE schvaluje na základě ustanovení § 2 zákona č. 217/1949 Sb. stanovy České katolické Charity s tím, že počátek jejich účinnosti se stanoví ode dne 1. února 1974, zároveň se zrušují dosavadní stanovy ČKCH vydané v roce 1963, schválené rozhodnutím tehdy příslušného ministerstva školství a kultury ze dne 25. 6. 1963 č.j. 28564/63-VI.

Řediteli ČKCH se ukládá, aby v činnosti České katolické Charity zajistil důsledné provádění nových stanov, a aby na jejich základě nejpozději do 2 měsíců po dohodě se Sekretariátem pro věci církevní MK ČSR vydal příslušné organizační a pracovní řády ČKCH.

ředitel SPVP v.r.


STANOVY ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY

Česká katolická Charita (dále jen ČKCH) je účelové zařízení s vlastní správou, které v římskokatolické církvi zajišťuje sociální a léčebnou rekreační péči pro církvení osoby z povolání, jeho prostřednictvím jsou zabezpečovány též kultové potřeby duchovenstva a věřících.

Čl. I. - Právní postavení a sídlo

 1. ČKCH je ve smyslu obecně platných předpisů samostatnou právnickou osobou soukromoprávní povahy. Jejím sídlem je Praha a vymezený rozsah své činnosti může vykonávat na území ČSR.

 2. ČKCH je přímo podřízena Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR, který jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a náboženských společností vykonává nad veškerou činností ČKCH stanovený zákonný dohled.

Čl. II. - Úkoly

Do úkolů ČKCH náleží:
 1. provádění sociální a léčebné rekreační péče v charitativních ústavech a zařízeních pro duchovní, řeholní sestry a též pro faské hospodyně,

 2. vydávání a distribuce náboženské literatury a časopisů pro římskokatolickou církev,

 3. výroba, opravy a distribuce devocionálních a bohoslužebných předmětů potřebných k provádění náboženského kultu, včetně oprav kostelních zařízení.

Čl. III. - Zásady organizace ČKCH

 1. ČKCH se organizačně člení na tyto základní úseky činnosti:
   a) na Sociální charitu (SCH)

   b) na Chrámovou službu (CHS), která zároveň řídí ekonomickou činnost účelových zařízení určených pro vydávání distribuce náboženské literatury a časopisů.

 2. Činnost ČKCH je určována ročními, střednědobými popř. dlouhodobými plány, schvalovanými Sekretariátem pro věci církevní MK ČSR.

 3. Podrobné organizační členění ČKCH, řízení a kontrolu jejích jednotlivých úseků činnosti a vzájemné pracovní vztahy upraví ředitel ČKCH v organizačním řádu a v pracovních řádech, které na podkladě těchto stanov vydá.

Čl. IV. - Hospodaření

 1. Finanční hospodaření ČKCH se řídí samostatným rozpočtem, sestaveným v souladu s plánem její hospodářské činnosti a schváleným Sekretariátem pro věci církevní MK ČSR.

 2. ČKCH získává pro svoji činnost finanční krytí z těchto prostředků:
   a) z odvodů zisku dosahovaného provozem jejích hospodářských a účelových zařízení,

   b) z církevních příspěvků, zejména sbírek, darů a dědictví.

 3. Případnou bilanční ztrátu některého ze svých hospodářských a účelových zařízení uhrazuje ČKCH z celkového globálu zisků, odvedených ze všech jejích zařízení.

 4. Pokud by uvedené zdroje nestačily na finanční krytí činnosti a potřeb ČKCH, může jí Sekretariát pro věci církevní ČSR poskytnout na úhradu schodku přiměřený příspěvek ze svého rozpočtu, a to podle podmínek, zvláště stanovených v dohodě s ministerstvem financí ČSR.

Čl. V. - Vedení ČKCH

 1. V čele ČKCH stojí ředitel, který řídí a kontroluje činnost ČKCH a odpovídá za správu jejích ústavů a zařízení. V případě potřeby může pověřit dočasným výkonem svých funkcí určeného zástupce, zpravidla svého ekonomického náměstka.

 2. Ředitel odpovídá za řádný chod organizace, řídí, organizuje a kontroluje její činnost, činí potřebná opatření v souladu s právními předpisy a se směrnicemi nadřízených orgánů a odpovídá za kádrovou a mzdovou politiku.

  Do jeho pravomoci náleží zejména:

   a) schvalovat plány, rozpočty a hospodářské závěrky charitních ústavů a zařízení,

   b) zřizovat trvalé nebo dočasné poradní orgány a odborné komise, jmenovat jejich členy a schvalovat zaměření jejich činnosti,

   c) vydávat organizační a pracovní řády a schvalovat jejich změny.

 3. Ředitel ČKCH se při plnění svých úkolů opírá především o ústřední radu ČKCH.

 4. Ředitele ČKCH ustanovuje do funkce, popřípadě z funkce odvolává ředitel Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR, který také určuje jeho platové zařazení. Návrhy na ustanovení nebo na odvolání ředitele ČKCH předkládá jménem ústřední rady ČKCH její předseda. Do funkce ředitele ČKCH má být zpravidla navrhován katolický duchovní z povolání.

Čl. VI. - Ústřední rada ČKCH

 1. Ústřední rada ČKCH pomáhá řediteli při výkonu jeho funkce a dbá o správné zaměření činnosti ČKCH, zejména pečuje o uspokojování kultových potřeb římskokatolické církve, zkoumá požadavky jednotlivých diecézí a navrhuje řediteli ČKCH vhodná opatření. Nedojde-li v závažnějších otázkách k žádoucí dohodě s ředitelem ČKCH, je ústřední rada ČKCH oprávněna předložit spornou záležitost k rozhodnutí Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR.

 2. Ústřední radu ČKCH tvoří zástupci jednotlivých diecézí římskokatolické církve, jmenovaní příspušnými ordináři a členové, zvolení krajskými výbory Sdružení katolického duchovenstva "Pacem in terris". Ústřední rada má celkem 15 členů, kteří ze svého středu zvolí předsedu a 2 místopředsedy. Jednáníústřední rady ČKCH se řídí jednacím řádem, který vyhlásí její předseda. Ústřední rada ČKCH je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, rozhoduje se prostou většinou hlasů.

 3. Každá diecéze jmenuje do ústřední rady ČKCH jednoho člena a jednoho náhradníka, rovněž krajské výbory Sdružení katolického duchovenstva "Pacem in terris" zvolí jednoho člena a jednoho náhradníka. Funkční období je šestileté Členství v ústřední radě ČKCH je čestné, jeho členům však náleží náhrady cestovních výloh podle platných předpisů.

 4. Do působnosti ústřední rady ČKCH zejména náleží:
   a) příprava podkladů pro tvorbu výhledových plánů celkové činnosti ČKCH,

   b) zkoumání podmínek charitní činnosti podle konkrétní situace v jednotlivých diecézích,

   c) projednávat návrhy ředitele ČKCH zejména pokud jde o plány, rozpočty a hospodářské závěrky charitních ústavů a zařízení, a přijímat k nim vlastní stanoviska,

   d) doporučovat řediteli ČKCH členy poradních orgánů a odborných komisí,

   e) předkládat řediteli Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR odůvodněné návrhy na ustanovení a odvolání ředitele ČKCH.

Čl. VII. - Poradní orgány ČKCH

Poradními orgány jsou zejména odborné komise, které připravují podklady pro rozhodování ředitele v odborných otázkách, jejich činnost upravují vlastní jednací řády. Členství v poradních orgánech je čestné.

 • Trvalými komisemi jsou komise tisková a komise Chrámové služby. Předsedové trvalých komisí jsou jenováni zpravidla z řad členů ústřední rady ČKCH. V případě potřeby může ředitel ČKCH zřizovat komise dočasné.

 • Poradním orgánem je též redakční rada Katolických novin a redakční rada Duchovního pastýře, jejich předsedové a členové mohou však býti za svoji činnost honorováni a s přihlédnutím k obecně platné úpravě ze mzdových prostředků ČKCH, schválených Sekretariátem pro věci církevní MK ČSR.

  Čl. VIII. - Spolupráce se ZV ROH

  Ředitel ČKCH postupuje ve spolupráci se ZV ROH v těch oblastech činnosti a rozhodování, kde tak určují příslušné právní předpisy a směrnice ROH.

  Čl. IX. - Zánik ČKCH

  Návrh na případný zánik ČKCH předkládá k rozhodnutí Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR ředitel ČKCH v dohodě s ústřední radou ČKCH, která se na zániku usnesla dvoutřetinovou většinou. Případnou likvidaci provedou likvidátoři ustanovení ředitelem ČKCH. Likvidačního zůstatku bude se souhlasem Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR použito pro obdobné účely, které sleduje ČKCH.

  Čl. X. - Závěrečná ustnovení

  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem, který stanoví svým rozhodnutím sekretariát pro věci církvení MK ČSR. (Schváleno dne 30. ledna 1974 č.j. 3703/1974-VII)
  Text převzat z publikace: Právní poměry církví a náboženských společností a jejich hospodářské zabezpečení v Československé socialistické republice, Praha 1977, Vydaly sekretariáty pro věci církevní při MK ČSR a SSR