Text in MS-Word format

 

Dohoda

 

o spolupráci mezi Českým rozhlasem na jedné straně a Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR na straně druhé,

 

 

Text in MS-Word format

 

Agreement

 

on cooperation between Czech Radio on one side and Conference of Czech Bishops and Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic on the other side,

 

 

 

uzavřená dne 29. června 1999

v Praze

 

concluded on 29th of June 1999

in Prague

 

 

 

S ohledem na poslání Českého rozhlasu a vycházejíce z dosažené úrovně vzájemných vztahů a spolupráce a z toho, že křesťanství tvoří základ naší i evropské duchovní kultury, uzavírají za účelem prohloubení vzájemného spolupůsobení

 

Considering the function of Czech Radio and based on reached level of mutual relationship and cooperation and on Christianity as basis of our and European spiritual culture, both parties in order to increase mutual collaboration conclude

 

 

 

tuto

 

this

 

 

 

DOHODU O SPOLUPRÁCI

 

AGREEMENT ON COOPERATION

 

 

 

Strany dohody:

 

Parties of the Agreement:

 

 

 

Český rozhlas, dále jen "ČRo"

se sídlem Praha 2, Vinohradská 12

zastoupený generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem

 

Czech Radio,

hereinafter referred to as "CRa",

office in Prague 2, Vinohradská str. 12

represented by the General Director

Vlastimil Ježek, M.A.

 

 

 

a

 

and

 

 

 

1. Česká biskupská konference, dále jen "ČBK"

se sídlem Praha 6, Thákurova 3,

zastoupená kardinálem Dr. Miloslavem Vlkem, předsedou ČBK

 

1. Conference of Czech Bishops,

hereinafter referred to as "CCB",

ofice in Prague 6, Thákurova str. 3

represented by Dr. Miloslav Cardinal Vlk, chairman of CCB

 

 

 

 

2. Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR, dále jen "ERC v ČR"

se sídlem Praha 10, Donská 5,

zastoupené Mgr. Pavlem Smetanou, předsedou ERC v ČR

 

2. Churches associated in Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic, hereinafter referred to as "ECC",

office in Prague 10, Donská str. 5,

represented by Pavel Smetana, M.A., chairman of ECC

 

 

 

I. Předmět dohody

 

I. Object of the agreement

 

 

 

Předmětem této dohody je určení úrovně vzájemných vztahů a spolupráce při přípravě a tvorbě pořadů s náboženskou tématikou vysílaných ČRo.

 

Object of this agreement is determination of level of mutual relationship and cooperation on preparation and output of programmes on religious themes, which are broadcasted by CRa.

 

 

 

II. Bližší ujednání

 

II. Detailed covenants

 

 

 

(1) ČRo, ČBK a ERC v ČR úzce spolupracují při přípravě pořadů s náboženskou tématikou. Pořady by měly zahrnovat celé spektrum lidského života, společnosti, práce i života církví a ekumenických vztahů.

 

(1) CRa, CCB and ECC in Czech Republic cooperate closely on preparation of programmes on religious themes. These programmes should include wide spectrum of human life, society, labour and life of churches and ecumenical relationships.

 

 

 

(2) ČBK a ERC v ČR jsou poradním orgánem ředitele Úseku programu v oblasti vysílání pořadů s náboženskou tématikou a příslušného šéfredaktora v oblasti personální, tj.:

a)        účastní se jednání konzultační komise svými pověřenými zástupci;

b)       vyjadřují se k teologické odbornosti a duchovní způsobilosti vedoucího Redakce náboženského života (dále jen "RNŽ").

 

(2) CCB and ECC in Czech Republic are consultative body of the director of programme department in the field of broadcasting of programmes on religious themes and of the responsible editor-in-chief in sphere of personnel, i.e.:

a)                      their authorised representatives participate on hearing of consultative commitee;

b)                      they express their opinion on theological qualification and spiritual competence of head of department of religious life (hereinafter referred to as "DRL").

 

 

 

III. Konzultační komise

(dále jen "KK")

 

III. Consultative committee

(hereinafter referred to as "CC")

 

 

 

(1) KK je poradním orgánem ředitele Úseku programu ČRo, který předkládá na každém jednání komise programové schéma pořadů vysílaných s náboženskou tématikou.

 

(1) CC is a consultative body of the director of programme department of CRa, who submit on each hearing of the commitee programme schedule of broadcasted programmes on religious themes.

 

 

 

(2) Jednání KK řídí ředitel Úseku programu ČRo, účastní se vedoucí RNŽ a šéfredaktoři stanic, na kterých jsou pořady s náboženskou tématikou vysílány. Jednání se dále zúčastní pověření zástupci ČBK a ERC v ČR.

 

(2) Hearing of CC is presiding by the director of programme department of CRa; head of DRL and editors-in-chief of Radio stations, which programmes on religious themes are broadcasted, participate on hearing. On hearing participate also authorised representatives of CCB and ECC of the Czech Republic.

 

 

 

(3)   KK hodnotí náboženské vysílání ČRo. Případné návrhy změn v programovém schématu budou projednávány KK a programové schéma pořadů s náboženskou tématikou bude součástí zápisu ve formě usnesení KK.

 

(3) CC evaluates religious broadcasting of CRa. Possible recommendations of changes of programme schedule will be discused by CC and programme schedule of programmes with religious theme will be a component part of record, which will have a form of resolution of CC.

 

 

 

(4) Ředitel Úseku programu ČRo svolává KK podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

 

(4) The director of programme department of CRa calls hearing of CC according to needs, at least twice a year.

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

IV. Final provisions

 

 

 

(1)  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

 

(1) This agreement is concluded for an indefinite time period and shall enter into force and into effect by the day of signature of the parties of this agreement.

 

 

 

(2)  Účinností této dohody zaniká dohoda ze dne 19. 12. 1995.

 

(2) By effect of this agreement the agreement from 19th of November 1995 is terminated.

 

 

 

(3)   Dohodu lze jednostranně písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

 

(3) This agreement may be repudiated by any side in written form with one month period of notice.

 

 

 

(4)  Dohoda se vyhotovuje v 6 výtiscích, každý účastník této smlouvy obdrží po 2. exemplářích.

 

(4) This agreement is made in 6 copies, each party of this agreement will receive 2 copies.

 

 

 

V Praze dne 29. června 1999

 

In Prague, 29th of June 1999

 

 

 

Vlastimil Ježek, v.r.

..............................................

za ČRo

 

 

Vlastimil Ježek

..............................................

for CRa

 

 

 

 

+ Miloslav kardinál Vlk, v.r.

.............................................

za ČBK

 

L.S.

 

+ Miloslav Cardinál Vlk

.............................................

for CBB

 

L.S.

 

 

 

Naděje Mandysová, v.r.

(v zastoupení)

..............................................

za ERC v ČR

 

L.S.

 

Naděje Mandysová, v.r.

(in substitution)

..............................................

for ECC in Czech Republic

 

L.S.