Text ve formátu MS-Word


 

S ohledem na poslání Českého rozhlasu a vycházejíce z dosažené úrovně vzájemných vztahů a spolupráce a z toho, že křesťanství tvoří základ naší i evropské duchovní kultury, uzavírají za účelem prohloubení vzájemného spolupůsobení

 

 

tuto

 

 

DOHODU O SPOLUPRÁCI

 

 

Strany dohody:

 

Český rozhlas, dále jen "ČRo"

 

se sídlem Praha 2, Vinohradská 12

zastoupený generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem

 

a

 

1. Česká biskupská konference, dále jen "ČBK"

 

se sídlem Praha 6, Thákurova 3,

zastoupená kardinálem Dr. Miloslavem Vlkem, předsedou ČBK

 

2. Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR, dále jen "ERC v ČR"

 

se sídlem Praha 10, Donská 5,

zastoupené Mgr. Pavlem Smetanou, předsedou ERC v ČR

 

 

 

I. Předmět dohody

 

Předmětem této dohody je určení úrovně vzájemných vztahů a spolupráce při přípravě a tvorbě pořadů s náboženskou tématikou vysílaných ČRo.

 

II. Bližší ujednání

 

1.   ČRo, ČBK a ERC v ČR úzce spolupracují při přípravě pořadů s náboženskou tématikou. Pořady by měly zahrnovat celé spektrum lidského života, společností, práce i života církví a ekumenických vztahů.

 

2.   ČBK a ERC v ČR jsou poradním orgánem ředitele Úseku programu v oblasti vysílání pořadů s náboženskou tématikou a příslušného šéfredaktora v oblasti personální, tj.:

a)   účastní se jednání konzultační komise svými pověřenými zástupci;

b)   vyjadřují sek teologické odbornosti a duchovní způsobilosti vedoucího Redakce náboženského života (dále jen "RNŽ").

 

III. Konzultační komise (dále jen "KK")

 

1.   KK je poradním orgánem ředitele Úseku programu ČRo, který předkládá na každém jednání komise programové schéma pořadů vysílaných s náboženskou tématikou.

 

2.   Jednání KK řídí ředitel Úseku programu ČRo, účastní se vedoucí RNŽ a šéfredaktoři stanic, na kterých jsou pořady s náboženskou tématikou vysílány. Jednání se dále zúčastní pověření zástupci ČBK a ERC v ČR.

 

3.   KK hodnotí náboženské vysílání ČRo. Případné návrhy změn v programovém schématu budou projednávány KK a programové schéma pořadů s náboženskou tématikou bude součástí zápise ve formě usnesení KK.

 

4.   Ředitel Úseku programu ČRo svolává KK podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

 

2.   Účinností této dohody zaniká dohoda ze dne 19. 12. 1995.

 

3.   Dohodu lze jednostranně písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

 

4.   Dohoda se vyhotovuje v 6 výtiscích, každý účastník této smlouvy obdrží po 2. exemplářích.

 

 

V Praze dne 29. června 1999

 

 

 

 

 

Vlastimil Ježek, v.r.

..............................................

za ČRo

 

L.S.

 

+ Miloslav kardinál Vlk, v.r.

 

.............................................

za ČBK

 

L.S.

 

 

 

 

Naděje Mandysová, v.r.

(v zastoupení)

..............................................

za ERC v ČR

 

L.S.