Dohoda o duchovní službě

uzavřená dne 18. srpna 2008

 

Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou genmjr. PhDr. Luďkem Kulou

 

na straně jedné

a

 

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou Mons. Janem Graubnerem,

 

Ekumenická rada církví České republiky (dále jen „Ekumenická rada církví“) se sídlem v Praze 10, Donská 370/5, zastoupená jejím předsedou ThDr. Pavlem Černým, Th.D.

 

na straně druhé

 

uzavírají na základě § 20 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších přepisů, § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů tuto

 

DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ
 

Čl. l

 

(1) Účelem této Dohody o duchovní službě (dále jen „Dohoda“) je stanovit v souladu s právními předpisy podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) a církví a náboženských společností[1] (dále jen „církve“) při jejich duchovním a výchovném působení na  obviněné, odsouzené a chovance ve výkonu zabezpečovací detence.

 

(2) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají osoby pověřené jednotlivými církvemi (dále jen „pověřené osoby“).

 

(3) Pověření ze strany odpovědného orgánu příslušné církve je nezbytným předpokladem pro výkon duchovní služby ve smyslu této Dohody.

 

(4) Církve pověřují k výkonu duchovní služby podle této Dohody pouze bezúhonné osoby. Bezúhonnost se pro účely této Dohody prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce.

 

(5) Rozsah a možnosti duchovní služby vymezuje zákon.[2]

Čl. 2

 

(1) V pracovním poměru k Vězeňské službě působí pověřené osoby ve funkci kaplan Vězeňské služby (dále jen „kaplan“). Kaplany metodicky řídí hlavní kaplan.

 

(2) Hlavního kaplana přijímá do pracovního poměru generální ředitel Vězeňské služby z duchovních pověřených registrovanou církví nebo náboženskou společností a po vyžádání stanoviska Ekumenické rady církví a České biskupské konference. Při odebrání pověření registrované církve nebo náboženské společnosti bude s duchovním rozvázán pracovní poměr.

 

(3) Rozsah činnosti, práva a povinnosti kaplanů vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy. Podmínky jejich výběru a zaměstnávání stanoví zvláštní předpis Vězeňské služby.

 

(4) Pověřené osoby působící v rámci dobrovolného poskytování duchovní služby ve věznicích a vazebních věznicích (dále jen „věznice“) a ústavech pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“) vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném touto Dohodou.

 

(5) Bezpečnost a ochrana zdraví pověřených osob se zajišťuje podle zvláštních předpisů.

 

Čl. 3

 

(1) Smluvní strany:

a)      vytvářejí vhodné podmínky pro duchovní a pastorační činnost ve věznicích a ústavech,

b)      zajišťují spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovní, pastorační, případně charitativní službě pověřených osob odsouzeným, obviněným  a chovancům.

 

(2) Se souhlasem smluvních stran zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci hlavní kaplan ve spolupráci s předsedou Vězeňské duchovenské péče.

 

Čl. 4 

 

(1) Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijním sdružením osob pověřených církvemi k duchovenskému působení ve věznicích a ústavech České republiky.

 

(2) Vězeňská duchovenská péče:

a)      působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví,

b)      spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních řízení, zejména s kaplany, za účelem vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost,

c)      informuje smluvní strany prostřednictvím svého předsedy v součinnosti s hlavním kaplanem o aktuální problematice duchovní služby v organizačních jednotkách Vězeňské služby

 

(3) Vězeňskou duchovenskou péči ve styku s Vězeňskou službou zastupuje její předseda nebo místopředseda.

 

(4) Výkon duchovní služby koordinuje výkonný výbor Vězeňské duchovenské péče, který zejména:

a)      doporučuje řediteli věznice nebo ústavu vyslovení souhlasu s působením  pověřených osob, podílejících se v rámci Vězeňské duchovenské péče na duchovní a pastorační službě,[3]

b)      doporučuje Vězeňské službě vhodné osoby z řad Vězeňské duchovenské péče při uzavírání pracovně právního vztahu duchovního na funkci kaplan a zástupce hlavního kaplana.

 

Čl. 5

 

(1) Pro řešení základních mezicírkevních a koncepčních otázek duchovní činnosti ve věznicích a ústavech se zřizuje Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (dále jen „Rada“).

 

(2) Členy Rady jsou: zástupce České biskupské konference, zástupce  Ekumenické rady církví, vrchní ředitel kabinetu generálního ředitele Vězeňské služby, předseda Vězeňské duchovenské péče a hlavní kaplan.

 

(3) Rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Může vznášet ve věci duchovní činnosti ve věznicích a ústavech připomínky a předkládat Komisi pro duchovní službu[4] návrhy koncepčních řešení. Volí ze svého středu na období jednoho roku předsedu, který setkání svolává a řídí.

 

Čl. 6 

 

(1) Pověřené osoby při poskytování dobrovolné duchovní služby ve věznici nebo ústavu:

a)      docházejí na místo určení alespoň dvakrát měsíčně v předem dohodnutých termínech,

b)      prokazují svoji totožnost a oprávnění ke vstupu s uvedením rozsahu pohybu po objektu Vězeňské služby v souladu s vnitřními předpisy,

c)      zachovávají v tajnosti důvěrně sdělené skutečnosti – zpovědní tajemství,[5]

d)     dodržují zákony, vyhlášky a další předpisy upravující duchovní službu ve výkonu vazby, výkonu trestu a výkonu zabezpečovací detence.

a)      (2) Pověřené osoby jsou oprávněny zejména:

a)      vstupovat do věznice, v níž konají duchovní a pastorační činnost a pohybovat se v ní v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy,

b)      podílet se vhodnými formami na duchovně výchovné činnosti,

c)      upozorňovat příslušné služební funkcionáře na zjištěné nedostatky, které brání řádnému výkonu duchovní a pastorační činnosti,

d)     požadovat informace o stavu a chování obviněných, odsouzených a chovanců, jimž  poskytují duchovní a pastorační činnost,

e)      nahlížet do osobních spisů odsouzených, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost, pokud s tím tyto osoby souhlasí,

f)       přinášet do věznice nebo ústavu, v nichž konají duchovní a pastorační činnost, náležitosti nezbytné pro provádění náboženských  úkonů, a to v rozsahu a množství schváleném ředitelem příslušné organizační jednotky. Víno pro potřeby eucharistie propustí orgány kontroly v množství maximálně do 2 dcl.

 

Čl. 7

 

Ředitel věznice nebo ústavu může zakázat vstup pověřené osobě, jestliže poruší právní předpisy nebo vnitřní předpisy Vězeňské služby. O zrušení zákazu vstupu pověřené osobě může rozhodnout ředitel příslušné organizační jednotky nebo generální ředitel.

 

Čl. 8

 

Jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby:

a)      respektují právo pověřených osob určovat liturgický průběh bohoslužebných a pastoračních setkání, přičemž zaměstnanci Vězeňské služby mohou do průběhu těchto setkání zasáhnout jen v případech ohrožujících bezpečnost zúčastněných osob;

b)      respektují právo pověřených osob na duchovní a pastorační činnost bez sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby;

c)      poskytují pověřeným osobám sdruženým ve Vězeňské duchovenské péči a zejména jejímu výkonnému výboru  pomoc se zajištěním duchovní a pastorační činnosti v rámci Vězeňské služby, zejména odesíláním korespondence formou služebních zásilek a vyřizováním služebních telefonátů a elektronické komunikace v rámci sítě Vězeňské služby.

 

Čl. 9

 

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

 

(2) Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat písemnými doplňky číslovanými ve vzestupné řadě po dohodě všech smluvních stran.

 

(3) Tuto Dohodu lze ze závažných důvodů písemně vypovědět s tím, že její platnost skončí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla výpověď doručena ostatním smluvním stranám.

 

(4) Práva z této Dohody vyjma práva na její vypovězení se přiměřeně vztahují také na Federaci židovských obcí v České republice, která je pozorovatelem Ekumenické rady církví.

 

Čl. 10

 

(1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyhlášení nařízením generálního ředitele Vězeňské služby.

 

(2) Dnem vyhlášení této Dohody pozbývá platnosti dosavadní Dohoda o duchovní službě vyhlášená dne 28. 6. 1999 nařízením generálního ředitele Vězeňské služby č. 18/1999, č.j. 130/12/1999-430, ve znění Doplňku č. 1 ze dne 8. 1. 2001.

 

 

V Praze dne 19. srpna 2008

 

Za Vězeňskou službu:                                              genmjr. PhDr. Luděk Kula (v.r.)

Za Českou biskupskou konferenci:                          Mons. Jan Graubner (v.r.)

Za Ekumenickou radu církví:                                  ThDr. Pavel Černý, Th.D. (v.r.)

 

 [1] § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002  Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 20 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších přepisů, § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence.

[3] § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů; § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 15 NGŘ č. 71/2007 o poradních orgánech generálního ředitele Vězeňské služby České republiky.

[5] § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů