STANOVY EKONOMICKÝCH RAD V PLZEŇSKÉ DIECÉZI

PREAMBULE

Po projednání s kněžskou radou Plzeňské diecéze
Mons. František Radkovský,
biskup plzeňský,
dne 1.12.1996

rozhodl:

každá římskokatolická farnost plzeňské diecéze s platností od 1.3.1997 si zřídí ve smyslu kánonu 537 Kodexu církevního práva a za podmínek specifikovaných ve stanovách

EKONOMICKOU RADU.

Tyto ekonomické rady se budou dále nazývat ekonomické rady farnosti (ERF).


STANOVY EKONOMICKÝCH RAD

I. Základní ustanovení

§ 1

Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517, § 1 (dále jen faráře), který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů CIC a příslušných zákonů a předpisů ministerstva financí ČR.

II. Úkoly ERF

§ 2

Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě církevního majetku farnosti, pokud správou nebude biskupem pověřen jiný orgán; péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb místní farnosti a plnění všech úkolů spojených s účastí na správě majetku církve.

1. Zdroje příjmů, potřeby farnosti a kontrola realizace

§ 3

ERF se stará o zdroje příjmů, kterými zejména jsou:
a) sbírky při bohoslužbách i mimo ně,
b) sponzorské dary právnických a fyzických osob,
c) pronájem,
d) podnikání,
e) příspěvky obecních a městských úřadů,
f) dary ze zahraničí,
g) příspěvky diecéze,
h) státní příspěvek,
i) prodej,
j) dědictví,
k) a jiné.

§ 4

ERF dbá o to, aby účelové dary nebyly použity na jiné účely; nebyl-li dar výslovně určen, lze jej použít k úhradě místních potřeb.

§ 5

ERF navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky ze svépomocného fondu diecéze podle zásad stanovených biskupem a uveřejněných v ACEPu (Akta plzeňské diecéze) č.6/95 čj.1219/95 (viz příloha č.1 těchto Stanov), a rovněž vypracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení státního příspěvku podle zákona č.218/49 Sb. § 8 (2) o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností (viz příloha č.2 těchto Stanov).

§ 6

ERF posuzuje nutnost a opodstatněnost výdajů na potřeby farnosti, kterými zejména jsou:
a) zabezpečení běžné pastorační činnosti farního obvodu (pořizování, provoz a údržba aut, cestovné, poštovné, telefonní a další nutné poplatky, náklady na topení a elektrický proud v místnostech pro pastorační činnost),
b) údržba kostelů v obvodu farnosti,
c) plánování, zřizování a údržba objektů pro kněze, služebních bytů a budov, vybavení služebních místností,
d) pojištění budov,
e) obstarávání a údržba vnitřního zařízení kostelů a zajištění běžných potřeb pro bohoslužby a jejich důstojné uspořádání,
f) odměňování zaměstnanců farnosti,
g) prostředky pro rozvoj pastorační činnosti (misie, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání dospělých, péče o staré a nemocné, kurzy, školení a pod.).

§ 7

ERF kontroluje:
a) vedení a běžné doplňování inventárního seznamu movitých věcí,
b) zpracování inventarizace dle směrnic biskupství,
c) hospodaření s financemi,
d) realizaci schváleného finančního rozpočtu,
e) provádění diecézí vyhlášených sbírek, včasné odeslání jejich výtěžku a příspěvků do svépomocného fondu (dle ACEPu č6/95 čj.1219/95).

§ 8

ERF má právo:
a) mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku příslušného farního obvodu,
b) mít přehled o hospodaření s majetkem farnosti,
c) mít přehled o finanční situaci farnosti,
d) nahlížet do deníků a běžných účtů,
e) znát výsledky hospodaření podle pololetních a ročních účetních výkazů.

III. Finanční rozpočet

§ 9

 1. Základem hospodaření farnosti je schválený finanční rozpočet. Pro každé účetní období (tj.kalendářní rok) jej vypracuje hospodář ve spolupráci s ERF.
 2. Cílem finančního rozpočtu je, aby svěřené materiální hodnoty zůstaly zachovány, byly řádně spravovány a byl v maximální míře zajištěn jejich rozvoj a tím i materiálně zajištěna pastorační činnost farnosti i diecéze (vyhlášené sbírky a povinné odvody).
 3. Finanční rozpočet by neměl být schodkový a měl by vycházet ze zásad úsporného hospodaření. Při tvorbě finančního rozpočtu musí ERF úzce spolupracovat s farní radou (FR).
 4. O vydáních a příjmech účetního období se sestaví roční vyúčtování (roční uzávěrka) v termínu, který určuje ekonom diecéze podle stanovených diecézních předpisů.
 5. ERF informuje po ukončení roku vhodným způsobem farní shromáždění s výsledky hospodaření.

IV. Složení ekonomické rady farnosti § 10

ERF tvoří:
 1. předseda - farář,
 2. členové:

§ 11

Předsedou ekonomické rady farnosti je vždy farář.

§ 12

Mandát členů trvá 2 roky a vykonávají svou funkci bezplatně.

§ 13

Členy ERF nemohou být příbuzní faráře (srov. kán.492,§3), ani členové jeho domácnosti.

V. Ustavení ekonomické rady farnosti

§ 14

Před termínem konání ustavujícího zasedání ERF jsou její členové uvedeni do funkce předsedou ERF před shromážděným společenstvím věřících složením tohoto slibu: "Chcete svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě naší farnosti a podílet se na hospodaření s církevním majetkem naší farnosti s péčí dobrého hospodáře?" Členové ERF podají předsedovi ruku se slovy: "Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá." Současně předseda ERF předá členům ERF jím podepsané dekrety o ustanovení za členy ERF.

§ 15

Tam, kde není možné z personálních důvodů vlastní ekonomickou radu ustavit v každé farnosti, ustaví se jedna ERF pro celý jedním farářem spravovaný obvod nebo jeho část. V tom případě leží na faráři i ERF velká odpovědnost, aby jednotlivé farnosti nebyly ve svých potřebách kráceny na úkor jiných. Přitom dbají, aby finančně slabé nebo nesoběstačné farnosti byly silnějšími podporovány na základě principu solidarity, resp. křesťanské lásky.

§ 16

Datum ustavení ERF se jmenným seznamem členů oznámí předseda ERF do jednoho měsíce farnosti, generálnímu vikáři, příslušnému okrskovému vikáři a ekonomovi diecéze.

VI. Povinnosti předsedy a členů ERF

§ 17

1. předseda je zodpovědný za činnost ERF a za plnění všech úkolů uvedených v § 2-8.
2. předseda připravuje zasedání, svolává a řídí je. V případě neúčasti se může nechat zastoupit některým z členů ERF.
3. Usnesení ERF bez schválení předsedou jsou neplatná vzhledem k ustanovení kán.532

§ 18

Členové ERF jsou povinni pomáhat při správě církevního majetku pečlivě, svědomitě a obezřetně.

§ 19

Členové ERF mají povinnost mlčenlivosti, kromě záležitostí, které většina odsouhlasí jako zveřejnitelné. Tento závazek zůstává v platnosti i po skončení členství v ERF.

VII. Způsob práce

§ 20

 1. ERF zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Předseda ji svolá písemně nejméně týden předem a uvede předběžný program jednání.
 2. Mimořádné zasedání ERF může být svoláno z rozhodnutí předsedy nebo na požádání dvou z jejích členů rovněž písemně týden předem.

§ 21

V případě potřeby může být zasedání svoláno ústně a lhůta pro oznámení může být zkrácena až na jeden den.

§ 22

1. Hlasovací právo mají všichni členové ERF.
2. Je-li sporné, jaký názor má většina, dá předsedající hlasovat.
3. ERF je schopná vyjádřit svůj názor, je-li přítomná nadpoloviční většina členů ERF.
4. Žádá-li většina přítomných tajné hlasování, je třeba to respektovat.
5. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

§ 23

Je-li ERF neschopná vyjádřit svůj názor pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ERF, musí se pozvat na další zasedání se stejnými body jednání. Po té bez ohledu na počet zúčastněných je ERF schopná vyjádřit svůj názor. Toto však se musí v druhé pozvánce zdůraznit.

§ 24

Nesouhlasí-li předseda s názorem většiny, není názor většiny pro předsedu závazný.
ERF má právo v závažných rozporech informovat okrskového vikáře, který věc vyřeší, a nedojde-li k dohodě rozhodne záležitost ordinář.

§ 25

Člen ERF se nemůže účastnit hlasování, týká-li se usnesení jeho samotného, manžela, manželky nebo příbuzných, nebo jím zastoupených nebo zplnomocněných osob, kterým by z tohoto usnesení vznikl užitek nebo škoda. Jestliže tyto předpoklady existují, hlasuje ERF bez účasti člena, kterého se to týká. Jestliže by hlasoval, je takové hlasování neplatné.

§ 26

Zasedání ERF jsou neveřejná.
Usnesení ze zasedání se mohou zveřejnit na základě rozhodnutí ERF při zachování § 19.

§ 27

ERF může přizvat k jednání i jiné osoby, jedná-li se o poradce nebo pozorovatele.

VIII. Zápis ze zasedání

§ 28

O zasedání se sepíše zápis, který obsahuje:
1. datum a místo zasedání,
2. jména přítomných, nepřítomných, omluvených a přizvaných,
3. program zasedání a přijatá usnesení.

§ 29

 1. Předsedající určí člena ERF, který zápis sepíše. Přítomní členové zápis podepíší a v případě nepřítomnosti předsedy mu jej předloží.
 2. Zápisy se archivují.

IX. Zánik členství v ERF

§ 30

1.předsedovi ERF zaniká členství ztrátou církevního úřadu resp. ztrátou pověření a smrtí,
2. při uprázdnění úřadu faráře mandát ostatních členů ERF trvá,
3. nový farář svolá ERF nejpozději do jednoho měsíce od nástupu služby,
4. nový farář má právo kdykoliv rozhodnout o trvání mandátu jednotlivých členů stávající ERF.

§ 31

1. Členům ERF zaniká členství odvoláním ze strany faráře nebo rezignací.
2. Rezignace na členství v ERF se podává písemně předsedovi ERF.
3. Farář může odvolat členy ERF z těchto důvodů:
a) když způsob jejich jednání přináší hospodaření s církevním majetkem škodu nebo vnáší do církevního společenství zmatek,
b) při ztrátě dobré pověsti u řádných a vážených farníků,
c) při neomluvené účasti na třech po sobě jdoucích zasedáních,
d) na základě § 30, č.4 těchto stanov.

§ 32

ERF jako celek i její jednotliví členové mohou být odvoláni před skončením svého mandátu diecézním biskupem.

X. Vztah mezi Ekonomickou radou farnosti a Farní radou.

§ 33

1. ERF a FR mají na základě Kodexu církevního práva a platných stanov schválených diecézním biskupem svoje vlastní úkoly. V zájmu farnosti je bezpodmínečně nutné, aby oba orgány dobře spolupracovaly.
2. za dobrou spolupráci obou orgánů zodpovídá (především) člen FR zvolený do ERF podle ustanovení § 10, č.2.

§ 34

Před významným rozhodnutím ERF se má včas informovat a vyslechnout FR.
K žádostem o finanční příspěvky diecéze nebo státní příspěvek připojí předseda ERF k usnesení ERF i vyjádření FR.

§ 35

FR má právo na informace o ekonomické situaci farnosti podle § 3, odst. b, Stanov pro farní rady plzeňské diecéze.

XI. Nadřízený kontrolní orgán

§ 36

Právo kontrolovat činnost ERF má diecézní biskup, generální vikář, ekonom diecéze, příslušný okrskový vikář a vizitátor farnosti.

XII. Závěrečné ustanovení

§ 37

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem vyhlášení diecézním biskupem a účinnosti nabývají dnem 1.3.1997.
2. Tyto stanovy se vyhlašují ad experimentum na 2 roky.

Přílohy:


Příloha č.1.
Pravidla pro tvorbu a čerpání Svépomocného fondu (čj.1219/95)

 1. Svépomocný fond je tvořen za účelem získání finančních prostředků.
  Tyto prostředky slouží účelům:
  a) příspěvky na úhradu provozních nákladů schodkových farností
  b) příspěvky na zlepšení sociálního zázemí duchovní správců.

 2. Každá farnost do tohoto fondu přispívá za běžné nedělní shromáždění částkou tolika korun, kolik bylo na něm účastníků. Základní počet účastníků vychází ze statistiky v roce 1994, kdy se konalo sčítání přítomných na bohoslužbách v neděli (březen a září). Neodvádí se za ty neděle, kdy jsou v ACEPu vyhlášené sbírky na jiné účely.

 3. . Příspěvky budou předávány vždy do konce následujícího měsíce po kalendářním čtvrtletí vikářům, kteří neprodleně zprostředkují převod finanční částky za vikaríát na biskupství.

 4. Základem pro čerpání finančních prostředků z tohoto fondu budou písemné žádosti kněží. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou splňovat podmínky bodu 1a) nebo 1b). O těchto žádostech bude rozhodovat generální vikář po poradě s kurií biskupství a příslušným okrskovým vikářem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha č.2
Zákon 218/1949 Sb.
ze dne 14.října 1949
o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:

Základem dobrého hospodaření samostatné hospodářské jednotky (farnosti) je:
účetní, hospodář, ekonom, správce

1. účetní


2.hospodář
3. ekonom
4. Správce (farář)