Ministerstvo kultury ČSR
Č.j.: 17 045/70-III

V Praze dne 15. prosince 1970

Ekumenická rada církví v ČSR Jungmannova 9
Praha 1

Věc: schválení organizačního řádu a povolení činnosti ERC

Ministerstvo kultury ČSR schvaluje na základě převzaté působnosti, podle § 2 zákona č. 217/1949 Sb., organizační řád Ekumenické rady církví v ČSR, navržený a projednaný přípravnou konferencí zúčastněných církví dne 27. listopadu 1970.

Ustanovení ERC v ČSR a zahájení její činnosti na podkladě schváleného organizačního řádu se povoluje ode dne 15. prosince 1970. Do Ekumenické rady církví mohou přistoupit i další v ČSR povolené církve a náboženské společnosti, pokud projeví souhlas s jejím organizačním řádem.

Ministr v.r.


ORGANIZAČNÍ ŘÁD
EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLICE

z 15. prosince 1970

Ekumenická rada církví v ČSR (dále "ERC") je dobrovolné společenství, representující církve, které vyznávají Pána Ježíše Krista za Boha a Spasitele podle Písem a usilují společně o to, k čemu jsou povolány, ku cti Boha Otce a Syna a Svatého Ducha.

I.

§ 1.

Členy tohoto společenství jsou ty církve, působící na území ČSR: Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev starokatolická, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev a Slezská církev evangelická a.v.

§ 2.

Toto společenství klade se zejména za úkol:
  • a) pěstovat ekumenické vědomí a styky mezi členskými církvemi,

  • b) organizovat studium ekumenických problémů, podporovat medlitební aktivitu a koordinovat práci s biblí,

  • c) ze svých zdrojů podporovat národní, kulturní a společenský rozvoj v ČSR, spolurozvíjet mírové hnutí a napomáhat mírovému soužití národů ve světě - zvláště rozvíjením styků se zahraničními církvemi,

  • d) jednat se Světovou radou církví a s ekumenickými grémii ve věcech, jež se týkají společného zájmu členských církví.

§ 3.

Ekumenická rada není nadcírkevním orgánem, každá členská církev rozhoduje samostatně v otázkách svého učení, správy a svého života, jakož i o svém poměru k ostatním církvím a svazům.

II.

§ 4.

ERC se sídlem v Praze je poradní orgán vedoucích představitelů členských církví. O projednávaných otázkách se usnáší prostou většinou hlasů.
  • a) Její jednání řídí předseda, zvolený prostou většinou hlasů na funkční období 2 let. V době předsedovy nepřítomnosti nebo zdravotní neschopnosti zastupuje ho místopředseda, zvolený obdobným způsobem.

  • b) ERC zřizuje v Praze sekretariát, jeho práci vykonává tajemník, kterého schvaluje a odvolává Rada.

  • c) V zájmu plnění některých svých úkolů finančních, studijních, modlitebních a biblických zřizuje ERC jednotlivé referáty a jmenuje jejich vedoucí. Pro konkrétní akce těchto referátů dávají členské církve k dispozici spolupracovníky ze svých řad.

§ 5.

Náklady, spojené s činností ERC, hradí Rada z pravidelných (předem dohodnutých) členských příspěvků, resp. účelovými sbírkami. Závazky ERC jsou kryty pouze jejím vlastním jměním, členové Rady nebo členské církve nepodléhají hmotnému postihu.

§ 6.

ERC se schází zpravidla dvakrát do roka, jinak podle potřeby. V odůvodněných případech může ERC svolat Ekumenickou konferenci, které se zúčastní dohodnutý počet delegátů z členských církví.

III.

§ 7.

Vzhledem k tomu, že církve s působností na území Slovenské socialistické republiky uzavřely obdobné ekumenické společenství, hodlá se ERC scházet s Ekumenickou radou církví v SSR, aby byla posouzena celková koncepce a metoda ekumenické spolupráce na celém území ČSSR.

IV.

§ 8.

Tento organizační řád byl přijat ustavujícím shromážděním ERC, byl schválen ministerstvem kultury ČSR v Praze a nabývá platnosti ode dne 15. prosince 1970.

ministr kultury ČSR v.r.
Text převzat z publikace: Právní poměry církví a náboženských společností a jejich hospodářské zabezpečení v Československé socialistické republice, Praha 1977, Vydaly sekretariáty pro věci církevní při MK ČSR a SSR