Revue pro církevní právo číslo 11 3/98

Smlouva

mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí

Církve sdružené v Ekumenické radě církví zastoupené předsedou jejího prezídia

Mgr. Pavlem Smetanou

a církve zastoupené předsedou České biskupské konference

kardinálem Dr. Miloslavem Vlkem

uzavírají

Smlouvu o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany


A

Prohlášení
 1. Všichni zástupci církví, kteří se účastní této smlouvy, jsou si hluboce vědomi potřeby vydávat v prostředí rezortu ministerstva obrany svědectví o křesťanské víře a naději v jednotě a proto se s plným vědomím své křesťanské odpovědnosti zavazují, že všechny kroky a postupy spojené s vytvářením a působením duchovní služby v rezortu ministerstva obrany budou řešit na základě této smlouvy v duchu bratrské jednoty a křesťanské lásky, s úctou k tradici každé jednotlivé církve a s přesvědčením, že každý duchovní v rezortu ministerstva obrany nezastupuje pouze svoji církev, ale také a především, že je společným zástupcem všech církví sdružených v Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci.
 2. Všichni zástupci církví se zavazují, že jakékoliv nejasnosti spojené s vytvářením a působením duchovní služby /dále DS/ budou řešit trpělivým a vstřícným jednáním, aby byla zachována zásada, že církve vystupují vůči resortu ministerstva obrany /dále MO/ vždy jednomyslně a společně.


B

Pojetí a úkol duchovní služby
 1. Duchovní služba je budována na ekumenickém základě:

kterým je poslán.

 1. DS není chápána jako náhrada práce psychologa.


C

Výběr kandidáta
 1. Duchovní určený pro práci v DS v  rezortu MO je společným zástupcem všech

církví účastných na této smlouvě. Ty ho také společně vysílají do DS.

 1. Každá církev má právo přesvědčit se o vhodnosti kandidáta v rozhovoru s ním.
 2. Kandidát musí splňovat tato kriteria:

a/ osobní

b/ vojenská

c/ církevní

vedení sboru či farnosti /

 1. Kandidáta navrhuje vedení církve podle vlastního posouzení a podle uvedených

kriterií.

 1. Vhodnost duchovního jako společného kandidáta ERC a ČBK posoudí

ekumenická komise k tomu určená ve složení :

nebo prezídium ERC a stálá rada ČBK nebo zasedání ČBK.

 1. Kandidát podepíše prohlášení tohoto znění:

Já XY, duchovní církve Z, prohlašuji, že jsem seznámen s podmínkami stanovenými smlouvou mezi ERC a ČBK a dohodou mezi ERC a ČBK a rezortem MO o duchovní službě v rezortu MO, za jakých budu jako společný zástupce všech církví účastných na této smlouvě působit v duchovní službě.

Přijímám toto poslání jako skutečnou službu, chci veškerou svoji vnější činnost podporovat osobní modlitbou. Spoléhám se na Boží pomoc a také na modlitby všech církví, které mne do této služby vysílají.

Jsem si vědom, že mohu působit v této službě jen tehdy, jestliže bude trvat platnost mého pověření od mé vlastní církve, od ERC a ČBK.

Chci přispívat k vytváření bratrského společenství mezi vojenskými duchovními.

Kéž mi Bůh k  tomu pomáhá. Amen.

 1. Duchovní, který má zájem o službu v resortu MO absolvuje nejlépe během základního teologického studia ekumenický seminář pro kandidáty VD,  vykoná základní vojenskou službu a po několikaleté /nejlépe 2-5 leté / praxi ve sboru či farnosti může být pro období asi 4 let pověřen duchovní službou v armádě.
 2. V přechodném období bude tento mechanismus výběru uplatňován přiměřeně

možnostem a konkrétní situaci

D

Struktura DS, personální obsazení
 1. Struktura DS, postup ustanovení a odvolání VD v rezortu MO a způsob řešení zásadních otázek DS ve vztahu k rezortu MO bude předmětem dohody mezi církvemi účastnými na této smlouvě a rezortem MO.
 2. Dvě nejvyšší funkce pro duchovní v rezortu MO delegované ERC a ČBK budou obsazovány vždy jedním duchovním navrženým ČBK a jedním duchovním navrženým ERC.
 3. Všechna ostatní místa duchovních v rezortu MO budou obsazována na základě vzájemné dohody církví. Hlavním měřítkem pro výběr kandidátů bude jejich vhodnost pro tuto službu.
 4. V případě, že dohoda nebude z jakéhokoliv důvodu možná, stanovuje se poměr mezi počtem duchovních navrhovaných ČBK a počtem duchovních navrhovaných ERC na 4:1.
 5. Ustanovování podle tohoto poměru nastane v okamžiku, kdy o to druhou stranu písemně požádá ČBK nebo ERC z důvodů, které písemně předloží. Tento stav bude trvat do odvolání stranou, která zavedení poměrného zastoupení požádala.
 6. Poměr se bude vypočítávat z  počtu všech duchovních působících v duchovní službě.
E

Ztráta pověření
 1. VD, který ztratí pověření své církve, ztrácí automaticky i pověření ERC i ČBK.
 2. Vzniknou-li pochybnosti u jiných církví o platnosti pověření VD, je povinnost církve, ve které pochybnosti vznikly, vyvolat jednání s církví, jíž je dotyčný VD členem.

O tomto jednání bude pořízen písemný zápis.

 1. V případě, že toto jednání nevede k řešení, bude problém předložen ERC a ČBK. Jestliže důvod pro ztrátu pověření bude uznán za opodstatněný buď v ERC nebo v ČBK, podá rezortu MO prostřednictvím hlavního kaplana Armády České republiky to grémium, které s pověřením nadále nesouhlasí, oznámení o ztrátě pověření.


F

Římsko-katolický vikář pověřený duchovní péčí v armádě
 1. Církve sdružené v ERC berou na vědomí, že v souladu s Kodexem kanonického práva Římsko-katolické církve bude vždy nejvýše postavený římsko-katolický duchovní pověřen odpovědností za ostatní katolické duchovní působící v DS.

G

Duchovní péče o vojenské duchovní
 1. Církve jsou si vědomy, že vojenský duchovní je nadále součástí společenství duchovních té církve, z které pochází, a naléhavě potřebuje od svého církevního společenství duchovní pomoc a podporu pro řádný výkon své služby.
 2. Hlavní kaplan Armády české republiky je zodpovědný za duchovní péči o všechny jemu podřízené vojenské duchovní z církví účastných na této smlouvě. Proto je povinen:


H

Řešení vzniklých neshod
 1. Neshody a nejasnosti budou řešeny komisí, která je složena ze zástupce ERC a zástupce ČBK a dvou nejvýše postavených duchovních v rezortu MO.
 2. Podnět k setkání může podat kterýkoliv z výše jmenovaných členů komise.

CH

Vypovězení smlouvy
 1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv z církví účastných na této smlouvě po písemném oznámení .
 2. Odstoupení od této smlouvy znamená ztrátu pověření pro vojenské duchovní, kteří k této církvi patří.
 3. Odstoupení ERC nebo ČBK znamená zánik smlouvy s rezortem MO.

v Praze .června 1998
Za církve sdružené Za církve zastoupené

v Ekumenické radě církví Českou biskupskou konferenci

předseda prezídia kardinál

Mgr. Pavel Smetana Dr. Miloslav Vlk