Konfesněprávní dokumenty - evropské právo

 

Declaration No 11

Annexed to the final act of the Treaty of Amsterdam

On the status of churches
and non-confessional organisations

(02.10.1997)

(Declaration adopted by the Conference.)

Deklarace č. 11,

připojená k závěrečnému aktu Amsterdamské smlouvy,

o právním postavení církví a nenáboženských organizací

(2. října 1997)

(Deklarace byla přijata konferencí.)

 

 

The European Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.

 

The European Union equally respects the status of philosophical and non-confessional organisations.

Evropská unie respektuje a neupravuje statut církví a náboženských společností, který se řídí právní úpravou členských států.

 

 

Evropská unie také respektuje statut filosofických a nenáboženských organizací.

 

 

Official Journal C 340, 10/11/1997 P. 0133

ROBBERS, Gerhard (ed.): Stát a církev v zemích EU. Academia, Praha 2002, s. 365.

 


 

Declaration No 59

Annexed to the final act of the Treaty of Amsterdam.

Declaration by Greece concerning the Declaration on the status of churches and non‑confessional organisations.

(02.10.1997)

(Declaration of which the Conference took note.)

Deklarace č. 59,

připojená k závěrečnému aktu Amsterdamské smlouvy.

Deklarace Řecka, týkající se Deklarace o právním postavení církví a nenáboženských organizací

(2. října 1997)

(Deklaraci vzala konference na vědomí.)

 

 

With reference to the Declaration on the status of churches and non-confessional organisations, Greece recalls the Joint Declaration on Mount Athos annexed to the Final Act of the Treaty of Accession of Greece to the European Communities.

S ohledem na Deklaraci o právním postavení církví a nenáboženských organizací, Řecko odstupuje od Společné deklarace ve věci hory Athos, připojené k závěrečnému aktu Smlouvy o přistoupení Řecka k Evropským společen­stvím.

 

 

Official Journal C 340, 10/11/1997 P. 0144

Překlad (c) Společnost pro církevní právo, 2003.