USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O NAVRÁCENÍ ULOUPENÉHO MAJETKU ŽIDOVSKÝM OBCÍM

 

Bylo přijato jednohlasně na plenárním zasedání dne 14. 12. 1995 /čj. B4-1493/95/

 

a)      s odkazem na první Dodatečný protokol k Evropské konvenci o lidských právech (Paříž 1952), zejména na článek 1 tohoto protokolu, podle nějž "každá fyzická nebo právnická osoba má právo na úctu  před jejím majetkem";

 

b)      s odkazem na doložku Evropské unie o úctě a dodržování lidských práv,

 

c)      s odkazem na to, že Evropská unie vždy zastávala stanovisko, že to, co se stalo nesmí být zapomenuto,

 

d)      vzhledem k politickým změnám ve střední a východní Evropě od roku 1989,

 

e)      s odkazem na to, že určité státy střední a východní Evropy, jež se navrátily k demokracii, při svém vstupu do Rady Evropy ratifikovaly Evropskou konvenci o lidských právech (1950),

 

f)        vzhledem ke skutečnosti, že majetek židovských obcí byl dvakrát postižen drancováním,  jednou za nacionálně socialistické vlády nebo vlády kolaborantských režimů a podruhé za komunistických režimů,

 

g)      se zvážením toho, že za komunistických režimů mnoho jiných lidí různého původu, společenství a náboženství jakož i mnoho organizací, zejména křesťanských církví, bylo oloupeno o svůj majetek,

 

 

1.      vítá skutečnost, že některé východoevropské státy, zejména Maďarsko a Rumunsko, akceptující zásadu spravedlnosti a morálky, souhlasily s navrácením majetku židovských organizací právoplatnému majiteli,

 

2.      vítá, že mnohé středoevropské a východoevropské státy se veřejně omluvily za zločiny spáchané na Židech během druhé světové války a uznaly svoji odpovědnost za tyto zločiny,

 

3.      požaduje, aby všechny státy střední a východní Evropy, které tak dosud neučinily, vydaly odpovídající právní předpisy ohledně navrácení odcizeného majetku, aby majetek židovských obcí podle zásad spravedlnosti a morálky byl navrácen židovským zařízením,

 

4.      požaduje dále, aby všechny středoevropské a východoevropské země, které tak dosud neučinily, vydaly odpovídající právní předpisy, aby další majetek, uloupený komunisty, nacisty nebo jejich spolupachateli byl navrácen právoplatným vlastníkům,

 

5.      pověřuje svého prezidenta toto usnesení zprostředkovat Radě Evropy, Komisi Evropské unie, vládám a parlamentům členských států Evropské unie, Evropské Radě a státům, jež podaly žádost o vstup do Evropské unie.

 

 


 

VYSTOUPENÍ  POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

BERNDA POSSELTA (CSU)

 

jménem frakce Evropské lidové strany v debatě Evropského parlamentu o navrácení židovského majetku ve střední a východní Evropě na plenárním zasedání dne 14. prosince 1995

 

Pane prezidente,

 

jsem velmi rád, že se zabýváme tímto důležitým tématem, nebot' po desetiletích vlády diktátorské zvůle ve střední a výcbodní Evropě se můžeme konečně věnovat odstraňováni bezpráví a v mezích možností znovunastolení práva. Nikdo netrpěl tolik jako Židé pod různými nelidskými režimy, jež se v minulých desetiletích v Evropě zrodily. Proto je důležité nejenom to, že se odvoláváme na Evropskou konvenci o lidských právech, ale že také jasně řekneme všem, jež chtějí vstoupit do Evropské unie,  že jsme právním společenstvím a že každý, kdo chce být členem tohoto společenství, musí splňovat  všechny podmínky právního státu. Proto se domnívám, že má tato debata zásadní význam. Židovští občané těchto států si zasluhují naši plnou podporu. Jsem však také rád, že ve všech textech se poukazuje také na obecnou problematiku,  nebot' také církve, jiná seskupení, etnické skupiny, jsou nadále diskriminovány, přičemž je třeba si ujasnit, že nejenom nacionální socialisté a komunisté zde páchali zavrženíhodné nepravosti, ale že také s nimi spolupracující nacionalistické a tak zvaně "občanské" režimy režimy byly spolutvůrci zákonů umožňujících bezpráví. Bezpráví zůstane bezprávím, a je jedno, kdo se ho dopustil. Je politováníhodné, že například existuje jistá kontinuita nacionalismu přes komunismus k současosti, a že režimy, například poválečný v Rumunsku nebo Benešův režim v poválečném Československu, uchovaly kontinuitu bezpráví a v mezidobí do nástupu komunismu nerestituovaly židovský majetek. Jsem toho názoru, že pouze úplné znovunastolení právního společenství v Evropě může tento kontinent vyléčit z ran, jež mu zločinné režimy zasadily.

 


Z němčiny přeložil Milan Kubes.

Přetištěno z časopisu Střední Evropa č. 56/1996, str. 52 a 53

(Děkujeme redakci tohoto časopisu za laskavé svolení k přetisku dokumentu.)