STANOVY FARNÍCH RAD
V PLZEŇSKÉ DIECÉZI

PREAMBULE

Po projednání s kněžskou radou Plzeňské diecéze Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, dne 1.11.1995 rozhodl:

každá římskokatolická farnost plzeňské diecéze
má právo s platností od l. ledna 1996
zřídit si ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva a za podmínek specifikovaných ve stanovách

PASTORAČNÍ RADU

 • Tyto pastorační rady se dále budou nazývat farní rady.
 • Farní rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.

I. Základní ustanovení

§ 1

(1) Farní rada (dále jen FR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517, § 1 (dále jen faráře).

(2) Farní rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk 4,32). Pro plodnou činnost FR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

(3) Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese FR spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: "Budete mi svědky" (Sk 1, 8) - viz kán. 225, § 1, § 2. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové FR spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.


Poznámka :
Služba FR je možná jen za předpokladu, že je složena z členů, kteří se chtějí k výstavbě živé farnosti angažovat.
Proto je možné FR ustavit i tam,kde je jen několik laiků, kteří chtějí být Kristovými svědky a kvasem a mají schopnost (charizma) živou obec budovat.
Kde však vůbec není probuzeno jak ze strany věřícíc, tak ze strany kněží vědomí společné odpovědnosti, nelze FR zřídit. Byl by to formalizmus. Je na faráři, aby tuto spoluodpovědnost vhodným způsobem probouzel.
Živé společenství musí mít minimálně tyto vlastnosti:
 • misijní duch = živé vědomí odpovědnosti za šíření poselství spásy prostřednictvím slova, osobního svědectví, modlitby a
 • společné práce rodinný duch = vzájemné sdílení radostí a bolestí jednotlivců i rodin v duchu: "Radujte se s radujícími, plačte s plačícími" (Řím 12,15).
 • duch charitativní služby = služba nemocným, potřebným, opuštěným, chudým uvnitř i vně farního společenství

Živé společenství vyrůstá:

 • z hlásaného a společně žitého Božího slova,
 • ze slavení Eucharistie a svátostí,
 • z uskutečňování přikázání vzájemné lásky.

Farnost, kde se věřící sejdou jen ke splnění nedělní povinnosti, těžko považovat za živé společenství bez ohledu na počet.
Služba FR má vést ke koordinaci samostatných skupin a hnutí ve farnosti, aby nejen jednotlivá hnutí, ale celá farnost byla živá.
Mnohotvárnost služby FR vyžaduje úzkou spolupráci s farářem.
Zásada: Služba farnosti musí vycházet z opravdové víry a ochoty sloužit ve farnosti Kristu v bližních. Víra a ochota sloužit jsou základní předpoklady pro členství ve FR.
Živé společenství věřících je si hluboce vědomo své od odpovědnosti nejen za věřící. ale i za všechny lidi žíjící na území farnosti diecéze i v celém světě.

§ 2

(l) Úkolem FR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

(2) K úkolům FR zvláště náleží:

  (a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů;

  (b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;

  (c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;

  (d) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou;

  (e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;

  (f) sledovat a promýšlet společenský vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je;

  (g) koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;

  (h) zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti;

  (i} probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;

  (j) hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti;

  (k) podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby ;

  (1) hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství;

  (m) pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti ;

  (n) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;

  (o} zastupovat farní společenství ve vikariátní radě, případně v dalších církevních institucích;

  (p) v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit;

  (q) spolupracovat při provádění lidové misie, dní duchovní obnovy, nebo zvláštních duchovních dní, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních periodik, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku a pod.

§ 3

Farní rada má právo:
  (a) vyslovit biskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti. Právo biskupa rozhodnout o personálních změnách dle svélho uvážení tím není dotčeno.

  (b) na informace o ekonomické situaci farnosti.

  (c) být zavčas informována o vzniku a zániku společenství a organizací ve farnosti;

  (d) vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, příp. hranic farnosti při výběru pomocníků k podávání eucharistie, lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;

  (e) podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb.


Poznámky:
(I ) je třeba znát situaci, v jaké se farní společenství nachází vzhledem k obci (vesnice, město):
 • počet obyvatel obce,
 • počet těch, kteří se hlásí ke katolické církvi podle posledního sčítání lidu,
 • počet návštěvníků bohoslužeb, věkové složení a věkový průměr,
 • počet dětí na všech školách,
 • počet dětí přihlášených na náboženství,
 • vytvořit kartotéku všech členů farnosti,
 • vědět o duchovních společenstvíchí existujících v obci,
 • znát ostatní církve a náboženské společnosti ve farnosti,
 • znát sociální potřeby v obci, především její slabá a citlivá místa.
Zásada: znát realitu a nebát se jí!

(2) přijmout situaci jako úkol:

  minimální úkoly pro
  • (a) konsolidaci farnosti:
   povzbuzovat k živé účasti na všem, co se ve farnosti děje, především vlastním příkladem:
   • liturgie (služba lektorů, akolytů, ministrantů),
   • společenské a rodinné akce příslušníků farního společenství,
   • podporovat diecézní a vikariátní akce,
   • usilovat o zapojení duchovních hnutí, církevních sdružení a jiných církevních zařízení (např. škol, nemocnic) do života farnosti
  • (b) zviditelnění farního společenství v obci:
   • snažit se o otevřenost vůči těm, kteří jsou daleko od víry
   • usilovat o ekumenickou spolupráci
   • hledat možnosti, aby nevěřící přijímali existenci farního společenství kladně
   • provádět účinnou charitativní službu individuálně i společně a také prostřednictvíní Charity
   • spolupracovat s obecními (městskými) úřady, kde je to možné a je to ku prospěchu
Zásada: vždv vycházet z daných možností tzn. nenutit se do nemožnstí ale též se nepodceňovat! Všechna opatření provádět s rozvahou!

(3) pastorační program je časový sled konkrétních akcí zaměřených na cíl uvedený v § 1, odst. 2 a 3


II. Složení farní rady

§ 4

Farní radu tvoří

  (a) farář;

  (b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem nebo farářem (kněží, jáhnové), příp. laik pověřený biskupem k účásti na pastorační péči o farnost podle kán.517, § 2;

  (c) po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církví; církevních zařízení (např. škol), příp. z farností, spravovaných excurrendo, které nemají vlastní farní radu (viz § 12, odst. 3);

  (d) 2-6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí);

  (e) 2-6 členů kdykoliv jmenovanýclh farářem dle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených).

§ 5

Předsedou farní rady je vždy farář podle kán. 519, 536.

III. Volby do farní rady

§ 6

Volební právo
  (a) právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti;

  (b) právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly FR.

§7

Volební řád

  (a) FR se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky;

  (b) farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů do FR (viz § 4,písm. c);

  (c) kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvoleni a vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou;

  (d) volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do FR jako delegáti (viz § 4, písm. c);

  (e) seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem se zveřejní seznam členů FR delegovaných jednotlivými institucemi;

  (f) v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům.

§8

Průběh voleb

  (a) v den voleb dostane každý oprávněný volič, který má zájem volit, volební lístek, na němž označí vybrané kandidáty podle počtu, který má být zvolen.
  Pokud označí kandidátů více, je jeho hlas neplatný;

  (b) sčítání hlasů provede v den voleb volební komise; (c) volební komise sepíše protokol o provedení voleb, který obsahuje:

  • datum a místo konáníní voleb;
  • počet odevzdaných platných volebních lístků;
  • jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů;
  • podpisy členů volební komise;

  (d) volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb;

  (e) členy FR se stávají ti z kandidátů, kteří prostou většinou odevzdaných hlasů získali hlasů nejvíce a mandát přijali. Při rovnosti hlasů se mandát určí losem;

  (f) nepřijme-li zvolený kandidát mandát, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování nejvíce hlasů a souhlasí se zvolením; je-li takových více, mandát se určí losem;

  (g) volební komise seznámí s výsledky voleb farní společenství do 14 dnů od data konání voleb.

IV. Ustavení farní rady

§ 9

Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda všechny členy farní rady k ustavujícímu zasedání.

§ 10

Před termínem konání ustavujícího zasedání jsou členové farní rady uvedeni do funkce předsedou FR složením tohoto slibu před shromážděným farním společenstvím: "Chcete svědomitě plnit své poslání ve farní radě a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti?" Členové FR podají předsedovi ruku se slovy: "Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá." Současně předseda FR předá členům FR jím podepsané dekrety o ustanovení za členy FR. Při dodatečném přijetí nového člena FR se postupuje analogicky.

§ 11

Na ustavujícím zasedání zvolí farní rada místopředsedu a sekretáře z členů FR.

§ 12

(1) Každá farnost společné duchovní správy a každá farnost spravovaná excurrendo může mít vlastní FR.

(2) Kde několik farností spravovaných jedním farářem tvoří přirozený celek, je možno ustavit jednu FR pro tento celý obvod.

(3) Ve farnostech spravovaných excurrendo, kde nejsou splněny podmínky bodu (1) a (2), vyšle společenství věřících po dohodě s farářem jednoho delegáta do ustavené FR v sídelním místě dotyčného faráře.

§ 13

Datum ustavení FR se jmenným seznamem členů a funkcí oznámí předseda do jednoho měsíce farnímu společenství, svému vikáři a generálnímu vikáři diecéze.

V. Způsob práce

§ 14

Zasedání farní rady svolává a řídí předseda. Tuto povinnost může přenést na místopředsedu trvale nebo jen pro určitý případ.

§ 15

Sekretář je odpovědný za korespondenci a zápisy ze zasedání FR a farního výboru (viz § 24).

§ 16

Pravidelná zasedání FR se konají aspoň čtyřikrát do roka. Předseda je svolá písemně nejméně jeden týden předem a uvede program jednání.
Mimořádné zasedání FR může být svoláno z rozhodnutí předsedy nebo na požádání minimálně jedna třetina členů FR.

§ 17

Každý člen FR má právo čtrnáct dní před zasedáním FR písemně navrhnout, o čem má FR jednat. Návrh předložený během zasedání bude zařazen na program jednání po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů FR.

§ 18

(1) Hlasovací právo mají všichni členové FR.

(2) Je-li sporné, jaký názor má většina, dá předsedající hlasovat.

(3) FR je schopná vyjádřit svůj názor, je-li přítomna nadpoloviční většina členů FR.

(4) Žádá-li většina přítomných tajné hlasování, je třeba to respektovat.

§ 19

Při rovnosti hlasů, nebo nesouhlasí-li předseda s názorem většiny, odkládá se realizace do příštího zasedání, kdy se o věci jedná znovu. Nedojde-li opět k dohodě, je o záležitosti předsedou FR informován diecézní biskup, který o záležitosti rozhodne.

§ 20

Zápis ze zasedání:
  (a) během každého zasedání se pořizuje zápis, který musí podepsat předseda a zapisovatel.

  (b) obsahem zápisu je:

  • den a místo konání zasedání
  • jméno předsedajícího a zapisovatele
  • jména přítomných, nepřítomných, omluvených a přizvaných
  • předložené návrhy
  • výsledky hlasování
  • doslovné znění usnesení; hlasoval-li někdo proti nějakému bodu usnesení, má právo zdůvodnit svůj postoj do zápisu
  • rozdělení úkolů a termín splnění
  • stanovení termínu dalšího zasedání
  (c) na závěr zasedání se zápis schválí s právem každého přítomného člena FR vznést připomínky.

  (d) zápisy se archivují.

§ 21

Schůze FR jsou veřejné. Jsou-li proti účasti veřejnosti oprávněné námitky, rozhodne FR konat zasedání neveřejné. Pak jsou všichni členové FR vázáni mlčenlivostí.

§ 22

FR informuje věřící o své činnosti běžným způsobem (oznámeními na vývěskách v kostele a ohláškami při bohoslužbách). Kromě toho má jednou ročně vydat farní zprávu.

§ 23

Při vizitaci farnosti kontroluje vizitátor také činnost FR a vyslechne její připomínky k pastorační práci ve farnosti. FR se podílí na sestavení vizitační zprávy.

VI. Farní výbor

§ 24

Farní výbor je výkonným orgánem , který zajišťuje kontinuitu práce FR mezi jejími jednotlivými zasedáními. Připravuje program zasedání FR, rozhoduje urgentní věci, které nesnesou odkladu, pokud nerozhodne o svolání mimořádného zasedání FR. FR ustaví farní výbor tam, kde to uzná za vhodné a vždy tam, kde počet členů farní rady je více jak 12 osob.

§ 25

Složení farního výboru:
  (a) předseda FR

  (b) místopředseda

  (c) sekretář FR

  (d) 2 další členové FR, které FR zvolila ze svých členů

§ 26

. Farní výbor se schází nejméně jednou měsíčně. Svolává a jeho jednání řídí předseda FR resp. místopředseda. O každém zasedání se pořídí zápis ve smyslu § 20.

VII. Odborné komise

§ 27

Je/ li třeba, může FR jmenovat odborné komise pro speciální úkoly vymezí jim pravomoc.

§ 28

Odborné komise jsou za svou činnost zodpovědné a předkládají jí požadované zprávy ve stanovených lhůtách.

VIII. Farní shromáždění

§ 29

Farní shromáždění je shromaždení všech členů farnosti. Má posilovat společenství a spoluodpovědnost za její život. Umožňuje všem členům farnosti vyjadřovat se k životu farnosti k práci FR (kán. 212, § 3).

§ 30

Farní shromáždění se koná jednou ročně a předsedá mu farář. Svolává ho farář čtrnáct dní předem a ve všech kostelích jemu svěřených oznámí datum, místo a program shromáždění.

§ 31

Program farního shromáždění vypracuje farní výbor a schválí ho FR.

§ 32

O jednání farního shromáždění sekretář sepíše zápis, který se po podpisu předsedou a zapisovatelem archivuje.

IX. Zánik členství ve farní radě

§ 33

  (a) Předsedovi farní rady a členům podle § 4, písm. b zaniká členství ztrátou církevního úřadu resp. ztrátou pověření a smrtí.

  (b) Při uprázdnění úřadu faráře mandát ostatních členů FR trvá.

Nový farář svolá FR do jednoho měsíce od nástupu služby.

§ 34

(1) Delegovaným členům (§ 4, písm. c), voleným členům (§ 4, písm. d) a jmenovaným členům (§ 4, písm. e) zaniká členství uplynutím volebního období, rezignací a smrtí. Rezignace na členství ve FR se podává písemně předsedovi FR.

(2) Farář může odvolat výše jmenované členy FR z těchto důvodů:

  (a) když způsob jejich jednání přináší farnímu společenství závažnou škodu nebo zmatek;
  (b) při ztrátě dobré pověsti u řádných a vážených farníků.

(3) U delegovaných členů (§ 4, písm. c) zaniká ve FR též odvoláním ze strany instituce, která ho delegovala.

§ 35

Ztratí-li mandát delegát instituce (§ 4,písm. c) vyšle tato instituce nového delegáta s mandátem do konce příslušného volebního období.

§ 36

Ztratí-li mandát volený člen FR, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování největší počet hlasů, mandát přijal, složil slib a obdržel dekret. Při rovnosti hlasů určí farní rada losem jednoho z nich.

§ 37

Farní rada jako celek i její jednotliví členové mohou být odvoláni před skončením svého mandátu diecézním biskupem. Biskup současně rozhodne o nových volbách.

X.Závěrečné ustanovení

§38

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem vyhlášení diecézním biskupem a účinnosti nabývají dne l. ledna l996. Ke dni 31. března 1996 končí funkce členů dosavadních farních rad nebo orgánů, které je nahrazovaly.

§ 39

Tyto stanovy se vyhlašují ad experimentum na 2 roky.