Možnost stažení tohoto dokumentu ve formátu Ms Word 6.0/95 a vyšší


Agreement

between

 

the Holy See

and

the Republic of Kazakhstan

 

 

 

 

 

 

 

Given in the Vatican on the 24 September 1998

 

 

Dohoda

Mezi

 

Svatým Stolcem

A

Kazašskou republikou

 

Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Kasachischen Republik

 

L´accordo fra la Santa Sede e Casachstan

 

 

uzavřená dne 24. září 1998 ve Vatikánu

The Holy See and the Republic of Kazakhstan hereafter referred to as the Parties

 

·       accept the following as binding both the Holy See and the Republic of Kazakhstan

 

·       acknowledging their adherence to the norms of international law and

 

·       desiring to develop mutual relations between the Holy See and the Republic of Kazakhstan in accordance with the principles of respect and non-interference in internal affairs

 

have agreed as follows:

 

Svatý Stolec a Kazašská republika

(dále "strany"),

 

·       přijímajíce následující ustanovení jako závazná pro Svatý Stolec i Kazašskou republiku,

 

·       potvrzujíce svou vázanost normami mezinárodního práva a

 

·       přejíce si rozvíjet vzájemné vztahy mezi Svatým Stolcem a Kazašskou republikou v souladu s principy respektování a nevměšování do vnitřních věcí

 

se dohodly na následujícím:

 

Article 1

 

 

 

Článek 1

The Parties acknowledge mutual freedom in the exercise of their rights and powers and commit themselves to respect this principle in their mutual relations and in their cooperation for the good of people.

 

Strany uznávají vzájemnou svobodu při uplatňování svých práv a pravomocí a zavazují se respektovat toto pravidlo ve svých vzájemných vztazích a při své spolupráci pro dobro lidí.

 

Article 2

 

 

 

Článek 2

The authorities of the Republic of Kazakhstan shall grant residence permits to members of the Catholic Church from abroad appointed for service in the particular Churches or other institutions of the Catholic Church in the territory of the Republic of Kazakhstan, for the whole period of their assignment, in conformity with the existing legislation.

 

Orgány Kazašské republiky povolí pobyt členům Katolické církve ze zahraničí, kteří byli určeni ke službě v partikulárních církvích nebo jiných institucích Katolické církve na území Kazašské republiky, po celou dobu jejich přidělení, v souladu s existujícími právními předpisy.

 

Article 3

 

 

 

Článek 3

The Republic of Kazakhstan recognizes the juridical capacity of legal persons for such entities of the Catholic Church for which provision is made in the Codes of Canon Law, such as Archdioceses, Dioceses (Eparchies) or Apostolic Administrations, Parishes, Religious Communities, Missions, Associations, Seminaries, Colleges, Schools and Educational Institutions, after their registration with the organs of justice.

 

Kazašská republika uznává právní subjektivitu právnických osob těm subjektům Katolické církve, kterým ji přiznávají ustanovení Kodexu kanonického práva, jako jsou arcidiecéze, diecéze (eparchie) nebo apoštolské administratury, farnosti, církevní řády, misie, společnosti, semináře, koleje, školy a vzdělávací instituce, po jejich registraci soudními orgány.

 

Article 4

 

 

 

Článek 4

The competent ecclesiastical authorities shall transmit to the competent State organs of the Republic of Kazakhstan an authentic copy of the acts of the establishment of new entities or of the recognition of existing entities of the Catholic Church for their inclusion in the State register of legal personalities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

 

Příslušné církevní autority předají příslušným státním orgánům Kazašské republiky ověřenou kopii zakládacích listin nových právnických osob nebo uznání stávajících právnických osob Katolické církve za účelem jejich zápisu do státního registru právnických osob v souladu s právními předpisy Kazašské republiky.

 

Article 5

 

 

 

Článek 5

The competent ecclesiastical authorities of the Catholic Church in Kazakhstan shall inform the competent State authorities about the appointment of ecclesiastical ministers.

 

Příslušné církevní autority Katolické církve v Kazachstánu budou informovat příslušné státní orgány o jmenování církevních představitelů.

 

Article 6

 

 

 

Článek 6

The Republic of Kazakhstan in conformity with its national legislation shall give the Catholic Church the possibility of acquiring through ownership or lease, corresponding to the needs of the Church, buildings and plots of land for the construction of the buildings necessary for the pastoral service of the Church, such as Churches, parish houses, houses of residences for the performance of religious, socio-cultural, catechetical, educational and charitable activities.

 

The protection of the right of ownership of the Catholic Church shall be guaranteed in conformity with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

 

Kazašská republika v souladu s vnitrostátním právem umožní Katolické církvi podle jejích potřeb získat do vlastnictví nebo nájmu budovy a stavební pozemky nutné pro pastorační činnost Církve, jako jsou kostely, fary a rezidenční domy pro výkon náboženských, sociálně-kulturních, katechetických, vzdělávacích a charitativních činností.

 

 

 

Ochrana vlastnického práva Katolické církve bude zaručena v souladu s právními předpisy Kazašské republiky.

 

Article 7

 

 

 

Článek 7

The Republic of Kazakhstan recognizes as included under the name of Catholic schools: schools founded and directed by canonical entities with legal capacity or subjected to the norms of Canon Law and recognized as such by the competent ecclesiastical authorities in conformity with Article 3 of the present Agreement.

 

Kazašská republika rozumí pod pojmem katolické školy: školy založené a řízení církevními subjekty s právní subjektivitou nebo podřízené normám kanonického práva a uznané příslušnými církevními autoritami v souladu s článkem 3 této dohody.

 

Article 8

 

 

 

Článek 8

The Republic of Kazakhstan recognizes the right of the Catholic Church to establish its own schools at various levels and for various purposes and to govern them in conformity with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the norms of Canon Law. Citizens of the Republic of Kazakhstan studying in ecclesiastical educational institutions of the Catholic Church enjoy the privileges which are provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

 

Kazašská republika uznává právo Katolické církve zřizovat své vlastní školy různých stupňů a různého zaměření a řídit je v souladu s právními předpisy Kazašské republiky a normami kanonického práva. Občané Kazašské republiky studující na církevních vzdělávacích institucích Katolické církve požívají těch práv, která jsou stanovena právními předpisy Kazašské republiky.

 

Article 9

 

 

 

Článek 9

The Republic of Kazakhstan recognizes the right of the Catholic Church to organize and support the activity of its own medical and social institutions which are necessary for the discharge of its charitable and spiritual mission; such activities are to be carried out in conformity with the appropriate laws of the Republic of Kazakhstan.

 

Kazašská republika uznává právo Katolické církve organizovat a podporovat činnost svých vlastních zdravotnických a sociálních institucí, které jsou nutné pro vykonávání jejího charitativního a duchovního poslání; takové činnosti musí být vykonávány v souladu s příslušnými zákony Kazašské republiky.

 

Article 10

 

 

 

Článek 10

The Republic of Kazakhstan shall facilitate the rendering of spiritual assistance by the Catholic Church to the faithful residing in State-run health and care institutions and places of confinement.

 

Kazašská republika bude napomáhat poskytování duchovní pomoci Katolickou církví věřícím pobývajícím ve státem provozovaných zdravotnických a pečovatelských institucích a ve věznicích.

 

Article 11

 

 

 

Článek 11

The Republic of Kazakhstan recognizes the right of the Catholic Church to express freely its views and principles, including its right to make use of the mass media in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

 

Kazašská republika uznává právo Katolické církve svobodně vyjadřovat své názory a principy, včetně práva využívat masmédií, v souladu se stávajícími právními předpisy Kazašské republiky.

 

Article 12

 

 

 

Článek 12

The Parties, acknowledging mutual interest in the development of relations in the field of culture, shall encourage the broadening of ties between institutions in the Republic of Kazakhstan and Catholic institutions in the whole world, and will facilitate the exchange of students between ecclesiastical educational institutions and research centers in accordance with the internal legislation of the Parties.

 

Strany, potvrzujíce vzájemný zájem na rozvoji vztahů na poli kulturním, budou podporovat rozšiřování spolupráce mezi institucemi v Kazašské republice a Katolickými institucemi ve světě a výměnu studentů mezi církevními vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v souladu s právními řády stran.

 

Article 13

 

 

 

Článek 13

In case controversies should arise regarding the interpretation or application of the provisions of the present Agreement the Parties will resolve them by way of negotiations and consultations.

 

Spory, které by mohly vzniknout při výkladu nebo aplikaci ustanovení této dohody, vyřeší strany cestou vyjednávání a konzultací.

 

Article 14

 

 

 

Článek 14

Changes and additions may be made to the present Agreement by mutual consent of the Parties.

 

Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny na základě souhlasu stran.

 

Article 15

 

 

 

Článek 15

This Agreement shall enter into force from the moment of reciprocal notification of the fulfillment by the Parties of the procedures necessary for its entrance into force.

 

This Agreement will remain in force for a period of 10 years and its force will automatically be extended for subsequent five-years periods thereafter, until such time that either Party sends the other, within six months, a written notification of its desire to discontinue the force of this Agreement.

 

Given in the Vatican on the 24 September 1998, in two duplicates, each in the English, Kazakh and Russian languages, all texts being equally authentic.

 

In case divergence should arise on the interpretation of the provisions of the present Agreement, the English language text shall prevail.

 

 

Tato dohoda vstupuje v platnost okamžikem vzájemné výměny notifikačních listin stranami, které stvrzují splnění procedur nutných pro její vstup v platnost.

 

Tato dohoda bude v platnosti po dobu 10 let a její platnost bude automaticky prodloužena vždy o dalších 5 let, dokud některá ze stran nezašle druhé, ve lhůtě 6 měsíců, písemné oznámení svého přání ukončit platnost této dohody.

 

 

Dáno ve Vatikánu, 24. září 1998, ve dvou vyhotoveních, každé v anglickém, kazašském a ruském jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická.

 

V případě sporu o výklad ustanovení této smlouvy bude rozhodným text v anglickém jazyce.

Angelo Cardinal Sodano 

FOR THE HOLY SEE

 

 

Kasymzhomart K. Tokaev

FOR THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 

Angelo kardinál Sodano 

za Svatý Stolec

Kasymzhomart K. Tokaev

za Kazašskou republiku