Možnost stažení tohoto dokumentu ve formátu Ms Word 6.0/95 a vyšší


Agreement

between the State of Israel

and the Holy See

 

 

Smlouva

mezi Státem Izrael

a Svatým Stolcem

Pursuant to Article 3 (3) of the Fundamental Agreement between the State of Israel and the Holy See (also referred to as the "Legal Personality Agreement")

 

 

Podle článku 3 (3) základní smlouvy mezi Státem Izrael a Svatým stolcem (též zmiňovaná jako "Smlouva o právní subjektivitě")

Signed in Jerusalem this 10th day of the month of November in the year 1997, which corresponds to the 10th day of the month of Heshvan in the year 5758.

 

Podepsaná v Jeruzalémě, 10. dne měsíce listopadu v roce 1997, který odpovídá 10. dni měsíce Heshvanu v roce 5758.

 

Article 1

 

 

 

Článek 1

 

This Agreement is made on the basis of the provisions of the "Fundamental Agreement between the State of Israel and the Holy See", which was signed on 30 December 1993, and then entered into force on 10 March 1994 (hereinafter: the "Fundamental Agreement").

 

Tato smlouva je uzavřena na základě ustanoveních Základní smlouvy mezi Státem Izrael a Svatým stolcem, která byla uzavřena 30. prosince 1993, a která vstoupila v platnost 10. března 1994 (dále "základní smlouva").

 

Article 2

 

 

 

Článek 2

 

Recalling that the Holy See is the Sovereign Authority of the Catholic Church, the State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law to the legal personality of the Catholic Church itself.

 

Připomínaje, že Svatý stolec je Suverénní autorita Katolické církve, stát Izrael souhlasí, že

poskytne Katolické církvi jako takové podle izraelského práva plnou právní subjektivitu.

 

Article 3

 

 

 

Článek 3

 

1. The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the following:

 

a.    these Eastern Catholic Patriarchates: the Greek Melkite Catholic, the Syrian Catholic, the Maronite, the Chaldean, the Armenian Catholic (hereinafter: the "Eastern Catholic Patriarchates");

 

b.    the Latin Patriarchate of Jerusalem, id est the Latin Patriarchal Diocese of Jerusalem;

 

c.    the present Dioceses of the Eastern Catholic Patriarchates;

 

d.    new Dioceses, wholly in Israel, Eastern Catholic or Latin, as may exist from time to time;

 

e.    the "Assembly of the Catholic Ordinaries of the Holy Land".

 

 

1. Stát Izrael souhlasí, že poskytne podle izraelského práva, v souladu s ustanoveními této smlouvy, plnou právní subjektivitu:

 

 

a.    těmto katolickým patriarchátům: Řecký Melchitský Katolický, Syrský Katolický, Maronitský Katolický, Chaldejský Katolický, Arménský Katolický (dále: "východní katolické patriarcháty");

 

b.    Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě, to jest Jeruzalémské latinské patriarchální diecézi;

 

c.    existujícím diecézím východních katolických patriarchátů;

 

d.    novým diecézím na území Izraele, východních katolických nebo latinských, které budou existovat v průběhu času;

 

e.    Biskupské konferenci Svaté Země";

 

2. The Holy See states, for the avoidance of doubt, that the listing in par. 1 does not prejudice in any way the established order of precedence of the Heads of the various entities, according to their personal rank and as it is fixed by traditional usage and accepted by them.

 

 

2. Svatý stolec konstatuje, aby zamezil pochybnostem, že výčet v par. 1 nemá vliv na platnost zvyklostí ustanovených představiteli různých subjektů, v souladu s jejich postavením a tím, jak jsou tradičně užívány a jimi akceptovány.

3. For the avoidance of doubt, it is stated that the question of assuring full effect in Israeli law to the legal personality of any new cross-border Diocese is left open.

 

 

3. Za účelem odstranění pochybností se stanoví, že otázka poskytnutí plné právní subjektivity posle izraelského práva u nových diecézí, které překračují hranice, zůstává otevřená.

 

4. For the purposes of this Agreement, a Parish is in integral part of the respective Diocese, and, without affecting its status under the canon law, will not acquire a separate legal personality under Israeli law. A Diocese may, subject to the canon law, authorise its Parishes to act on its behalf, in such matters and under such terms, as it may determine.

 

4. V souladu s cíli této smlouvy, farnost je integrální součástí své diecéze a , bez ohledu na její status podle kanonického práva, nezíská samostatnou právní subjektivitu podle izraelského práva. Diecéze může, v souladu s kanonickým právem, zmocnit své farnosti jednat v jejím jménem v případech a za podmínek, které určí.

 

5. In this Agreement, "Diocese" includes its synonyms or equivalents.

 

 

5. V této dohodě pojem "diecéze" zahrnuje svá synonyma a odpovídající výrazy.

 

Article 4

 

 

 

Článek 4

 

The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the Custody of the Holy Land.

 

Stát Izrael souhlasí, že poskytne podle izraelského práva v souladu s ustanoveními této smlouvy, plnou právní subjektivitu Custody of the holy land.

 

Article 5

 

 

 

Článek 5

 

The State of Israel agrees to assure full effect in Israeli law, in accordance with the provisions of this Agreement, to the legal personality of the following, as they exist from time to time in Israel:

 

a.    the Pontifical Institutes of Consecrated Life of the kinds that exist in the Catholic Church, and such of their Provinces or Houses as the Institute concerned may cause to be certified;

 

b.    other official entities of the Catholic Church.

 

Stát Izrael souhlasí, že poskytne podle izraelského práva v souladu s ustanoveními této smlouvy, plnou právní subjektivitu těm následujícím subjektům, které působily nebo působí v Izraeli:

 

a.    Papežským institutům zasvěceného života, které existují v Katolické církvi a těm jejich provinciím a klášterům ..............;

 

b.    jiným oficiálním institucím Katolické církve.

 

Article 6

 

 

 

Článek 6

 

1.For the purposes of this Agreement the legal persons referred to in Articles 3-5 (hereinafter, in this Article: "legal person"), being established under the canon law, are deemed to have been created according to the legislation of the Holy See, being Sovereign in international law.

 

 

1. V souladu s cíli této smlouvy, právnické osoby zmíněné v článcích 3-5 (dále v tomto článku označené jako "právnické osoby"), ustanovené v souladu s kanonickým právem, jsou pokládány za ustanovené v souladu s právem Svatého stolce, který je suverénem podle mezinárodního práva.

 

2.

 

a.    the law which governs any legal transaction or other legal acts in Israel between any legal person and any party shall be the law of the State of Israel, subject to the provisions of sub-paragraph (b).

 

b.    Any matter concerning the identity of the head, of the presiding officer or of any other official or functionary of a legal person, or their authority or their powers to act on behalf of the legal person, is governed by the canon law.

 

c.    Without derogation from the generality of sub-paragraph (b), certain kinds of transactions by a legal person concerning immovable property or certain other kinds of property, depend on a prior written permission of the Holy See in accordance with Its written Decisions as issued from time to time. Public access to the aforesaid Decisions will be in accordance with the Implementation Provisions.

 

 

2.

 

a.    Jakýkoli právní úkon nebo jiné právní jednání v Izraeli mezi právnickými osobami a jakoukoli jinou stranou, se bude řídit právním řádem státu Izrael, s výhradou stanovenou v bodě b. tohoto článku.

 

b.    Jakákoli otázka týkající se představitele, vedoucího zaměstnance nebo jiného úředníka nebo funkcionáře právnické osoby, jejich způsobilosti a oprávnění jednat jménem právnické osoby, se řídí kanonickým právem.

 

c.    Bez ohledu na obecné vymezení v písm. b., určité druhy právních jednání právnických osob týkajících se nemovitého majetku nebo určitých jiných druhů majetku, záleží na předchozím souhlasu Svatého stolce v souladu s jeho písemným rozhodnutím vydaným pro konkrétní případ. Všeobecný přístup ke zmíněnému rozhodnutí bude učiněn v souladu s prováděcími ustanoveními.

3.

 

a.    Any dispute concerning an internal ecclesiastical matter between a member, official or functionary of a legal person and any legal person, whether the member, official or functionary belongs to it or not, or between legal persons, shall be determined in accordance with the canon law, in a judicial or administrative ecclesiastical forum.

 

b.    For the avoidance of doubt it is stated that the provisions of 2(a) shall not apply to disputes referred to in the above sub-paragraph (a).

 

 

3.

 

a.    Jakýkoli spor týkající se vnitro církevních záležitostí mezi členy, představiteli nebo funkcionáři právnických osob a jiných právnických osob, bez ohledu na to, zda členové, představitelé nebo funkcionáři k ní náležejí nebo ne, nebo mezi právnickými osobami, budou vyřešeny v souladu s kanonickým právem, před správními nebo soudními církevními tribunály.

 

b.    Za účelem odstranění pochybností se stanoví, že ustanovení článku 2(a) nebude aplikováno na spory zmíněné v bodě a. tohoto ustanovení.

4.For the avoidance of doubt, it is stated:

 

 

a.    a legal person, whose legal personality is given full effect in Israel, is deemed to have consented to sue and be sued before a judicial or administrative forum in Israel, if that is the proper forum under Israeli law.

 

b.    Sub-paragraph (a) does not derogate from any provision in Articles 6-9.

 

4. Za účelem odstranění pochybností se stanoví:

 

a.    právnická osoba, která má plnou právní subjektivitu podle izraelského práva, může žalovat a být žalována před soudními nebo správními tribunály v Izraeli, je-li podle izraelského práva tento tribunál příslušný.

 

b.    Ustanovení pod písm. a. neruší žádné ustanovení článku 6-9.

 

Article 7

 

 

 

Článek 7

 

The application of this Agreement to any legal person is without prejudice to any of its rights or obligations previously created.

 

Aplikace této smlouvy na jakoukoli právnickou osobu není na újmu žádným jejím právům nebo závazkům, které vznikly již dříve.

 

Article 8

 

 

 

Článek 8

 

1.For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement shall be construed as supporting an argument that any of the legal persons to which this Agreement applies had not been a legal person prior to this Agreement.

 

 

1. Za účelem odstranění pochybností, nic v této smlouvě nesmí být vykládáno jako podporující argument, že jakákoli právnická osoba, na níž se tato smlouva vztahuje, nebyla právnickou osobou před platností této smlouvy.

2.If a party makes a claim that such a legal person had not been a legal person in Israeli law prior to this Agreement, that party shall bear the burden of proof.

 

2. Pokud bude strana tvrdit, že určitá právnická osoba nebyla podle izraelského práva právnickou osobou před platností této smlouvy, ponese důkazní břemeno o této skutečnosti.

 

Article 9

 

 

 

Článek 9

 

Should a question with regard to the canon law arise in any matter before a Court or forum other than in a forum of the Catholic Church, it shall be regarded as a question of fact.

 

V případě, že vyvstane otázka týkající se kanonického práva v jakékoli záležitosti projednávané před soudem nebo tribunálem odlišným od tribunálu Katolické církve, bude tato otázka posuzována jako otázka skutková.

 

Article 10

 

 

 

Článek 10

 

The terms "ecclesiastical" and "canon law" refer to the Catholic Church and Its law.

 

Termíny "církevní" a "kanonické právo" odpovídají Katolické církvi a jejímu právu.

 

Article 11

 

 

 

Článek 11

 

1.Without derogating from any provision, declaration or statement in the Fundamental Agreement, the ecclesiastical legal persons in existence at the time of the entry of this Agreement into force are deemed as being legal persons in accordance with the provisions of this Agreement, if listed in the ANNEXES to this Agreement, which are specified in par. 4.

 

 

1. Bez ohledu na předchozí ustanovení, deklarace nebo konstatování v základní smlouvě, církevní právnické osoby existující v době vstupu této smlouvy v platnost, jsou považovány za právnické osoby v souladu s ustanoveními této smlouvy, pokud jdou uvedeny v PŘÍLOHÁCH k této smlouvě, které jsou specifikovány v par. 4.

2.The ANNEXES form, for all intents and purposes, an integral part of this Agreement.

 

 

2. PŘÍLOHY jsou pro všechny cíle a účely neoddělitelnou součástí této smlouvy.

3.The ANNEXES will include the official name, respective date or year of establishment in the Catholic Church, a local address and, if the head office is abroad, also its address.

 

 

3. PŘÍLOHY budou obsahovat oficiální označení, odpovídající datum nebo rok založení Katolickou církví, sídlo a, pokud je její hlavní orgán v zahraničí, též jeho adresu.

4.

 

a.    ANNEX I lists the legal persons to which Article 3(1)(a, b, c, e) and Article 4 apply, as the case may be;

 

b.    ANNEX II lists the legal persons to which Article 5(a) applies;

 

c.    ANNEX III lists the legal persons to which Article 5(b) applies.

 

4.

 

a.    PŘÍLOHA I. obsahuje seznam právnických osob, na které se vztahuje článek 3 (1) (a,b,c,e) a článek 4;

 

b.    PŘÍLOHA II. obsahuje seznam právnických osob, na které se vztahuje článek 5 (a);

 

c.    PŘÍLOHA III. obsahuje seznam právnických osob, na které ve vztahuje článek 5 (b).

 

 

Article 12

 

 

 

Článek 12

 

The other matters on which the Parties have agreed are included in the Schedule to this Agreement, named "Implementation Provisions", which forms, for all intents and purposes, an integral part of this Agreement, and references to the Agreement include the Schedule.

 

Ostatní záležitosti, na nichž se strany dohodly, jsou obsaženy v Dodatku k této smlouvě, který se nazývá "Prováděcí ustanovení", který je pro všechny cíle a účely neoddělitelnou součástí této smlouvy a odkazy na smlouvu zahrnují i tento Dodatek.

 

Article 13

 

 

 

Článek 13

 

This Agreement shall enter into force on the date of the latter notification of ratification by a Party.

 

Done in two original copies in the Hebrew and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail, except where explicitly provided otherwise in the Schedule.

 

 

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem poslední notifikace o ratifikaci stranou.

 

 

Dáno ve dvou originálních vyhotoveních v hebrejském a anglickém jazyce, obě znění jsou rovnocenná a autentická. V případě rozdílnosti bude rozhodným text anglický, s výjimkou případů, kdy Dodatek stanoví jinak.

Signed in Jerusalem this 10th day of the month of November in the year 1997, which corresponds to the 10th day of the month of Heshvan in the year 5758.

 

 

Podepsáno v Jeruzalémě, 10. dne měsíce listopadu v roce 1997, který odpovídá 10. dni měsíce Heshvanu v roce 5758.

For the Government

of the State of Israel

For the Holy See

 

za vládu

státu Izrael

za Svatý stolec