Možnost stažení tohoto dokumentu ve formátu Ms Word 6.0/95 a vyšší


7BASIC AGREEMENT

BETWEEN THE HOLY SEE

AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION

 

 

ZÁKLADNÍ SMLOUVA

MEZI SVATÝM STOLCEM

A ORGANIZACÍ PRO OSVOBOZENÍ PALESTINY

 

Signed February 15, 2000

 

Podepsaná 15. února 2000

 

Preamble

 

 

 

Preambule

 

The Holy See, the Sovereign Authority of the Catholic Church, and the Palestine Liberation Organization (hereinafter: PLO), the Representative of the Palestinian People working for the benefit and on behalf of the Palestinian Authority:

 

 

Svatý stolec, suverénní autorita Katolické církve, a Organizace pro osvobození Palestiny (dále "OOP"), představitelka Palestinského lidu, pracující ve prospěch a jménem Palestinské suverenity:

·       Deeply aware of the special significance of the Holy Land, which is inter alia a privileged space for inter-religious dialogue between the followers of the three monotheistic religions;

 

·       Having reviewed the history and development of the relations between the Holy See and the Palestinian People, including the working contacts and the subsequent establishment - on October 26, 1994 - of official relations between the Holy See and the PLO;

 

·       Recalling and confirming the establishment of the Bilateral Permanent Working Commission to identify, study and address issues of common interest between the two Parties;

 

 

·       Reaffirming the need to achieve a just and comprehensive peace in the Middle East, so that all its nations live as good neighbours and work together to achieve development and prosperity for the entire region and all its inhabitants;

 

·       Calling for a peaceful solution of the Palestinian-Israeli conflict, which would realize the inalienable national legitimate rights and aspirations of the Palestinian People, to be reached through negotiation and agreement, in order to ensure peace and security for all peoples of the region on the basis of international law, relevant United Nations and its Security Council resolutions, justice and equity;

 

·       Declaring that an equitable solution for the issue of Jerusalem, based on international resolutions, is fundamental for a just and lasting peace in the Middle East, and that unilateral decisions and actions altering the specific character and status of Jerusalem are morally and legally unacceptable;

 

·       Calling, therefore, for a special statute for Jerusalem, internationally guaranteed, which should safeguard the following:

 

a.    Freedom of religion and conscience for all.

 

b.    The equality before the law of the three monotheistic religions and their institutions and followers in the City.

 

c.    The proper identity and sacred character of the City and its universally significant, religious and cultural heritage.

 

d.    The Holy Places, the freedom of access to them and of worship in them.

 

e.    The Regime of "Status Quo" in those Holy Places where it applies;

 

·       Recognizing that Palestinians, irrespective of their religious affiliation, are equal members of Palestinian society;

 

·       Concluding that the achievements of the aforementioned Bilateral Permanent Working Commission now amount to appropriate matter for a first and Basic-Agreement, which should provide a solid and lasting foundation for the continued development of their present and future relations, and for the furtherance of the Commission' s on-going task,

 

 

·       uvědomujíce si zvláštní důležitost Svaté Země, která je mimo jiné výsadním místem pro mezi-náboženský dialog mezi příslušníky tří monoteistických náboženství;

 

·       po přezkoumání historie a vývoje vztahů mezi Svatým stolcem a Palestinským lidem, zahrnujíce pracovní kontakty a následující navázání - 26. října 1994 - oficiálních vztahů mezi Svatým stolcem a OOP;

 

 

·       dovolávajíce se a potvrzujíce ustavení dvoustranné stálé pracovní komise, jejímž úkolem je pojmenovat, prostudovat a podrobně označit otázky společného zájmu mezi stranami;

 

·       opět potvrzujíce nutnost dosažení spravedlivého a úplného míru na Středním východě, aby všechny národy na tomto území žili v míru jako dobří sousedé a spolupracovali na dosažení rozvoje a prosperity pro celou oblast a jeho obyvatele;

 

·       odvolávajíce se na mírové řešení Palestinsko-izraelského konfliktu, které by mělo uskutečnit nezadatelné právo na sebeurčení národa a očekávání Palestinského lidu, jichž má být dosaženo jednáním a dohodou, aby byl zajištěn mír a bezpečnost pro všechny obyvatele regionu na základě mezinárodního práva, relevantních rezolucí OSN a Rady bezpečnosti, soudních rozhodnutí a spravedlnosti;

 

·       deklarujíce, že spravedlivé řešení otázky Jeruzaléma, založené na mezinárodních rozhodnutích, je základem pro spravedlivý a trvalý mír na Středním východě, a že jednostranná rozhodnutí a činy měnící specifický charakter a statut Jeruzaléma, jsou morálně nepřijatelné a protiprávní;

 

·       proto tedy, dovolávaje se zvláštního statutu Jeruzaléma, mezinárodně garantovaného, který by měl zabezpečit:

 

a.    Svobodu vyznání a svědomí pro všechny.

 

b.    Rovnost před zákonem tří monoteistických náboženství, jejich institucí a členů ve městě.

 

c.    Vlastní identitu a posvátný charakter Města a jeho celosvětově důležitého, náboženského a kulturního dědictví.

 

d.    Svatá místa, svobodný přístup k nim a svobodné vykonávání bohoslužeb na nich.

 

e.    Režim "Status quo" v těch svatých místech, kde je aplikován;

 

·       uznávajíce, že Palestinci, bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost, jsou rovnoprávnými členy palestinské společnosti;

 

·       uznávajíce, že úspěchy dosažené výše zmíněnou dvoustrannou stálou pracovní komisí, v současnosti zahrnují vhodné oblasti pro uzavření první a základní smlouvy, která by měla zajistit pevný a trvalý základ pro pokračující rozvoj současných i budoucích vztahů, a pro budoucí práci komise;

Agree on the following Articles:

 

se dohodli na následujících článcích:

 

Article 1

 

 

 

Článek 1

 

Paragraph 1:

 

Paragraf 1:

The PLO affirms its permanent commitment to uphold and observe the human right to freedom of religion and conscience, as stated in the Universal Declaration of Human Rights and in other international instruments relative to its application.

 

 

OOP potvrzuje svůj permanentní závazek podporovat a zachovávat základní lidské právo na svobodu vyznání a svědomí, jak je ustanoveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v jiných mezinárodních dokumentech vztahujících se k jeho aplikaci.

 

Paragraph 2:

 

Paragraf 2:

The Holy See affirms the commitment of the Catholic Church to support this right and states once more the respect that the Catholic Church has for the followers of other religions.

 

Svatý stolec potvrzuje závazek Katolické církve podporovat toto právo a znovu konstatuje respekt, který má Katolická církev k příslušníkům jiných náboženství.

 

Article 2

 

 

 

Článek 2

 

Paragraph 1:

 

Paragraf 1:

The Parties are committed to appropriate cooperation in promoting respect for human rights, individual and collective, in combating all forms of discrimination and threats to human life and dignity, as well as to the promotion of understanding and harmony between nations and communities.

 

 

Strany se zavazují k odpovídající spolupráci při podporování úcty k lidským právům, individuálním i kolektivním, při boji proti všem projevům diskriminace a ohrožení života nebo důstojnosti člověka a při podpoře pochopení a souladu mezi národy a společenstvími.

Paragraph 2:

 

Paragraf 2:

The Parties will continue to encourage inter-religious dialogue for the promotion of better understanding between people of different religions.

 

Strany budou pokračovat v podpoře mezi-náboženského dialogu s cílem podpořit lepší pochopení mezi lidmi různých náboženství.

 

Article 3

 

 

 

Článek 3

 

The PLO will ensure and protect in Palestinian Law the equality of human and civil rights of all citizens, including specifically, inter alia, their freedom from discrimination, individually or collectively, on the ground of religious affiliation, belief or practice.

 

OOP zajistí a ochrání podle Palestinského práva rovnost lidských a občanských práv všech obyvatel, zahrnujíc zejména, mezi jiným, zákaz diskriminace, individuální nebo kolektivní, na základě náboženské příslušnosti, víry nebo jejich výkonu.

 

Article 4

 

 

 

Článek 4

 

The regime of the "Status Quo" will be maintained and observed in those Christian Holy Places where it applies.

 

Režim "Status quo" bude zachován a dodržován na těch křesťanských svatých místech, kde je aplikován.

 

Article 5

 

 

 

Článek 5

 

The PLO recognizes the freedom of the Catholic Church to exercise her rights to carry out, through the necessary means, her functions and traditions, such as those that are spiritual, religious, moral, charitable, educational and cultural.

 

OOP uznává právo Katolické církve svobodně vykonávat svá práva a vykonávat, nezbytnými prostředky, své poslání a tradice, zejména duchovní, náboženské, etické, charitativní, vzdělávací a kulturní.

 

Article 6

 

 

 

Článek 6

 

The PLO recognizes the rights of the Catholic Church in economic, legal and fiscal matters: these rights being exercised in harmony with the rights of the Palestinian authorities in these fields.

 

OOP uznává práva Katolické církve v ekonomických, právních a finančních záležitostech: tato práva budou vykonávána v souladu s právními předpisy vydanými Palestinskými orgány upravujícími tyto oblasti.

 

Article 7

 

 

 

Článek 7

 

Full effect will be given in Palestinian Law to the legal personality of the Catholic Church and of the canonical legal persons.

 

Palestinské právo uznává právní subjektivitu Katolické církve a právnických osob zřízených podle kanonického práva.

 

Article 8

 

 

 

Článek 8

 

The provisions of this Agreement are without prejudice to any agreement hitherto in force between either Party and any other party.

 

Ustanovení této smlouvy nejsou na újmu žádné dohodě, která je dosud v platnosti mezi jednotlivými stranami a jakoukoli jinou stranou.

 

Article 9

 

 

 

Článek 9

 

The Bilateral Permanent Working Commission, in accordance with such instructions as may be given by the respective Authorities of the two Parties, may propose further ways to address items of this Agreement.

 

Dvoustranná stálá pracovní komise, v souladu s pokyny příslušných orgánů stran, může navrhnout budoucí cesty k podrobné úpravě jednotlivých bodů této dohody.

 

Article 10

 

 

 

Článek 10

 

Should any controversy arise regarding the interpretation or the application of provisions of the present Agreement, the Parties will resolve it by way of mutual consultation.

 

Vy případě, že se vyskytne jakákoli neshoda týkající se výkladu nebo aplikace kteréhokoliv článku této dohody, vyřeší ji strany vzájemnými konzultacemi.

 

Article 11

 

 

 

Článek 11

 

Done in two original copies in the English and Arabic languages, both texts being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.

 

Dáno ve dvou originálních vyhotoveních v anglickém a arabském jazyce, oba texty jsou rovnocenné a autentické. V případě rozdílnosti bude rozhodným text anglický.

 

Article 12

 

 

 

Článek 12

 

This Agreement shall enter into force from the moment of its signature by the two Parties.

 

 

Tato smlouva vstoupí v platnost podepsáním oběma smluvními stranami.

Signed in the Vatican,

fifteenth of February, 2000

 

Podepsáno ve Vatikánu,

15. února 2000