POVOLENÍ ČINNOSTI
"Církve novoapoštolské"

Č.j. 2480/56 - nek. odd. SÚC

V Praze dne 29. března 1956

K Vaší žádost ze dne 27. dubna 1954 Státní úřad pro věci církevní ve smyslu § 2 zákona číslo 217/1949 Sb. povoluje dnem 1. dubna 1956 činnost "Církve novoapoštolské", a to za předpokladu, že náboženský život církve se bude vyvíjet v souladu s ústavou 9. května 1948 a se zásadami lidově demokratického zřízení Československé republiky.

Státní úřad pro věci církevní béře se souhlasem na vědomí, že náboženská obec "Církve novoapoštolské" bude zřízena v Nejdku, okr. Karlovy Vary, a že nejpozději do 31. VIII. 1956 bude Státnímu úřadu pro věci církevní předložen k posouzení návrh ústavy Vaší náboženské společnosti.

Krajský národní výbor,
odbor pro věci církevní,
Karlovy Vary

Zasílám na vědomí s tím, že v případě této sekty přichází v úvahu jen zřízení jedné náboženské obce, a to v Nejdku.

K tamní informaci sděluji, že činnost této sekty je povolena za těchto podmínek:

  1. činnost této náboženské společnosti bude povolena jen v jedné náboženské obci, a to v okrese Karlovy Vary (Nejdek),

  2. duchovenskou činnost bude vykonávati a za ni zodpovídati laický kazatel, která si státní souhlas vyžádá od krajského národního výboru v Karlových Varech,

  3. náboženská společnost bude hospodařit tak, aby nemusela požadovat státní příspěvek.


Text převzat z publikace: Právní poměry církví a náboženských společností a jejich hospodářské zabezpečení v Československé socialistické republice, Praha 1977, Vydaly sekretariáty pro věci církevní při MK ČSR a SSR