DEKRET

JAN GRAUBNER

ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ a
METROPOLITA MORAVSKÝ

u příležitosti vydání nových stanov diecézních
a farních pastoračních rad

rozhodl

upravit dosavadní řád Rady pro hospodářské záležitosti
Arcibiskupství olomouckého vydaný dne 22.12.1994
v souladu s českou terminologií Kodexu kanonického práva,
která používá označení Ekonomická rada.
Rada nyní nese název:

EKONOMICKÁ RADA ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ.

L.S.

arcibisku olomoucký a metropolita moravský v.r.
kancléř v.r.

Č.j. 793/97
V Olomouci 7.4. 1997
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01, Olomouc


ŘÁD
EKONOMICKÉ RADY
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

Pro ekonomickou radu arcidiecéze, dále jen Radu, ustanovenou podle kánonu 492 Kodexu kanonického práva se stanovuje následují řád:

§ 1

Složení

 1. Členy ekonomické rady jsou nejméně čtyři osoby, které mají zkušenosti v oblasti ekonomické a právní a jsou zároveň zcela bezúhonní: jsou jmenováni arcibiskupem.

 2. Ekonom a právník arcibiskupství se mohou účastnit jednání Rady s poradním hlasem.

 3. Radě předsedá arcibiskup nebo jím pověřený zástupce (např. generální vikář), pokud se sám zasedání neúčastní.

 4. Členy Rady nesmí být osoby, které jsou s arcibiskupem pokrevně příbuzné do čtvrtého kolena nebo jinak příbuzné v téže generaci.

§ 2

Úkoly

 1. Ekonomická rada má za úkol podílet se na rozhodnutích arcibiskupa, týkajících se správy a dohledu nad církevním majetkem.

 2. Práva a povinnosti Ekonomické rady vyplývají ze všeobecného a partikulárního církevního práva. Jejím úkolem je především vypracování rozpočtu a schvalování ročního vyúčtování Arcibiskupství ve smyslu kán. 493 CIC a součinnost při rozhodnutích uvedených v kan. 1277 Kodexu kanonického práva.

§ 3

Funkční období

 1. Funkční období jmenovaných členů trvá 5 let.

 2. Po uplynutí této doby mohou být do funkce znovu jmenováni na dalších 5 let.

§ 4

Svolávání

 1. Ekonomická rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 2. Kromě toho ji předsedající svolá vždy, kdykoliv je to nutné pro řádné plnění úloh, které byly Radě svěřeny.

 3. Předsedající musí Radu svolat, pokud to vyžadují dva z jejích členů z důvodu řešení naléhavého případu.

 4. K zasedání Rady musí všichni její členové obdržet písemné pozvání včetně programu zasedání, nejpozději 14 dní před zasedáním.

 5. V naléhavých případech mohou být členové svoláni ústně a lhůta pro oznámení může být zkrácena až na jeden den. Rovněž program zasedání může být v naléhavých případech doplňován až do začátku zasedání.

§ 5

Usnášeníschopnost

 1. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři její členové.

§ 6

Práce a usnášení Rady

 1. Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při novém počtu hlasů rozhoduje předsedající.

 2. Zasedání nejsou veřejná.

 3. O zasedání Rady se sepisuje protokol, který obsahuje datum a místo zasedání, jména přítomných členů a přijatá usnesení.

 4. Předsedající určí člena Rady, který protokol sepíše. Přítomní členové protokol podepíší a předloží arcibiskupovi.

§ 7

Závěrečná ustnovení

 1. Tento řád nabývá platnost dnem schválení, přičemž se ruší veškerá právní ustanovení Arcibiskupství, která jsou s ním v rozporu.

 2. Členové Rady, kteří jsou právě ve funkci, zastávají tuto funkci až do uplynutí doby, pro niž byli jmenováni.

V Olomouci dne 7.4. 1997
č.j. 794/97

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský