SBOR PORADCŮ
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

A. Ustanovení

Podle kánonu 502, § 1 diecézní biskup jmenuje svobodně některé z členů Kněžské rady v počtu šesti do dvanácti včetně do sboru poradců na dobu pěti let. Po uplynutí této doby plní své úkoly až do ustavení nového výboru.

B. Oprávnění sede plena

  a) biskup je povinen vyslechnout mínění poradců:
  1. Před jmenováním diecézního ekonoma (kán. 494, § 1 Kodexu kanonického práva).
  2. Před sesazením ekonoma z úřadu v době funkčního období (kán. 494, § 2 Kodexu kanonického práva).
  3. Před závažnějším správním rozhodnutím ohledně hmotných záležitostí diecéze (kán. 1277 Kodexu kanonického práva).

  b) Biskup musí získat souhlas poradců:
  kromě případů jmenovaných zákonem (také fundačním), ke správním rozhodnutím mimořádného charakteru stanoveným biskupskou konferencí (kán. 1277 Kodexu kanonického práva).

C. Oprávnění sede vacante
 1. "Exkardinovat a inkardinovat a stejně tak povolovat přesun do jiné partikulární církve nemůže administrátor diecéze, teprve až po roce uprázdnění biskupského stolce a se souhlasem sboru poradců (kán. 272 Kodexu kanonického práva).

 2. Biskupovi je svěřena diecéze po ukázání apoštolského listu sboru poradců (kán. 382, § 3 Kodexu kanonického práva).

 3. Biskup kaodjutor je dosazen do svého úřadu poukázáním jmenovací apoštolské listiny diecéznímu biskupovi a sboru poradců (kán. 404, § 1 Kodexu kanonického práva).

 4. "Pokud není biskup koadjutor nebo existuje překážka a není protokol podle § 1, sbor poradců volí kněze k řízení diecéze." (kán. 413, § 2 Kodexu kanonického práva).

 5. "Když je stolec uprázdněn, řídí diecézi až do jmenování administrátora diecéze pomocný biskup, a pokud je jich více, nejstarším úřadem. A když není pomocný biskup, řídí diecézi sbor poradců, pokud Svatý stolec neurčil jinak. Kdo takto přejímá řízení diecéze, je povinen bezodkladně svolat sbor kompetentní k tomu, aby určil administrátora diecéze ." (kán. 419 Kodexu kanonického práva).

 6. V době osmi dnů od přijetí zprávy o uprázdnění biskupského stolce, sbor poradců má zvolit administrátora diecéze, jmenovitě toho, kdo bude řídit diecézi, při dodržení kán. 502, § 3. (kán. 421, § 1 Kodexu kanonického práva).

 7. Odvolání administrátora diecéze je vyhrazeno Svatému stolci. Případné zřeknutí se by mělo být autentickým způsobem předloženo sboru, kompetentnímu k volbě, ale nemusí být přijato. Po odvolání administrátora diecéze, zřeknutí se nebo úmrti, je nutno zvolit nového administrátora v souladu s kán. 421 (kán. 430, § 2 Kodexu kanonického práva).

 8. Administrátor diecéze může odvolat kancléře a notáře pouze se souhlasem sboru poradců (kán. 485 Kodexu kanonického práva).

 9. "V době uprázdnění stolce končí kněžská rada, její úkoly plní sbor poradců" (kán. 501, § 2 Kodexu kanonického práva).

 10. Administrátor diecéze může vystavovat dimisorie pro kandidáty diecézního duchovenstva se souhlasem sboru poradců (kán. 1018 , § 1 Kodexu kanonického práva).

 11. Je nutno také přihlédnout ke kánonům 422, 833 § 4, 1292 § 1.

V Olomouci dne 7.4. 1997
č.j. 807/97

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský