STANOVY
PASTORAČNÍ RADY
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

I. Povaha, cíl, složky
 1. Pastorační rada Arcidiecéze olomoucké (dále jen PR), složená jak z kněží, řeholníků, členů společenství zasvěceného života, tak především z laiků, kteří jsou v plném společenství s katolickou církví, je ve smyslu kán. 511 - 514 Kodexu kanonického práva poradním sborem arcibiskupa. Přispívá k uskutečnění společenství v místní církvi a je nástrojem spoluúčasti všech věřících na jejím poslání.

 2. Úkolem PR je studovat a posuzovat otázky pastorační činnosti a dávat arcibiskupovi konkrétní podněty, týkající se především arcidiecézního pastoračního plánu. PR nepřísluší řešení personálních otázek.

 3. PR předsedá arcibiskup za asistence generálního vikáře a biskupských vikářů. Arcibiskup pověřuje jednoho z kněží úkolem rozvíjet činnost pastorační rady a koordinovat ji s činností ostatních diecézních orgánů. Pastorační radu svolává arcibiskup, který určuje otázky k projednání a postup práce, po slyšení návrhů členů rady (viz kán. 514, § 1 Kodexu kanonického práva).

 4. Každá člen pastorační rady obohacuje pastorační radu svou vlastní zkušeností a tak usiluje s ostatními o dobro celého diecézního společenství v plném spojení s arcibiskupem.

 5. Pastorační rada rozvíjí svou činnost prostřednitvím těchto složek:
  • valné shromáždění
  • sekretariát
  • komise

II. Složení rady, výběr členů, trvání v úřadě
 1. Členové PR se vybírají tak, aby v radě byla opravdu zobrazena část Božího lidu, která tvoří arcidiecézi se zřetelem na různé územní oblasti, na sociální podmínky a povolání, jakož i na účast na apoštolátě, jakou mají jednotlivci sami nebo ve spojení s jinými (viz kán. 512 § 2 Kodexu kanonického práva).
  1. 22 laiků, vybraných po jednom za každý děkanát (vybere děkan podle návrhů z děkanátu),

  2. 8 kněží, podle návrhu děkanů vybere kněžská rada,

  3. 2 zástupci řeholí, 1 z mužské a 1 z ženské řehole (určí příslušné sekretariáty řeholních společností),

  4. 1 zástupce trvalých jáhnů jimi zvolený,

  5. Odpovědní pracovníci v následujících oblastech: pastorace, katechetika, mládež, školství, sdělovací prostředky, vězeňská pastorace, charita, zdravotnictví, rada laiků, umění, centrum pro rodinu. Jsou navrhováni příslušnými arcidiecézními úřady a jmenováni arcibiskupem.

  6. 6 až 10 členů (kněží, řeholníků či řeholnic, laiků), jmenovaných arcibiskupem.

 2. Členy pastorační rady se mohou stát pouze věřící, kteřá se vyznačují věrností církvi, pevnou vírou, dobrými mravy a rozvážností (viz kán. 512, § 1 a 3 Kodexu kanonického práva).

 3. PR se ustanovuje na dobu tří let.

 4. Jednotliví členové ztrácejí své pověření:
  1. odstoupením podaným písemně s uvedením důvodu a přijatým arcibiskupem,

  2. ukončením úřadu, jedná-li se o členy z titulu práva,

  3. přeložením, přestěhováním do jiné diecéze,

  4. nepřítomností na zasedání, jak je určeno v bodě III. 2,

  5. z jiný příčin předvídaných právem.

III. Shromáždění

Zasedání pastorační rady

 1. PR se svolává k řádnému zasedání alespoň dvakrát do roka, k mimořádnému zasedání může být svolána z iniciativy arcibiskupa nebo na žádost většiny členů.

 2. Členové PR jsou povinni zúčastnit se zasedání. Nemohou se dát zastupovat. Člen, který se bez řádného důvodu nezúčastní třikrát za sebou zasedání, bude nahrazen jiným.

  Svolání, jednací pořádek a příprava zasedání

 3. PR svolává arcibiskup písemně, zpravidla čtrnáct dní předem.

 4. Návrh programu jednání PR sestavuje její sekretář z došlých připomínek a požadavků. Arcibiskup program schvaluje.

  Průběh zasedání

 5. Zasedáním PR předsedá arcibiskup. V případě nepřítomnosti jím pověřený zástupce.

 6. Shromáždění PR je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

 7. Nejpozději čtrnáct dní před zasedáním dostanou členové protokol předešlého zasedání. Není-li námitek, považuje se protokol za schválený.

 8. Témata, zařazená na pořad dne, jsou zásadně krátkou relací. Vypracovala-li témata příslušná komise, určí ona jednoho či více referentů.

 9. Každý člen má možnost, prostřednictvím sekretáře a nejméně tři týdny před řádným zasedáním, předložit arcibiskupovi písemné dotazy, v nichž žádá informace a osvětlení problémů, týkajících se života arcidiecéze.

  IV. Sekretariát

  1. Pastorační rada má sekretáře jmenovaného arcibiskupem ze členů pastorační rady. Sekretář zůstává v úřadě až do vypršení mandátu pastorační rady.

  2. Sekretář má za úkol:
   1. Mít seznam členů a starat se o potřebnou proceduru při nahrazování členů v průběhu mandátu pastorační rady (viz bod III.1. Kodexu kanonického práva).

   2. Starat se ve stanovených termínech o vypracování a rozesílání programu zasedání s přijatou dokumentací a oznámení dne zasedání.

   3. Přijímat návrhy na sestavení jednacího pořádku, žádosti o mimořádné svolání a dotazy arcibiskupovi.

   4. Vypracovat protokol zasedání, shromažďovat zprávy a dokumentaci o činnosti pastorační rady a doplňovat archiv.

   5. Redigovat zprávy o zasedání pastorační rady pro děkanáty a farnosti.

   6. Rozvíjet všestrannou činnost pro dobrý chod pastorační rady, být v této věci nápomocen arcibiskupovi.
  V. Komise
  1. Arcibiskup ve spolupráci se sekretářem má právo podle potřeby ustavovat studijní komise a dohlížet na jejich činnost s ohledem na přípravu zasedání.

  2. Jednotlivé komise pracují metodami a prostředky nejvhodnějšími vzhledem k naplnění úkolu, který jim byl zadán. Každá komise si zvolí ze svého středu koordinátora. Každá komise může po dohodě se sekretářem použít spolupráce expertů a žádat potřebné podklady na úřadech arcibiskupské kurie a ostatních kompetentních orgánech arcibiskupství.

  VI. Závěrečná ustanovení
  1. Účast na činnosti pastorační rady je čestnou službou církevnímu společenství. Režijní výdaje na práci pastorační rady a jejích komisí jdou na účet arcibiskupství.

  2. Tyto stanovy nabývají platnost dnem schválení arcibiskupem.

  3. Ke dni 1.6. 1997 končí funkce členů dosavadní pastorační rady diecéze.

  V Olomouci dne 7.4. 1997
  č.j. 792/97

  Jan Graubner
  arcibiskup olomoucký
  metropolita moravský