Bratislava 10. januára 2001
Číslo: MK - 33/2001 - 1

 

OPATRENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností

 

Článok I

(1) Evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii, vedie cirkevný odbor.

(2) Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, je predovšetkým organizačná zložka cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, združenie cirkví a/alebo náboženských spoločností a komunita, rehoľa, spoločnosť a obdobné spoločenstvo, ak má právnu subjektivitu podľa vnútorných predpisov cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti.

(3) Za vedenie evidencie všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, zodpovedá riaditeľ cirkevného odboru.

Článok II

(1) Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, sa považuje za zaevidovanú na území Slovenskej republiky v deň doručenia žiadosti o jej zaevidovanie cirkevnému odboru, ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa článku III tohto opatrenia.

(2) Ak žiadosť o zaevidovanie subjektu, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, doručená cirkevnému odboru nespĺňa všetky náležitosti podľa článku III, cirkevný odbor do desiatich pracovných dní vyzve predkladateľa žiadosti na jej doplnenie.

(3) Ak predkladateľ žiadosti nedoplní svoju žiadosť o príslušné údaje alebo náležitosti, cirkevný odbor právnickú osobu nezaeviduje.

(4) Ak predkladateľ žiadosti doručí cirkevnému odboru na základe jeho výzvy všetky potrebné údaje a náležitosti, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, sa považuje za zaevidovanú na území Slovenskej republiky v deň doručenia všetkých potrebných údajov a náležitostí cirkevnému odboru.

(5) Cirkevný odbor do desiatich pracovných dní vystaví o zaevidovaní právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, príslušný doklad.

Článok III

(1) Žiadosť o zaevidovanie právnickej osoby podáva cirkevnému odboru príslušný orgán cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, od ktorej právnická osoba odvodzuje svoju právnu subjektivitu, alebo štatutárny orgán právnickej osoby, o ktorej evidenciu ide.

(2) Žiadosť o zaevidovanie právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, musí obsahovať:

  1. doklad o založení právnickej osoby príslušným orgánom cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti,
  2. presný názov právnickej osoby, ktorý sa musí odlišovať od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
  3. sídlo právnickej osoby na území Slovenskej republiky,
  4. označenie štatutárneho orgánu právnickej osoby.

(3) K žiadosti o zaevidovanie právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, musí žiadateľ priložiť kompletný základný dokument právnickej osoby, ak nejde o organizačnú zložku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ustanovenia základného dokumentu nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Žiadosť o zaevidovanie právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, ako aj kompletný základný dokument tejto právnickej osoby, sa predkladajú cirkevnému odboru v štátnom jazyku. Doklady v inom ako štátnom jazyku musia byť preložené do štátneho jazyka tlmočníkom a úradne overené.

Článok IV

(2) Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, sa považuje za vyradenú z evidencie na území Slovenskej republiky v deň doručenia oznámenia o jej zániku cirkevnému odboru, ak bolo podané kompetentnou osobou.

(2) Zánikom cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti zanikajú všetky právnické osoby, ktoré od nej odvodzujú svoju právnu subjektivitu.

Článok V

(1) Zoznam právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, je verejný okrem osobných údajov, ak ich obsahuje. Každý má právo doň nahliadnuť a urobiť si z neho odpis alebo výpis.

(2) Na písomnú žiadosť môže cirkevný odbor vystaviť úradný výpis zo zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je.

(3) Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.

(4) Súčasťou zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, nie sú mená konkrétnych osôb, ktoré predstavujú ich štatutárny orgán.

Článok VI

(1) Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

(2) S účinnosťou od 1. februára 2001 sa zrušuje opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo 579/1994-1 z 28. marca 1994.

(3) Súčasťou tohto opatrenia sú aj príslušné vzory listín pre evidenciu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností.

 

 

Milan K ň a ž k o
minister kultúry Slovenskej republiky

SIPKA HORE

pix link

Spracované na základe podkladov
Cirkevného odboru MK SR 8. 2. 2001