Partikulární právo ostravsko-opavské diecéze

Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze

Základní ustanovení

Kánon 1

§1. Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře zřízený podle kán. 537 CIC, jehož úkolem je pomáhat faráři ve správě majetku farnosti.

§2. Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je statutárním zástupcem farnosti, má rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. Ostatní členové rady mají pouze poradní hlas.

§3. Stejné postavení jako farář má vůči ekonomické radě také administrátor farnosti nebo ten, kdo byl ordinářem pověřen správou majetku farnosti.

Zřízení ekonomické rady farnosti

Kánon 2

Zřízení ekonomické rady farnosti je v každé farnosti povinné. Farář přikročí k jejímu zřízení do jednoho roku ode dne účinnosti těchto stanov. Výjimku může udělit jedině diecézní biskup ze závažné příčiny.

Kánon 3

§1. Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných, podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje.

§2. Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, maximální 5.

§3. Z členství v ekonomické radě jsou vyloučeny osoby, které jsou vůči faráři ve vztahu pokrevního příbuzenství nebo švagrovství až do čtvrtého stupně a členové jeho domácnosti.

§4. Členové ekonomické rady jsou jmenováni na dobu 5 let s možností opětovných jmenování.

§5. Kde pro nedostatek odborníků není možno ustanovit ekonomickou radu v každé farnosti, ustanoví farář společnou radu pro několik farností nebo celý svůj pastorační obvod.

§6. Při zahájení práce v radě složí člen do rukou faráře tento slib: Já, N..., slibuji, že budu mi svěřené úkoly vyplývající z členství v ekonomické radě farnosti plnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí k prospěchu farnosti a církve. K tomu mi pomáhej Bůh. Doporučuje se, aby tento slib byl konán veřejně a slavnostně, nejlépe při nedělní mši svaté.

§7. Ustavení ekonomické rady se seznamem jejích členů farář oznámí farní obci a ordináři.

Úkoly a činnost ekonomické rady farnosti

Kánon 4

§1. Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat faráři ve správě farního majetku. Tuto povinnost její členové plní jak sborově hlasováním o závažných rozhodnutích ekonomické povahy, tak jednotlivě přednášením podnětů a plněním svěřených úkolů v rámci své odbornosti. Jedná se zejména o poradenství v oblasti zhodnocení peněžních prostředků farnosti, péči o stavby v majetku farnosti a jejich údržbu, organizování jejich oprav, údržbu mobiliáře farnosti, poradenství při sestavování nájemních, prodejních, kupních a jiných smluv, daňové poradenství, inventarizace majetku farnosti apod.

§2. Členové ekonomické rady jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti, usilují o vytvoření ducha spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky, trpělivě vysvětlují členům farní obce důvody a smysl konkrétních ekonomických rozhodnutí a budí ve farní obci nadšení pro realizaci plánovaných záměrů. Nezapomínají přitom také na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.

Kánon 5

§1. Farář svolává ekonomickou radu alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hospodářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok.

§2. Dále je farář povinen ekonomickou radu svolat a vyslechnout si její mínění, kdykoli se jedná o mimořádnou správu majetku podle ustanovení diecézního biskupa, zejména o:

- smlouvy podléhající schválení ordináře podle Směrnice diecéze ostravsko-opavské pro správu církevního majetku v aktuálním znění

- velké opravy farních objektů

- zahájení podnikatelské činnosti farnosti

- zahájení jiné systematické činnosti farnosti s ekonomickým dopadem, jako např. sociální pomoci potřebným apod.

- způsob dlouhodobého uložení finanční částky přesahující 30 000,- Kč

- výdaj finanční částky přesahující hodnotu 30 000,- Kč

Toto projednání nic nemění na povinnosti vyžádat si souhlas ordináře podle ustanovení kánonů V. knihy Kodexu kanonického práva a ustanovení uvedených ve Směrnici diecéze ostravsko-opavské pro správu církevního majetku v jejím aktuálním znění.

§3. Členové ekonomické rady vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně.

§4. Je možné a vhodné, zvláště jedná-li se o složitější nebo odborné otázky, přizvat na zasedání odborníka v oboru, který může členům ekonomické rady lépe vysvětlit problematiku a nabídnout možná řešení.

§5. Pokud farář pokládá za užitečné dané téma projednat se širším okruhem farníků a získat tak jejich názor nebo podporu, smí je na zasedání přizvat, jak osobně, tak veřejným oznámením.

Kánon 6

§1. Z každého zasedání ekonomické rady, na němž byly projednávány případy mimořádné správy majetku, se vypracuje zápis, kde se zaznamenají projednávané problémy a navrhované způsoby jejich řešení. Zápis podepíší všichni zúčastnění členové. Tam, kde je nařízeno zjistit mínění členů ekonomické rady, je potřeba, nebrání-li tomu závažná překážka, vyslechnout i mínění těch členů, kteří se nemohli zúčastnit společného projednávání, a jejich názor začlenit do zápisu. Zápis se uchovává ve farním archivu. U členů, kteří nebyli vyslechnuti, se uvede důvod, proč se tak stalo.

§2. U záležitostí vyžadujících ordinariátní schválení se k žádosti připojuje kopie tohoto zápisu.

Kánon 7

§1. Farář ať se zdrží rozhodnutí proti většinovému mínění ekonomické rady farnosti.

§2. Pokud má farář za to, že toto opačné rozhodnutí musí učinit, přizve na zasedání ekonomické rady děkana. Ten se pokusí o názorový smír.

§3. Jestliže se děkanovi nepodaří smířit mínění faráře a jeho ekonomické rady, učiní o věci zápis, který předloží k rozhodnutí ordináři. Ordinář záležitost rozhodne co nejrychleji. Do jeho rozhodnutí se farář zdrží jakéhokoli jednání v dané záležitosti.

Kánon 8

Členové ekonomické rady jsou oprávněni nahlédnout do pokladního deníku a účetnictví farnosti a žádat po správci farnosti vysvětlení, proč byl který krok učiněn.

Kánon 9

Diecézní biskup smí na žádost faráře dovolit, aby některému členu ekonomické rady byla svěřena péče o část správy farního majetku tím způsobem, že za ni ponese osobní hmotnou odpovědnost. Toto pověření se pak provede způsobem platným před státem. Takto pověřený člen plní úkoly pod autoritou faráře a skládá mu účty ze své správy.

Zánik členství v ekonomické radě

Kánon 10

§1. Členství v ekonomické radě zaniká uplynutím doby, na niž byl člen jmenován.

§2. Ze závažného důvodu se člen ekonomické rady smí členství v radě vzdát. Podá faráři písemnou žádost se zdůvodněním. Farář buď důvody uzná nebo jej požádá, aby setrval. Pokud ani poté člen názor nezmění, vyhoví mu. Jeho žádost spolu se svou listinou o jeho uvolnění uloží ve farním archivu. Pak jmenuje nového člena. Uvolnění a jmenování oznámí farníkům a ordináři.

§2. Farář smí ukončit členství jednotlivého člena ekonomické rady, když tento neplní své povinnosti, ztratil zájem o dění ve farnosti, ztratil bezúhonnost a dobrou pověst nebo jeho činnost narušuje spolupráci v radě nebo ve farnosti. S vyloučením musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina ostatních členů rady. Farář pak na jeho místo jmenuje jiného. Vyloučený člen se smí odvolat k ordináři. Kopii dekretu o vyloučení, který musí obsahovat zdůvodnění, a dekretu o novém jmenování farář zašle ordináři. O změně členů informuje farní obec, přičemž dbá na zachování dobrého jména vyloučeného člena.

§3. Členství v ekonomické radě se ztrácí rovněž exkomunikací, v případě duchovního i suspenzí, zbavením úřadu rozsudkem církevního soudu nebo rozhodnutím ordináře.

Zánik ekonomické rady

Kánon 11

§1. Ekonomická rada jako poradní orgán faráře zaniká ztrátou úřadu faráře, který ji jmenoval. Nově ustanovený farář je povinen do jednoho roku od převzetí úřadu jmenovat radu novou. Svou první ekonomickou radu v nové farnosti farář jmenuje na dobu 1 roku.

§2. Pokud se činnost ekonomické rady jako celku stala neúčinnou nebo škodlivou, smí ji farář po předchozím souhlasu diecézního biskupa rozpustit. Diecézní biskup spolu se souhlasem k rozpuštění rady vydá pokyny ohledně ustavení rady nové.

Závěrečná ustanovení

Kánon 12

§1. Směrnice diecéze ostravsko-opavské pro správu církevního majetku v aktuálním znění a další budoucí ustanovení diecézního biskupa týkající se správy církevního majetku tvoří součást těchto stanov.

§2. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s dokumenty uvedenými v §1, se upraví podle aktuálního znění těchto dokumentů.

Kánon 13

Farář smí v odůvodněných případech požádat diecézního biskupa o dispens od těch ustanovení stanov, která v jeho farnosti není vhodné nebo možné zachovat.

Kánon 14

Administrátor diecéze má vůči ekonomické radě farnosti stejné pravomoci jako diecézní biskup.

Kánon 15

Stanovy nabývají platnosti dnem schválení diecézním biskupem a účinnosti nabývají dnem 01.10.2001.

Mgr. Jan Ptáčník

kancléř

 

Mons. František V. Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský

 

 

V Ostravě, 13.08.2001

Č.j. 2828/01/SK