Partikulární zákon
arcibiskupa pražského
jímž se stanoví ve smyslu kán. 1276 CIC některá pravidla pro správu majetku kapitul kanovníků v Arcidiecézi pražské


S ohledem na specifické postavení kapitul kanovníků jakožto veřejných církevních právnických osob v arcidiecézi a s cílem sjednocení správy majetku těchto kapitul vydávám následující zákon, jímž se stanoví některá pravidla pro správu majetku kapitul kanovníků a Arcidiecézi pražské (dále jen "kapituly").


§ 1

Rozpočty a účetní uzávěrky

Kapituly jsou povinny každoročně vypracovávat jak rozpočty hospodaření, tak účetní uzávěrky. Arcibiskupu pražskému budou kapituly předkládat ke schválení rozpočty vždy do 31.1. běžného roku, účetní uzávěrky vždy do 31.1. roku následujícího po roce, jehož se uzávěrka týká.

§ 2


Inventarizace majetku

 

Při zachování předpisů o inventarizaci stanovených zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví budou kapituly, počínaje rokem 2000, každé dva roky provádět inventarizaci veškerého svého majetku, a to vždy ke dni 31.12. Inventurní soupisy předloží arcibiskupu pražskému ke kontrole a schválení do jednoho měsíce po skončení inventarizace.

 

§ 3

Mimořádní správa majetku

 

Všechny úkony mimořádné správy majetku, činěné kapitulou, vyžadují k platnosti předchozí písemný souhlas arcibiskupa pražského. Úkony mimořádné správy se rozumí:

a)      případy zcizení majetku kapituly s výjimkou prodeje věcí účtovaných do spotřeby;

b)      případy zastavení či jiného zatížení majetku kapituly (včetně zřizování věcných břemen, povolování trvalého bydliště);

c)      majetkové transakce, přesahující v jednotlivém případě 5 mil. Kč;

d)      pronájmy nebytových i bytových prostor, přesahující dobu 5 let.

 

§ 4

Závěrečná ustanovení

 

1.      Kapituly jsou poviny uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem, pokud by mu odporovaly, a nový text stanov předložit ke schválení arcibiskupu pražskému do 30. 6. 2000.

2.      Tímto zákonem se ruší všechny diecézní předpisy (popř. jejich části), které by mu odporovaly, jakož i opačné místní právní obyčeje, včetně staletých nebo nepamětných.

3.      Tento zákon nabývá platnosti dnem uveřejnění v Acta curiae Archiepiscopalis pragensis a účinnosti po 30 dnech ode dne zveřejnění (viz kán. 8. § 2 CIC)

 

kardinál Miloslav Vlk
arcibiskup pražský

V praze dne 31.12. 1999
č.j.: 4944/99