Text ve formátu MS-Word / Text in MS Word format


KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(wyjątek postanowień dotyczących

wolności religijnej i kościołów)

 

ÚSTAVA

POLSKÉ

REPUBLIKY

ze dne 2. dubna 1997

(vybraná ustanovení týkající se náboženské svobody a církví)

 

THE CONSTITUTION

OF THE REPUBLIC

OF POLAND

of 2nd April, 1997

(selected provisions concerning

religious freedom and churches)

 

 

 

 

 

...my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

 

...my, národ polský - všichni občané republiky, jak věřící v Boha, který je pramenem pravdy, spravedlnosti, dobra a krásy,

 

...We, the Polish Nation - all citizens of the Republic, Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,

 

 

 

 

 

jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, ...

 

tak i ti, kdo tuto víru nemají a pro něž tyto univerzální hodnoty vycházejí z jiných zdrojů,...

 

As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources, ...

 

 

 

 

 

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę,
za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, ...

 

vděčni našim předkům za jejich práci, za boj o nezávislost vykoupenou mnohými oběťmi, za kulturu zakořeněnou v křesťanském dědictví národa a všelidských hodnotách, ...

 

Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence achieved at great sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in universal human values, ...

 

 

 

 

 

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

 

s pocitem odpovědnosti před Bohem nebo vlastním svědomím,

 

Recognizing our responsibility before God or our own consciences,

 

 

 

 

 

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej...

 

ustanovujeme Ústavu Polské republiky...

 

Hereby establish this Constitution of the Republic of Poland...

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 25.

 

Čl. 25

 

Article 25

 

 

 

 

 

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.

5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

 

 

1. Církve a jiné náboženské společnosti jsou si rovny.

2. Orgány veřejné moci v Polské republice zachovávají nestrannost ve věcech náboženských, světonázorových a filosofických přesvědčení a zajišťují svobodu jejich projevování ve veřejném životě.

3. Vztahy mezi státem a církvemi a jinými náboženskými společnostmi se utvářejí na zásadách respektování jejich autonomie a vzájemné nezávislosti každého ve své oblasti, jakož i na zásadě spolupráce pro blaho jednotlivce a blaho veřejné.

4. Vztahy mezi Polskou republikou a katolickou církví určuje mezinárodní smlouva sjednána s Apoštolským stolcem a zákony.

5. Vztahy mezi Polskou republikou a jinými církvemi nebo náboženskými společnostmi určují zákony schválené na základě smluv sjednaných jejich příslušnými představiteli a Radou ministrů.

 

 

 

1. Churches and other religious organizations shall have equal rights.

2. Public authorities in the Republic of Poland shall be impartial in matters of personal conviction, whether religious or philosophical, or in relation to outlooks on life, and shall ensure their freedom of expression within public life.

3. The relationship between the State and churches and other religious organizations shall be based on the principle of respect for their autonomy and the mutual independence of each in its own sphere, as well as on the principle of cooperation for the individual and the common good.

4. The relations between the Republic of Poland and the Roman Catholic Church shall be determined by international treaty concluded with the Holy See, and by statute.

5. The relations between the Republic of Poland and other churches and religious organizations shall be determined by statutes adopted pursuant to agreements concluded between their appropriate representatives and the Council of Ministers.

 

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 35.

 

Čl. 35

 

Article 35

 

 

 

 

 

1. (...)

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

 

1. (...)

2. Národnostní a etnické menšiny mají právo vytvářet vlastní vzdělávací a kulturní instituce, sloužící ochraně náboženské identity, jakož i účastnit se rozhodování záležitostí, které se týkají jejich kulturní identity.

 

1. (...)

2. National and ethnic minorities shall have the right to establish educational and cultural institutions, institutions designed to protect religious identity, as well as to participate in the resolution of matters connected with their cultural identity.

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 53.

 

Čl. 53

 

Article 53

 

 

 

 

 

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

 

 

1. Každému je zaručena svoboda svědomí a náboženství.

2. Svoboda náboženství zahrnuje svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství podle vlastní volby, jakož i projevovat svou víru sám nebo společně s jinými, veřejně nebo soukromě, prostřednictvím výkonu kultu, modlitby, účastnění se obřadů, praktikování a vyučování. Svoboda náboženství zahrnuje také vlastnění svatyní a jiných kultovních míst v závislosti na potřebách věřících lidí, jakož i právo osob na využívání náboženské pomoci tam, kde se nacházejí.

3. Rodiče mají právo zajistit dětem morální a náboženskou výchovu a výuku v souladu se svým přesvědčením. Ustanovení čl. 48 se použije přiměřeně.

4. Náboženství církve nebo jiné náboženské společnosti, která je právně uznána, může být předmětem výuky ve škole, přičemž nesmí být porušena svoboda svědomí a náboženství jiných osob.

5. Svoboda projevovat své náboženství může být omezena pouze zákonem a jen tehdy, je-li to nutné k ochraně bezpečnosti státu, veřejného pořádku, zdraví, mravnosti nebo práv a svobod jiných osob.

6. Nikdo nesmí být nucen k účasti nebo neúčasti na náboženských praktikách.

7. Nikdo nesmí být nucen orgány veřejní moci k přiznání se ke svému světonázoru, náboženskému přesvědčení či vyznání.

 

1. Freedom of faith and religion shall be ensured to everyone.

2. Freedom of religion shall include the freedom to profess or to accept a religion by personal choice as well as to manifest such religion, either individually or collectively, publicly or privately, by worshipping, praying, participating in ceremonies, performing of rites or teaching. Freedom of religion shall also include possession of sanctuaries and other places of worship for the satisfaction of the needs of believers as well as the right of individuals, wherever they may be, to benefit from religious services.

3. Parents shall have the right to ensure their children a moral and religious upbringing and teaching in accordance with their convictions. The provisions of Article 48, para. I shall apply as appropriate.

4. The religion of a church or other legally recognized religious organization may be taught in schools, but other peoples' freedom of religion and conscience shall not be infringed thereby.

5. The freedom to publicly express religion may be limited only by means of statute and only where this is necessary for the defence of State security, public order, health, morals or the freedoms and rights of others.

6. No one shall be compelled to participate or not participate in religious practices.

7. No one may be compelled by organs of public authority to disclose his philosophy of life, religious convictions or belief.

 

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 85.

 

Čl. 85

 

Article 85

 

 

 

 

 

1. (...)

2. (...)

3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

 

1. (...)

2. (...)

3. Občan, kterému náboženské přesvědčení nebo vyznávané morální zásady nedovolují konat vojenskou službu, může být zavázán k náhradní službě podle zásad, které stanoví zákon.

 

1. (...)

2. (...)

3. Any citizen whose religious convictions or moral principles do not allow him to perform military service may be obliged to perform substitute service in accordance with principles specified by statute.

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 104.

 

Čl. 104

 

Article 104

 

 

 

 

 

1. (...)

2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: ...

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

3. (...)

 

1. (...)

2. Před zahájením mandátu skládají poslanci před Sejmem následující slib: ...

Slib může být složen s připojením věty: "K tomu mi dopomáhej Bůh."

3. (...)

 

1. (...)

2. Deputies, before the commencement of the exercise of the mandate, shall take the following oath in the presence of the Sejm: ...

The oath may also be taken with the additional sentence "So help me, God."

3. (...)

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 130.

 

Čl. 130

 

Article 130

 

 

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: ...

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

 

President republiky se ujímá úřadu po složení následující přísahy před Národním shromážděním: ...

Přísaha může být složena s připojením věty: "K tomu mi dopomáhej Bůh."

 

The President of the Republic shall assume office upon taking the following oath in the presence of the National Assembly: ...

The oath may also be taken with the additional sentence "So help me, God."

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 151.

 

Čl. 151

 

Article 151

 

 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę: ...

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

 

Předseda Rady ministrů, místopředsedové Rady ministrů a ministři skládají před prezidentem následující přísahu: ...

Přísaha může být složena s připojením věty: "K tomu mi dopomáhej Bůh."

 

The Prime Minister, Deputy Prime Ministers and ministers shall take the following oath in the presence of the President of the Republic: ...

The oath may also be taken with the additional sentence "So help me, God."

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 191.

 

Čl. 191

 

Article 191

 

 

 

 

 

1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

...

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,

...

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

 

1. Návrh ve věcech podle čl. 188 mohou k Ústavnímu tribunálu podat:

...

5) Církve a jiné náboženské společnosti

...

2. Subjekty podle odst. 1, bodů 3-5, mohou tento návrh podat, jen týká-li se normativní akt záležitostí, které spadají do pole jejich působnosti.

 

1. The following may make application to the Constitutional Tribunal regarding matters specified in Article 188:

...

5) churches and religious organizations;

...

2. The subjects referred to in para. 1 subparas. 3-5, above, may make such application if the normative act relates to matters relevant to the scope of their activity.

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 233.

 

Čl. 233

 

Article 233

 

 

 

 

 

1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych ... art. 53 (sumienie i religia), ...

2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

3. (...)

 

1. Zákon, stanovící okruh omezení práv a svobod člověka a občana v době válečného a výjimečného stavu, nemůže omezit práva a svobody uvedené v ... čl. 53 (svědomí a náboženství), ...

2. Omezení práv a svobod člověka a občana výlučně z důvodu rasy, pohlaví, jazyka, vyznání nebo stavu bez vyznání, společenského nebo rodového původu nebo majetku je nepřípustné.

3. (...)

 

1. The statute specifying the scope of limitation of the freedoms and rights of persons and citizens in times of martial law and states of emergency shall not limit the freedoms and rights specified in ... Article 53 (conscience and religion), ...

2. Limitation of the freedoms and rights of persons and citizens only by reason of race, gender, language, faith or lack of it, social origin, ancestry or property shall be prohibited.

3. (...)

 

 

 

 

 

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

 

 

 

 

Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 1997r., nr 78, poz. 483

 

Překlad z polštiny

(c) Společnost pro církevní právo, 2002.

 

Translation from the Polish

(c) Copyright by Kancelaria Sejmu