DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev.Msgr. Dr. Giovanni Dellepiane, titulárním arcibiskupem ve Stauropoli a apoštolským nunciem v Rakousku se sídlem ve Vídni

 

a

 

Rakouská republika,

 

zastoupená svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Bruno Kreisky, federálním ministrem zahraničních věcí a panem Dr. Heinrich Drimmel, federálním ministrem školství,

 

se uzavírá tato dohoda :

 

Článek I

 

Svatý stolec a Rakouská republika dohodly, že upraví touto dohodou některé vztahy majetko-právního charakteru mezi katolickou církví a státem a že změní různá ustanovení konkordátu ze dne 5. června 1933 a dodatkového protokolu.

 

Článek II

 

(1) Vzhledem k tomu, že již neexistuje dotace duchovenstva stanovená v minulosti právní úpravou o kněžském důchodu, vzhledem k tomu, že neexistují Patronáty dle civilního práva a úhrady nákladů spojených s údržbou církevních objektů pro uspokojení požadavků vznesených katolickou církví ve věci majetku Náboženských fondů a vzhledem k ustanovení čl. VIII této dohody,

 

Rakouská republika uhradí katolické církvi každý rok, počínaje rokem 1961 :

a)      částku 50 milionů šilinků,

b)      protihodnotu v té době existující výše platů 1250 církevních zaměstnanců s tím, že za základ je brán průměrný plat. Za ten je považován běžný plat státního zaměstnance skupiny A, IV služební třídy, 4. stupně, plus platby za přesčasy a příplatky na životní úroveň.

 

(2) Platba bude poukázána Vídeňské arcidiecézi, ve čtyřech stejných splátkách k 31. květnu, 31. červenci, 30. září a 30. listopadu každého roku.

 

(3) Celá částka dle odstavce 1) bude rozdělena v katolické církvi.

 

(4) Církevní daně budou i nadále vybírány, výnosy z nich mohou být katolickou církví svobodně využívány.

 

Článek III

 

(1) Majetek "Svěřenecké správy Náboženských fondů" založené federálním zákonem ze dne 20. prosince 1955, BGBI č. 269. bude rozdělen následovně :

 

1.       Majetek - jako kostely, fary či kláštery, společně s pozemky, vybavením a podobným, nacházejícím se v ekonomické vazbě s těmito budovami - které byly k 13. březnu 1938 nebo k 1. září 1959 užívány, z jakéhokoliv titulu, církevní institucí, přecházejí do majetku katolické církve.

2.       K údržbě majetku dle č. 1 obdrží katolická církev 5600 ha pozemků a produktivního lesa středního druhu a kvality, které jsou v současné době spravovány rakouskou Státní lesní správou z pověření "Svěřenecké správy Náboženských fondů".

3.       Majetek, který na úrovni č. 1 připadá katolické církvi, přechází do majetku Vídeňské arcidiecéze, majetek na úrovni č. 2 přechází do majetku Salcburské arcidiecéze.

4.       Zbývající majetek bude převeden do majetku Rakouské republiky, při respektování ustanovení čl. V odst. 2).

 

(2) Pokud jednotlivé převody vyžadují z ekonomických důvodů zaokrouhlení, majetky uvedené v odstavci 1) č. 1 a 2, mohou být převedeny do majetku Rakouské republiky a majetky uvedené v odstavci 1), č. 4 do majetku jedné či druhé arcidiecéze uvedené pod č. 3, po předchozím schválení rakouské federální vlády a příslušné arcidiecéze.

 

Článek IV

 

(1) Převod vlastnických práv u majetků citovaných v čl. II bude proveden podle předpisů rakouského práva. Za tím účelem musí "Svěřenecká správa Náboženských fondů" jmenovitě a písemně uvést majetky spadající pod čl. III. Informace týkající se čl. III, odst. 1), č. 1, musí být předloženy ke schválení Vídeňské arcidiecézi, informace týkající se čl.III, odst. 1, č. 2, musí být předloženy ke schválení Salcburské arcidiecézi, v obou případech pak ke schválení federální vládě Rakouské republiky.

 

(2) Požadovaná opatření dle ustanovení odstavce 1) musí být přijata pokud možno do dvou let od vstupu této dohody v platnost.

 

(3) Písemné informace o nemovitém majetku ve smyslu odstavce 1) představují veřejné listiny ve smyslu § 33 Všeobecného rakouského zákona z roku 1955 o katastru.

 

Článek V

 

(1) Do jednoho roku od vstupu této dohody v platnost převede Rakouská republika do majetku Sacburské arcidiecéze nebo právnické osoby jmenované ordinářem Salcburské arcidiecéze, majetky uvedené pod čísly 174, 183, 188, 209, 228, 236 a 477 městskému katastru a majetky pod číslem 1772 katastru v Aigen, ve správním obvodu Salcburku.

 

(2) Arcibiskupské sídlo v Salcburku získá mimo to do vlastnictví od "Svěřenecké správy Náboženských fondů" cca 560 ha pozemků produktivního lesa středního druhu a kvality.

 

(3) Převod vlastnictví majetku dle odstavců 1) a 2) bude proveden podle předpisů rakouského práva.

 

(4) Federální ministerstvo školství vystaví oficiální osvědčení o včlenění vlastnického práva k majetku uvedenému v odstavci 1). Toto osvědčení platí co by doklad ve smyslu § 33 Všeobecného rakouského zákona z roku 1955 o katastru.

 

(5) Pro majetek dle odstavce 2) platí ustanovení čl. IV.

 

Článek VI

 

(1) Rakouská republika uhradí Apoštolské administratuře v Burgenlandu (diecéze Eisenstadt) "jednou pro vždy" a definitivně částku 10 milionů šilinků jako kompenzaci dosavadního užívání - ze strany státu - budov, pozemků, zařizovacích předmětů, učebních pomůcek a knih, nacházejících se na území této Apoštolské administratury (diecéze), jež byly nebo jsou určeny k didaktickým účelům a jsou majetkem katolické církve, jejích řádů, kongregací či dalších církevních institucí.

 

(2) Platba bude provedena ve čtyřech stejných ročních splátkách : první měsíc poté, co tato dohoda vejde v platnost a další vždy od 1. července každého roku.

 

Článek VII

 

(1) Právní úkony, doklad a listiny vycházející z této dohody a mající za předmět převod vlastnictví majetkových hodnot, jsou zproštěny kolkové povinnosti a právních poplatků, daní z koupě fondů a daní darovacích, poplatků náležejících soudům a soudní správě, jakož i správních poplatků státu.

 

(2) Pokud majetky, převedené na základě této dohody, budou během dvou let od převodu vlastnického práva následně převedeny z vídeňské arcidiecéze nebo Salcburské arcidiecéze na církevní instituce nebo pokud během tohoto časového období budou mezi Vídeňskou nebo Salcburskou arcidiecézí a církevními institucemi uzavřeny smlouvy o vzájemné směně majetku dle čl. III, odst. 1), č. 1 a 2 a v čl. V., odst. 2), příslušné právní úkony, doklady a jsou zproštěny poplatků citovaných v odst. 1). Pokud budou tyto majetky zcizeny osobami jinými než jsou vídeňská arcidiecéze nebo Salcburská arcidiecéze nebo církevní instituce, citované daňové a poplatkové osvobození se neaplikuj na žádný z následujících převodů majetku.

 

Článek VII

 

(1) Touto dohodou je nově upravena finanční zátěž Rakouské republiky, založená či potvrzená, nebo jejíž přijetí bylo stanoveno ustanovením Konkordátu ze dne 5. června 1933 a doplňkovým protokolem, jež jsou lépe upřesněny v odstavci 2. Tak jsou též konečným způsobem uspokojeny veškeré finanční požadavky katolické církve a jejích institucí, vyplývající z části V Úmluvy o státu, o znovuzaložení nezávislého a demokratického Rakouska z 15. května 1955, a zvláště pak všechny požadavky vyplývající z již existujících či budoucích úprav odškodnění ze strany Rakouské republiky za skutečné škody způsobené pronásledováním. Katolická církev uznává, že Rakouská republika nemusí plnit - mimo plnění stanovených touto dohodou - další závazky finančního druhu, jež jsou v ní pojednány.

 

(2) Pozbývají platnosti : čl. XI, par. 1, poslední odst. a par. 2, odstavce 2-3, čl. 2, polovina posledního odstavce čl. XIII, par. 2, poslední věta a par. 9 čl. XX, poslední odstavec Konkordátu z 5. června 1933

 

Ustanovení Doplňkového protokolu z 5. června 1933, týkající se čl. X, par. 3, poslední odstavec, čl. XIV, poslední odstavec, každopádně pouze ve vazbě na zákon ze 31. prosince 1894, RGBI. Č. 7/1895, čl. XV, par. 3 a 5

 

Článek IX

 

Pro řešení potíží, jež mohou vzniknout při výkladu této dohody, platí článek XXII, odstavec 2, Konkordátu z 5. června 1933.

 

Článek X

 

Tato dohoda, jejíž italská a německá verze mají stejnou platnost, musí být ratifikována a ratifikační listiny musí být co nejdříve vyměněny v Římě. Dohoda vstupuje v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho zplnomocnění zástupci podepsali tuto dohodu ve dvojím originálním vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 23. června 1960

 

 

Za Rakouskou republiku :

Za Svatý stolec :

Dr.Bruno Kreisky

Dr. Heinrich Drimmel

+ Giovanni Dellepiane

titulární arcibiskup ve Stauropoli

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta