DODATKOVÁ DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

 

k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou

o úpravě majetkových vztahů

ze dne 23. června 1960

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. Opilio Rossi, titulárním arcibiskupem v Ancira a apoštolským nunciem v Rakousku,

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Wilfried Platzer, mimořádným a zplnomocněným velvyslancem a generálním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a panem Dr. Alois Mock, federálním ministrem školství,

 

se uzavírá, coby doplněk k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960,

tato dodatková dohoda :

 

Článek I

 

Částka 50 milionů šilinků dle článku II, odst. I, písmeno a) Dohody mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě vzájemných vztahů ze dne 23. června 1960, bude počínaje rokem 1970 zvýšena na 67 milionů šilinků.

 

Článek II

 

Článek XXII Konkordátu ze dne 5. června 1933 platí analogicky pro řešení obtíží týkajících se výkladu této dodatkové dohody.

 

Článek III

 

Tato dodatková dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listi musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 29. září 1969.

 

Za Rakouskou republiku :

Za Svatý stolec :

 

Dr. Alois Mock

Dr. Wilfried Platzer

 

+ Opilio Rossi

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta