DRUHÁ DODATKOVÁ DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

 

k Dohodě mezi Svatým Stolcem a Rakouskou republikou

o úpravě majetkových vztahů

ze dne 23. června 1960

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. Opilio Rossi, titulárním arcibiskupem v Ancira a apoštolským nunciem v Rakousku,

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Erik Bielka, federálním ministrem zahraničních věcí a panem Dr. Fred Sinowatz, federálním ministrem školství a umění,

 

se uzavírá, coby další doplnění k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, tato dodatková dohoda.

 

Článek I

 

Částka 67 milionů šilinků dle článku II, odst. I, písmeno a) Dohody mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, ve znění Dodatkové dohody z 29. září 1969, bude počínaje rokem 1976 navýšena na 97 milionů šilinků.

 

Článek II

 

Článek XXII Konkordátu ze dne 5. června 1933 platí analogicky pro řešení obtíží týkajících se výkladu této dodatkové dohody.

 

Článek III

 

Tato dodatková dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 9. ledna 1976

 

Za Rakouskou republiku :

 

Za Svatý stolec :

 

E. Bielka

Fred Sinowatz

+ Opilio Rossi

Apoštolský nuncius

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta