TŘETÍ DODATKOVÁ DOHODA

mezi

SVATÝM STOLCEM A RAKOUSKOU REPUBLIKOU

 

k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou

o úpravě majetkových vztahů

ze dne 23. června 1960

 

 

Mezi Svatým stolcem,

 

zastoupeným svým zplnomocněným zástupcem Jeho Excelencí Rev. Msgr. Mario Cagna, titulárním arcibiskupem v Heraclea v Evropě a apoštolským nunciem v Rakousku,

 

a

 

Rakouskou republikou,

 

zastoupenou svými zplnomocněnými zástupci panem Dr. Wilibald Pahr, federálním ministrem zahraničních věcí a panem Dr. Fredem Sinowatzem, federálním ministrem školství a umění,

 

se uzavírá, coby doplnění k Dohodě mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, následující dodatková dohoda :

 

Článek I

 

Částka 97 milionů šilinků dle článku II, odst. I, písmeno a) Dohody mezi Svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze dne 23. června 1960, ve znění dodatkové dohody ze dne 9. ledna 1976, bude počínaje rokem 1982 zvýšena na 128 milionů šilinků.

 

Článek II

 

Článek XXII Konkordátů ze dne 5. června 1933 analogicky platí pro řešení obtíží týkajících se výkladu této dodatkové dohody.

 

Článek III

 

Tato dodatková dohoda, jejíž italský a německý text mají stejnou platnost, musí být ratifikována a k výměně ratifikačních listin musí dojít co nejdříve v Římě. Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

 

Na důkaz toho podepsali zplnomocnění zástupci tuto dohodu ve dvojím vyhotovení.

 

Dáno ve Vídni dne 24. července 1981

 

 

Za Rakouskou republiku Za Svatý stolec :

 

 


Text dokumentu laskavě poskytnul pro SPCP pan JUDr. Pavel Rokyta